P*ywacy w SMS - zsms olsztyn

Report
Pływacy w SMS
Założenia funkcjonowania
klas pływackich w SMS Olsztyn
Struktura szkoły
z uwzględnieniem funkcjonowania klas pływackich
Olsztyńskie uczelnie wyższe:
- Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
- Olsztyńska Szkoła Wyższa
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa
Sportowego
interdyscyplinarna klasa mistrzostwa sportowego
Gimnazjum nr 10 Mistrzostwa Sportowego
klasa sportowa pływacka
Szkoła Podstawowa nr 2
klasy sportowe pływackie IV - VI
Szkoła Podstawowa nr 10
klasy sportowe pływackie IV - VI
III klasa szkoły podstawowej:
- szkółki pływackie - OSiR
- zajęcia dodatkowe MPT "Kormoran"
Powszechna nauka pływania klas II
w olsztyńskich szkołach
Założenia funkcjonowania
klasy pływackiej
•umożliwienie uczniom łączenia
uprawiania wyczynowo
pływania z nauką w szkole,
• indywidualizacja nauczania,
•dostosowanie form pracy
oraz indywidualna pomoc
nauczyciela ( wyrównywanie
zaległości)z uwzględnieniem
terminów startów oraz
zgrupowań szkoleniowych,
Założenia funkcjonowania
klasy pływackiej – cd.
 ścisła współpraca pedagoga oraz
psychologa szkolnego z zawodnikami,
 szkolenie
wyselekcjonowanej
zawodników reprezentujących
poziom sportowy,
grupy
wysoki
Założenia funkcjonowania
klasy pływackiej – cd.
 osiąganie optymalnie najwyższych wyników
sportowych
przez
zawodników
oraz
kwalifikacja do Kadry Narodowej w pływaniu,
 przygotowanie zawodników do osiągania
bardzo wysokich wyników sportowych
w kategorii Seniora.
Wizja – określa kierunek pracy szkoły
SZKOŁA:
 kreuje postawy i nawyki skutecznego działania prowadzące
do sukcesu w sporcie i w nauce,
 motywuje uczniów do ciągłego rozwoju i samodoskonalenia
w nauce i sporcie,
 pomaga wybrać dalszą drogę życiową,
 kreuje postawy tolerancji, asertywności i odpowiedzialności
prowadzące do życia w harmonii ze społeczeństwem,
 uczy szacunku do tradycji kraju, regionu, szkoły i rodziny.
W drodze do sukcesu
Z założenia wszyscy uczniowie szkoły to zawodnicy
trenujący wyczynowo na poziomie mistrzowskim
lub w drodze do mistrzostwa przy jednoczesnej
realizacji zadań dydaktycznych.
Nasze atuty
W szkole obecnie uczy się i trenuje 211 utalentowanych
młodych sportowców.
Nasze atuty
Atutem szkoły jest kameralność,
co pozwala na podmiotowe
traktowanie każdego uczniazawodnika.
Daje również lepsze możliwości
kształcenia i przygotowania
do egzaminów zewnętrznych.
Nasze atuty
Uczniowie mają także możliwość rozwijania zainteresowań
poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych (teatralnych, literackich
i językowych) i interesujących projektach edukacyjnych.
Szkolenie sportowe w sms
 Gimnastyka sportowa kobiet (od 1979 r.)
 Kajakarstwo (od 1994 r.)
 Taekwondo olimpijskie (od 2002 r.)
Realizujemy się poprzez sport
 Nasi
uczniowie
i
absolwenci
są
uczestnikami
i medalistami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy,
Pucharów Świata, Mistrzostw Świata oraz Igrzysk
Olimpijskich
Realizujemy się poprzez sport
Zawodnicy są członkami Kadr Narodowych Juniorów i Seniorów.
