กลยุทธิ์การตลาด

Report
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
บริษัทด้ำเนินธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรแบบครบวงจรทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ
ได้แก่ สัตว์บก (สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด) และสัตว์น้ำ (กุ้ง ปลำ) กำรด้ำเนินธุรกิจสำมำรถจ้ำแนกได้
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) กิจกำรประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรประกอบกิจกำรในประเทศไทยเพื่อ
จ้ำหน่ำยในประเทศ รวมถึงกำรส่งออกไปจ้ำหน่ำยในต่ำงประเทศ และ 2) กิจกำรต่ำงประเทศ ซึ่งเป็น
กำรประกอบกิจกำรในธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรโดยบริษัทย่อยในต่ำงประเทศรวม 10
ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนำม ตุรกี อินเดีย มำเลเซีย อังกฤษ ลำว รัสเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
กิจการประเทศไทย
ในปี 2555 รำยได้จำกกิจกำรประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนเท่ำกับร้อยละ 45 ของรำยได้จำก
กำรขำยรวม ซึ่งบริษัทได้จ้ำแนกธุรกิจตำมประเภทของสินค้ำออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจอำหำร
สัตว์ (Feed) 2) ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ (Farm) และ 3) ธุรกิจอำหำร (Food)
1. ธุรกิจอาหารสัตว์ (FEED)
บริษัทเป็นผู้น้ำและผู้บุกเบิกในกำรผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักที่
ส้ำคัญ ได้แก่ อำหำรสุกร อำหำรไก่ อำหำรเป็ด อำหำรกุ้ง และอำหำรปลำ บริษัทมีกำรผลิตอำหำรสัตว์
ทั้งในรูปหัวอำหำรและอำหำรส้ำเร็จรูปชนิดผงและชนิดเม็ด มีโรงงำนผลิตครอบคลุมทุกภำคของ
ประเทศไทย จ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และฟำร์มเลี้ยงสัตว์ขนำดใหญ่โดยตรงและ
ผ่ำนตัวแทนจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ที่กระจำยอยู่ทั่วประเทศ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
2. ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (FARM)
บริษัทเป็นผู้เลี้ยงสัตว์รำยใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง และปลำเป็นหลัก
ฟำร์มเพำะพันธุ์สัตว์และฟำร์มเลี้ยงสัตว์ของบริษัทกระจำยอยู่ในหลำยจังหวัดทั่วประเทศไทย ผลิตภัณฑ์
ภำยใต้ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์ สัตว์มีชีวิต ผลิตผลที่ได้จำกสัตว์มีชีวิตและเนื้อสัตว์
แปรรูปขั้นพื้นฐำน
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
3. ธุรกิจอาหาร (FOOD)
บริษัทน้ำผลิตภัณฑ์จำกฟำร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ผ่ำนกำรแปรรูปขั้นพื้นฐำนไปเพิ่มมูลค่ำเป็นสินค้ำอำหำร
ปรุงสุก อำหำรกึ่งส้ำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์อำหำรพร้อมรับประทำน จำกนั้นจึงน้ำไปแช่เย็น แช่แข็ง และ
จ้ำหน่ำยภำยใต้ตรำสินค้ำของลูกค้ำและตรำสินค้ำ โดยผ่ำนช่องทำงกำรจ้ำหน่ำยแบบใหม่ (Modern
Trade) เช่น ร้ำนสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มำร์เก็ต และซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้ำนอำหำรประเภทฟำสต์ฟู้ด (Fast
Food) และผู้ค้ำส่งและผู้ค้ำปลีก ส่วนกำรส่งออกสู่ตลำดต่ำงประเทศ บริษัทมีสำขำและตัวแทน
จ้ำหน่ำยในประเทศต่ำงๆ รวม 17 ประเทศ รวมทั้งจ้ำหน่ำยผ่ำนผู้น้ำเข้ำในต่ำงประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทส่งออกสินค้ำไปมำกกว่ำ 40 ประเทศใน 5 ทวีป โดยประเทศที่น้ำเข้ำหลักได้แก่ สหภำพยุโรป
อังกฤษ ญี่ปุ่น อเมริกำ และประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
กิจการต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ซีพีเอฟได้มีกำรด้ำเนินธุรกิจผ่ำนบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ ดังนี้
1. ประเทศไต้หวัน ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด้ำเนินกำรโดย Charoen Pokphand Enterprise (Taiwan)
Co., Ltd. ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ไต้หวันภำยใต้ชื่อย่อ “1215” ประกอบธุรกิจผลิต
และจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรสุกร และอำหำรไก่ ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงกำรแปรรูปเนื้อสัตว์
ขั้นพื้นฐำน และธุรกิจอำหำร เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร
2. ประเทศจีน
ธุรกิจสัตว์บก ด้ำเนินกำรโดย C.P. Pokphand Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฮ่องกง ภำยใต้ชื่อย่อ “00043” (ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cpp.hk) ประกอบธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำย
อำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรสุกร และอำหำรไก่
ธุรกิจสัตว์น้า ด้ำเนินกำรโดย 1) C.P. Pokphand Co., Ltd. และ 2) C.P. Aquaculture (Beihai) Co., Ltd.
ประกอบธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อำหำรกุ้ง และอำหำรปลำ 3) C.P. Aquaculture
(Hainan) Co., Ltd และ 4) C.P. Aquaculture (Dongfang) Co., Ltd. ประกอบธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ้ำหน่ำยใน
ประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก คือ กุ้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
3. ประเทศเวียดนาม
ด้ำเนินกำรโดย C.P. Vietnam Corporation ประกอบธุรกิจดังนี้
ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก
ได้แก่ อำหำรสุกร และอำหำรไก่ ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงกำรแปรรูปขั้นพื้นฐำน และธุรกิจอำหำร
เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่
ธุรกิจสัตว์น้าครบวงจร
ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์
มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรกุ้ง และอำหำรปลำ
ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงกำรแปรรูปขั้นพื้นฐำน
และธุรกิจอำหำร เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศและส่งออก
มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุ้งและปลำ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
4. ประเทศตุรกี
ธุรกิจไก่ครบวงจร ด้ำเนินกำรโดย C.P. Standart Gida Sanayi ve Ticaret A.S. (“CPS”)
ประกอบ ธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อำหำรไก่ ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงกำร
แปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐำน และธุรกิจอำหำร เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศและส่งออก มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ ไก่
เนื้อ และไก่ไข่
5. ประเทศฟิลิปปินส์
ด้ำเนินกำรโดย Charoen Pokphand Foods Philippines Corporation ประกอบธุรกิจดังนี้
ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรไก่
และอำหำรสุกร และธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร และไก่เนื้อ
ธุรกิจสัตว์น้า ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ และกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อจ้ำหน่ำยใน
ประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ กุ้ง และปลำ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
6. ประเทศมาเลเซีย
ธุรกิจสัตว์บก ด้ำเนินกำรโดย 1) Chau Yang Farming Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจฟำร์มเลี้ยงสุกร
ขุน 2) Tip Top Meat Sdn. Bhd. ประกอบธุรกิจโรงช้ำแหละสุกร และ 3) AA Meat Shop Sdn. Bhd.
ประกอบธุรกิจร้ำนค้ำปลีก
ธุรกิจสัตว์น้า ด้ำเนินกำรโดย Star Feedmills (M) Sdn. Bhd. และ Asia Aquaculture (M) Sdn.
