لینک دانلود مستقیم

Report
‫شناسايي فاكتورهاي موفقيت و بحران جهت توسعه‬
‫بانكداري الكترونيكي و مجازي در ايران‬
‫فصل اول‬
‫مقدمه‬
‫بیان موضوع تحقیق‬
‫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق‬
‫هدف از تحقیق‬
‫تحقیقات پیشین‬
‫روش انجام تحقیق‬
‫کاربرد نتایج تحقیق‬
‫سواالت و فرضیات‬
‫قلمرو زمانی تحقیق‬
‫قلمرو مکانی تحقیق‬
‫ابزار گردآوری اطالعات‬
‫روش تحلیل داده ها‬
‫محدودیتهای تحقیق‬
‫جمع بندی‬
‫فصل دوم (ادبیات موضوع)‬
‫‪ ‬تعریف بانکداری الکترونیکی‬
‫‪ ‬مقایسه بانکداری الکترونیکی و بانکداری سنتی‬
‫‪ ‬بانکداری مجازی‬
‫‪ ‬فاکتورهاي موفقيت و بحران در بانکداري الکترونيکي‬
‫‪ ‬اهميت فاكتورهاي موفقيت و بحران در بانكداري الكترونيكي و مجازي‬
‫‪ ‬بررس ي فاکتورهاي موفقيت و بحران در بانکداري الكترونيكي و مجازي‬
‫‪ ‬چارچوب تحقیق‬
‫‪ ‬فاكتورهاي سازماني‬
‫‪ ‬فاكتورهاي فنی‬
‫‪ ‬فاكتورهاي عملياتي‬
‫‪ ‬جمع بندي و نتيجه گیري‬
‫عوامل استراتژيكي‬
‫پشتيباني مديريت ارشد‬
‫سطح ريسك پذيري مديران‬
‫ساختار انعطاف پذير سازماني‬
‫يکپارچکي فرايندهاي کسب و کار‬
‫ترقي فرهنگ تجارت الکترونيکي در‬
‫سازمان‬
‫بازاريابي بر اساس ويژگيهاي وب‬
‫افزايش منافع و سود از طريق‬
‫کانالهلي الکترونيکي‬
‫گسترش بازارهاي هدف‬
‫موجود بودن منابع مالي و انساني‬
‫عوامل سازماني‬
‫تفاوتهاي عملكردي‬
‫كاركنان فني و ماهر‬
‫منابع و سرمايه هاي مالي‬
‫زير ساختهاي فني‬
‫تجربه بین املللي‬
‫موفقیت بانکداری‬
‫الکترونیکی و مجازی‬
‫عوامل فني‬
‫يكپارچگی تكنولوژيكي‬
‫امنيت سيستم‬
‫ارتقا زير ساختهاي موجود‬
‫سهولت استفاده از وب سايت‬
‫عوامل عملیاتی‬
‫ارائه خدمات سريع به مشتري‬
‫جمع آوري اطالعات در مورد‬
‫رفتارهاي خريد مشتريان‬
‫ارائه تسهيالت به مشتريان‬
‫سهولت فرايند خريد‬
‫غني بودن محتواي وب سايت‬
‫جمع آوري اطالعات مفيد درباره‬
‫مشتريان‬
‫ارائه خدمات شبانه روزي‬
‫فصل سوم (روش تحقیق)‬
‫روش تحقیق‬
‫جامعه آماري و نمونه‬
‫روش نمونه گیری‬
‫ابزار جمع آوری داده‬
‫پرسشنامه‬
‫تشریح ساختار پرسشنامه‬
‫روايي و پايايي پرسشنامه‬
‫روشهاي تجزيه و تحليل داده ها‬
‫فاکتورهای استراتژیکی‬
‫‪ ‬حمايت مديران ارشد‬
‫‪ ‬ترقي و رشد سازمان‬
‫‪ ‬سرعت و يکپارچگي فرايندهاي کسب و کار‬
‫‪ ‬توسعه بازارهاي هدف‬
‫‪ ‬افزايش منافع و سود‬
‫‪ ‬موجود بودن منابع‬
‫‪ ‬انعطاف بار کاري‬
‫‪ ‬انعطاف ساختار سازماني‬
‫‪ ‬بازاريابي بر اساس ويژگيهاي وب‬
‫‪ ‬میزان ريسک پذيري مديران‬
‫بازگشت‬
‫فاکتورهای عملياتي‬
‫واکنش سريع به نيازهاي مشتري‬
‫در دسترس بودن دائمي خدمات‬
‫اطالعات در خصوص رفتارهاي خريد مشتري‬
‫اطالعات درباره مشتريان‬
‫مشوق هاي مختلف براي مشتريان‬
‫سرعت تحويل و ارائه خدمات‬
‫سهولت فرايند خريد نسبت به رقبا‬
‫غناي محتواي وب سايت‬
‫بازگشت‬
‫فاکتورهای فني‬
‫‪ ‬سهولت استفاده از وب سايت‬
‫‪ ‬امنيت وب سايت و ساير سيستمهاي وابسته‬
‫‪ ‬يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي‬
‫‪ ‬خدمات شخص ي سازي شده‬
‫‪ ‬ارتقا زير ساختهاي فني موجود‬
‫بازگشت‬
‫فاکتورهای سازمانی‬
‫‪ ‬تخصص ي بودن بخشها با عملکردهاي متفاوت‬
‫‪ ‬وجود نیروهاي فني ماهر‬
‫‪ ‬میزان سرمايه بانک‬
‫‪ ‬تجربه بین املللي مديران‬
‫بازگشت‬
‫فصل چهارم (تحليل داده ها و نتايج پرسشنامه)‬
‫توضيح پرسشنامه‬
‫تحليل آمار توصيفي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان‬
‫تحليل آمار توصيفي شاخصهاي ارائه شده در پژوهش‬
‫آمار توصيفي فاكتورهاي موفقيت وبحران‬
‫آمار توصيفي عوامل استراتژيك فاكتورهاي موفقيت‬
‫آمار توصيفي عوامل عملياتي فاكتورهاي موفقيت‬
‫آمار توصيفي عوامل فني فاكتورهاي موفقيت‬
‫آمار توصيفي عوامل سازماني فاكتورهاي موفقيت‬
‫آمار وزنی شاخص های ارائه شده‬
‫آمار توصيفي در خصوص ارائه خدمات مالي آنالين‬
‫تحليل آمار استنباطي شاخصهاي ارائه شده در پژوهش‬
‫جمع بندی‬
‫وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت‬
‫وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن‬
‫وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصیالت‬
‫بازگشت‬
‫وضعيت افراد پاسخ دهنده در خصوص ارائه خدمات مالی‬
‫بازگشت‬
‫فرضیه اصلی اول (عوامل استراتژیک)‬
‫عامل استراتژیک‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3/57‬‬
‫‪1/23‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪4/921‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫عوامل استراتژيک بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير دارد‬
‫فرضیه فرعی اول‬
‫افزايش سود و حمايت مديران ارشد‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.86‬‬
‫‪1/23‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪7.371‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫افزايش منافع و سود از طريق کانالهاي الکترونيکي و پشتيباني مديران ارشد به عنوان عامل استراتژيک‬
‫بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير دارد‬
‫فرضیه فرعی دوم‬
‫ریسک پذیری مدیران‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.63‬‬
‫‪1.32‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪5.01‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫ريسک پذيري مديران به عنوان يکي از عوامل استراتژيک بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثير معني داري دارد‬
‫فرضیه فرعی سوم‬
‫ریسک پذیری مدیران‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.18‬‬
‫‪1.35‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪1.406‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0.162‬‬
‫تاييد فرضيه صفر‬