Realizując cele i zadania szkoła ma
do dyspozycji:
• sale dydaktyczne
wyposażone w projektory
multimedialne,
• pracownię komputerową,
• bibliotekę,
• stołówkę
Realizując cele i zadania szkoła ma
do dyspozycji:
• gabinet lekarski,
• gabinet odnowy
biologicznej,
Realizując cele i zadania, szkoła ma
do dyspozycji:
• specjalistyczną salę
gimnastyczną,
• sale do gier sportowych,
zajęć ogólnorozwojowych,
• siłownię
Posiadamy doskonale przygotowaną
i doświadczoną kadrę pedagogiczną
Rada pedagogiczna czyli
nauczyciele i trenerzy
poszczególnych dyscyplin ściśle
współpracują ze sobą, mając
wspólne cele: sukces
dydaktyczny i sportowy ucznia
– zawodnika.
Wyniki sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych
Szkoła analizuje wyniki
sprawdzianów i egzaminów
zewnętrznych.
Staramy się wykorzystać
potencjał uczniów, przy
jednoczesnym uwzględnianiu
ich obciążenia szkoleniem
sportowym.
W oparciu o wnioski formułowane po każdym egzaminie
wewnętrznym i zewnętrznym, nauczyciele sukcesywnie pracują
nie tylko nad utrzymaniem, ale i podniesieniem poziomu
kształcenia
Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
 w 2012 r. utrzymywały się na poziomie wyżej średnim
(23,8 pkt.- 59% - stanin 6),
 zaś w 2013 wynik znalazł się w grupie wyników bardzo
wysokich (28,2 pkt. - stanin 8)
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
 W zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski,
historia) na przestrzeni lat 2012-2013 utrzymuje się
na poziomie średnim i wyżej średnim (5. i 6. poziom w 9
stopniowej skali staninowej) – czyli na poziomie średnich
wyników w mieście.
 W zakresie matematyki i przedmiotów przyrodniczych
odnotowano w 2013 r. znaczący skok do poziomu wyników
wyżej średnich i wysokich (wyniki na poziomie 6. i 7. staninu),
 zaś wynik z języka angielskiego utrzymuje się na poziomie
wyników wyżej średnich (stanin 6.).
Wyniki egzaminu maturalnego
Od kilku lat utrzymują się na stałym
poziomie. W roku 2013 odnotowano
wzrost średnich wyników i zdawalności
matury w stosunku do roku 2012.
W liceum ze względu na konieczność częstych
wyjazdów sportowych nauczyciele kładą nacisk
na indywidualną pracę z uczniem-zawodnikiem
– indywidualne zajęcia lub zajęcia w małych
grupach, konsultacje
Kwalifikacje kadry pedagogicznej
 Nauczyciele mianowani i dyplomowani (większość posiada
kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów – ułatwia to korelację
międzyprzedmiotową),







Psycholog,
Pedagog,
Socjoterapeuta,
Doradca zawodowy,
Specjaliści terapii pedagogicznej,
Logopedzi,
Współpraca z psychologiem sportu.
Planowanie pracy w zgodzie
z potrzebami ucznia-zawodnika
Planowanie pracy nauczyciela
odbywa się po uprzednim
zapoznaniu się z kalendarzem
startów uczniów – zawodników,
zgrupowań, obozów sportowych
i konsultacji w poszczególnych
dyscyplinach.
Sprzyja to indywidualnej pracy z uczniem-zawodnikiem
oraz pozwala na wspieranie rozwoju uczniów zdolnych.
Opieka medyczna
Szkoła zatrudnia:
 lekarza ortopedę – traumatologa , który przyjmuje raz
w tygodniu w gabinecie szkoły przy ul Gietkowskiej oraz
w nagłych przypadkach jest do dyspozycji zawodników
po konsultacji telefonicznej,
 fizjoterapeutę, który przyjmuje trzy razy w tygodniu
w gabinecie odnowy biologicznej znajdującym się
w obiektach szkoły przy ul. Gietkowskiej.
Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
OBEJMUJE:
•Badania wydolnościowe
zawodnika,
• Ocenę wybranych wskaźników
antropometrycznych,
biomechanicznych,
fizjologicznych,
psychomotorycznych
i zdolności koordynacyjnych
zawodnika.
Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
•Konsultacje z zakresu
żywienia sportowców
wyczynowych dla
zawodników i rodziców.
•Prowadzenia rehabilitacji
zawodników w przypadku
kontuzji.
Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
• Możliwość opracowania we współpracy z trenerami pływania serii
strechingów i ćwiczeń prewencyjnych dla pływaków.
•Ocena funkcjonalna zaburzeń związanych z wyczynowym pływaniem.
•Przeprowadzenie MTSF (umożliwienie korzystania z obiektów OSW).
Współpraca z Olsztyńską Szkołą Wyższą
Pierwszeństwo
w przyjmowaniu absolwentów
SMS na studia na:
• Wydziale Wychowania
Fizycznego
•Wydziale Fizjoterapii.
Korzyści płynące z nauki w klasie
mistrzostwa sportowego
Środki finansowe w ramach utworzenia Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w pływaniu można wykorzystać na realizację
poniższych zadań:
 dofinansowanie obiadów dla uczniów-zawodników;
 dofinansowanie opłat za bursę szkolną;
 dofinansowanie do wyjazdów na zawody sportowe oraz
zgrupowania szkoleniowe;
 zatrudnienie lekarza oraz fizjoterapeuty;
 zakup leków i odżywek;
 zakup sprzętu treningowego oraz startowego.
Propozycja tygodniowego rozkładu
zajęć dla klasy I gimnazjum
 24 godziny treningowe, w tym 2 godziny zajęć na lądzie
(jednostka 45')
PN
I trening
6:30 – 8:00
9:00 – 14.30
woda
szkoła
woda
+ ląd
WT
ŚR
CZW
PT
woda
woda
woda
woda
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
woda
woda
+ ląd
woda
woda
+ ląd
15:00 – 17:00
15:00 –16:45
15:00 – 17:00
15:00 – 17:15
II trening
15:00 – 17:15
SB
Trening
klubowy
Propozycja tygodniowego rozkładu
zajęć dla klasy II gimnazjum
 28 godzin treningowych, w tym 3 godziny zajęć na lądzie
( jednostka 45')
PN
I trening
6:20 – 8:00
9:00 – 14.30
woda
szkoła
woda
+ ląd
WT
ŚR
CZW
PT
woda
woda
woda
woda
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
woda
woda
+ ląd
woda
woda
+ ląd
15:00 – 17:00
15:00 –16:45
15:00 – 17:00
15:15 – 18:00
II trening
15:15 – 18:00
SB
Trening
klubowy
Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć
dla klasy III gimnazjum
 30 godzin treningowych, w tym 3 godziny zajęć na lądzie
(jednostka 45')
PN
I trening
6:15 – 8:00
9:00 – 14.30
woda
szkoła
woda
+ ląd
WT
ŚR
CZW
PT
woda
woda
woda
woda
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
woda
woda
+ ląd
woda
woda
+ ląd
15:00 – 17:00
15:00 –17:15
15:00 – 17:00
15:15 – 18:00
II trening
15:00 – 18:00
SB
Trening
klubowy
Propozycja tygodniowego rozkładu zajęć
dla klas I-III liceum ogólnokształcącego
 33 godziny treningowe, w tym 5 godzin zajęć na lądzie
(jednostka 45')
PN
I trening
6:00 – 8:00
9:00 – 14.30
woda
szkoła
woda
+ ląd
WT
ŚR
CZW
PT
woda
woda
woda
woda
szkoła
szkoła
szkoła
szkoła
woda
+ ląd
woda
+ ląd
woda
+ ląd
woda
+ ląd
15:00 – 18:00
15:00 –17:30
15:00 – 18:00
15:00 – 18:00
II trening
15:15 – 18:00
SB
Trening
klubowy
Na kartach historii szkoły zapisali się już
pływacy
 W roku 2008 naukę w X Liceum Ogólnokształcącym
Mistrzostwa Sportowego rozpoczęło kilku pływaków, wśród
nich K r z y s z t o f P i e l o w s k i …
To właśnie system nauki w sms umożliwił Krzysztofowi osiągnięcie
dwóch ważnych celów: wspaniałych sukcesów w sporcie i zdanie
na wysokim poziomie matury. W trakcie nauki w naszej szkole został
wyróżniony stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Olsztynie
Dziękujemy za uwagę

similar documents