Pendidikan, Instruksi, Pengajaran, Teknologi, Penaksiran, dan

Report
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
PENDIDIKAN, INSTRUKSI,
PENGAJARAN, TEKNOLOGI,
PENAKSIRAN, DAN
PEMBELAJARAN
Dr Nurulhuda AR
Modul Kuliah Minggu Pertama
Hasil Pembelajaran
Unit 1:
 Membezakan antara pendidikan, instruksi, dan
pengajaran
 Menghuraikan hubungan antara pengajaran, teknologi,
penaksiran, dan pembelajaran
Unit 2:
 Menghuraikan beberapa pendekatan atau model
pengajaran
Unit 3:
 Menghuraikan matlamat dan objektif pengajaran
 Menjana objektif pembelajaran mengikut domain
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Unit 1: Persoalan inkuiri utama

Apakah yang dimaksudkan dengan
 Pendidikan
(Education)
 Instruksi(Instruction)
 Pengajaran(Teaching)
 Teknologi(Technology)
 Penaksiran(Assessment)
 Pembelajaran(Learning)

Bagaimanakah semua konsep ini berkait?
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Advance Organizer: Teknik KWHL
What you
Know
What you
Want to
know
How to find
out
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
What you
Learned
Dr Nurulhuda AR
Aktiviti inkuiri Unit 1



Bekerja dalam kumpulan seramai 6 orang setiap
kumpulan. Lantik seorang ketua, pencatat, dan pelapor.
Isikan 3 lajur pertama Advance Organizer KWHL yang
diberi.
Gunakan enjin pencarian bagi mendapatkan maklumat
tentang konsep pendidikan, instruksi, pengajaran,
teknologi, penaksiran, dan pembelajaran
Lukiskan sebuah peta konsep/peta minda/carta alir
bagi menunjukkan hubungan antara keenam-enam
konsep tersebut.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
7 konsep penting dalam pendidikan




Pendidikan: Proses di mana pelajar mampu
mempelajari sesuatu dengan tujuan membangunkan
dirinya secara holistik. Pendidikan boleh jadi formal,
non-formal, dan informal.
Instruksi: Proses memudah cara pembelajaran ke arah
objektif yang telah ditetapkan sama ada melalui guru
atau cara lain
Pengajaran: Tindakan guru secara langsung yang
direka bentuk bagi membantu pembelajaran
Teknologi: Set peralatan dan sumber yang membantu
menyelesaikan masalah adaptasi yang dihadapi
manusia dalam persekitarannya.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
7 konsep penting dalam pendidikan



Penaksiran: Proses mengumpul data tentang apa yang
pelajar tahu dan boleh lakukan bagi membantu dalam
proses membuat keputusan.
Pembelajaran: Proses membina dan mendapat
pengetahuan, kemahiran, sikap, dan nilai tertentu yang
boleh diaplikasikan
Pembangunan: Penambahan kepada pengetahuan,
kemahiran, sikap, dan nilai dari tahap yang khusus
kepada yang lebih am. Pembangunan memerlukan
masa dan pengalaman pembelajaran yang banyak
serta kematangan.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Unit 2: Model Instruksi/Pengajaran


Apa itu model instruksi/pengajaran?
Beberapa asas pembinaan model
instruksi/pengajaran
 Berasaskan
teori pembelajaran (behavioris, kognitivis,
humanis, sosialis, konstruktivis)
 Berasaskan pemusatan guru atau pelajar
 Berasaskan bilangan pelajar (beramai-ramai,
berkumpulan, individu)
 Berasaskan darjah penstrukturan (degree of
structuredness)
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Aktiviti Berkumpulan Unit 2





Bekerja dalam kumpulan seramai 6 orang setiap kumpulan.
Gunakan enjin pencarian untuk mendapatkan maklumat
tentang satu daripada teori pembelajaran. Nyatakan
prinsip dan teoris utama yang dikaitkan dengan teori
tersebut.
Gunakan maklumat ini untuk membina sebuah model
pengajaran berasaskan teori pembelajaran yang dipilih.
Lukiskan sebuah gambar rajah untuk menggambarkan
secara visual model pengajaran yang dibina.
Terangkan model yang dibina kepada rakan sekelas yang
lain.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Langkah menjana model pengajaran
berasaskan teori pembelajaran behavioris
1. Senaraikan prinsip pembelajaran teori behavioris
 Pembelajaran
berlaku apabila ada perubahan tingkah
laku
 Hasil pembelajaran ditentukan dengan jelas pada
awal proses pengajaran
 Pembelajaran boleh dipengaruhi dengan memanipulasi
persekitaran
 Maklum balas segera dan kadar pembelajaran
mengikut kebolehan pelajar ditekankan
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Prinsip Pembelajaran Behavioris sambungan

