Bevezetés a pénzügyi fogyasztóvédelembe ppt

Report
Dr. Veres Zoltán
PPKE JÁK 2014
1
1. Alapkérdések
1.1. A fogyasztóvédelemről általában
1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban
2. A pénzügyi fogyasztóvédelem tárgyköreiről
3. Közösségi jogi szabályozás
3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása
3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok
4. A hazai szabályozás vázlata
5. Jogérvényesítési fórumok
6. Ízelítő a joggyakorlatból
PPKE JÁK 2014
2
1.1. A fogyasztóvédelemről általában




szerepe, indokai (erőfölény, aszimmetria); kialakulása
(Biblia, Kennedy)
interdiszciplináris megközelítés (gazdasági, jogi, stb.) –
gazdaságba történő állami beavatkozás problémái:
laissez faire vs. paternalizmus
jogi szempontból: köz- és magánjogi elemek vegyesen
alanya: fogyasztó – fogalmi dilemmák: csak természetes
személy?
Fgytv.: bizonyos esetben civilek, kkv-k is, ⇔ Hpt.
Szerint csak term. szem.
PPKE JÁK 2014
3
1.2. Fogyasztóvédelem a pénzügyi szektorban



speciális
indokok
(bankcsődök
tovagyűrűző
hatása),
problémák - Cartwright: szerződéskötés előtt
nehéz a termékek hatásait megismerni, illetve
azok csak később tapasztalhatók, információ
megértése
nehéz;
+
aszimmetria
még
hangsúlyosabb, mint általában
terminológiai kérdések (ügyfélvédelem, fogyasztó, adós-, illetve befektető- védelem?)
Ptk., Fgytv.: fogyasztóvédelem, ⇔ Hpt. XIII. fej.
ügyfelek védelme, ua. ügyfél fogalmát nem, csak a
fogyasztót definiálja
PPKE JÁK 2014
4
a) Dorkó Katalin szerint:
1. tisztességes ügyfélszerzés követelménye,
azaz a hirdetésekre, reklámokra vonatkozó
előírások,
2. fogyasztók tájékoztatására vonatkozó
szabályok,
3.
4.
a szerződések megkötésével, tartalmával,
formájával kapcsolatos rendelkezések,
jogérvényesítés, panaszkezelés.
PPKE JÁK 2014
5
b) Lentner Csaba (2013):
1. a fogyasztók tájékoztatására és a pénzügyi
termékek
értékesítésére,
az
ügyféligények
felmérésére vonatkozó szabályok;
2. a
fogyasztóvédelem
intézményrendszerére
vonatkozó szabályok;
3. ügyfélkezelésre
vonatkozó
szabályok,
magatartási kódexek;
4. számlavezetésre, a fogyasztók nyilvántartására
vonatkozó szabályok;
5. banktitokra, adatvédelemre vonatkozó szabályok;
6. védőhálóra
(pl.
betétbiztosítás)
vonatkozó
szabályok;
7. a fogyasztói jogviták rendezésének szabályai.
PPKE JÁK 2014
6
3.1. A fogyasztóvédelem és az EU viszonyának alakulása:



Fogyasztó(védelm)i
jog,
fogyasztóvédelmi
politika
eredetileg nem szerepelt a Közösség célkitűzései között. A
Római Szerződés közvetlen utalást a fogyasztókra 1992-ig
nem tartalmazott, csupán érintőlegesen említette a közös
agrárpolitikáról és a versenyjogról szóló cikkeiben (33-4.
és 81-2. cikkek).
Maastrichti Szerződés (1992): Fogyasztóvédelem c. XI.
fejezete (egyetlen cikkből áll: 129.a)) a magas szintű
fogyasztóvédelem elérését tűzte ki célul.
Amszterdami Szerződés (1997): módosította, kiegészítette
az EKSZ 129.a) cikkét, egyidejűleg a számozása is változott,
153. cikkre. Egyfelől beemeli a fogyasztói jogokat a
szerződésbe, másfelől előírja, hogy a fogyasztóvédelmi
követelményeket
az
egyéb
közösségi
politikák,
tevékenységek meghatározásakor, végrehajtásakor is
figyelembe kell venni.
PPKE JÁK 2014
7
3.2. Jelentősebb közösségi jogi aktusok:




UCP irányelv – tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat, utalás átlagfogyasztó fogalmára – a
Bíróság szerint megfelelően tájékozott,
körültekintő
2008/48/EK irányelv – fogyasztói hitel
94/19/EK irányelv – betétbiztosítási
rendszerek
MiFID irányelv – befektető védelem (ügyfélkategóriák)
PPKE JÁK 2014
8
A joganyag csoportosítása
1.
2.
3.
A szabályozás kötelező ereje szerint:
hard law – soft law – köztes megoldások
A szabályozás szintjei szerint - ld.
jogszabályi hierarchia
A szabályozási tárgykörök szerint – ld.
Következő két dia
PPKE JÁK 2014
9
Jogszabály
Szabályozott tárgykörök
Ptk. – 2013:V. tv.
Fogyasztó, ÁSZF fogalma,
tisztességtelensége, stb.
Hpt. – 2013:CCXXXVII. tv.
Panaszkezelés (288.§), THM-plafon
(265.§: MNB+24/39%), egyoldalú
szerződésmódosítás (279.§), stb.
Tpvt. – 1996:LVII. tv. a
tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról
fogyasztói döntések tisztességtelen
befolyásolásának tilalma (pl.
megtévesztés, lényeges tulajdonságok
elhallgatása), stb.
Fht. - A fogyasztónak nyújtott
hitelről szóló 2009:CLXII. tv.
Hirdetésekre vonatkozó szabályok,
tájékoztatási kötelezettség a
szerződéskötés előtt, stb.
PPKE JÁK 2014
10
Jogszabály
Szabályozott tárgykörök
2013:CXXXIX. tv. a Magyar
Nemzeti Bankról
Fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárás
szabályai, Pénzügyi Békéltető Testület
(VIII. fej.), stb.
83/2010. (III. 25.) Korm.
rendelet a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról
és közzétételéről („THM
rendelet”)
Cím szerint
361/2009. (XII. 30.) Korm.
Rendelet a körültekintő
lakossági hitelezésről
• alapelvek a körültekintő hitelezés
vonatkozásában (pl. egyediesített
hitelképesség vizsgálat, elvárhatóság,
körültekintés),
• a fogyasztónak nyújtható hitel
nagyságát korlátozza a fogyasztó
teherbírására figyelemmel
PPKE JÁK 2014
11
Általában előfeltétel, hogy a fogyasztó megkísérelje
közvetlenül a szolgáltatóval a vitarendezést.
A) Hatóságok:
1.
2.
3.
A pénzügyi fogyasztóvédelemért általánosan
felelős szerv a Felügyelet (2013. októbertől MNB,
ezelőtt PSZÁF).
A verseny egészét érintő ügyekben a GVH jár el,
míg pl. a gazdasági reklámok megfelelősége
kapcsán a NFH.
Egyenlő Bánásmód Hatóság – diszkrimináció
esetén (pl. életkor).
PPKE JÁK 2014
12
B) Szerződésekkel kapcsolatban:
1.
2.
Bíróság vagy
alternatív vitarendezés: PBT – alávetés kérdése
C) Egyéb lehetőségek:
1.
2.
Alapvető jogok biztosa – pl. illetékes
hatóságokkal kapcsolatos panaszok (ld. PSZÁF
vs. Fogyvéd. - AJB-5556/2012), javaslatok,
projektek (Pénzügyi projekt, 2010)
2013 (okt. 1-ig): pénzügyi biztos - problémák
PPKE JÁK 2014
13
KÚRIA: 6/2013 PJE határozat – a deviza alapú kölcsön
önmagában nem ütközik jogszabályba, jóerkölcsbe,
nem uzsorás, nem lehetetlen, nem színlelt.
Egyoldalú szerződésmódosítás ügyében: EU Bíróság –
C-26/13. sz. ügy
AB: X/1769/2013: Alaptv. M) cikk értelmezése (állam
fogyasztóvédelmi kötelezettsége)
MNB – MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B55/2014. számú határozata: 47+51 mio Ft-os bírság
díj egyoldalú emelése miatt
GVH - Vj-18/2008/341.: kb. 2 mrd Ft bírság 9
pénzintézetnek versenykorlátozó megállapodás miatt
PPKE JÁK 2014
14
Jó hír: ez az utolsó előtti dia!
PPKE JÁK 2014
15
Köszönöm a figyelmet!
PPKE JÁK 2014
16

similar documents