Draf Taklimat Awal Tahun 2015 Perkhidmatan Bimbingan dan

Report
TAKLIMAT AWAL TAHUN
PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH
TAHUN 2015
OLEH :
MAT FAUZI HJ SAAD
UNIT HEM, JPN KEDAH
VISI DAN MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Visi:
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Misi:
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

SISTEM PENDIDIKAN YANG KOMITED UNTUK MEMBANGUNKAN MURID SECARA
MENYELURUH

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk Malaysia telah digubal pada tahun 1988
dan disemak semula pada tahun 1996, termaktub dalam visi Kementerian dan
Kerajaan yang berhasrat melahirkan generasi holistik dari segi intelektual,
kerohanian, emosi dan jasmani

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara”.
PERANAN
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
MEMPERKASAKAN PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
SESI KAUNSELING INDIVIDU
sekurang-kurangnya ……
1 SESI KAUNSELING INDIVIDU SEHARI
5 SESI KAUNSELING INDIVIDU SEMINGGU
150 SESI KAUNSELING INDIVIDU SETAHUN
SESI KAUNSELING KELOMPOK
Sekurang-kurangnya…..
1 SESI KAUNSELING KELOMPOK
SEMINGGU
40 SESI KELOMPOK SETAHUN
FOKUS 4 BIDANG UTAMA
Surat Siaran KPM Bil 12 Tahun 2012 :
Menekankan kepada 4 Fokus iaitu ;
1. Pembangunan dan Pengembangan Sahsiah
Diri Murid. (Karekter Murid : Outcome,
Perwatakan Murid yang Berketrampilan dan
terpuji).
2. Peningkatan Disiplin Diri Murid. (Outcome :
Murid yang berdisiplin serta sekolah yang
aman dan sejahtera).
FOKUS 4 BIDANG UTAMA
3.
4.
Pendidikan Kerjaya Murid.
(Outcome : Murid yang tahu halatuju
dan kerjaya Masa hadapan).
Psikososial dan Kesejahteraan Mental
Murid.
(Out come : Murid yang sihat
pemikirannya).
 SASARAN
KERJA UTAMA BPSH 2015
PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
1.
Meningkatkan Kehadiran Murid ke Sekolah
2.
Penurunan kadar salahlaku disiplin murid
3.
Pengurusan Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)
4.
Meningkatkan daya tindak murid dalam menangani stress, anxieti
dan kemurungan.
SASARAN KERJA UTAMA BPSH 2015
PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Meningkatkan kualiti Perkhidmatan Bimbingan dan
Kaunseling di sekolah
2. Inisiatif Pendidikan Kerjaya Murid
3. Perlaksanaan Pentafsiran Psikometrik
4. Amalan Guru Penyayang dan Indek Persepsi Murid
(IPM) Keberkesanan Program Guru Penyayang
(Mengalu-alukan murid, menghargai murid dan
program mentor mentee)
Meningkatkan kualiti Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling di sekolah
•Pengurusan
& pentadbiran yang berkesan
•Pelaksanaan
Sesi Kaunseling
•Program
Pembangunan Sahsiah Diri Murid
•Program
Pembimbing Rakan Sebaya
•Kelab
Kaunseling & Kerjaya
•Inovasi
& Kajian Tindakan
•Program-program
khas
Inisiatif Pendidikan
Kerjaya Murid
•
Organisasi Kelab Kerjaya
•
Outreach Kerjaya
•
Aktiviti & Program
•
Pelaporan
•
eProfil Kerjaya (SePKM) untuk
Sekolah Menengah Sahaja.
Perlaksanaan Pentafsiran
Psikometrik
•
Mewujudkan profil murid
•
Pelaksanaan Ujian Psikometrik
•
Menganalisa Ujian
•
Mengkelompokkan murid-murid mengikut