‫نظر واحدی در خصوص تاثيرتوسعه بازارهاي موجود به عنوان يکي از عوامل استراتژيک بر روي‬
‫موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي وجود ندارد‬
‫فرضیه اصلی دوم (عوامل عملیاتی)‬
‫عامل استراتژیک‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪1.22‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪2.161‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0.033‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫عوامل عملیاتی بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير دارد‬
‫فرضیه فرعی اول‬
‫کیفیت ارائه خدمات‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.54‬‬
‫‪1.27‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪4.523‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫کيفيت ارائه خدمات به مشتري شامل سرعت در پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتري و ارائه سريع‬
‫خدمات به صورت شبانه روزي وهمچنين فرايند ساده آن به عنوان عوامل عملياتي بر روي موفقيت‬
‫بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير معني داري دارد‬
‫فرضیه فرعی دوم‬
‫جمع آوری اطالعات مشتریان‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.22‬‬
‫‪1.72‬‬
‫عدد معنی داری‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫‪1.993‬‬
‫‪109‬‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪0.049‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫جمع آوري اطالعات در مورد مشتريان و رفتارهاي آنها در هنگام خريد و تراکنشهاي مالي آنالين به عنوان‬
‫عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي وجود ندارد‬
‫فرضیه فرعی سوم‬
‫ارائه تسهیالت و مشوق‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪1.27‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪-1.195‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0.235‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫نظر واحدی در خصوص تاثير ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در قبال انجام تراکنشهاي مالي آنالين‬
‫به عنوان يکي از عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي وجو‬
‫فرضیه اصلی سوم‬
‫عامل فنی‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.49‬‬
‫‪1.20‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪4.30‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫عوامل فني بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير دارد‬
‫فرضیه فرعی اول‬
‫سهولت استفاده و امنيت وب سايت‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.96‬‬
‫‪1.12‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪9.06‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫امنيت و سهولت استفاده از وب سا يت به عنوان عوامل فني بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و‬
‫مجازي تاثير گذار هستند‪.‬‬
‫فرضیه فرعی دوم‬
‫شخص ی سازی خدمات‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.12‬‬
‫‪1.31‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪2.179‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0.031‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫شخص ي سازي خدمات ‪ ،‬محصوالت و تبليغات به عنوان يکي از عوامل فني بر روي موفقيت بانکداري‬
‫الکترونيکي و مجازي تاثير معني داري دارد‪.‬‬
‫فرضیه اصلی چهارم‬
‫عامل سازمانی‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪1.21‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪3.59‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫عامل سازمانی بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثير معني داري دارد‪.‬‬
‫فرضیه فرعی اول‬
‫ميزان سرمایه بانک‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.57‬‬
‫‪1.23‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪4.85‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫ميزان سرمايه بانک به عنوان يکي از عوامل سازماني بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثير گذار هستند‪.‬‬
‫فرضیه فرعی دوم‬
‫نيروی فنی ماهر‬
‫فراواني‬
‫ميانگین‬
‫انحراف معيار‬
‫‪110‬‬
‫‪3.58‬‬
‫‪1.23‬‬
‫آماره تی‬
‫درجه آزادی‬
‫عدد معنی داری‬
‫نتیجه آزمون‬
‫‪4.96‬‬
‫‪109‬‬
‫‪0‬‬
‫رد فرضيه صفر‬
‫وجود نيروي فني ماهر به عنوان يکي از عوامل سازماني بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثير معني داري دارد‪.‬‬
‫فصل پنجم‪ :‬نتیجه گیری‬
‫ارائه مدل بر اساس تحليل نتايج پرسشنامه‬
‫نتیجه گیری‬
‫پیشنهاداتی برای ادامه تحقیق‬
‫جمع بندی‬
‫ارائه خدمات سريع و پاسخگوي نياز به مشتري‬
‫تشکيالت قوي سازماني و مديريتي‬
‫پشتيباني مديران ارشد‬
‫قدرت ريسک پذيري مديران‬
‫وجود نيوروهاي فني ماهر‬
‫داشتن سرمايه قوي بانک‬
‫وجود بخشهاي قوي تخصص ي‬
‫موجود بودن منابع مالي و انساني‬
‫فرايندهاي تجاري سريع و يکپارچه‬
‫ارائه سريع خدمات‬
‫در دسترس بودن شبانه روزي خدمات‬
‫فرايند ساده خريد‬
‫داشتن سازمان انعطاف پذير‬
‫ساختار سازمانی منعطف‬
‫ارتقا سطح فرهنگی بانکداری الکترونیکی در بین‬
‫کارکنان‬
‫انعطاف بار کاری در سازمان‬
‫توسعه و موفقیت‬
‫بانکداری الکترونیکی و‬
‫مجازی‬
‫افزايش خدمات مربوط به مشتري‬
‫توسعه خدمات‬
‫امنيت وب سايت و سيستمهاي وابسته‬
‫ارائه خدمات نوين بانکي مطابق نيازها و‬
‫سليقه هاي به روز مشتري‬
‫افزايش منافع حاصل از کانالهاي الکترونيکي‬
‫جذابيت و سهولت استفاده از وب سايت‬