Bhd. ประกอบธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรกุ้ง และอำหำรปลำ และธุรกิจ
กำรเพำะเลี้ยงกุ้ง และแปรรูปกุ้ง เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศและส่งออก
7. ประเทศรัสเซีย
ธุรกิจสัตว์บก ด้ำเนินกำรโดย 1) Charoen Pokphand Foods (Overseas), LLC. ประกอบ ธุรกิจ
ผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรสุกร และอำหำรวัว และธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง
ประเภทสัตว์หลัก คือ สุกร และ 2) CPF AGRO LLC. ประกอบธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่งประเภทสัตว์หลัก คือ สุกร
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
8. ประเทศลาว
ธุรกิจสัตว์บกครบวงจร ด้ำเนินกำรโดย C.P. Laos Co., Ltd ประกอบธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำร
สัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ อำหำรไก่ และอำหำรสุกร ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งรวมถึงกำรแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้น
พื้นฐำน และธุรกิจอำหำร เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก ได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่
9. ประเทศอินเดีย
ด้ำเนินกำรโดย Charoen Pokphand (India) Private Limited ประกอบธุรกิจดังนี้
ธุรกิจสัตว์บก ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อำหำรไก่
ธุรกิจกำรเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอำหำร เพื่อจ้ำหน่ำยในประเทศ มีประเภทสัตว์หลัก คือ ไก่เนื้อ โดยในปลำยปี
2555 บริษัทได้เริ่มด้ำเนินธุรกิจห้ำดำว ซึ่งเป็นธุรกิจจุดขำยอำหำรในรูปแบบแฟรนไชส์
ธุรกิจสัตว์น้า ประกอบด้วยธุรกิจผลิตและจ้ำหน่ำยอำหำรสัตว์ มีผลิตภัณฑ์หลัก คือ อำหำรกุ้ง
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ
10. ประเทศอังกฤษ
ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศและธุรกิจผลิตสินค้ำอำหำรแช่เย็น ด้ำเนินกำรโดย CP Foods
(UK) Limited โดยมีกำรประกอบธุรกิจหลักคือกำรน้ำเข้ำผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และอำหำรแช่แข็งเข้ำมำ
จ้ำหน่ำยในสหภำพยุโรป และน้ำเข้ำผลิตภัณฑ์อำหำรแช่แข็งมำแปรสภำพเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรแช่เย็น
เพื่อจ้ำหน่ำยในสหภำพยุโรป
คู่แข่งขัน/ส่วนแบ่งตลาด
คู่แข่งขัน
ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการในไทย
ในประเทศไทยนั้นมีคู่แข่งขันในตลาดหลายราย แต่ผู้น้าในตลาดมีเพียงไม่กี่ราย ได้แก่
1. บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ้ำกัด (มหำชน)
2. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ้ำกัด (มหำชน)
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ กรุ๊ป
4. บริษัทสุรพลฟู้ดส์ จ้ำกัด (มหำชน)
5. บริษัท ไทยอกริ ฟู้ดส์ จ้ำกัด (มหำชน)
6. บริษัท ยูนิลเี วอร์ (ประเทศไทย) จ้ำกัด
7. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ้ำกัด (มหำชน)
8. Private Label
ส่วนแบ่งตลาด
ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการในไทย
ในประเทศไทยนั้นมีผู้ประกอบกำรอยู่
ในตลำดหลำยรำย แต่ผู้น้ำในตลำดมีเพียงไม่กี่รำย
ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ้ำกัด (มหำชน)
(Charoen Pokphand Food PCL : CPF)
มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ 20%
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ้ำกัด (มหำชน)
(S&P Syndicate PCL) มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ 11% และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์กรุ๊ป (Charoen
Pokphand Group) มีส่วนแบ่งตลำดอยู่ที่ 9 % และผู้ประกอบกำรรำยย่อยอีก 43% ดังรูป
ส่วนแบ่งตลาด
ยอดขาย, ยอดกาไร
ยอดขาย
ก้าไร
ก้าไร
กลยุทธิ์การตลาด
กลยุทธิ์การตลาด
ซีพเี อฟ ตั้งเป้ำ 5 ปีข้ำงหน้ำ (57-61) ยอดขำยโตเฉลี่ยปีละ 10% สัดส่วนรำยได้จำก ตปท.
เพิ่มขึ้นเป็น 75% พร้อมตั้งงบลงทุน 5 ปี 5 หมื่นล้ำนบำท (2557-2561) บริษัทมีเป้ำหมำยเป็นครัว
ของโลก โดยมีกำรขยำยธุรกิจใน 12 ประเทศ ซึ่งครอบคลุมประชำกรกว่ำ 3 พันล้ำนคน และรำยได้มำ
จำกกำรส่งออกเป็นหลัก ซึ่งตั้งเป้ำหมำย 5 ปีจะเติบโตไม่ต่้ำกว่ำปีละ 10% และสัดส่วนรำยได้จำก
ต่ำงประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 75% จำกปัจจุบันอยู่ที่ 60% ซึ่งธุรกิจในต่ำงประเทศมีกำรขยำยได้เร็วกว่ำ
ในประเทศ ส่วนอัตรำก้ำไรขั้นต้นในปีนี้คำดว่ำจะดีกว่ำปีที่แล้ว ซึ่ง gross margin ของปีที่แล้วจะอยู่
ประมำณ 10% ซึ่งคิดว่ำสำมำรถท้ำได้ถึงแน่นอน
บริษัทตั้งเป้ำงบลงทุน 5 ปี (2557-2561) ประมำณ 5 หมื่นล้ำนบำท โดยจะใช้เฉลี่ยปีละ 1
หมื่นล้ำนบำท เพื่อใช้ขยำยก้ำลังกำรผลิตในต่ำงประเทศ แต่บริษัทอำจจะมีกำรทบทวนแผนได้ในแต่ละ
ปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้นนอกจำกนี้ จำกสถำนกำรณ์กำรเมืองที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวบริษัท ซึ่ง CPF เป็นธุรกิจอำหำรที่เป็นพื้นฐำนที่คนต้องบริโภคกันทุกวัน
ท้ำให้มั่นใจในศักยภำพ ทีมงำนที่มีควำมพร้อมที่จะด้ำเนินธุรกิจให้ผ่ำนพ้นสถำนกำรณ์แบบนี้ไปได้
กลยุทธิ์การตลาด
กำรเดินหน้ำตอกย้้ำกำรเป็นครัวของโลก เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจำกกำรพัฒนำ
สินค้ำให้สำมำรถตอบสนองผู้บริโภคในทุกประเทศได้แล้ว กำรสร้ำงแบรนด์ CP ให้เป็นที่ยอมรับถึง
คุณภำพ และควำมเชื่อมั่นในฐำนะผู้ผลิต ที่มีมำตรฐำน ล้วนมีควำมส้ำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ำกัน หนึ่งใน
แนวทำงที่ CP เลือกคือ กำรจัดแข่งขันกินเกี๊ยวกุ้งเกมส์ CP Biggest Eater Competition 2011-2012
ซึ่งมีขึ้น ณ ลำนพำร์ค พำรำกอน เมื่อเร็วๆนี้ และกลำยเป็นอีเวนต์ใหญ่ ที่ได้รับควำมสนใจในระดับโลก
เลยทีเดียว
กลยุทธิ์การตลาด
เป้ำหมำยของซีพีในกำรสร้ำงแบรนด์ซีพีให้เป็น "ครัวของโลก" หรือ "Kitchen of the
World" และท้ำให้ซีพีเป็นแบรนด์ top of mind คือเป็นตรำสินค้ำที่อยู่ในใจผู้บริโภคเป็นอันดับแรก ท้ำ
ให้บริษัทต้องกำรขยำยตลำดให้ครอบคลุมทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ต้องมีควำมแข็งแกร่งส้ำหรับตลำดใน
ประเทศควบคู่กันไป ด้วยภำพลักษณ์ควำมเป็นผู้น้ำธุรกิจเกษตรอุตสำหกรรมและอำหำรครบวงจร บน
พื้นฐำนควำมช้ำนำญและชื่อเสียงที่สั่งสมมำยำวนำน พร้อมเน้นย้้ำเรื่องของคุณภำพสินค้ำตรำซีพีที่
