دكتر گلشن

Report
‫دکتر محمد گلشن‬
‫بهمن ‪1391‬‬
‫با درود به روان استاد زنده یاد‪،‬دکتر ابوتراب نفیسی که‪:‬‬
‫به این شما دلبستگی داشتند‬
‫شرح حال‬
‫معاینه‬
‫فیزیکی‬
‫نفس تنگی‬
‫پی گیری‬
‫پاراکلینیک‬
‫پس شرح حال و معاینه باید متمرکز بر‬
‫این ارگانها باشد‪.‬‬
‫گرچه گفتگو از‬
‫نفس تنگی بارز شده‬
‫می باشد‪ ،‬نه شروع‬
‫به کشف آن!‬
‫ولی از آنجا که همیشه مردم از‬
‫نفس تنگی بیم دارند و بسیاری از‬
‫آنها آنرا مخفی می کنند!!‬
‫پس در حین شرح حال همیشه باید‬
‫راجع به آن سوال کنیم!‬
‫آیا دشواری تنفس ندارید؟‬
‫آیا پیش از این هرگز دشواری تنفس نداشته اید؟‬
‫م م ک ن س ت ال ز م ب ا ش د ب ه ب ی ا ن ه ا ی م خ ت ل ف س و ا ل ش و د ‪:‬‬
‫نفستان کوتاه نیست؟‬
‫م و ق ع ب ا ال ر ف ت ن ا ز پ ل ه ؟ ک و ه ن و ر د ی ؟ ا گ ر ب ا ع ج ل ه گ و ش ی ر ا ب ر د ا ر ی د ؟‬
‫نفستان سنگین نیست‪ :‬احساس فشار در سینه نمی کنید‬
‫نفس کم نمی آورید‪:‬‬
‫آه های بی دلیل و پشت سرهم نمی کشید‪:‬‬
‫اگر جواب مثبت بود‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫شروع آن اولین بار از کی بوده است؟‬
‫آیا همیشگی است یا رفت و برگشتی؟‬
‫آیا هم اکنون نیز حضور دارد؟‬
‫در صورت همیشگی بودن‪ ،‬آیا سیر آن در این مدت افزاینده بوده است؟‬
‫در صورت تناوب مدت دوام آن هر بار چقدر است؟‬
‫‪‬‬
‫دقیقه؟ ساعت؟ روز؟‬
‫حال عمومی خوب است‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تب؟‬
‫سیگار؟‬
‫مشاغل؟‬
‫پادرد؟‬
‫سرفه؟‬
‫خلط ؟‬
‫هموپتیزی؟‬
‫درد قفسه سینه؟‬
‫خس خس سینه؟‬
‫سابقه حمالت مشابه؟‬
‫سابقه مشکالت‪ :‬قلبی عروقی ‪ ،‬رماتولوژیک؟ نفرولوژیک‪ ،‬گاسترواینتستینال‪ ،‬آندوکرین‪،‬‬
‫هماتولوژیک‬
‫قطعات دندانی مفقود شده؟‬
‫رادیوتراپی‬
‫داروها ( آمیودارون‪ ،‬بلئومایسین‪ ،‬شیمی درمانی)‬
‫شروع به تازگی و سریع‬
‫اگرحال عمومی بداست به توجه جدی تری‬
‫نیاز دارد‬
‫هر آن امکان بد حال شدن دارد‪.‬‬
‫م ج د د ا ب ه ا س ال ی د ب د ح ا ل ت و ج ه ف ر م ا ئ ی د ‪.‬‬
‫نفس تنگی طوالنی و سابقه دار‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تقریبا همیشه نفس تنگی مزمن را باید پیشرونده دانست‬
‫شروع اولیه از چه زمانی بود؟‬
‫شدت آن درچه حدی است(طبقه بندی جامعه قلب نیویورک)‬
‫یکنواخت است یا با افت وخیز همراه است؟‬
‫افت وخیز با چه عواملی رابطه دارد‬
‫‪ ‬فعالیت‬
‫‪ ‬کاروشغل (با احتیاط تلقی شود)‬
‫‪ ‬روز وشب‪ ،‬خواب و بیداری ‪ ،‬وضعیت بدن ‪ ،‬ارتوپنه‪،‬‬
‫‪ ‬دارو‬
‫‪ ‬حیوانات خانگی‪ ،‬حشرات‬
‫‪ ‬هیجان یا کم وبیش های خلقی یا مشکالت زندگی یا خانوادگی‬
‫برای تعیین شدت شرح حال قابل اعتماد نیست!‬
‫در معاینه فیزیکی‬
‫مشخصات ظاهری‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫نحوه ورود‬
‫نحوه نشستن‬
‫نحوه صحبت کردن‬
‫خلقیات‬
‫پلی سیتمی‬
‫سیانوز‬
‫انگشتان چماقی‬
‫ادم محیطی‬
‫آنمی‬
‫توجه به ریتم دم و بازدم‬
‫گردن‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تقارن گردن‬
‫ضربان کاروتید‬
‫برجستگی ژوگوالر و باز گشت با فشار روی کبد‬
‫آدنوپاتی‬
‫شکل قفسه سینه و ستون فقرات‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سیفواسکولیوز‬
‫سینه کبوتری‬
‫سینه فرورفته‬
‫شیار هاریسون‬
‫حرکات دنده و فضای بین دنده ای در حرکات تنفسی‬
‫ضربه نوک قلب‬
‫سیفو اسکولیوز‬
‫سینه کبوتری‬
‫سینه فرورفته‬
‫شیار هاریسون‬
‫لمس قفسه سینه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تقارن حرکات سینه در موقع تنفس‬
‫ضربه نوک قلب‬
‫تریل ها (لرزش ناشی از سوفل ها)‬
‫مالش پریکارد‬
‫لمس لرزش سینه موقع حرف زدن‪ ،‬افزایش یا کاهش نامتقارن آن‬
‫دق قفسه سینه‬
‫گرچه تصویر برداری اطالعات دقیق تری به دست می دهد ولی هنوز میتواند‬
‫قبل از رسیدن گرافی کمک موثری برای کشف بیماری باشد‬
‫گوش دادن به صداهای ریه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫طبیعی بودن صداها‬
‫خشونت صدا ؛گرچه بسیار به کار میبرند ولی اصطالح روشنی نیست‪.‬‬
‫صدای سوت مانند یا ویز یا زنبور مانند بازدمی‬
‫صدای خرخری (صدای رنده روی چوب)بازدمی یا دوزمانه‬
‫کراکل ریز ابتدای دمی‬
‫کراکل درشت تر در وسط یا انتهای دم‬
‫کراکل درشت و بم دو زمانه‬

similar documents