‫غني بودن محتواي وب سايت‬
‫توسعه بازارهاي هدف‬
‫يکپارچگي خدمات و سيستمها‬
‫جمع آوري اطالعات مفيد درباره مشتريان‬
‫يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي‬
‫يکپارچگي سيستمها و فرايندهاي تجاري‬
‫پیشنهادات تحقیقاتی‬
‫تدوين چارچوب و ارائه مدل توسعه بانکداري الکترونيکي بر مبنای شناسايي فاکتورهاي موفقيت وبحران ‪ ،‬در کل‬
‫ايران‬
‫بررس ي چگونگي تأثیر فاکتورهاي موفقيت و بحران بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي در کشور‬
‫ارائه ‪ SWOT‬در هر يک از بانکهاي کشور جهت توسعه و ارتقا جايگاه بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫بررس ي عوامل موفقيت در زمينه ارائه خدمات بانکداري الکترونيکي براي بانکها‬
‫بررس ي فاکتورهاي موثر از ديد مشتريان در توسعه بانکداري الکترونيکي و مجازي در کشور‬
‫بررس ي میزان تاثیر خدمات مالي آنالين بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي در کشور‬
‫ارائه يک مدل مناسب و قوي جهت توسعه بانکداري الکترونيکي و مجازي در کشور‬
‫مشخص شدن فاصله بانکداري الکترونيکي و مجازي در کشور با جايگاه مطلوب آن‬
‫مراجع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اداره نظام پرداختها‪ -‬بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران‪ .)1383( .‬سيستم اتاق پاياپاي الکترونيکي‪ .‬تهران‪ :‬اداره‬
‫نظام پرداختها‪ -‬بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران‪.‬‬
‫الهياري‪ ,‬م‪ ,1382( .‬آبان)‪ .‬مروري بر تچربه کشورهاي روسيه‪ ،‬هندوستان و استراليا در زمينه بانکداري‬
‫الکترونيک‪ .‬نشريه بانک ملي ايران ‪.12-9 ,‬‬
‫اليتون‪ ,‬س‪ ,.‬هرد‪ ,‬ا‪ ,.‬اليپس ي‪ ,‬و‪ ,.‬امیرکبیري‪ ,‬ع‪ .‬ر‪ & ,.‬راد‪ ,‬م‪ .)1386( .‬چگونه استراتژي رقابتي خود را برنامه ريزي‬
‫کنيد‪ :‬برخورداري از برنامه ريزي مطلوب‪ :‬نتايج مالي‪ ،‬قوت سازماني‪ ،‬يک تيم کارآمد‪ ،‬دورنماي واقع گرايانه‪.‬‬
‫تهران‪ :‬نگاه دانش‪.‬‬
‫بهنام مجتهدي‪ ,‬ا‪ .)1376( .‬از مبادله الكترونيكي اطالعات تا تجارت الكترونيكي‪ .‬تهران‪ :‬مؤسسه مطالعات و‬
‫پژوهشهاي بازرگاني‪..‬‬
‫پژوهشکده پولي و بانکي ‪ -‬بانک مرکزي ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .)1384( .‬خدمات بانکداري الکترونيک و نيازهاي اجرايي آن‪ .‬تهران‪:‬‬
‫پژوهشکده پولي و بانکي ‪ -‬بانک مرکزي ج‪.‬ا‪.‬ا‪.‬‬
‫پورتر‪ ,‬م‪ ,.‬مهرپويا‪ ,‬ع‪ & ,.‬مجيدي‪ ,‬ج‪ .)1385( .‬استراتژي رقابتي‪ .‬تهران‪ :‬انتشارات رسا‪.‬‬
‫تقي زاده‪ ,‬آ‪ .)1383( .‬ارائه چارچوبي براي تحقق بانکداري اينترنتي در منطقه آزاد کيش‪ .‬تهران‪ :‬دانشکده صنايع ‪-‬‬
‫دانشگاه علم و صنعت ايران‪.‬‬
‫مراجع‬
‫‪‬‬
‫حسيني مقدم‪ ,‬م‪ .)1382( .‬بررس ي امکان سنجي استقرار بانکداري الکترونيکي در نظام بانکي کشور از ديدگاه‬
‫مديران و کارشناسان خبره بانکي‪ .‬تهران‪ :‬موسسه عالي بانکداري ايران‪.‬‬
‫‪‬‬
‫خاکي‪ ,‬غ‪ .)1382( .‬روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويس ي‪ .‬تهران‪ :‬انتشارات بازتاب‪.‬‬
‫‪‬‬
‫دفتر توسعه تجارت الکترونيکي‪ .)1386( .‬گزارش ملي تجارت الکترونيکي ايران در سال ‪ .1385‬تهران‪.9 :‬‬
‫دفتر توسعه تجارت الکترونيکي‪ -‬وزارت بازرگاني‪ .)1385( .‬تجارت سيار‪ .‬تهران‪ :‬دفتر توسعه تجارت الکترونيکي‪-‬‬
‫وزارت بازرگاني‪.‬‬
‫زمرديان‪ ,‬ا‪ .)1377( .‬مديريت تحول‪ .‬تهران‪ :‬سازمان مديريت صنعتي‪.‬‬
‫عابدين‪ ,‬س‪ .)1383( .‬بررس ي پيشنيازهاي الزم براي استقرار نظام بانکداري الکترونيکي در ايران از ديدگاه‬
‫مديران نظام بانکي کشور‪ .‬تهران‪ :‬موسسه عالي بانکداري‪.‬‬
‫فاطمي اردکاني‪ ,‬س‪ .‬و‪ .)1384( .‬بانکداري الکترونيکي و تاثیر آن بر فرآيندهاي اجرايي بانک‪ .‬سومین همايش ملي‬
‫تجارت الکترونيکي (ص‪ .)303-292 .‬تهران‪ :‬معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي ‪ -‬وزارت بازرگاني‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مراجع‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫گیري از سيستم‬
‫مژدهي‪ ,‬ن‪ & ,.‬اميني الري‪ ,‬م‪ .)1386( .‬ارائه مدلي براي فروش و بازخريد اوراق مشارکت با بهره ِ‬
‫اتاق پاياپاي الکترونيکي‪ .‬اولین کنفرانس بین املللي بانکداري الکترونيکي‪( ,‬ص‪ .)5 .‬تهران‪.‬‬
‫مژدهي‪ ,‬ن‪ ,.‬مهربان‪ ,‬ا‪ & ,.‬اميني الري‪ ,‬م‪ .)1386( .‬بررس ي انواع روشهاي پرداخت الکترونيکي در ايران و مکانیزمهاي‬
‫عملياتي ارائه شده توسط بانکهاي کشور در اين زمينه‪ .‬نخستین کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي (ص‪-5 .‬‬
‫‪ .)10‬تهران‪ :‬کنفرانس جهاني بانکداري الکترونيکي‪.‬‬
‫مژدهي‪ ,‬ن‪ ,.‬مهربان‪ ,‬ا‪ & ,.‬اميني الري‪ ,‬م‪ .)1386( .‬بررس ي تحوالت ايجاد شده در بانکداري توسط موبايل در ايران و‬
‫جهان‪ .‬اولین همايش عوامل و راهکارهاي توسعه تجارت الکترونيک در خوزستان (ص‪ .)3-2 .‬اهواز‪ :‬شهر‬
‫الکترونيک پارس‪.‬‬
‫مژدهي‪ ,‬ن‪ ,.‬مهربان‪ ,‬ا‪ & ,.‬جاللي‪ ,‬ع‪ .‬ا‪ .)1386( .‬معماري مدلهاي کسب و کار الکترونيکي‪ .‬چهارمین همايش ملي‬
‫تجارت الكترونيكي (ص‪ .)2-1 .‬تهران‪ :‬دفتر توسعه تجارت الکترونيکي ‪ -‬وزارت بازرگاني‪.‬‬
‫معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي ‪ -‬وزارت بازرگاني‪ .)1384( .‬انتقال الکترونيکي وجوه و بانکداري‬
‫الکترونيکي‪ .‬تهران‪ :‬معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي ‪ -‬وزارت بازرگاني‪.‬‬
‫مهربان‪ ,‬ا‪ ,.‬مژدهي‪ ,‬ن‪ & ,.‬جاللي‪ ,‬ع‪ .‬ا‪ .)1386( .‬اثر بانکداري همراه بر تجارت الکترونيک در جهان و ايران‪ .‬دومین‬
‫کنفرانس بین املللي تجارت الکترونيکي و تجارت جهاني (ص‪ .)7-4 .‬تهران‪ :‬نوين آفرينان كيفيت‪.‬‬
‫مراجع‬