จะต้องได้มำตรฐำนตำมระบบมำตรฐำนคุณภำพ สะอำด และปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับระดับนำนำชำติ
เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนให้กับธุรกิจ
กลยุทธิ์การตลาด
นอกเหนือจำกกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรให้มีควำมหลำกหลำยแล้ว ยังค้ำนึงถึงพฤติกรรม
ผู้บริโภค โดยเฉพำะสินค้ำแปรรูปหลำยรำยกำรที่ถูกพัฒนำขึ้นและประสบควำมส้ำเร็จ เช่น ผลิตภัณฑ์
กุ้งแปรรูป เช่น เกี๊ยวกุ้ง ซึ่งเริ่มทดลองตลำดและได้รับควำมนิยมอย่ำงแพร่หลำย จนปัจจุบันมีวำง
จ้ำหน่ำยในหลำยประเทศ โดยจำกศึกษำตลำด พบว่ำ
ซีพเี อฟเป็นผู้น้ำในกำรส่งออกกุ้ง ไปยังประเทศต่ำงๆ กว่ำ
35 ประเทศทั่วโลก โดยตลำดหลักได้แก่ อเมริกำ ยุโรป ญี่ปุ่น
และประเทศในเอเชีย และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป ทีส่ ่งออก
และได้รับควำมนิยม โดยเฉพำะในประเทศสหรัฐอเมริกำเช่น
เกี๊ยวกุ้ง กุ้งทอด และอำหำรพร้อมรับประทำน ท้ำให้บริษัท
มองเห็นเป็นโอกำสในกำรเดินหน้ำขยำยตลำดต่อไป
กลยุทธิ์การตลาด
"กลยุทธ์หลักในกำรบุกตลำดต่ำงประเทศ
คือ กำรผลิตอำหำรส้ำเร็จรูปติดแบรนด์ เพรำะ
นอกจำกจะปลอดภัยจำกมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ
ยังเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำสินค้ำได้มำกขึ้นหลำยเท่ำตัว
ขณะที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและอเมริกำ ท้ำให้
ส่งผลกระทบต่อหลำยธุรกิจ รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค
ของชำวยุโรปและอเมริกำที่เปลี่ยนไป ลดกำรจับจ่ำย
และกำรออกไปทำนอำหำรนอกบ้ำน หันมำซื้ออำหำร
พร้อมทำนจำกซูเปอร์มำร์เก็ตไปรับประทำนที่บ้ำนแทน
ท้ำให้อำหำรพร้อมทำนกลำยเป็นทำงเลือกใหม่ โดย
ในช่วงวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ ยอดขำยเกี๊ยวกุ้งซีพีเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 3 เท่ำตัว"
กลยุทธิ์การตลาด
อีเวนต์ มำร์เก็ตติ้ง สร้ำงแบรนด์ โจทย์ของกำรจัดอีเวนต์ มำร์เก็ตติ้งในครั้งนี้คือ ต้องกำร
ตอกย้้ำสโลแกนของซีพีแบรนด์ ที่ว่ำ"ซีพีเติมชีวิตที่ด"ี ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องกำรสื่อสำรถึงควำมเป็น
แบรนด์สำกล ท้ำให้ตัดสินใจจัดกำรแข่งขันกินเกี๊ยวกุ้ง ให้เป็นบิ๊กอีเวนต์ ขึ้นเป็นครั้งแรกใน 4 ประเทศ
ซึ่งเป็นปรำกฏกำรณ์ใหม่ส้ำหรับกำรจัดแข่งขันในเมืองไทย เพื่อหำแชมป์ของแต่ละประเทศ และมี
ผู้สมัครเข้ำร่วมแข่งขันทั้งชำยและหญิงมำกกว่ำ 1,600 คน
โดยมีนักแข่งกินมืออำชีพระดับโลกเข้ำร่วมแข่งขันจ้ำนวนมำก
อำทิ Joey Chestnut, Patrick Bertoletti, Tim Janus,
Sonya Thomas และ Juliet Lee เป็นต้น
จึงนับเป็นกำรแข่งขันกินที่ถูกกล่ำวขำนถึงในหลำยประเทศ
ทั่วโลก
กลยุทธิ์การตลาด
"กำรท้ำตลำดของธุรกิจอำหำรในต่ำงประเทศจะมีควำมแตกต่ำงกันไปตำมพฤติกรรม
ผู้บริโภค วัฒนธรรม สังคม และปัจจัยทำงกำรตลำดของประเทศนั้นๆ กำรใช้สื่อก็จะแตกต่ำงกันไป
ตัวอย่ำงเช่น ในฮ่องกง สิงคโปร์ จะใช้สื่อทีวี และจัดโปรโมชันร่วมกับห้ำงสรรพสินค้ำ ส่วนใน
สหรัฐอเมริกำ กำรเปิดรับข่ำวสำรไม่เหมือนกัน ค่ำใช้จ่ำยสื่อหลักมีรำคำสูงมำก สื่อเว็บไซต์จึงตอบโจทย์
ได้มำกกว่ำ เสริมด้วยกำรแจกโบรชัวร์ตำมบ้ำนและจัดกิจกรรม ณ จุดขำย เป็นต้น แต่กำรอีเวนต์แข่งขัน
กินเกี๊ยวกุ้ง ท้ำให้สำมำรถเข้ำถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้ำง และสร้ำงผลในกำรสื่อสำรแบรนด์สินค้ำได้
โดยตรงมำกกว่ำ ท้ำให้บริษัทเชื่อมั่นและเดินหน้ำที่จะจัดแข่งขัน เพื่อให้เป็นอีเวนต์ มำร์เก็ตติ้งที่
สำมำรถสื่อสำรและเข้ำถึงผู้บริโภคได้ต่อไป"
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัท
ขนาดของตลาด (จานวนเงิน)
ขนาดของตลาด (จ้านวนเงิน)
สินทรัพย์รวม*
รายได้จากการขาย*
ก้าไรสุทธิ*
365,003 (ล้านบาท)
389,251 (ล้านบาท)
7,065 (ล้านบาท)
*งบการเงินส้าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
กลยุทธิ์ด้านการเงิน
กลยุทธิ์ด้านการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจ้ำนวน 365,003 ล้ำนบำท
ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 124,243 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 110,931 ล้ำนบำท เงิน
ลงทุนระยะยำวและอื่นๆ 129,829 ล้ำนบำท สินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีจ้ำนวนเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน ร้อยละ 18 โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจกำรที่ควบคุมร่วมกันและรำยกำรเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด
กลยุทธิ์ด้านการเงิน
สภาพคล่อง
ในปี 2556 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด้ำเนินงำนจ้ำนวน 9,452 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ้ำนวน 24,222 ล้ำนบำท และกระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรม
จัดหำเงินจ้ำนวน 17,792 ล้ำนบำท ซึ่งแยกเป็นกระแสเงินสดจำกกำรก่อหนี้สุทธิ จ้ำนวน 31,608 ล้ำน
บำทและเป็นกระแสเงินสดใช้ไปในกำรจ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย เงินปันผลและอื่นๆ จ้ำนวน 13,816 ล้ำนบำท
โดยที่เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด (สุทธิจำกเงินเบิกเกินบัญชี) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มี
จ้ำนวนเท่ำกับ 17,180 ล้ำนบำท
อัตรำส่วนสภำพคล่องตำมงบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เท่ำกับ 1.08 เท่ำ
ลดลงจำกปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.15 เท่ำ และ Cash Cycle ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ 2555 เท่ำกับ
13 วัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ที่จะถึงก้ำหนดช้ำระในปี 2557 เท่ำกับ
11,512 ล้ำนบำท ปี 2558เท่ำกับ 12,599 ล้ำนบำท ปี 2559 เท่ำกับ 14,562 ล้ำนบำท และปี 2560 2584 เท่ำกับ 82,007 ล้ำนบำท
กลยุทธิ์ด้านการเงิน
แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 1.82 เท่ำ ในขณะ
ที่อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ที่ค้ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่
ระบุไว้ในข้อก้ำหนดสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ทุกชุดที่ยังมิได้ไถ่ถอน เป็นดังนี้
หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขำยก่อนหุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่ 2/2556 /1
