George Elton Mayo

Report
GEORGE ELTON MAYO
Australský psycholog, sociolog a
teoretik, zakladatel teorie
managementu - školy "human
relations„ (lidských vztahů)
(1880 –1949)
Biografie




George Elton Mayo se narodil 26. prosince v
Adelaide, hlavním městě Jižní Austrálie, v roce
1880
V roce 1899 nastoupil na lékařské fakultě
University of Adelaide
Pokračuje ve studiu medicíny na Univerzitě v
Edinburghu.
V roce 1901 opustil Skotsko a je studentem v malé
zdravotnické škole v Nemocnici svatého Jiří
v Londýně
GEORGE ELTON MAYO
V roce 1903 jeho zájem o medicínu téměř zanikl,
ale on pokračuje ve studiu kvůli rodičů. Nicméně, jeho
nechuť k předmětu se stala tak velkou, že v prosinci
roku 1903 se s medicínu rozchází.
• V roce 1907 pokračuje v jeho vysokoškolském
studiu, ale tentokrát zvolí svůj předmět filozofii a
psychologii, a v roce 1911 získavá vysokoškolský
titul
• Rozhodne se věnovat akademické kariéře, a je
učitelem logiky, psychologie a etiky v nedávno
otevřené University of Queensland v Brisbane. Jeho
pedagogická praxe obdržela velmi vysoké známky
•
George Elton Mayo



V roce 1922, oděl do Spojených států
V roce 1923, opouští University of Queensland, a
přechází na University of Pennsylvania. Tam studuje
vliv hodnoty pracovních přestávek na produktivitu
pracovníků v různých textilních firmách.
V roce 1926 - dostává titul adjunkt-profesora a
vedoucího oddělení průmyslových zkoumání
Univerzity Harvard
GEORGE ELTON MAYO
Mayo zahájil jeho slavnou Hawthorne studií v roce
1927, a provádí jí v průběhu příštích pěti let.
• Mayo napsal svou první knihu v roce 1933, nazvanou:
The Human Problems of an Industrial Civilization: Early
Sociology of Management and Organizations (Lidské
problémy v industriální civilizace: Předčasné sociologie
řízení a organizace. )
•
George Elton Mayo



V 30tých letech se Mayo začal zajímat o klinickou
psychologii a antropologii, a učil se techniky
dotazování. Když vypukla druhá světová válka
začal s výzkumem na týmovou práci.
Po válce se rozhodl odejít do důchodu, a
přestěhoval se do Anglie, kde žili jeho manželka a
dcery.
V roce 1947 Mayo dostal mrtvici. Zemřel 7. září
1949, v Polesden Lacey, Anglie.
Teorie lidských vztahů

Výzkumy, které Elton Mayo
prováděl mezi lety 1927 až
1932 ve firmě Western Electric
v Chicagu u kolektivu žen,
prokázaly
důležitost
mezilidských
vztahů
na
pracovišti.
Mayo měnil pracovní prostředí, režim a ostatní
podmínky práce.
• A došel k závěru, že tyto faktory prostředí a ekonomické
faktory nejsou pro výši pracovního výkonu určující (ženy
pracovaly za horších podmínek lépe).
• Jeho nálezy nekorespondovaly s Taylorovou teorií, ten se
snažil motivovat pracovníky pouze hmotně.
•Na základě výsledků experimentů se Mayo snažil dát
zaměstnancům více svobody a vytvořit dobrou sociální
atmosféru.
•
Objevil, že pracoviště je sociální
prostředí a sociální faktory jsou
více motivující než faktory
ekonomické.
• Když ženy oddělil od ostatních
pracovníků, zvýšilo to jejich
sebeúctu.
• Když mohly mít přátelský vztah s
vedoucím, cítily se šťastnější v práci.
• Zabezpečil si jejich spolupráci a
loajalitu, to vysvětlilo zvýšení
produktivity
•


Dokázal, že zaměstnanci pracovali lépe, když měli
dobré vztahy s vedením, když vedení zacházelo se
zaměstnanci s respektem a když dostali zaměstnanci
možnost spolurozhodování.
Ke zvýšení výkonu nevedou enviromentální faktory
(zkoumal také např. vliv osvětlení), ale mezilidské
vztahy.
Hawthorový účinek
Elton Mayo stál v čele kolektivu, který od roku
1927 prováděl experimenty v Hawthornském
závodě nedaleko Chicaga. Výzkumy byly zpočátku
vedeny podle taylorovských schémat, závažné
nesrovnalosti ve výsledcích experimentů však
obrátily jejich pozornost na sociální kontexty
pracovního výkonu. Během pokusů docházelo uvnitř
experimentálních skupin k vytváření neform. vztahů.