1. Ang J.and Teo T.S.H., CSFs and sources of assistance and expertise in

strategic IS planning: A Singapore perspective, European Journal of

Information Systems 6 (1997) (3), pp. 164–171

2. Bullen C.V. and Rockart J.R., A primer on critical success factors. In:

Rockart and C.V. Bullen, Editors, The rise of managerial computing: The best of the
center for information systems research, Sloan School of Management , MIT,
Cambridge (1986), pp. 383–423.

3. Butler T. and Fitzgerald B., Unpacking the systems development process: An
empirical application of the CSF concept in a research context, Journal of

Strategic Information Systems 8 (1999), pp. 351–371.

4. T. Chen, Critical success factors for various strategies in the banking industry,
International Journal of Bank Marketing 17 (1999) (2), pp. 83–91.

5. Choudrie, J. (2000). Investigating re-engineering teams in the context of business
process change, PhD Thesis, Department of IS and Computing,

Brunel University, UK.
‫مراجع‬

6. Daniel, E. (1999). Who dares wins? On-line banking services and innovation
types. In: Hackney, R. (Ed.). Proceedings of ninth annual business information
technology conference, paper no. 34. November 3–4, Manchester, UK.

7. N.K. Denzin and Y.S. Lincoln, Collecting and interpreting qualitative

materials, Sage Publications, CA, USA (1998).

8. J.F. Devlin, Technology and innovation in retail banking distribution,

International Journal of Bank Marketing 13 (1995) (4), pp. 19–25.

10. G. Fitzgerald and F.A. Siddiqui, Business process reengineering and

flexibility: A case for unification, International Journal of Flexible

Manufacturing Systems 14 (2002) (1), pp. 73–86

11. G. Griffiths and P.N. Finlay, IS-enabled sustainable competitive advantage in

financial services, retailing and manufacturing, Journal of Strategic

Information Systems 13 (2004) (1), pp. 29–59.

13. G. Harden, E-banking comes to town: Exploring how traditional UK high street
banks are meeting the challenge of technology and virtual relationships, Journal of
Financial Services Marketing 6 (2002) (4), pp. 323–332.
‫مراجع‬

15. C. Jayawardhena and P. Foley, Changes in the banking sector—The case of
internet banking in the UK, Internet Research: Electronic Networking Applications
and Policy 10 (2000) (1), pp. 19–30.

16. S.F. King and J. Liou, A framework for internet channel evaluation, Journal of
Information Management 24 (2004), pp. 473–488.

17. Z. Liao and T. Cheung, Internet based e-banking and consumer attitude: An
empirical study, Information & Management 39 (2002), pp. 283–295.

19. N.P. Mols, The behavioural consequences of PC banking, International Journal of
Bank Marketing 16 (1998) (5), pp. 195–201.

20. B. Orr, E-banking job one: Give customers a good ride, ABA Banking Journal 96
(2004) (5), pp. 56–57.

21. F.J. Riggins, A framework for identifying web-based electronic commerce
opportunities, Journal of Organisational Computing and Electronic Commerce 9
(1999) (4), pp. 1–11.

22. M. Sathye, Adoption of internet banking by Australian consumer: An
empirical investigation, International Journal of Bank Marketing 17 (1999) (7), pp.
324–334.
‫مراجع‬

23.Abdallah S, A. (2006). Factor Affecting the Adoption of Internet Banking: The
TRNC case. Department of Banking and Finance of EMU .

24.Anderson, M. M. (1998, 9 29). The Electronic Check Architecture. Financial
Services Technology Consortium , pp. 2-20.

25.Daniel, E., & Storey, C. (1997). On-line banking: strategic and management
challenges. Long Range Planning , 890-8.

26.Daniel, E., & Storey, C. (1998). On-line banking: Strategic and management
challenges. Elsevier Science Ltd , 50-62.

27.Dave, C. (2004). E-Business and E-commerce Management: Strategy,Practice.
London: Prentice Hall.

28.David, B. (2007). Preparing for the Mobile Banking Era. -: Online Resources
Corporation.

29.Eriksson, K., Kerem, K., & Nilsson, D. (2005). Customer acceptance of internet
banking in Estonia. International Journal of Bank Marketing , 200 - 216.

30.Gan, C., Clemes, M., Limsombunchai, V., & Weng, A. (2006). A logit analysis of
electronic banking in New Zealand. International Journal of Bank Marketing , 360 383.
‫مراجع‬

31.Garrone, P., & Colombo, M. (1999). Market-driven design of innovative services
The case of multimedia home banking. Journal of Product Innovation Management ,
440-452.

32.Hussain, M., & Siddiqui, F. A. (2006). Organisational critical success factors in
adoption of e-banking at the Woolwich bank. International Journal of Bank Marketing
, 83–91.

33.Kimbrough, S., & Wu, D. (2004). Formal Modelling In Electronic Commerce. -:
Springer.

34.Kurihara, Y., Takaya, S., & Harui, H. (2007). Information Technology and
Economic Development. -: Idea Group Inc (IGI).

35.Kurihara, Y., Takaya, S., & Yamori, N. (2006). Global Information Technology and
Competitive Financial Alliances. London: Idea Group Publishing.

36.Li, Z., & Zhong, Y. (2005). The Adoption of Virtual Banking in China: An
Empirical Study. Chinese Business Review , 75-77.