หุ้นกู้ซีพีเอฟ ครั้งที่
2/2556 / 2
อัตรำส่วนหนี้สินสุทธิ (เท่ำ)
1.64
1.25
กลยุทธิ์ด้านการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 หนี้สินรวมมีจ้ำนวน 235,430 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 24 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยจ้ำนวน 40,202 ล้ำนบำท และกำรเพิ่มขึ้น
ของหนี้สินที่ไม่มีภำระดอกเบี้ยจ้ำนวน 5,465 ล้ำนบำท โดยหนี้สินรวมดังกล่ำว ประกอบด้วยหนี้สินที่
ไม่มีภำระดอกเบี้ยและมีภำระดอกเบี้ย จ้ำนวน 49,025 ล้ำนบำท และ 186,405 ล้ำนบำท ตำมล้ำดับ
ส้ำหรับหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยนั้นประกอบด้วยหนี้สินระยะสั้นจ้ำนวน 77,230 ล้ำนบำท และหนี้สิน
ระยะยำวจ้ำนวน 109,175 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ้ำนวน 129,573 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
ร้อยละ 7 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเพิ่มขึ้นของ “ผลต่ำงจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน” อันเนื่องมำจำกค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวลง
ส่วนของหุ้นกู้ซีพีเอฟ แยกแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
รายจ่ายลงทุนในปี 2557-2561
รายจ่ายลงทุนในปี 2557-2561
รำยจ่ำยลงทุนส้ำหรับปี 2557-2561 มีจ้ำนวนรวมประมำณ 50,000 ล้ำนบำท โดยรำยจ่ำยลงทุนใน
ประเทศไทยจะมุ่งเน้นกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ธุรกิจปัจจุบัน ส่วนรำยจ่ำยลงทุนในต่ำงประเทศ จะมุ่งเน้นกำรขยำย
ธุรกิจและสร้ำงตลำดใหม่ ทั้งนี้ รำยจ่ำยลงทุน ดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด้าเนินงานในอนาคต
แม้ว่ำบริษัทจะมีมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกำรด้ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงเป็น
ระบบตำมแนวทำงที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเสี่ยง” ให้มำอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ แต่ก็ยังมีควำมเป็นไปได้ที่
กำรด้ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ก้ำหนดไว้อำจไม่มีประสิทธิผลเพียงพอที่จะลด ควำมเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ และส่งผลให้ผลกำรด้ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดกำรณ์ไว้ เนื่องด้วยปัจจัย
ภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น กำรควบคุมกำรระบำดของโรค EMS จะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบสืบเนื่องจำกปัญหำเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในหลำยประเทศทั่วโลก หรือสภำวะควำมไม่
แน่นอนทำงกำรเมือง เป็นต้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ซีพเี อฟมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปีละ 2 ครั้ง โดยกำรจ่ำยครั้งแรกจะจ่ำย
เป็นเงินปันผลระหว่ำงกำล และกำรจ่ำยครั้งที่สองจะจ่ำยเป็นเงินปันผลประจ้ำปี โดยเงินปันผลที่จ่ำย
รวมทั้งสิ้นในแต่ละปีจะมีจ้ำนวนประมำณร้อยละ 50 ของก้ำไรสุทธิประจ้ำปีหลังหักภำษีเงินได้ และ
ส้ำรองตำมกฎหมำย (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลกำรด้ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโครงกำรในอนำคตของบริษัท รวมทั้ง
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวม
นอกจำกนี้ ซีพเี อฟยังมีหน้ำที่ตำมข้อก้ำหนดและเงื่อนไขของห้นุกู้บริษัท โดยหำกซีพีเอฟไม่
สำมำรถช้ำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้หรือผิดนัดช้ำระเงินจ้ำนวนใดๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ห้ำมมิให้ซีพี
เอฟจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ส้ำหรับบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทมหำชนจ้ำกัดนั้น แต่ละบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ประมำณร้อยละ 50 ของก้ำไรสุทธิประจ้ำปีหลังหักภำษีเงินได้และส้ำรองตำมกฎหมำย ส่วนกำรจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษัทย่อยอื่น ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุนในอนำคต โครงสร้ำงทำงกำรเงิน และสภำพ
คล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ ทั้งนี้ ส้ำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ซีพเี อฟมีรำยได้เงิน
ปันผลรับจำกบริษัทย่อยทั้งสิ้น 13,556 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินปันผลรับจำกบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัท
มหำชนจ้ำกัดจ้ำนวน 11,454 ล้ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบก้าไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
อัตราส่วนทางการเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงิน / การรายงานทางการเงิน
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เนื่องจำกบริษัทมีรำยกำรค้ำที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศทั้งที่เป็นกำรส่งออกและกำรน้ำเข้ำ โดยในปี
2556 ซีพเี อฟและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำไปจ้ำหน่ำยในต่ำงประเทศเป็นจ้ำนวน
29,980 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 8 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และมีมูลค่ำกำรน้ำเข้ำวัตถุดิบจ้ำนวน 20,451 ล้ำน
บำท หรือร้อยละ 6 ของต้นทุนขำยรวม นอกจำกนั้นบริษัทยังมีกำรน้ำเข้ำเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์บำงส่วน และมี
กำรลงทุนในต่ำงประเทศซึ่งจ้ำเป็นต้องมีกำรแปลงค่ำเงินมำเป็นสกุลเงินบำท เพื่อจัดท้ำรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังนั้นกิจกรรมดังกล่ำวอำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ และอำจ
ส่งผลต่อผลกำรด้ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัท
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีเงินกู้ที่มีอัตรำดอกเบี้ยลอยตัวจ้ำนวนร้อยละ 10 ของยอดเงินกู้
รวมทั้งหมด ซึ่งท้ำให้บริษัทมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยใน
ท้องตลำด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด้ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท
กลยุทธิด์ ้านการบริหาร
ทรัพยากรณ์บุคคล
กลยุทธิ์ด้านการบริหารทรัพยากรณ์บุคคล
จ้านวนพนักงาน
จ้ำนวนพนักงำนทั่วประเทศ 60,000 คน ตอนนี้มีลูกจ้ำงทั้งหมด 250,000 คนทั่วโลก .
กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
กลยุทธ์สร้ำง - พัฒนำ “คน” ตอบสนองยุทธศำสตร์ “ครัวโลก”
* กำรเตรียมควำมพร้อมตั้งแต่ระดับบริหำร ระดับกลำง จนถึงพนักงำนใหม่
* โหงวเฮ้ง กับเกรดเฉลี่ย อย่ำงไหนส้ำคัญกว่ำกัน
* กำรปรับตัวของคน-องค์กร กับกำรผสำนควำมต่ำงของคน 2 เจน
นโยบายการฝึกอบรม
หลักสูตรพิเศษและดีที่สุดส้ำหรับกำรพัฒนำตัวเอง เพื่อพร้อมรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทุก
วัน เรียนรู้เพื่อน้ำควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรน้ำเทคโนโลยีมำช่วยบริหำรงำนบริหำรองค์กรกันค่ะ เพิ่มมูลค่ำให้
ตัวเองและองค์กร
โครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน / สวัสดิการต่างๆ
ส้ำหรับซี.พี.นั้นอัตรำเงินเดือนส้ำหรับบัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญำตรีมีควำมแตกต่ำงกันตำมสำยวิชำชีพ
สำยอำชีพที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดก็จะได้รับอัตรำเงินเดือนที่สูงกว่ำอำชีพอื่น เช่น วิศวกร ไอที ตลำดจะจ่ำยสูง
กว่ำด้ำน social science ในเครือซี.พี.เอง ในสำยวิศวฯ ไอที ก็จ้ำงอยู่ในระดับ 18,000-20,000 บำทต่อเดือนขึ้น
ไป
สวัสดิการต่างๆ
- ค่ำรักษำพยำบำลปีละ 100000 บำท รักษำครอบครัว (ภรรยำและลูก)
ได้กรณีแอดมิน 50000 บำท ..... ท้ำฟันไม่ได้
- โบนัสฟิก 2 เดือน
- Incentive บำงโรงงำนได้บำงโรงไม่ได้
- ปรับเงินเดือนเฉลี่ย 7% แล้วแต่ผลงำน
- ไม่มีกองทุนส้ำรองเลี้ยงชีพ
- โอทีไม่น่ำจะมี ส่วนใหญ่จะโอฟรี
- ท้ำงำน 6 วัน/สัปดำห์
แผนภูมิองค์กร ลักษณะองค์กร การจัดสายงานฝ่ายบุคคล
แผนภูมิองค์กร ลักษณะองค์กร การจัดสายงานฝ่ายบุคคล
การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
“รู้ เขา รู้ เรา รบร้ อยครั ง้ ชนะร้ อยครั ง้ ”
การวิเคราะห์ กจิ การ (Strength & Weakness)
 เชิงปริมาณ
 เชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ (Opportunity & Threat)
SWOT ANALYSIS
S = STRENGTH
W = WEAKNESS
จุดอ่=อนOPPORTUNITY
O
T = THREAT
S
จุดเด่น / จุดแข็ง
จุดด้ อย /
จุดเกิด / โอกาส
จุดดับ / อุปสรรค
การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร ทาให้ “รู้เรา”
W
O
T
การวิเคราะห์สภาพภายนอกองค์กร ทาให้ “รู้เขา”
55
SWOT ANALYSIS
จุดแข็ง S
STRENGTH
จุดอ่อน W
WEAKNESS
ปั จจัยสภาพภายใน รู้เรา
5 M’s
4 P’s
M- คน
P- สินค้ า
M- อุปกรณ์ เครื่ องมือ
P
- โครงสร้ างราคา
M- เงิน
P- ช่องทางจัดจาหน่าย
M- วัตถุดิบ
M- ระบบบริ หารทุกด้ าน P- การส่งเสริ มการขาย
CPF
Internal
โอกาส O
OPPORTUNITY
อุปสรรค T
THREAT
ปั จจัยสภาพภายนอก
S - สังคมวัฒนธรรม
T - เทคโนโลยี
E - เศรษฐกิจ
P-การเมือง กฎหมาย
G – ภูมิศาสตร์
C- คูแ่ ข่ง
B- ผู้ซื ้อ
S- ผู้ขาย
P- ผู้มีศกั ยภาพเข้ าใหม่
Sub – สินค้ าทดแทน
CPF
External
56
S
1 เป็ นผูบ้ ุกเบิกและเป็ นผูน้ าในการผลิตรู ปแบบต่างๆของอาหารสัตว์เช่นเข้มข้นผง
และเม็ด
2 วิธีการผลิตที่มีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องในคุณภาพและมาตรฐานที่
กาหนดไว้
3 เป็ นผูน้ าในการวิจยั และพัฒนาด้านการคัดเลือกสายพันธุ์ตามธรรมชาติ โดยมี วตั ถุประสงค์
ในการผลิตสายพันธุ์ที่มีคุณภาพที่จะมีสุขภาพดีและทนทานและเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยง
ของประเทศไทย
4 บริ ษทั เป็ น บริ ษทั แรกนอกสหภาพยุโรปที่ได้รับรางวัลที่มีสวัสดิภาพสัตว์มาตรฐาน
มาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดวันที่สาหรับการส่ งออกไก่
5 หนึ่งในผูเ้ ล่นที่แข็งแกร่ งในประเทศไทยกับการปรากฏตัวแบรนด์ที่แข็งแกร่ ง
1. บริษัท มีการลงทุนในการขยายช่องทางการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าของตัวเองและ
ร้ านค้ าขายสินค้ าพร้ อมรับประทานแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ ห้าดาวและซีพีย่หี ้ อ
2. ในการซื้อขายของอาหารบริโภคที่มีแนวโน้ มที่ดีในประเทศอินเดีย จีนและ
อินโดนีเซีย
3. การดาเนินการตามนโยบายเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการ
กาจัดของเสียประหยัดค่าใช้ จ่ายการผลิตจากที่นามาใช้ ในส่วนที่นากลับมาใช้
เพิ่มขึ้นจากผลประกอบการที่สงู กว่าราคาขายที่ผ้ ูบริโภคยินดีท่จี ะจ่ายสาหรับ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ดี ีของการเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ง่าย
บริษัท
W
1. ราคาของผลิตภัณฑ์ท่มี ีความผันผวน
ขึ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทาน
2. จากัด นาทั่วโลกเมื่อเทียบกับผู้นาตลาดเป็ น
กังวล
3. การระบาดของโรคได้ เกิดความหวาดกลัวและ
ความเชื่อมั่นของผู้คนได้ รับผลกระทบในการ
บริโภคเนื้อสัตว์ท่มี ีผลในปริมาณที่ลดลงของการ
บริโภคเนื้อสัตว์
1.
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปซึ่ง
อาจจะทาให้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในอัตราที่สงู ขึ้น
กว่าที่คาดไว้
2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างประชากรที่นาไปสู่การ
ปฏิบัติงานน้ อยกว่าการให้ บริการสาหรับการปรับ
สายการผลิต
3. สภาพอากาศไม่แน่นอนและสิ่งแวดล้ อมเงื่อนไข
External Factor Evaluation Matrix (EFE)
Weight
Rating
Weight
Score
0.20
4.3
.86
โอกาส Opportunities
บริษัท มีการลงทุนในการขยายช่องทางการจาหน่ายผ่านร้ านค้ าของตัวเองและร้ านค้ า
ขายสินค้ าพร้ อมรับประทานแช่เย็นและแช่แข็งภายใต้ ห้าดาวและซีพียี่ห้อ
2. ในการซื้ อขายของอาหารบริ โภคที่มีแนวโน้มที่ดีในประเทศอินเดี ย จีนและอินโดนี เซี ย
1.
การดาเนินการตามนโยบายเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อมจะช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการกาจัด
ของเสียประหยัดค่าใช้ จ่ายการผลิตจากที่นามาใช้ ในส่วนที่นากลับมาใช้ เพิ่มขึ ้นจากผล
ประกอบการที่สงู กว่าราคาขายที่ผ้ บู ริโภคยินดีที่จะจ่ายสาหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวและ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม ง่าย บริษัท
0.20
4.0
.80
0.15
3.0
.45
0.08
1.55
.12
0.15
2.0
.30
0.22
2.0
.44
1.00
0.00
2.97
3.
อุปสรรค –Threats
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
สหภาพยุโรปซึง่ อาจจะทาให้ เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในอัตราที่สงู ขึ ้นกว่าที่คาดไว้
2. การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างประชากรที่นาไปสูก
่ ารปฏิบตั ิงานน้ อยกว่าการ
ให้ บริการสาหรับการปรับสายการผลิต
3. สภาพอากาศไม่แน่นอนและสิง
่ แวดล้ อมเงื่อนไข
1.
Total
Internal Factor Evaluation Matrix (IFE)
Weight
Rating
Weight Score
0.20
4.5
.90
0.20
4
.80
0.10
3
.45
0.15
4
.60
0.10
3
30
Strength
1.เป็ นผู้บุกเบิกและเป็ นผู้นาในการผลิตรู ป แบบต่างๆ
ของอาหารสัตว์เช่นเข้ มข้ นผงและเม็ด
2. วิธีการผลิตที่มีการควบคุมด้ วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สอดคล้ องในคุณภาพและมาตรฐานที่กาหนดไว้
3.เป็ นผู้นาในการวิจยั และพัฒนาด้ านการคัดเลือกสาย
พันธุ์ตามธรรมชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการผลิ ตสาย
พัน ธุ์ ที่ มี คุ ณ ภาพที่ จ ะมี สุ ข ภาพดี แ ละทนทานและ
เหมาะสมกับสภาพการเลี ้ยงของประเทศไทย
4.บริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท แรกนอกสหภาพยุโ รปที่ ไ ด้ รั บ
รางวัลที่มีสวัสดิภาพสัตว์มาตรฐานมาตรฐานที่เข้ มงวด
ที่สดุ วันที่สาหรับการส่งออกไก่
5.หนึ่ ง ในผู้ เล่ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในประเทศไทยกั บ การ
ปรากฏตัวแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
Weakness
1 ราคาของผลิตภัณฑ์ ที่มีความผันผวนขึ น้ อยู่
กับอุปสงค์และอุปทาน
0.10
2
.20
2. จ ากัด น าทั่ว โลกเมื่ อ เที ย บกั บ ผู้น า
ตลาดเป็ นกังวล
0.10
2.1
.21
3. การระบาดของโรคได้ เกิดความหวาดกลัว
และความเชื่อมั่นของผู้คนได้ รับผลกระทบใน
การบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีมีผลในปริมาณที่ลดลง
ของการบริโภคเนื้อสัตว์
0.05
2
.10
Total
1.00
0.00
3.56
Five Forces Model
1.อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู ้
อุตสาหกรรม
5. วิเคราะห์สินค้ า/บริ การทดแทนของ
บริ ษัทจดทะเบียน
2. วิเคราะห์โครงส้ รางของคูแ่ ข่งใน
อุตสาหกรรม
4. อานาจการต่อรองกับลูกค้ าหรื อ
กลุม่ ผู้ซื ้อบรี ษัทจดทะเบียน
3. อานาจต่อรองของ Supplier
ผูผ้ ลิตสิ นค้าให้บริ ษทั จดทะเบียน
1.อุปสรรคกีดขวางการเข้ าสู้อุตสาหกรรม
1. ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์เนืออาหารต้ องใช้ เงินลงทุนสูงในการเก็บสต็อกวัตถุดิบ, การวิจยั พัฒนา, พัฒนาแหล่งจัดจาหน่าย
2. มาตรการกีดกันทางการค้ า/คุ้มครองผู้บริโภคของรัฐบาลประเทศผซื ้อ
3. อุปสงค์/อุปทานผันผวนตามปั จจัยภายนอกสูง ทั ้งโรคระบาดและอุบตั ิภยั ต่างๆ คาดการณ์แนวโนมระยะยาวได้ ยาก ไม่เหมาะกับ
ผู้เล่นรายกลางถึงเล่นที่มีฐานะทางการเงินไม่ดี
2. วิเคราะห์ โครงส้ รางของคู่แข่ งในอุตสาหกรรม
1.ประกอบด้ วยผู้เล่นจานวนมากที่ผลิตสินค้ าที่ไม่มีความแตกต่างกัน ทาให้ การแข่งขันด้ านราคาค่อนข้ างรุนแรง ผู้ผลิตส่วนมาก จึง
ต้ องกาหนดราคาตามตลาด (Price Taker) ขณะผู้ผลิตที่มีกาลังการผลิตขนาดใหญ่จงึ ได้ เปรี ยบด้ านต้ นทุนการผลิตและ
สามารถเป็ นผู้นาด้ านการปรับราคาขายได้ (Price Setter)
2.แนวโน้ มความกังวลด้ านสุขภาพของผู้บริโภค ส่งผลให้ ผ้ ปู ระกอบการรายใหญ่หลายราย (รวมถง CPF) พยามซื ้อ/สร้ างตรา
ผลิตภัณฑ์ทเป็ นที่นิยมเพื่อความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ระยะยาวทาให้ สว่ นแบ่งตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีตราผลิตภัณฑ์แข็งแก่รงมี
แนวโน้ มสูงขึ ้น และผู้ประกอบการรายใหญ่ต้นทุนต่าที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมูลค่าเพิ่มสูง และลงทุนในการสร้ างตรา
ผลิตภัณฑ์มีแนวโน้ มครอบงาตลาดมากขึ ้น
3. อานาจต่อรองของ Supplier ผู้ผลิตสินค้ าให้ บริษัทจดทะเบียน
1. ผู้ประกอบการรายใหญ่มจี านวนน้ อยราย (CPF เป็ นต้ น) เมื่อเทียบกับ Supplier จึงมีอานาจต่อรองสูง เนื่องจากการ
จัดซื ้อจานวนมาก
2. วัตถุดิบบางส่วน มีตลาดกลางในการกาหนดราคาลดอานาจต่อรองสองฝ่ ายลง
3.กระบวนการผลิตมแนวโน้ มเป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ ้น ลดความตองการใช้ แรงงานคนลง เพิ่มอานาจต่อรองต่อผู้ประกอบการ
4. อานาจการต่อรองกับลูกค้ าหรื อกลุม่ ผู้ซื ้อบรี ษัทจดทะเบียน
1.ผู้ประกอบการรายใหญ่ (CPF เป็ นต้ น) มีอานาจต่อรองสูง ผลจากแนวโน้ มของผู้บริ โภคหันมานิยมบรโภค
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพมากขึ ้นขณะที่ผ้ ผู ลิตที่ได้ มาตรฐานควาสะอาดปลอดภัย ตามความคาดหวังลูกค้ าและ
กฎระเบียบภาครัฐ ที่สามารถเข้ าถึงแหล่งจัดจาหน่ายปลายทางได้ ยงั มีจากัด
5. วิเคราะห์สินค้ า/บริการทดแทนของบริษัทจดทะเบียน
