گرافها و زیرگرافها

Report
‫گشت در ‪ ،G‬دنبالهناتهی ‪W=υ0e1υ1e2υ2…ekυk‬‬
‫ا ست‪،‬که جملههای آ ن متناوبا را سها ویالهاهستند‬
‫بهقسمیکهبرای ‪ 1 ≤ i ≤ k‬دوانتهای ‪ vi-1 ،ei‬و‬
‫‪vi‬هستند‪ .‬میگوییم ‪ W‬گشتیاز ‪v0‬به ‪vk‬یا گشت‬
‫)‪(v0,vk‬ا ست‪ .‬را سهای ‪v0‬و ‪ vk‬رابهترتی ب مبدا و‬
‫انتهای ‪ W‬و ‪ v1,v2…,vk-1‬را سهای داخلیا ش می‬
‫نا مند‪.‬عدد ص حی ح ‪ k‬طو ل ‪W‬ا ست‪.‬‬
‫گشت‪uavfyfvgyhwbv :‬‬
‫اگر ‪ W=v0e1v1…ekvk‬و ‪W'=vkek+1vk+1…elvl‬‬
‫گشتباشند ‪ ،‬گشت ‪v0e1v1…elvl‬راکهازپیوند‬
‫‪W‬و '‪W‬در ‪ vk‬به د ست می آید‪ ،‬به و سیله‬
‫هند‪.‬‬
‫'‪WW‬نشا ن می د‬
‫گشت ‪ vkekvk1-1…e1v0‬راکهاز وارو نکرد نترتی ب‬
‫هند‪.‬‬
‫‪W‬به د ست می آیدبا ‪W-1‬نمای ش می د‬
‫در گرا ف ساده‪ ،‬گشت ‪v0e1v1…ekvk‬به و سیله دنباله‬
‫عیی ن می شود‪.‬از‬
‫ک لاز را سهای شت‬
‫‪ v0v1…vk‬متش‬
‫ای ن رو گشت را در گرا ف ساده میتوا ن صرفا به‬
‫و سیله دنبالهرا سهای ش مشخ صکرد‪.‬‬
‫گشت‪uavfyfvgyhwbv :‬‬
‫اگر یالهای ‪ ek,…e2,e1‬گشت ‪ W‬مجزاباشند‪ W ،‬را‬
‫گذر مینا مند‪ .‬درای ن حالت طو ل ‪ W‬در ستبرابر‬
‫)‪ε(W‬ا ست‪.‬‬
‫اگرعالوه بر ای ن را سهای ‪ v0,v1,..,vk‬مجزا باشند‪،‬‬
‫‪W‬را مسیر مینا مند‪.‬‬
‫گشت‪uavfyfvgyhwbv :‬‬
‫گذر‪wcxdyhwbvgy :‬‬
‫مسیر‪xcwhyeuav :‬‬
‫دورا س ‪u‬و ‪v‬ی ‪G‬راهمبند خواننداگر مسیر )‪ (u,v‬در ‪ G‬موجودباشد‪.‬‬
‫همبندی‪ ،‬یک رابطههمارزی در مجموعه را سهای ‪V‬ا ست‪.‬بنابرای نافرازیاز ‪V‬‬
‫به زیر مجموعههایناتهی ‪ Vw،...،V2،V1‬وجود داردبه طوریکه دو را س ‪u‬‬
‫علقبه یک مجموعه ‪Vi‬باشند‪.‬‬
‫و‪v‬همبندنداگر وتنهااگر ‪ u‬و ‪v‬هر دو مت‬
‫زیرگرافهای ]‪G[V2] ،G[V1‬و‪G[Vw]...‬را مولفههای ‪ G‬مینا مند‪.‬‬
‫همبند‬
‫قیقا دارای یک مولفهباشد‪G ،‬همبندا ست‪ .‬در غیراینصورت ‪G‬نا‬
‫اگر ‪ G‬د‬
‫هیم‪.‬‬
‫عداد مولفههای ‪G‬رابا )‪ω(G‬نشا ن می د‬
‫ا ست‪.‬ت‬
‫تمری ن‪:‬‬
‫هیدکهاگر ‪ eE‬آنگاه ‪(G)≤(G-e) ≤(G)+1‬‬
‫‪- 1‬نشا ن د‬
‫هیدکه درنابرابریباال ‪ G-v‬رانمیتوا ن در حالت‬
‫فر ضکنید ‪vV‬نشا ن د‬
‫کلیبه جای ‪G-e‬قرار داد‪.‬‬
v1
v2
v3
v4
e1
1
1
0
0
e2
1
1
0
0
e 3 e4
0
0
1
0
1
1
0
1
v1
v2
v3
v4
v1
0
2
1
1
v2
2
0
1
0
v3
1
1
0
1
v4
1
0
1
1
e5
1
0
0
1
e6
0
0
0
2
A(G)
e7
1
0
1
0
M(G)
‫تمر ی ن‬
‫اشند‪:‬‬
‫اورت گرا ف ‪G‬ب‬
‫اتر ی س مج‬
‫قوعو ‪ A‬م‬
‫اتر ی سو‬
‫‪ ‬فر ضکنید ‪ M‬م‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ه یدکههر مجم و ع ستونی ‪M‬برابر ‪2‬ا ست‪.‬‬
‫ا ند‬
‫نش‬
‫مجموعهای ستونی ‪ A‬چقدرند؟‬