37.Lichtenstein, S., & Williamson, K. (2006). UNDERSTANDING CONSUMER
ADOPTION OF INTERNET BANKING: AN INTERPRETIVE STUDY IN THE
AUSTRALIAN BANKING CONTEXT. Journal of Electronic Commerce Research ,
50-66.
‫ساختار پرسشنامه‬
‫طبقه بندی شاخصها‬
‫عوامل استراتژيکي‬
‫فاکتورها‬
‫يکپارچگي کسب و کار‬
‫مهندس ي مجدد فرايندها براي فعال سازي‬
‫قابليت تحت وب‬
‫ارزانتر بودن نسبت به ساير روشها‬
‫يکپارچگي کانال هاي متعدد‬
‫گسترده گردن بازارهاي هدف موجود‬
‫ارائه خدمات و محصوالت جديد‬
‫پشتيباني مديريت باال‬
‫مطرح بودن تجارت الکترونيکي به عنوان‬
‫يک پروژه کسب و کار(نه فقط به عنوان‬
‫يک پروژه فني و تکنولوژيکي)‬
‫پيشرفت و ترقي مناسب پروژه هم در بعد‬
‫داخلي و هم خارجي‬
‫سطح ريسک پذيري مديران‬
‫مراجع‬
‫)‪El Sawy et al.(1999‬‬
‫)‪El Sawy et al.(1999‬‬
‫)‪Cronin(1998‬‬
‫)‪Franco & Klein(1999‬‬
‫)‪Stamoulis(2000‬‬
‫& ‪Jayawardhena‬‬
‫)‪Foley(2000‬‬
‫)‪Turban(2000‬‬
‫& ‪Fruhling‬‬
‫)‪Digman(2000‬‬
‫)‪Turban(2000‬‬
‫‪Bhimani(2003),Wilson(2‬‬
‫)‪005‬‬
‫ادامه ساختار پرسشنامه‬
‫طبقه بندی شاخصها‬
‫عوامل فنی‬
‫عوامل سازماني‬
‫فاکتورها‬
‫مراجع‬
‫يکپارچگي تکنولوژيکي‬
‫امنيت سيستم‬
‫ارتقا زير ساختهاي موجود‬
‫راحتي استفاده از رابط کاربر وب سايت‬
‫قابليت شخص ي سازي و بومي سازي‬
‫)‪El Sawy(1999‬‬
‫‪Enos(2001),Turban(2000‬‬
‫)‬
‫)‪Franco & klein(1999‬‬
‫)‪Turban(2000‬‬
‫)‪Enos(2001‬‬
‫بزرگ بودن موسسه‬
‫غیر متمرکز بودن تصميمات‬
‫تخصص ي بودن بخشها با عملکردهاي‬
‫متفاوت‬
‫وجود نیروهاي فني ماهر‬
‫میزان سرمايه بانک‬
‫تجربه بین املللي مديران‬
‫)‪Klepper,Coren(2006‬‬
‫‪Roger,Schoemaker(1987‬‬
‫)‬
‫)‪Shah(2005‬‬
‫)‪Dixon,Nixon(2005‬‬
‫)‪Trux,langely(2004‬‬
‫)‪Skhiri(2006‬‬
‫ساختار پرسشنامه‬
‫طبقه بندی شاخصها‬
‫فاکتورها‬
‫ارائه خدمات مناسب به مشتري‬
‫عوامل عملياتي‬
‫ساده سازي و يکپارچگي خدمات پايه‬
‫تسهيالت بيشتر نسبت به رقبا‬
‫سهولت فرايند خريد نسبت به رقبا‬
‫درک رفتارهاي مشتريان به هنگام خريد‬
‫غناي کامل محتواي وب سايت‬
‫بازگشت‬
‫مراجع‬
‫‪Jayawardhena&Fole‬‬
‫)‪y(2000‬‬
‫)‪Enos(2001‬‬
‫)‪Cronin(1998‬‬
‫)‪Cronin(1998‬‬
‫)‪Franco&Klein(1999‬‬
‫)‪Stamoulis(2000‬‬
‫پرسشنامه‬
‫‪‬‬
‫جنسيت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫نام اداره ‪:‬‬
‫سن‪:‬‬
‫رشتهتحصيلي‪:‬‬
‫سطح تحصيالت‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اين پرسشنامه جهت انجام پايان نامه به منظور شناسايي فاكتورهاي موفقيت وبحران در بانکداري‪-‬‬
‫الکترونيکي و مجازي طراحي شده است‪ .‬خواهشمندست نظرات ارزنده خود را توسط تکميل اين‬
‫پرسشنامه اعالم فرماييد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫لطفا براي هر يک از سواالت زير براساس تعاريف زير‪ ،‬نظر خود را اعالم فرماييد‪:‬‬
‫‪ =5‬کامال نظر موافق دارم‬
‫‪‬‬
‫‪ =4‬نظر موافق دارم‬
‫‪‬‬
‫‪ =3‬بينظرم‬
‫‪‬‬
‫‪ =-2‬نظرم مخالف است‬
‫‪‬‬
‫‪ =1‬کامال نظر مخالف دارم‬
‫‪‬‬
‫ادامه پرسشنامه‬
‫‪‬‬
‫قسمت اول‪-‬لطفا نظر خود را در خصوص ميزان تاثير هر يك از فاكتورهاي ذيل بر موفقيت خدمات و‬
‫سرويسهاي بانكداري الكترونيكي در سازمان خود اعالم فرماييد‪.‬‬
‫جمع آوري اطالعات در مورد رفتارهاي مشتري در خريدهاي آنالين‬
‫‪‬‬
‫افزايش منافع و سود از کانالهاي الکترونيکي‬
‫‪‬‬
‫ساختار سازماني انعطاف پذير‬
‫‪‬‬
‫بازاريابي بر اساس ويژگيهاي وب و اينترنت‬
‫‪‬‬
‫توسعه بازارهاي هدف‬
‫‪‬‬
‫سرعت تحويل و ارائه خدمات و محصوالت(سريعتر از معمول)‬
‫‪‬‬
‫يکپارچگي فرايندهاي کسب و کار‬
‫‪‬‬
‫موجود بودن منابع مالي و انساني‬
‫شخص ي سازي در ارائه خدمات ‪ ،‬محصوالت و تبليغات‬
‫‪‬‬
‫پشتيباني مديران ارشد‪1‬‬
‫‪‬‬
‫در دسترس بودن ارائه خدمات در تمامي ساعات شبانه روز‬
‫ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در قبال انجام فعاليت تجاري از طريق اينترنت‬
‫‪‬‬
‫سهولت استفاده و جذابيت وب سايت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه پرسشنامه‬
‫‪‬‬
‫قسمت اول‪-‬لطفا نظر خود را در خصوص ميزان تاثير هر يك از فاكتورهاي ذيل بر موفقيت خدمات و‬
‫سرويسهاي بانكداري الكترونيكي در سازمان خود اعالم فرماييد‪.‬‬
‫جمع آوري اطالعات در مورد رفتارهاي مشتري در خريدهاي آنالين‬
‫‪‬‬
‫افزايش منافع و سود از کانالهاي الکترونيکي‬
‫‪‬‬
‫ساختار سازماني انعطاف پذير‬
‫‪‬‬
‫بازاريابي بر اساس ويژگيهاي وب و اينترنت‬
‫‪‬‬
‫توسعه بازارهاي هدف‬
‫‪‬‬
‫سرعت تحويل و ارائه خدمات و محصوالت(سريعتر از معمول)‬
‫‪‬‬
‫يکپارچگي فرايندهاي کسب و کار‬
‫‪‬‬
‫موجود بودن منابع مالي و انساني‬
‫شخص ي سازي در ارائه خدمات ‪ ،‬محصوالت و تبليغات‬
‫‪‬‬
‫پشتيباني مديران ارشد‪1‬‬
‫‪‬‬
‫در دسترس بودن ارائه خدمات در تمامي ساعات شبانه روز‬
‫ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در قبال انجام فعاليت تجاري از طريق اينترنت‬
‫‪‬‬
‫سهولت استفاده و جذابيت وب سايت‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه پرسشنامه‬
‫‪‬‬
‫ادامه قسمت اول‪-‬لطفا نظر خود را در خصوص ميزان تاثير هر يك از فاكتورهاي ذيل بر موفقيت خدمات‬
‫و سرويسهاي بانكداري الكترونيكي در سازمان خود اعالم فرماييد‪.‬‬
‫جمع آوري اطالعات مفيد درباره مشتريان‬
‫‪‬‬
‫امنيت وب سايت و سيستمهاي وابسته‬
‫سرويس پاسخ سريع به نيازهاي مشتري‬
‫‪‬‬
‫فرايند ساده تر خريد آناليان نسبت به ساير رقبا‬
‫پر بار بودن محتواي وب سايت‪1‬‬
‫‪‬‬
‫يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي‬
‫انعطاف پذيري بار کاري براي پذيرش مدلهاي جديد کسب و کار‬
‫‪‬‬
‫رشد و ترقي فرهنگ تجارت الکترونيکي و بانکداري الکترونيکي در سازمان‬
‫تخصص ي بودن بخشها با عملکردهاي متفاوت‬
‫‪‬‬
‫وجود نیروهاي فني ماهر‬
‫‪‬‬
‫میزان سرمايه بانک‬
‫‪‬‬
‫تجربه بین املللي مديران‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه پرسشنامه‬
‫‪‬‬
‫قسمت دوم – لطفا نظر خود را در خصوص تاثير هر يك از فاکتورهاي ذيل در بروز وقفه و يا خطا در‬
‫ارائه خدمات آنالين را اعالم فرماييد؟‬
‫‪‬‬
‫نبود حمايت مديران ارشد‬
‫فقدان سرعت پاسخگويي و واکنش به فرايندهاي تجاري‬