1.ผลิตภัณฑ์สตั ว์และอาหาร ถือว่าเป็ นเนื ้อสัตว์ให้ โปรตีนที่มีราคาถูกเป็ นลาดับต้ น แทบไม่มีสินค้ าทดแทนที่นี
ราคาใกล้ เคียงกัน
2.ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงกว่าเนื ้อสัตว์ประเภทอื่น สินค้ าทดแทนมีจากัด
ห่วงโซ่แห่งคุณค่าอาหาร (CPF Value Chain)
Feed
Farm
Food
ก้ าวสู้ ธุรกิจด้ านอาหาร เพื่อเป็ น “ ครัวของโลก” ( Kitchen of the
World )
กลยุทธิ์ด้านการผลิต
กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิต
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2547 เป็นต้นมำ รัฐบำลได้ประกำศให้เป็นวันเริ่มต้นควำมปลอดภัยในอำหำร
สอดรับกับนโยบำยท้ำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต กระบวนกำรแปรรูป จนเป็น
อำหำรสู่ผู้บริโภค บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ้ำกัด (มหำชน) หรือ CPF ผู้น้ำด้ำนกำรผลิตอำหำรของไทย ทั้ง
หมู ไก่ กุ้ง ล้วนแต่อยู่ในมำตรฐำนที่สำมำรถเลี้ยงคนทั้งโลกได้อย่ำงปลอดภัย
“เจริญโภคภัณฑ์อำหำร” หนึ่งในบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้วำงมำตรฐำนกำรผลิต 5 ประกำร
ตั้งแต่กำรสรรหำสำยพันธุ์ที่ดี อำหำรสัตว์มีคุณภำพ โรงเรือนสะอำด กำรป้องกันโรค และกำรจัดกำรฟำร์ม เพื่อ
สร้ำงควำมปลอดภัยในอำหำร (Food Safety) ซึ่งได้ด้ำเนินกำรต่อเนื่องมำช้ำนำน ก่อนที่รัฐบำลจะประกำศให้
เป็นปีแห่งควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรด้วย ด้วยควำมเชื่อที่ว่ำ อำหำรคือพลังงำนของมนุษย์ CPF จึงมีควำมมุ่งมั่น
ในกำรผลิตอำหำรปลอดภัย ไม่มีสำรใดๆ เจือปนในกำรผลิตสุกรคุณภำพดี CPF ค้ำนึงถึง กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ที่
ดี เหมำะสมกับสภำพอำกำศของเมืองไทย มีควำมต้ำนทำนโรคสูง แข็งแรง เพื่อให้ได้ผลผลิตสูง ขณะเดียวกันก็ให้
อำหำรสอดคล้องกับสำยพันธุ์กับควำมต้องกำรในแต่ละช่วงอำยุ (Phase Feeding) ที่ส้ำคัญก็คือ โรงเรือนและ
กำรจัดกำร ต้องมีสภำพแวดล้อมที่ดี กว้ำงขวำง เย็นสบำย สะอำด เพื่อให้สุกรมีสุขภำพดี เป็นโรงเรือนปิดปรับ
อำกำศด้วยกำรระเหยของน้้ำ (Evaporative Cooling System) และกำรควบคุมป้องกันโรค ซึ่งแต่ละฟำร์มจะมี
สัตวบำล หรือสัตวแพทย์ ควบคุมกำรเลี้ยงสุกรอย่ำงใกล้ชิด สำมำรถวินิจฉัยโรคในเบื้องต้นได้ แน่นอนว่ำฟำร์ม
สุกรของ CPF ผลิตสุกรที่ปรำศจำกสำรเร่งเนื้อ หรือสำรอื่นๆ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้
กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิต
ด้วยกำรผลิตกุ้ง CPF ได้ยึดนโยบำยควำมปลอดภัยในอำหำรโดยตลอด ทั้งกำรค้นคว้ำวิจัยกำรเลี้ยง
กุ้งโดยปรำศจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะ จนได้ระบบ “โปรไบโอติก ฟำร์มมิ่ง” (Probiotic Farming) ด้วยแนวคิดที่ว่ำ
กุ้งทุกตัวจำกต้นทำงจนถึงมือผู้บริโภคปลำยทำงต้องมีคุณภำพ สะอำด ปลอดภัย ถูกหลักอนำมัย
ถึงแม้ต้นปี 2547 นี้ ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหำโรคไข้หวัดนก (Bird Flu) ซึ่งระบำดในสัตว์ปีก
โดยเฉพำะกับไก่ สร้ำงควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจไม่น้อย แต่ส้ำหรับ CPF แล้ว แทบไม่ได้รับผลกระทบเลย เรื่อง
จำก CPF ยึดมั่นในนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 5 ประกำร ได้แก่ กำรคัดเลือกสำยพันธุ์ที่ดี อำหำรสัตว์ที่มี
คุณภำพ โรงเรือน กำรควบคุมและป้องกันโรค และกำรจัดกำรฟำร์ม
นำยธนินท์ เจียรวนนท์ ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่ำวใน
งำนสัมมนำเชิงวิชำกำร ซึ่งจัดโดยสถำบันคีนันแห่งเอเชีย (Keanan Institute Asia) เมื่อวันที่ 28 มกรำคม 2547
ว่ำ “ฟำร์มไก่ทันสมัยที่เรำควบคุมทั้งนก แมลงสำบ หรือหนูตัวเล็กที่จะเข้ำไปไม่ได้ เพรำะมีกำรปิดมิดชิด เรำต้อง
น้ำเทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ หำกมีเทคโนโลยีที่เจริญปลอดภัยกว่ำ เรำก็น้ำมำใช้
ปรับปรุง”กำรเลี้ยงไก่ในฟำร์มของ CPF นั้น ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีกำรพัฒนำตลอดเวลำ โดยมีเป้ำหมำยคือ
กำรผลิตเนื้อไก่ที่ปลอดจำกกำรใช้ยำปฏิชีวนะ และสำรเร่งกำรเจริญเติบโตอย่ำงแท้จริง
กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิต
เริ่มจำกกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ไก่ที่โตเร็วตำมธรรมชำติ กำรใช้อำหำรสัตว์คุณภำพมำตรฐำนเหมำะสม
กับกำรเจริญเติบโตของไก่ แต่ระยะกำรควบคุมป้องกันโรค โดยก่อนกำรน้ำลูกไก่เขำโรงเรือน ทำงฟำร์มต้อง
เตรียมอุปกรณ์กำรเลี้ยงทุกชนิด ตลอดจนสภำพภำยในโรงเรือนให้ปลอดเชื้อ นับตั้งแต่วัสดุรองพื้น ระบบกำรให้
น้้ำและอำหำรอัตโนมัติ ระบบท้ำควำมร้อนและอุปกรณ์ช่ำงน้้ำหนักอัตโนมัติ
นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรฟำร์ม CPF ยังได้สรรหำเทคโนโลยีกำรจัดกำร
ฟำร์มไก่เนื้อ ด้วยกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลตรวจสอบกำรจัดกำรฟำร์มให้มีควำมเหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อม ซึ่งเกษตรกรยังสำมำรถน้ำไปประยุกต์ใช้ด้วยตัวเองอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
โปรแกรมที่ฟำร์มน้ำมำใช้นั้น มีจุดเด่นในกำรประมวลผลกำรจัดกำรและกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อ
รำยงำนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นต่อผู้รับผิดชอบได้ทันท่วงที ท้ำให้กำรจัดกำรฟำร์มมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เพรำะโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะคอยควบคุมดูแลกำรจัดกำรฟำร์มผ่ำนอุปกรณ์อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งท้ำให้
