Sixta

Report
Rekultivace a kulturní krajina
Ing. Jan Sixta, CSc.
tel.: 737 203 642
e-mail: [email protected]
Katedra biotechnických úprav krajiny
FŽP, Česká zemědělská univerzita
1
Základní pojmy
• rekultivace – jazykovědně:
• „re-“ = předpona mající význam zpět, vzad, opět, znovu
• „kultivace“ = zušlechtění, vzdělávání, zdokonalování; pěstování a rozmnožování buněk a
tkání; mechanická úprava půdy před setím nebo během vegetace s cílem dosažení úrody
• „rekultivace“ = vytváření podmínek pro opětovné dosahování úrody (viz němčina „die
Wiedernutzbarmachung“)
• rekultivace – technicky = proces, činnost, výsledek procesu, ale i předmět procesů
= rekultivace půdy (pozemku); rekultivace krajiny (území)
= ve smyslu obnova (oprava); ve smyslu výroba (tvorba)
• revitalizace = širší pojem vykládaný dvojznačně:
• „oživení“ – tedy obnova života, bez nutnosti bezprostředního hospodářského efektu
(revitalizace vodního toku, obnova mokřadů, skalních stěn, extrémních stanovišť,…)
• „oživení“ – tedy obnova přírodních i kulturních vlastností území, ale i sídel, celé
krajinné infrastruktury i lidské společnosti (revitalizace území po těžbě s obnovou osídlení)
• sanace = většinou chápána jako technické opatření vedoucí ke stabilizaci dotčeného
území – např. stabilizace svahů zbytkových jam, výsypkových etáží, zamezení vzniku zápar
a ohňů, odstranění starých zátěží (havárií, kontaminací škodlivinami, ...)
2
Základní pojmy
• sukcese = samovolný proces osídlování daného stanoviště rostlinnými a
živočišnými společenstvy, resp. plynulá změna společenstev v závislosti na
vývoji podmínek daného stanoviště
• řízená, resp. asistovaná sukcese = proces využití sukcesních řad v rámci
rekultivační činnosti (např. nejprve ponechání území sukcesi a následná
dosadba kulturních rostlin nebo naopak ponechání založeného kulturního
(umělého) porostu vlivu sukcesního vývoje bez zásahu člověka
• kulturní krajina = krajina, která se dlouhodobě vyvíjela pod vlivem člověka
(v Evropě prakticky jiná krajina neexistuje – jde jen o „míru kulturnosti“)
3
„původní“ krajina
Komořanské jezero ve středověku
Smrž Z.: Osud Mostecka
Komořanské jezero
Město Most
Hněvín
Komořanské jezero v „josefské mapě“ (~1780)
Komořanské jezero
Město Most
Hněvín
Mostecko, Regionální vlastivěda
4
Krajina a rekultivace
5
Krajina a rekultivace
6
Krajina a rekultivace
7
Relativní teplota krajiny
8
Rekonstrukce krajiny
9
Rekultivace a krajina
Komořanské jezero v „josefské mapě“ (~1780)
Jezero ve zbytkové jámě lomu ČSA (~2030)
10
Potenciál zemin pro tvorbu půd
Zeminy a výsypkové či odvalové substráty byly již koncem 50. let
minulého století Jonášem a Semotánem v rámci 1. generelu rozčleněny
do pěti tříd, které určují jejich potenciál k budoucí tvorbě půd:
I.
horniny a zeminy velmi vhodné jako půdotvorné substráty pro
zemědělskou rekultivaci
II. horniny a zeminy vhodné jako půdotvorné substráty pro zemědělskou
rekultivaci
III. horniny a zeminy vhodné k lesnické rekultivaci
IV. horniny a zeminy vhodné pouze k ozelenění
V. horniny a zeminy k rekultivaci nevhodné
Rekultivace musí respektovat tento potenciál
11
Etapa následné péče
Antropogenní půdy = Antroposoly (kultizemě, antrozemě)
Taxonomický klasifikační systém půd ČR – Němeček et.al. 2001
http://klasifikace.pedologie.cz/
Morfogenetický klasifikační systém půd ČR – Hraško, Němeček 1991
http://web.czu.cz/mksp/
Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika BPEJ a
postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky č. 546/2002 Sb.
však antropogenní půdy NEZNÁ!
12
Rekultivace nebo sukcese?
Ekonomická výhodnost sukcese oproti rekultivacím:
• Rekultivace jsou financovány z rezervy, která vzniká v okamžiku těžby (někdy
i 50 let dříve, než dojde k rekultivaci)
• Rekultivace jsou nápravou škod – jsou odstraněním následků báňské činnosti
• Je to tedy „slušnost“ člověka, napravit své škody, když si je předem vědom, že
tyto škody způsobí a počítá s tím
• Úspora vzniklá použitím sukcese je úsporou báňské společnosti na úkor
obyvatel v daném území
• Sukcese je velmi dlouhodobá záležitost – rekultivace jsou sice méně
ekologicky komplexní, ale jsou dosažitelné v průběhu lidského života
13
Půdy ve světě
výměra
ornou půdu
10%
polární
oblasti
20%
zastoupení
ornou půdu
1,48 mld. ha
10,00%
pastviny
2,96 mld. ha
20,00%
mělké půdy
1,48 mld. ha
10,00%
hory
2,96 mld. ha
20,00%
pustiny
2,96 mld. ha
20,00%
polární oblasti
2,96 mld. ha
20,00%
celkem
14,821 mld. ha
pastviny
20%
pustiny
20%
hory
20%
mělké
půdy
10%
14

similar documents