‫پيچيدگي شخص ي سازي خدمات‪ ،‬محصوالت بر روي وب‬
‫‪‬‬
‫ضعف در مديريت پروژه‬
‫عدم ارائه مشوق به مشتريان انجام فرايندهاي آنالين‬
‫‪‬‬
‫عدم توانايي سيستمهاي اطالعاتي موجود در پشتيباني بانکداري الکترونيکي‬
‫‪‬‬
‫پيچيدگي و مشکالت درفرايند يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي‬
‫‪‬‬
‫مشکالت امنيتي‬
‫‪‬‬
‫پيچيدگي و مشکالت در ارتقا فرهنگ بانکداري الکترونيکي در سازمان‬
‫‪‬‬
‫مشکالت در تربيت و آموزش نیروهاي فني ماهر‬
‫مقاومت از سوي کارکنان و شركاي تجاري بانک در مقابل تغيیرات‬
‫‪‬‬
‫عدم پرداخت سود و تسهيالت به مشتريان‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ادامه پرسشنامه‬
‫بازگشت‬
‫‪‬‬
‫قسمت سوم‪-‬لطفا نظر خود در خصوص اينکه کداميک از خدمات مالي زير بر موفقيت بانکداري‬
‫الکترونيکي و مجازي در سازمان شما تاثير دارد را ارائه فرماييد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬افتتاح الکترونيکي حساب‬
‫‪‬‬
‫‪.2‬پرداخت الکترونيکي قبوض‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.3‬حواله الکترونيکي از طريق ‪RTGS‬‬
‫‪.4‬بانکداري اينترنتي‬
‫‪‬‬
‫‪.5‬انتقال الکترونيکي وجوه‬
‫‪.6‬بانکداري همراه‬
‫‪‬‬
‫‪.7‬تلفن بانک‬
‫‪‬‬
‫‪.8‬دستگاههاي خود پرداز‬
‫‪.9‬خدمات تجاري الکترونيکي از قبيل تبديل ارز و صدور ضمانتنامه‬
‫‪‬‬
‫‪.10‬خريد الکترونيکي اوراق مشارکت و سهام‬
‫‪‬‬
‫‪.11‬دريافت صورتحساب‬
‫‪‬‬
‫‪.12‬واريز يا برداشت وجه‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫تحقیقات پیشین‬
‫عنوان تحقیق‬
‫نام گردآورنده‬
‫‪1‬‬
‫بررس ي زير ساختهاي الزم تجارت و بانكداري‬
‫الكترونيك در ايران‬
‫پانته آ امیر يگانه‬
‫‪2‬‬
‫طراحي وپياده سازي نمونه يك سيستم بانكداري‬
‫الكترونيكي ( شعبه مجازي)‬
‫علیرضا عالمي‬
‫‪3‬‬
‫ارائه چارچوبي جهت الكترونيكي كردن ارائه‬
‫خدمات به مشتريان در يك بانك منتخب‬
‫ساناز بياتي‬
‫‪4‬‬
‫بررس ي امکان سنجي استقرار بانکداري الکترونيکي‬
‫در نظام بانکي کشور از ديدگاه مديران و مريمالسادات حسيني مقدم‬
‫کارشناسان خبره بانکي‬
‫‪81‬‬
‫‪5‬‬
‫ارائه چارچوبي براي تحقق بانکداري اينترنتي در‬
‫منطقه آزاد کيش‬
‫آيدين تقيزاده‬
‫‪83‬‬
‫‪Adoption of internet banking:An‬‬
‫‪empirical study in‬‬
‫‪Edwin cheng,David‬‬
‫‪Lam,Andy Yeung‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪6‬‬
‫سال‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫ادامه تحقیقات پیشین‬
‫سال‬
‫بازگشت‬
‫نام گردآورنده‬
‫عنوان تحقیق‬
7
Mahmood Hussain
shah,Ashley Braganza
,Vincenzo morabito
A Survey of Critical Success Factors in
e-Banking:an organisational perspective
2007
Firouzeh Afrouz
Bank employees' perception about
implementation of e-banking in : a
comparison study among
governmentaland private banks
2005
Mahmood Hussain
Shah
The adoption of e-banking by Lebanese
banks success and critical factors
2000
Chen
Crtitical success factors for various
strategic in the banking industry
2003
Ong HwayBoon,Cheng Ming Yu
Success factors in e-channels:the
Malaysian banking
2007
Shah, Mahmood H;
A Survey of Critical Success Factors in
Branganza, Ashley;
e-Banking
Khan, Sajid; Xu, Mark
2007
8
9
10
11
12
‫سئواالت و فرضیات تحقیق‬
‫فرضيه اصلي اول ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫عوامل استراتژيک بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:1-1‬‬
‫‪ ‬افزايش منافع و سود از طريق کانالهاي الکترونيکي و پشتيباني مديران ارشد به عنوان عوامل استراتژيک در‬
‫موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪: 2-1‬‬
‫‪ ‬ريسک پذيري مديران به عنوان يکي از عوامل استراتژيک بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثیر معني داري دارد‪.‬‬
‫فرضيه فرعي ‪:3-1‬‬
‫‪ ‬توسعه بازارهاي موجود به عنوان يکي از عوامل استراتژيک بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثیر معني داري دارد‬
‫ادامه سئواالت و فرضیات تحقیق‬
‫فرضيه اصلي دوم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫عوامل عملياتي بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:1-2‬‬
‫‪ ‬کيفيت ارائه خدمات به مشتري شامل سرعت در پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتري و ارائه سريع خدمات‬
‫به صورت شبانه روزي وهمچنین فرايند ساده آن به عنوان عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري‬
‫الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:2-2‬‬
‫‪ ‬جمع آوري اطالعات در مورد مشتريان و رفتارهاي آنها در هنگام خريد و تراکنشهاي مالي آنالين به عنوان‬
‫عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪: 3-2‬‬
‫‪ ‬ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در قبال انجام تراکنشهاي مالي آنالين به عنوان يکي از عوامل عملياتي بر‬
‫روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫ادامه سئواالت و فرضیات تحقیق‬
‫فرضيه اصلي دوم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫عوامل عملياتي بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:1-2‬‬
‫‪ ‬کيفيت ارائه خدمات به مشتري شامل سرعت در پاسخگويي سريع به نيازهاي مشتري و ارائه سريع خدمات‬
‫به صورت شبانه روزي وهمچنین فرايند ساده آن به عنوان عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري‬
‫الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:2-2‬‬
‫‪ ‬جمع آوري اطالعات در مورد مشتريان و رفتارهاي آنها در هنگام خريد و تراکنشهاي مالي آنالين به عنوان‬
‫عوامل عملياتي بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪: 3-2‬‬
‫‪ ‬ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در قبال انجام تراکنشهاي مالي آنالين به عنوان يکي از عوامل عملياتي بر‬
‫روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫ادامه سئواالت و فرضیات تحقیق‬
‫بازگشت‬
‫فرضيه اصلي سوم‪:‬‬
‫‪ ‬عوامل فني بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر دارد‬
‫فرضيه‪:1-3‬‬