Souhrn: Hawthorovým účinkem je způsob
managemntu, který by měl chápat lidské chování a
podporovat mezilidské vztahy pomocí motivování,
udělování rad a vedení.
E. Mayo našel tyto faktory:



prc. z experimentálního pracoviště – experiment pro
ně byl odměnou = povzbuzení, jelikož se domnívali,
že vedení o ně má zájem = uznání = ↑ výkonnost
díky testování se mezi zaměstnanci a vedoucími
pracovníky zlepšily, nebo se vytvořily nové vztahy –
velký význam mají vztahy mimo prc. dobu, setkání,
prc. besídky
nová, kvalitnější úroveň soc. kontaktů a vztahů jsou
faktorem ↑ uspokojení z práce = uspokojení potřeb
(Maslow)

Hawtonský efekt – někdo usilovně pracuje, protože
si váží toho, že se může účastnit něčeho nového,
zvláštního….
→ poznání, že skupiny a vztahy jsou významným
faktorem pro zvyšování výkonnosti.
Shrnutí hlavních myšlenek:
-
-
s jednotlivými pracovníky se nemůže jednat
izolovaně, musejí být viděni jako součást skupiny
peněžní stimulace a dobré pracovní podmínky jsou
pro jednotlivce méně důležité než potřeba
příslušnosti ke skupině
-
-
neformální nebo neoficiální skupiny na pracovišti
mají silný vliv na chování pracovníků, kteří patří ke
skupině
manažeři si musejí být vědomi těchto "sociálních
potřeb" a musejí je pro pracovníky zajišťovat, aby
se ujistili, že pracovníci budou spolupracovat s
oficiální organizací spíše než pracovat proti ní
Závěr





Elton Mayo odmítá pohlížet na člověka jako na součást
neživého stroje.
Kritizuje jednostranné motivování pracovníků prostřednictvím
finančních stimulů.
Upozorňuje na důležitost celkové pracovní spokojenosti,
která je ovlivněna celou řadou psychologických a sociálních
faktorů.
Odmítá tayloristický způsob vedení formou příkazů, jako
efektivnější cestu vedení preferuje kooperaci.
Prostřednictvím svých experimentů prokázal, že materiální
podmínky a finanční stimuly nejsou jedinými faktory, které
ovlivňuje výkon zaměstnanců
Závěr
Mayo je zakladatelem školy mezilidských vztahů
 Moto: „Zapomněli jsme na člověka.“
 pozdější následovníci:
- D. Mc Gregor – teorie X a Y (člověk je líný x aktivní
tvor)
- A. St. Maslow – motivační teorie (pyramida)
- R. Blake – mřížka GRID (lidé inklinují k práci nebo
k lidem  4 skupiny)
- F. J. Herzberg – hygiena – motivační teorie (faktory hyg.
– pracovní podmínky, výdělek, vztah k nadřízenému)

Publikace



Mayo, Elton. Mayo, Elton. [1933] 2001. The Human Problems
of an Industrial Civilization: Early Sociology of Management
and Organizations . [1933] 2001. Lidské problémy v
industriální civilizace: Předčasná sociologie řízení a organizace
Mayo, Elton. Mayo, Elton. [1945] 2007. The Social Problems
of an Industrial Civilization . [1945] 2007. Sociálními
problémy industriální civilizace
Mayo, Elton. Mayo, Elton. 1947. The Political Problem of
Industrial Civilization. Politický problém průmyslové civilizace.
Děkujeme za pozornost
Elena Pershina
Tereza Hronková

similar documents