ผู้รับผิดชอบ 1 คน สำมำรถดูแลโรงเรือนเลี้ยงไก่ขนำดควำมจุ 18,000 ตัว ได้ถึง 6 โรงเรือน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ
ผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวสำมำรถเลี้ยงไก่เนื้อได้ประมำณ 100,000 ตัว จำกบริเวณบ้ำนพัก โดยไม่ต้องเข้ำไปใน
โรงเรือน จึงขจัดภำวะเสี่ยงที่จะมีสิ่งแปลกปลอมจ้ำพวกฝุ่นละออง และเชื้อปนเปื้อนเข้ำไปในโรงเรือนอย่ำงได้ผล
โดยอุปกรณ์อัตโนมัติที่ติดตั้งำภยในโรงเรือนทั้งหมดจะท้ำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ ภำยใต้กำร
ควบคุมดูแลของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท้ำให้กำรเลี้ยง กำรจัดกำรฟำร์มนั้นเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก้ำหนด
กระบวนการผลิตและการวางแผนการผลิต
ในด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่นั้น CPF มีโรงงำนแปรรูปที่ทันสมัย ไก่เนื้อที่ได้จำก
ฟำร์มซึ่งได้รับมำตรฐำน Animal Welfare ในอุตสำหกรรมไก่เป็นบริษัทแรกในเอเชีย จึงผ่ำนเข้ำสู่
กระบวนกำรแปรรูปตำมหลักสวัสดิภำพสัตว์ของสหภำพยุโรป ก่อนเชือดตำมวิธีกำรทำงศำสนำของ
อิสลำม และผ่ำนขั้นตอนกำรท้ำควำมสะอำด นอกจำกนี้ ในกระบวนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ของ
CPF นั้น ใช้วิธีกำรแปรรูปแบบ Vertical คือ ตลอดทั้งกระบวนกำรผลิตเนื้อไก่จะไม่สัมผัสพื้น และไม่
สัมผัสมือคนโดยตรง เพื่อลดโอกำสเสี่ยงจำกกำรปนเปื้อน
กระบวนกำรแปรรูปของ CPF ทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อำหำร
ส้ำเร็จรูปและกึ่งส้ำเร็จรูป ได้รับกำรตรวจสอบและรับรองจำกกองสัตวบำลแพทย์สำธำรณสุข กรมปศุ
สัตว์ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน GMP, HACCP, ISO9001 : 2000, ISO 14001, OSAS 18001 และ
HALAL จึงมั่นใจได้ว่ำผลิตภัณฑ์อำหำรทุกชนิดจำกเจริญโภคภัณฑ์อำหำร ได้มำตรฐำนปลอดภัย
ส้ำหรับผู้บริโภคทุกคน สมกับ “ครัวของโลก” อย่ำงแท้จริง
การควบคุมคุณภาพ
ระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยอาหาร
ผู้บริโภคต่ำงต้องกำรควำมเชื่อมั่นในอำหำรที่บริโภคว่ำคุณภำพดีและปลอดภัย ซีพีเอฟตระหนักถึง
ควำมส้ำคัญดังกล่ำว จึงได้จัดท้ำระบบมำตรฐำนคุณภำพ และควำมปลอดภัยอำหำรที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
นำนำชำติ ซึ่งรวมถึงระบบมำตรฐำนขั้นตอนกำรผลิตอำหำรที่ดี(GMP), ระบบวิเครำะห์อันตรำย และควบคุมจุด
วิกฤต (HACCP), ระบบบริหำรคุณภำพ (ISO9001 และ ISO22000) รวมทั้งระบบบริหำรคุณภำพ และควำม
ปลอดภัยอำหำรของสหรำชอำณำจักร (BRC) นอกจำกนี้ระบบสุขศำสตร์และกำรจัดกำรด้ำนสุขอนำมัยจัดได้ว่ำ
เป็นหัวใจหลักในกำรผลิตอำหำรของซีพีเอฟ เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับ และกำรจัดกำรควำมปลอดภัย
อำหำรที่มีประสิทธิภำพแล้วท้ำให้บริษัทสำมำรถจัดกำรกับปัญหำด้ำนคุณภำพอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งมีระบบเรียก
คืนสินค้ำที่มีประสิทธิภำพสูง
นอกจำกนี้บุคลำกรด้ำนคุณภำพของซีพีเอฟ ไม่ว่ำจะเป็นนักวิทยำศำสตร์ด้ำนอำหำร พนักงำน
ตรวจสอบวิเครำะห์ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนประกันคุณภำพล้วนแต่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
อย่ำงสูงในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพและควำมปลอดภัยอำหำร ซีพีเอฟมีห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์อำหำรที่มี
เครื่องมือที่ทันสมัย ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์คุณภำพทั้งด้ำนจุลินทรีย์ ด้ำนเคมี และคุณค่ำทำงอำหำร ซี
พีเอฟ ให้ควำมส้ำคัญกับกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำบุคคลำกรเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบุคคลำกรและ
ผู้เชี่ยวชำญสำขำต่ำงๆของซีพีเอฟ สำมำรถก้ำวทันควำมรู้และเทคโนโลยีตลอดเวลำ
กลยุทธ์การจัดซื้อ
บริษัทมีหน่วยงำนกลำงในกำรจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตอำหำรสัตว์ โดยพืชผลทำง
กำรเกษตรหลักที่เป็น วัตถุดิบ ได้แก่ ข้ำวโพด กำกถั่วเหลือง ปลำป่น และแป้งสำลี เป็นต้น บริษัทไม่มี
นโยบำยในกำรจัดซื้อวัตถุดิบ จำกผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่งโดยเฉพำะโดยในกำรจัดซื้อจะค้ำนึงถึงหลักเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แหล่งที่มำ และคุณภำพของวัตถุดิบ ควำมสอดคล้องด้ำนนโยบำยในกำรด้ำเนิน
ธุรกิจทำงสังคมและสิ่งแวดล้อม และต้นทุนที่ สำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรม โดยหน่วยงำนจัดซื้อ
วัตถุดิบกลำงจะเป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูลใน ท้องถิ่นและต่ำงประเทศ อีกทั้งบริษัทมีนโยบำย
ให้จัดซื้อวัตถุดิบจำกแหล่งผลิตในประเทศเป็นล้ำดับแรกโดย เฉพำะในบริเวณท้องที่ที่โรงงำนอำหำร
สัตว์ตั้งอยู่ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนเกษตรกรภำยในท้องถิ่นและประหยัดใน เรื่องต้นทุนกำรขนส่ง และ
หำกปริมำณที่จัดซื้อในประเทศไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ในกำรผลิต ไม่ว่ำจำก ปริมำณผลผลิตไม่
เพียงพอ หรือคุณภำพไม่ได้ตำมมำตรฐำนจึงจะมีกำรน้ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
กำรจัดสำยงำนกำรผลิต
จบการนาเสนอ

similar documents