‫‪ ‬امنيت و سهولت استفاده از وب سايت به عنوان عوامل فني بر روي موقفيت بانکداري الکترونيکي و مجازي‬
‫تاثیر گذار هستند‪.‬‬
‫فرضيه ‪:2-3‬‬
‫‪ ‬شخص ي سازي خدمات ‪ ،‬محصوالت و تبليغات به عنوان يکي از عوامل فني بر روي موفقيت بانکداري‬
‫الکترونيکي و مجازي تاثیر معني داري دارد‬
‫فرضيه اصلي چهارم‪:‬‬
‫‪ ‬عوامل سازماني بر موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:1-4‬‬
‫‪ ‬میزان سرمايه بانک به عنوان يکي از عوامل سازماني بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر‬
‫معني داري دارد‬
‫فرضيه فرعي ‪:2-4‬‬
‫‪ ‬وجود نیروي فني ماهر به عنوان يکي از عوامل سازماني بر روي موفقيت بانکداري الکترونيکي و مجازي تاثیر‬
‫معني داري دارد‬
‫آمار توصيفي عوامل استراتژيك‬
‫طیف لیکرت‬
‫سئوال‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫انعطافپذيري بار کاري فراوانی‬
‫براي پذيرش مدلهاي‬
‫کسب و کار جديد‬
‫درصد‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪11‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪21‬‬
‫‪10‬‬
‫فراوانی‬
‫‪28‬‬
‫‪30‬‬
‫‪22‬‬
‫‪18‬‬
‫‪12‬‬
‫درصد‬
‫‪25.4‬‬
‫‪27.2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16.4‬‬
‫‪11‬‬
‫فراوانی‬
‫‪21‬‬
‫‪32‬‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫درصد‬
‫‪19‬‬
‫‪29‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪15.4‬‬
‫فراوانی‬
‫‪32‬‬
‫‪40‬‬
‫‪14‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫درصد‬
‫‪29‬‬
‫‪36.4‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪18.1‬‬
‫‪3.6‬‬
‫ساختار سازماني‬
‫انعطاف پذير‬
‫توسعه بازارهاي‬
‫موجود‬
‫يکپارچگي فرايندهاي‬
‫کسب و کار‬
‫میانگين‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫‪3.33‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪3.18‬‬
‫‪3.68‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.19‬‬
‫ادامه آمار توصيفي عوامل استراتژيك‬
‫سئوال‬
‫طیف لیکرت‬
‫رشد و ترقي فرهنگ‬
‫تجارت الکترونيکي و‬
‫بانکداري الکترونيکي درصد‬
‫در سازمان‬
‫بازاريابي بر اساس‬
‫فراوانی‬
‫ويژگيهاي وب و اينترنت‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫افزايش منافع و سود‬
‫از طريق کانالهاي‬
‫الکترونيکي‬
‫موجود بودن منابع‬
‫مالي و انساني‬
‫فراوانی‬
‫میانگين‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪39‬‬
‫‪41‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪35.4‬‬
‫‪37.2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪27‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21.8‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪42‬‬
‫‪41‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪37.2‬‬
‫فراوانی‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪21‬‬
‫‪44‬‬
‫‪30‬‬
‫درصد‬
‫‪4.5‬‬
‫‪9.1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪40‬‬
‫‪27.2‬‬
‫درصد‬
‫‪1.22‬‬
‫‪1.09‬‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫‪3.84‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.89‬‬
‫‪3.76‬‬
‫ادامه آمار توصيفي عوامل استراتژيك‬
‫سئوال‬
‫طیف لیکرت‬
‫پشتيباني مديران ارشد فراوانی‬
‫درصد‬
‫ريسك پذيري مديران‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫میانگين‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪9‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪37.2‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15‬‬
‫‪13‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪28.2‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪32.7‬‬
‫‪1.27‬‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫‪3.84‬‬
‫‪3.01‬‬
‫آمار توصيفي عوامل عملیاتی‬
‫سئوال‬
‫طیف لیکرت‬
‫جمع آوري‬
‫اطالعات در مورد‬
‫رفتارهاي مشتري درصد‬
‫در خريدهاي آنالين‬
‫فراوانی‬
‫سرعت تحويل و‬
‫ارائه خدمات و‬
‫محصوالت(سريعتر درصد‬
‫از معمول)‬
‫فراوانی‬
‫ارائه تسهيالت و‬
‫مشوق به مشتريان‬
‫در قبال کسب و‬
‫کار از طريق‬
‫اينترنت‬
‫جمع آوري‬
‫اطالعات مفيد‬
‫درباره مشتريان‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫میانگين‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪28‬‬
‫‪40‬‬
‫‪23‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪36.3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12‬‬
‫‪23‬‬
‫‪38‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪11‬‬
‫‪21‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪26.3‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪32‬‬
‫‪21‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.19‬‬
‫‪1.27‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪29‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12.7‬‬
‫فراوانی‬
‫‪16‬‬
‫‪27‬‬
‫‪29‬‬
‫‪25‬‬
‫‪13‬‬
‫درصد‬
‫‪14.5‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪1.23‬‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫‪3.51‬‬
‫‪3.61‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.92‬‬
‫ادامه آمار توصيفي عوامل عملیاتی‬
‫سئوال‬
‫طیف لیکرت‬
‫در دسترس بودن‬
‫ارائه خدمات در‬
‫تمامي ساعات شبانه درصد‬
‫روز‬
‫فرايند ساده تر خريد فراوانی‬
‫آناليان نسبت به‬
‫ساير رقبا‬
‫درصد‬
‫فراوانی‬
‫غناي کافي محتواي فراوانی‬
‫وب سايت‬
‫درصد‬
‫سرويس پاسخ سريع فراوانی‬
‫به نيازهاي مشتري‬
‫درصد‬
‫میانگين‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫‪11‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪42‬‬
‫‪31‬‬
‫‪10‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪38.1‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪12‬‬
‫‪36‬‬
‫‪26‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪17.2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪32.7‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪36‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪10‬‬
‫‪18.2‬‬
‫‪19‬‬