Pengajaran perlu dibahagikan kepada beberapa
peringkat dengan disusuli pengukuhan dan maklum
balas selepas setiap peringkat
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Model Pengajaran Behavioris
2. Tulis semula prinsip dalam bentuk ayat aktif yang
menunjukkan susunan langkah pengajaran bagi
menghasilkan satu model pengajaran
 Tentukan
hasil pembelajaran yang diingini
 Rancang aktiviti P&P berdasarkan setiap hasil
pembelajaran
 Taksir sama ada pelajar mencapai hasil pembelajaran
 Berikan pengukuhan atau maklum balas dengan segera
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Illustrasi Model Pengajaran Behavioris
3. Bina gambar rajah bagi menggambarkan secara visual
model pengajaran yang dihasilkan
• Kognitif
• Psikomotor
• Afektif
Tentukan hasil
pembelajaran
Rancang aktviti
P&P
• Aktiviti
• Penyoalan
aktif
• Soalan lisan
• Kuiz pendek
Lakukan
penaksiran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Beri pengukuhan
dan maklum balas
• Secara
verbal
• Non-verbal
Dr Nurulhuda AR
Ciri Model Pengajaran berasaskan
Pemusatan Guru-Pelajar

Lebih berguna melihat model ini bukan sebagai satu
dualisme tetapi sebagai penghujung satu kontinum
Pengajaran berpusat guru
Tahap pelajar membuat pilihan rendah
Pelajar pasif
Kuasa berada di tangan guru
Penekanan kepada penguasaan isi
kandungan
Guru sebagai pemberi maklumat/Pelajar
penerima
Pembelajaran dalam mod kebergantungan
Lebih terancang dan berstruktur
Pengajaran berpusat pelajar
Tahap pelajar membuat pilihan tinggi
Pelajar aktif
Kuasa berada di tangan pelajar
Penekanan sama rata antara penguasaan isi
kandungan dan proses pembelajaran
Guru sebagai pemudah cara/Pelajar
pembina/penyelesai masalah
Pembelajaran dalam mod saling
kebergantungan atau kendiri
Kurang berstruktur
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Contoh Model Pengajaran berasaskan
pemusatan guru-pelajar
Lebih berpusat guru
Lebih berpusat pelajar
Ekspositori seperti syarahan (lecturing)
Inkuiri penemuan (Inquiry-Discovery)
Pengajaran Terus (Direct Teaching)
Pembelajaran berasas masalah (Problem
based learning)
Pembelajaran Masteri (Mastery learning)
Pembelajaran berasaskan pengalaman
/konteks (Experiential/Contextual
learning)
Pembelajaran Koperatif (Cooperative
learning)
Kitar Pembelajaran 5E, 4 Fasa (Learning
Cycle)
Namun, setiap model pengajaran ini juga boleh mempunyai tahap pemusatan
guru/pelajar yang berbeza-beza.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Model Instruksi/Pengajaran
berasaskan darjah penstrukturan tinggi


Model Instruksi ASSURE
Model Masteri
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Aktiviti Aplikasi dan Sintesis (masukkan
dalam portfolio masing-masing)



Jana visual sebuah model pengajaran yang
menggabungkan sekurang-kurangnya dua model
pengajaran yang telah dibincangkan.
Labelkan bahagian/peringkat yang merujuk
kepada atribut model tertentu yang dipilih untuk
menunjukkan bagaimana model-model itu
digabungkan.
Nyatakan kelebihan dan cabaran melaksanakan
model pengajaran yang dijana
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Unit 3: Matlamat dan Objektif Pengajaran
“Differentiating between teaching
goals and objectives is the first step to
planning a successful teaching plan
that is also stress-free”
Apakah perbezaan antara matlamat
dan objektif?
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Matlamat pengajaran
Berikut merupakan beberapa matlamat pengajaran
 Mengajar pelajar fakta dan prinsip kandungan
pelajaran
 Menjadi model peranan (role model) bagi pelajar
 Membantu pelajar membina kemahiran berfikir aras
tinggi
 Menyediakan pelajar menghadapi alam pekerjaan
 Merangsang pembangunan peribadi pelajar
 Membantu pelajar membina kemahiran asas belajar
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Objektif Pengajaran

