KM701 Assignment 3

Report
How to Success Knowledge Management?
จะจัดการความรู้ในองค์กร
อย่างไรให้สาเร็จ ?
Example Case @ CPF
ตัวอย่างบริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
โดย ชยากร โล่หท์ องคา
KM CAMT 542132003
ต้องเข้าใจใน Vision & Mission ขององค์กร
Vision
วิสยั ทัศน์
• CPF มีวสิ ยั ทัศน์ในการมุง่ มันสู
่ ก่ ารเป็ น “ครัวของโลก” หรือ
• (Kitchen of the World)
Mission พันธกิจ
• 1. สร้างเสริมความเป็ นมืออาชีพให้แก่บุคลากร
2. นาหลัก ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ตัดสินใจด้านธุรกิจ
3. ส่งเสริมการเรียนรูแ้ ละแบ่งบัน
4. รองรับการเป็ นองค์กรระดับโลก
ต้องวิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis)
Strength
Weakness
- ความสามารถ
ของบุคลากร
- ความ
หลากหลายของ
ความรู้
- ขาดกระจาย
ความรูท้ ่ี
เหมาะสม
Threat
Opportunity
- มี Career Path
ทีย่ าว
- คนลาออกภูม ิ
ปญั ญาเก่าหายไป
- ขาดการสือ่ สาร
ทีด่ ี
- สามารถเติบโต
หน้าทีก่ ารได้ไป
ยังต่างประเทศได้
- ธุรกิจขยายตัว
ตลอดเวลา
- ขาดเวทีในการ
แสดงผลงาน
- ผลตอบแทนสูง
ในอนาคต
- ความ
หลากหลาย
ของนวัฒตกรรม
ปั จจัยภายใน
- ตลาดใน
ประเทศเริม่ อิม่ ตัว
- สรรหาบุคลากร
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยาก
ปั จจัยภายนอก
คาถามมากมายที่พบในการทางาน
ต้องทาความเข้าใจความยากง่าย และสิง่ ทีเ่ ป็ นอยูจ่ ริง
ไม่รวู้ า่
อะไรคือ
ความรูท้ ่ี
จาเป็ น
ทาแล้ว
ไม่มตี วั
วัดที่
ชัดเจน
ไม่ม ี
วัฒนธรรม
การ
แบ่งปนั
ผูบ้ ริหาร
ไม่เชือ่
ทาตาม
กระแส
หรือคาสัง่
ไม่มรี างวัล
แรงจูง
ไม่ม ี
การ
เชือ่ มโ
ยงกับ
กลยุทธ์
เริม่ วาง กลยุทธ์การจัดการความรู้
(KM Strategy)
Business Strategy
1
2
Define/
Select
Collect/
Create/
Review
4
3
Manage/
Store
5
Transfer/
Sharing
Implement/
Improvement
6
Learning/
Innovation
Community of Practice (head, heart, hand)
Learning Climate
Technology
Support
Motivation, Reward,
Recognition
รวบรวม
ถ่ายทอด
นาไปใช้
0 เริ่มต้นประชาสัมพันธ์
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับแรก:
เราต้องประชาสัมพันธ์ความสาคัญของการจัดการความรู้ ว่ามีประโยชน์อย่างไร
1
Define \ Select
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 1:
ต้องวางนโยบาย > คัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญ > จัดตัง้ คณะทางาน
จัดตัง้ คณะทางาน
คัดเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญ
(Expertise)
วางนโยบายในการ
จัดการความรู้
(KM Team)
CoP
Community of Practice
(KM Strategy)
สร้าง MR. KM
2 Collective \ Creative \ Review
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 2:
ต้องรวบรวมและแบ่งแยก > สร้างใหม่ > ทบทวนใหม่
Explicit
Tacit
•Customer List
•Patent
•Business Plan
•Marketing Research
•Application System
•Know how
•Experience
•Intuitive (Sense)
•Innovative (Creativity)
Document, Codified, Archived
Not Document, Difficult to
identify
พัฒนาเสริมสร้าง + ผลักดัน MR. KM
3 สร้างตัวนาล่อง สู่ Organization Change
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 3:
พัฒนา CoP ให้เป็ นตัวอย่างสู่ Organization Change
CoP Focus
รวบรวมองค์ความรู้
ช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน
มีสื่อกลาง MR. KM
เป็ นแหล่งสร้าง
ตรวจสอบ กระจาย
Best Practice
สร้าง Innovation
4 สร้างและพัฒนาฐานจัดเก็บข้อมูล
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 4:
สร้างตัวจัดเก็บข้อมูล และ องค์ความรู้
ระบบรวมศูนย์
KM System
5
Transfer & Sharing KM Data
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 5:
กระจาย และแบ่งบันองค์ความรูใ้ นแก่คนในองค์กร
ความรู ้
6
Implement KM / นามาดัดแปลงให้เกิดความสร้างสรรค์
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 6:
หลังจากกระจายและแบ่งบันความรู้ ยังต้องจัดกิจกรรมเพือ่ ต่อยอด KM
KM Day
สร้ างกิจกรรมต่างๆ เพื่อแบ่งบัน
Innovation
Day
Best
Practice
Day
โดย MR. KM
7
ต้องผลักดัน และทาให้เกิดแรงจูงใจ
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM ลาดับ 7:
ต้องให้รางวัลแด่ผสู้ ร้าง และให้เครดิตแด่ผจู้ ดั ทา
ให้ Credit
MR. KM
บทสรุป
ในการทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จใน KM
ได้นนั ้ ต้องประกอบไปด้วยหลายส่วนโดยเฉพาะ
1.
2.
3.
4.
5.
ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้
ต้องมีการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดการความรูอ้ ย่างสม่าเสมอ
ต้องมีกระบวนการใช้งาน KM System ทีส่ ะดวกต่อการเข้าถึง
ต้องสนับสนุนให้บุคลากรเป็ นสังคมแห่งการแบ่งบัน
ต้องให้ความสาคัญกับผูจ้ ดั ทา (ผูส้ ร้าง)
References
•
•
•
•
คุณจานงค์ บุญมา
คณะทางานการจัดการความรู้ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
ทฤษฏี O’Dell และ Marquardt
อาจารย์ ดร.ปิตพิ งษ์ ยอดมงคล

similar documents