minat kerjaya
•
Melaksanakan program pendidikan kerjaya
Amalan Guru Penyayang dan Indek Persepsi Murid
(IPM) Keberkesanan Program Guru Penyayang
(Mengalu-alukan murid, menghargai murid dan
program mentor mentee)
•
•
•
•
•
•
•
•
JK Guru Penyayang
Mengadakan promosi
Keberadaan pihak pengurusan dan guru di pintu masuk
Mengalu alukan kehadiran murid
Penghargaan kepada murid
Penglibatan semua guru dan murid dalam mentor mentee
Jadual pelaksanaan mentor mentee
Modul Pelaksanaan mentor mentee
PELAPORAN DATA
PERKHIDMATAN B&K 2015
SETIAP SEKOLAH PERLU MENYEDIAKAN PELAPORAN DATA PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BERKENAAN :
MERANGKUMI :-
1.
PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING (L4/L8)
•
Bil Sesi Individu / Kelompok
•
Bil Murid Yang Mendapatkan Sesi Individu Dan Kelompok
•
Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Berfokus Kpd
Pembangunan Sahsiah Diri Dan Pembangunan (Disiplin)
•
Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Bimbingan dan Kaunseling
•
Bil Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)
•
Bil Murid Yang Terlibat Dalam Program Mentor Mentee
2.
PELAPORAN PROGRAM MINDA SIHAT
(UNTUK SEKOLAH MENENGAH SAHAJA) / SARINGAN 1 DAN 2
(Saringan 1 dilaksanakan pada Minggu ketiga Bulan Jun dan Saringan 2 Minggu Pertama
Bulan September dan Laporan dihantar pada Minggu Keempat September ke PPD dan
Sebelum 10 Oktober ke JPN)
PELAPORAN DATA
PERKHIDMATAN B&K 2015
SETIAP SEKOLAH PERLU MENYEDIAKAN PELAPORAN DATA PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKENAAN :
MERANGKUMI :-
3. PELAPORAN PROGRAM GURU PENYAYANG
DUA KALI SETAHUN (BULAN APRIL DAN OGOS 2015)
•
Indeks Persepsi Murid
•
Indeks Persepsi Guru
•
Pelaksanaan Program Mentor Mentee
•
(Program perlu dibentangkan kepada Pentadbiran Sekolah)
PELAPORAN DATA
PERKHIDMATAN B&K 2015
SETIAP SEKOLAH PERLU MENYEDIAKAN PELAPORAN DATA PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKENAAN :
MERANGKUMI :-
4. PELAPORAN PROGRAM DASAR WARGA EMAS NEGARA
DUA KALI SETAHUN (BULAN JUN DAN NOVEMBER 2015)
•
Promosi (Kempen)
•
Khidmat Sukarela (Lawatan, Gotong Royong dan Memberi Penghargaan)
•
Penglibatan Warga Emas dalam Program
(Statistik Penglibatan Guru, Murid dan Warga Emas)
Indeks Persepsi Guru dan Murid)
(Beserta Gambar)
PERKONGSIAN MAKLUMAT
•
Instrumen Pemantauan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling
•
Instrumen
PPERANCANGAN
1. PROGRAM
KPM DAN JPN
:
KUNJUNG BANTU KE SEKOLAH
2. KONVENSYEN AMALAN TERBAIK KAUNSELING
DAN DISIPLIN
KPM
3. PROGRAM
PEMBANGUNAN SAHSIAH DAN DISIPLIN MURID
(PPSDM)
4. PROGRAM
PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
5. PROGRAM
IKON MURID
6. PROGRAM JATI DIRI
TINDAKAN UNTUK SEMAKAN :
PERANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN
KAUNSELING
DAN

Perancangan Tahunan disediakan dalam bentuk
Ringkas beserta Takwim

Pengurusan Kewangan yang berfokus dan
digunakan untuk aktiviti Bimbingan dan kaunseling

Mesyuarat Pertama Unit Bimbingan dan Kaunseling
/ Hal Ehwal Murid dipengerusikan Oleh Pengetua
dan Guru Besar telah diadakan.
TERIMA KASIH

similar documents