Berikut merupakan beberapa contoh objektif
pengajaran
 Merancang pengajaran yang mengambil kira
kepelbagaian gaya pembelajaran pelajar
 Menaksir kefahaman pelajar terhadap isi
kandungan pelajaran
 Merancang pengajaran yang memberi peluang
pelajar berinteraksi antara satu sama
 Menerang fakta dan prinsip kandungan pelajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Perbezaan antara matlamat dan objektif
“Goals without objectives can never be accomplished while objectives without
goals will never get you to where you want to be”
Matlamat
Objektif
Hasrat jangka panjang yang hendak
dicapai
Pencapaian konkrit yang mampu
dicapai dengan mengikuti langkahlangkah tertentu dalam jangka masa
yang lebih pendek
Kurang berstruktur
Lebih berstruktur dan konkrit
Tidak begitu jelas bagaimana
mengetahui matlamat telah dicapai
(sukar untuk diukur)
Boleh diukur. Oleh itu boleh diketahui
dengan yakin ia telah dicapai
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Mengapa objektif pengajaran
diperlukan?

Memberi panduan kepada guru untuk
 Memilih kandungan pelajaran
 Memilih strategi pengajaran yang sesuai
 Membangun dan memilih bahan pengajaran yang
sesuai
 Membina ujian dan instrumen lain untuk menaksir
dan menilai hasil pembelajaran pelajar
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Matlamat dan objektif pembelajaran




Tuliskan satu matlamat pembelajaran dan
senaraikan beberapa objektif/hasil pembelajaran
bagi mencapai matlamat pembelajaran tersebut.
Analisis komponen yang terdapat pada hasil
pembelajaran tersebut
Janakan maksud hasil pembelajaran dari contohcontoh hasil pembelajaran yang diberi
Gunakan borang KWHL untuk menyusun idea dan
mengatur proses pembelajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Advance Organizer: Teknik KWHL
What you
Know
What you
Want to
know
How to find
out
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
What you
Learned
Dr Nurulhuda AR
Apakah objektif/hasil pembelajaran?



Satu penyataan yang menetapkan pengetahuan,
kemahiran, dan sikap serta nilai yang diinginkan
hasil daripada aktiviti pembelajaran
Satu penyataan yang menjelaskan apa yang
pelajar perlu tahu dan fahami dan/atau dapat
lakukan selepas selesai aktiviti pembelajaran
Hasil pembelajaran ada 3 domain: Kognitif,
psikomotor, dan afektif (termasuk kemahiran
insaniah)
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Komponen objektif/hasil pembelajaran
1.
2.
3.
4.
5.
Frasa merujuk kepada kumpulan sasaran
Kata kerja aktif
Objek bagi kata kerja
Konteks/keadaan
Standard/kriteria
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
1. Frasa merujuk kumpulan sasaran




Di akhir pelajaran ini, pelajar boleh …
Selepas unit ini, pelajar akan dapat …
Selepas menamatkan aktiviti ini, pelajar akan …
Di akhir kursus ini, pelajar akan dapat …
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
2. Kata kerja aktif

Kriteria kata kerja
 Boleh
diukur (measurable)
 Boleh diperhati (observable)
 Spesifik

Contoh:
 Mendefinisi,
menganalisis, menyatakan, melukis,
menyelesaikan masalah, menyenaraikan, memberi
kerjasama
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
3. Objek bagi kata kerja

Menunjukkan tindakan ke atas apa
 Menyenarai perbezaan antara halaju dan laju
 Mendefinisi inersia
 Mempersembahkan secara oral hasil kerja
berkumpulan tentang kaedah mengajar fizik
 Memberi kerjasama dalam menyediakan
peralatan amali
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
4. Konteks/keadaan


Menyatakan dalam konteks apa atau keadaan
yang bagaimana tindakan yang diinginkan itu
perlu dilakukan
Contoh:
 Mereka
bentuk aktiviti bagi mencari hubungan antara
kedalaman cecair dan tekanan dalam cecair jika
diberi satu botol air mineral yang kosong.
 Mengukur panjang meja dengan menggunakan tali
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
5. Standard/Kriteria


Tahap kualiti yang diinginkan atau yang patut dicapai,
termasuk julat jawapan yang boleh diterima
Contoh:
Mengira halaju troli menuruni landasan terpampas geseran
menggunakan pita detik sehingga dua titik perpuluhan
 Mendefinisi inersia menggunakan perkataan sendiri dengan
tepat


Biasanya tidak ditulis secara eksplisit apabila kriteria
yang diingini mudah dibayangkan
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Domain hasil pembelajaran sains






Contoh kata kerja aktif bagi setiap domain hasil
pembelajaran
Kemahiran Proses Sains dan Kemahiran Manipulatif
sebagai domain psikomotor (Kemahiran Saintifik)
Kemahiran berfikir termasuk kemahiran berfikir
secara kreatif/lateral dan kritis/analitis
Strategi berfikir
Kemahiran menaakul secara saintifik
Sikap saintifik dan nilai murni
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Memahami Kemahiran Proses Sains