‫‪32.7‬‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫‪37‬‬
‫‪34‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪33.6‬‬
‫‪31‬‬
‫‪1.28‬‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫‪3.61‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.38‬‬
‫‪3.64‬‬
‫آمار توصيفي عوامل فنی‬
‫سئوال‬
‫سهولت استفاده و‬
‫جذابيت وب سايت‬
‫امنيت وب سايت و‬
‫سيستمهاي وابسته‬
‫طیف لیکرت‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫فراوانی‬
‫‪6‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪41‬‬
‫‪39‬‬
‫درصد‬
‫‪5.4‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪37.2‬‬
‫‪35.4‬‬
‫شخصي سازي‬
‫خدمات ‪،‬‬
‫محصوالت و‬
‫تبليغات‬
‫‪1.2‬‬
‫‪3.84‬‬
‫فراوانی‬
‫‪4‬‬
‫درصد‬
‫يکپارچگي‬
‫سيستمهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫میانگين‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪43‬‬
‫‪47‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42.7‬‬
‫‪17‬‬
‫‪25‬‬
‫‪14‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪22.7‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪23.6‬‬
‫فراوانی‬
‫‪26‬‬
‫‪23‬‬
‫‪28‬‬
‫‪21‬‬
‫‪12‬‬
‫درصد‬
‫‪23.6‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪19‬‬
‫‪11‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪4.09‬‬
‫‪3.19‬‬
‫‪2.72‬‬
‫آمار توصيفي عوامل سازمانی‬
‫سئوال‬
‫وجود نيروي ماهر‬
‫فني‬
‫تجربه بين المللي‬
‫مديران‬
‫طیف لیکرت‬
‫کامال‬
‫موافق‬
‫موافق‬
‫بدون نظر‬
‫مخالف‬
‫کامال‬
‫مخالف‬
‫فراوانی‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪45‬‬
‫‪26‬‬
‫درصد‬
‫‪10‬‬
‫‪11.8‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪41‬‬
‫‪23.6‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‪3.58‬‬
‫فراوانی‬
‫‪15‬‬
‫درصد‬
‫تخصصي بودن‬
‫بخشها با‬
‫عملکردهاي متفاوت‬
‫میانگين‬
‫انحراف‬
‫معیار‬
‫فراوانی‬
‫درصد‬
‫ميزان سرمايه بانک فراوانی‬
‫درصد‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1.28‬‬
‫‪13.6‬‬
‫‪21.8‬‬
‫‪24.5‬‬
‫‪25.4‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪16‬‬
‫‪22‬‬
‫‪39‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪20‬‬
‫‪35.4‬‬
‫‪21‬‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪38‬‬
‫‪29‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪15.4‬‬
‫‪16.4‬‬
‫‪34.5‬‬
‫‪26.4‬‬
‫‪1.23‬‬
‫‪3.04‬‬
‫‪3.46‬‬
‫‪3.57‬‬
‫میانگین وزنی عوامل استراتژیک‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫انعطافپذيري بار کاري براي پذيرش‬
‫مدلهاي کسب و کار جديد‬
‫‪3.33‬‬
‫‪9.4‬‬
‫ساختار سازماني انعطاف پذير‬
‫‪3.4‬‬
‫‪9.8‬‬
‫توسعه بازارهاي موجود‬
‫‪3.18‬‬
‫‪6.1‬‬
‫يکپارچگي فرايندهاي کسب و کار‬
‫‪3.68‬‬
‫‪35.7‬‬
‫رشد و ترقي فرهنگ تجارت الکترونيکي و‬
‫بانکداري الکترونيکي در سازمان‬
‫‪3.84‬‬
‫‪49.5‬‬
‫بازاريابي بر اساس ويژگيهاي وب و اينترنت‬
‫‪3.2‬‬
‫‪5.4‬‬
‫شاخص‬
‫ادامه میانگین وزنی عوامل استراتژیک‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫پشتيباني مديران ارشد‬
‫‪3.84‬‬
‫‪52‬‬
‫افزايش منافع و سود از طريق کانالهاي‬
‫الکترونيکي‬
‫‪3.89‬‬
‫‪57.7‬‬
‫موجود بودن منابع مالي و انساني‬
‫‪3.76‬‬
‫‪44.6‬‬
‫ريسك پذيري مديران‬
‫‪3.01‬‬
‫‪28‬‬
‫شاخص‬
‫میانگین وزنی عوامل عملیاتی‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫جمع آوري اطالعات در مورد رفتارهاي‬
‫مشتري در خريدهاي آنالين‬
‫‪3.51‬‬
‫‪32.3‬‬
‫سرعت تحويل و ارائه خدمات و‬
‫محصوالت(سريعتر از معمول)‬
‫‪3.61‬‬
‫‪27.4‬‬
‫ارائه تسهيالت و مشوق به مشتريان در‬
‫قبال کسب و کار از طريق اينترنت‬
‫‪2.85‬‬
‫‪8.3‬‬
‫جمع آوري اطالعات مفيد درباره مشتريان‬
‫‪2.92‬‬
‫‪9.1‬‬
‫شاخص‬
‫ادامه میانگین وزنی عوامل عملیاتی‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫در دسترس بودن ارائه خدمات در تمامي‬
‫ساعات شبانه روز‬
‫‪3.61‬‬
‫‪32.4‬‬
‫فرايند ساده تر خريد آناليان نسبت به ساير‬
‫رقبا‬
‫‪3.3‬‬
‫‪29‬‬
‫غناي کافي محتواي وب سايت‬
‫‪3.38‬‬
‫‪15.7‬‬
‫سرويس پاسخ سريع به نيازهاي مشتري‬
‫‪3.64‬‬
‫‪16.7‬‬
‫شاخص‬
‫میانگین وزنی عوامل سازمانی‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫وجود نیروي ماهر فني‬
‫‪3.58‬‬
‫‪36.6‬‬
‫تجربه بین املللي مديران‬
‫‪3.04‬‬
‫‪6.1‬‬
‫تخصص ي بودن بخشها با عملکردهاي‬
‫متفاوت‬
‫‪3.46‬‬
‫‪22.5‬‬
‫میزان سرمايه بانک‬
‫‪3.57‬‬
‫‪44.6‬‬
‫شاخص‬
‫میانگین وزنی عوامل فنی‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫سهولت استفاده و جذابيت وب سايت‬
‫‪3.84‬‬
‫‪49.8‬‬
‫امنيت وب سايت و سيستمهاي وابسته‬
‫‪4.09‬‬
‫‪81‬‬
‫يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي‬
‫‪3.19‬‬
‫‪6.8‬‬
‫شخص ي سازي خدمات ‪ ،‬محصوالت و‬
‫تبليغات‬
‫‪2.72‬‬
‫‪7‬‬
‫ارتقا زير ساختهاي فني‬
‫‪3.61‬‬
‫‪23.1‬‬
‫شاخص‬
‫میانگین وزنی عوامل بروز وقفه‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫نبود حمايت مديران ارشد‬
‫‪3.43‬‬
‫‪120.4‬‬
‫پيچيدگي شخص ي سازي خدمات و‬
‫محصوالت بر روي وب‬
‫‪3.53‬‬
‫‪15.9‬‬
‫عدم ارائه تسهيالت به مشتريان انجام‬
‫فرايندهاي آنالين‬
‫‪3.83‬‬
‫‪41.8‬‬
‫پيچيدگي درفرايند يکپارچگي سيستمهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫‪4.11‬‬
‫‪76‬‬
‫پيچيدگي و مشکالت در ارتقا فرهنگ‬
‫بانکداري الکترونيکي در سازمان‬
‫‪4.09‬‬
‫‪80‬‬
‫مقاومت از سوي کارکنان و حاميان بانک‬
‫در مقابل تغيیر‬
‫‪4.14‬‬
‫‪85.3‬‬
‫شاخص‬
‫ادامه میانگین وزنی عوامل بروز وقفه‬
‫بازگشت‬
‫میانگين‬
‫وزن‬
‫‪4.17‬‬
‫‪87.2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪62.4‬‬
‫عدم توانايي سيستمهاي اطالعاتي موجود‬
‫در پشتيباني بانکداري الکترونيکي‬
‫‪3.31‬‬
‫‪7.4‬‬
‫مشکالت امنيتي‬
‫‪4.22‬‬
‫‪99.5‬‬
‫مشکالت در تربيت و آموزش نیروهاي‬
‫ماهر‬
‫‪3.43‬‬
‫‪12.7‬‬
‫ضعف زير ساختهاي موجود‬
‫‪4.23‬‬
‫‪106.6‬‬
‫شاخص‬
‫فقدان سرعت پاسخگويي و واکنش به‬
‫فرايندهاي کسب و کار‬
‫ضعف در مديريت پروژه‬

similar documents