Jalankan aktiviti berikut untuk membina kefahaman
tentang kemahiran proses sains
Bekerja dalam kumpulan seramai 6 orang. Lantik
seorang ketua, pencatat, dan pelapor.
Gunakan nota dalam Huraian Sukatan Pelajaran
dan enjin pencarian untuk mencari maklumat
tentang maksud setiap kemahiran proses sains dan
aplikasikan pengetahuan ini dalam menyelesaikan
tugasan yang diberi.
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Lampiran bagi aktiviti kemahiran
proses sains


Arahan SPS
Borang catatan pemerhatian dan perbincangan
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Memahami kemahiran Berfikir
Kreatif/Lateral
 Berfikir
secara kreatif: Proses berfikir yang
melibatkan penjanaan atau penciptaan idea, proses,
pengalaman atau objek.
 Berfikir secara lateral: Proses berfikir secara kreatif
menggunakan inspirasi dan imaginasi untuk
menyelesaikan masalah dengan melihatnya dari
perspektif yang tidak diduga. Berfikir secara lateral
melibatkan “discarding the obvious, leaving behind
traditional modes of thought, and throwing away
preconceptions.”
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Memahami Kemahiran Berfikir
Kritis/Analitis


Proses berfikir secara reflektif dan berpatutan
yang memfokus kepada membuat keputusan
tentang apa yang boleh dipercayai atau dilakukan.
(Ennis, 1985)
Proses berfikir yang melibatkan interpretasi dan
penilaian aktif tentang pemerhatian, komunikasi,
dan hujah.
(Fisher & Scriven)
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Dimensi Kemahiran Berfikir Kritis







Problem identification
Establishment of a clear perspective on the issue
Recognition of alternative perspectives
Context identification
Evidence identification and evaluation
Recognition of fundamental assumptions implicit or
stated by the representation of an
issue
Assessment of implications and potential conclusions.
http://wsuctproject.wsu.edu
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Kemahiran Menaakul Secara Saintifik

Kemahiran menaakul saintifik: Proses mental yang
membolehkan seseorang membuat kesimpulan dan
rumusan dengan memberi hujah yang bersesuaian.
Kemahiran
Menaakul
Saintifik
Induktif
Deduktif
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Menaakul secara Deduktif


Proses menaakul di mana kesimpulan dibuat secara logik
daripada beberapa premis atau penyataan dan di mana
kesimpulan mesti benar jikalau premis itu benar.
Dimensi menaakul secara deduktif:
Keabadian jisim dan isipadu (Conservation of mass &
volume)
 Berfikir secara berkadaran (Proportional thinking)
 Mengawal pembolehubah (Controlling variables)
 Berfikir secara berkebarangkalian (Probabilistic thinking)
 Berfikir secara korelasi (Correlational thinking)
 Berfikir secara Hipotetiko-deduktif (Hypothetico-deductive
thinking)

EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Menaakul secara Induktif


Proses menaakul di mana kesimpulan dan generalisasi
dibina daripada kes atau situasi yang spesifik
Jenis penaakulan induktif
Generalisasi (Membuat kesimpulan dari sampel kepada
populasi)
 Induksi mudah (Membuat kesimpulan dari premis tentang
satu kumpulan kepada seorang individu)
 Hujah dari analogi (Membuat inferens tentang atribut yang
dikongsi jika terdapat beberapa atribut lain yang dikongsi)
 Inferens sebab-akibat

EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Menaksir Kemahiran Menaakul Secara
Saintifik

Taksir kemahiran menaakul secara saintifik anda
dengan menjawab Classroom Test of Scientific
Reasoning Skill secara dalam talian melalui portal
MyGuru (Online assessment)
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Aktiviti menjana hasil pembelajaran



Rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Fizik Tingkatan 4,
5 atau 6.
Pilih satu tajuk kecil dan janakan hasil
pembelajaran bagi setiap domain mengikut kriteria
yang telah dibincangkan
Terangkan kepada rakan-rakan lain dengan
mengenal pasti setiap komponen hasil
pembelajaran
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR
Refleksi/Penutup





Nyatakan perbezaan antara pendidikan dan
pengajaran
Nyatakan perbezaan antara matlamat dan objektif
Apakah yang dimaksudkan dengan hasil
pembelajaran dan apakah domain serta
komponennya?
Huraikan secara ringkas prinsip pembelajaran
mengikut teori pembelajaran konstruktivis
Apakah langkah-langkah utama model pengajaran
berasaskan teori pembelajaran konstruktivis?
EDU3046 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran I
Dr Nurulhuda AR

similar documents