‫ه یدکه را سهای ‪ G‬را میتوا نبهقسمی‬
‫ا ند‬
‫اشد‪.‬نش‬
‫‪ ‬فر ضکنید ‪G‬دوبخشیب‬
‫اورت ‪G‬به صورت‬
‫اتری س مج‬
‫اره گذاریکردکه م‬
‫شم‬
‫‪0 A12‬‬
‫‪A21‬‬
‫‪0‬‬
‫اشد‪A21 .‬ترانهاده ‪A12‬ا ست‪.‬‬
‫ب‬
‫‪ ‬گرا ف ‪ H‬زیرگرا ف ‪( G‬بنویسید ‪ H‬زیر مجموعه ‪ )G‬ا ست اگر )‪V(H‬‬
‫زیر مجموعه )‪V(G‬و )‪E(H‬زیر مجموعهایاز )‪E(G‬بودهو ‪ψH‬ت حدید ‪ψG‬‬
‫به )‪E(H‬باشد‪.‬‬
‫قتیکه ‪ H‬زیر مجموعه ‪G‬ا ست و ‪ G≠H‬درای ن حالت ‪ H‬را زیرگرا ف سره‬
‫‪‬و‬
‫‪ G‬مینا میم‪.‬‬
‫‪ ‬اگر ‪H‬زیرگرا ف ‪G‬باشد‪G ،‬زبر گرا ف ‪H‬ا ست‪.‬‬
‫‪ ‬زیرگرا ف فراگیر (یا زبر گرا ف فراگیر) ‪ G‬زیرگرا ف (یا زبرگرا ف) ‪ H‬با‬
‫)‪V(H)=V(G‬ا ست‪.‬‬
‫ها‬
‫قههااز ‪،G‬وبرایهر جفترا س مجاور‪،‬با حذ فهمهپیوند‬
‫‪‬با حذ فهمه طو‬
‫کند‪،‬زیرگرا ف ساده ‪G‬رابه د ست می‬
‫بجز یکپیوندکه آنهارابههموص ل می‬
‫آوریمکه آ نرا گرا ف سادهز مینه ‪G‬نا میدهاند‪.‬‬
‫فر ضکنیدکه '‪ V‬زیر مجموعه ناتهی ‪ V‬باشد‪ .‬زیرگرا ف ‪ G‬راکه مجموعه‬
‫را سهای ش '‪V‬ا ست‪ ،‬و مجموعه یالهای ش مجموعهایاز آ نیالهای ‪G‬ا ستکه‬
‫هر دوانتهایشا ن در '‪V‬ا ست‪ ،‬یزرگرا ف ‪،G‬القا شدهبه و سیله '‪ V‬مینا مند وبه‬
‫هند‪ :‬میگوییمکه ]'‪ G[V‬یک زیر گرا فالقایی ‪G‬‬
‫و سیله ]'‪ G[V‬نشا ن مید‬
‫هند‪،‬‬
‫ا ست‪ .‬یزر گرا ف القایی ]'‪G[V\V‬راکه به صورت '‪ G-V‬نمای ش مید‬
‫زیرگرافیاز ‪G‬ا ستکهبا حذ فرا سهای '‪V‬همراهبایالهاییکهرا سهای '‪V‬بر‬
‫عند‪،‬به د ست می آید‪.‬اگر }‪V'={v‬به جای }‪ G-{v‬مینویسیم ‪.G-v‬‬
‫ق‬
‫آنهاوا‬
u
f
y
u
e
g
e
v
a
f
y
g
v
y
g
v
d
d
b
d
h
b
w
x
c
w
x
x
c
G-{u,w} ‫ و گراف‬G ‫ و زیر گراف فراگیر‬G ‫گراف‬
‫‪‬فر ضکنیدکه '‪ E‬زیر مجموعه ناتهی ‪ E‬ا ست‪ .‬زیرگرا ف ‪ G‬راکه مجموعه‬
‫را سهای ش مجموعهایاز دوانتهای یالها در '‪ E‬و مجموعه یالهای ش '‪E‬ا ست‪،‬‬
‫هند‪:‬‬
‫ا ]'‪G[E‬نمای ش مید‬
‫زیرگرا ف ‪G‬یالقاییبه و سیله '‪ E‬مینا مندو آ نراب‬
‫]'‪G[E‬زیرگرا فیا ل –القایی ‪ G‬ا ست‪.‬زیرگرا ففراگیربا مجموعهیالی '‪E\E‬‬
‫رابه صورت ساده '‪ G-E‬مینویسند‪.‬ای ن زیرگرافیاز ‪G‬ا ستکهبه و سیله‬
‫حذ فیالهای '‪E‬به د ست می آید‪.‬همچنی ن گرافیاز ‪ G‬راکهبه و سیلهاضافه‬
‫هند‪ .‬اگر‬
‫ا '‪ G+E‬نمای ش مید‬
‫کرد ن مجموعه یالهای '‪ E‬به د ست می آید ب‬
‫‪E'=e‬به جای }‪G-{e‬و }‪ G+{e‬مینویسیم ‪G-e‬و ‪G+e‬‬
u
u
u
e
e
a
y
x
g
c
v
w
a
f
e
y
g
d
h
x
c
v
w
y
g
v
d
h
b
x
c
w
G[{a,c,e,g}] ‫ و زیرگراف یال القایی‬G-{a,b,f} ‫ و گراف‬G ‫گراف‬
‫‪‬فر ضکنید ‪ G1‬و ‪ G2‬زیرگرافهای ‪G‬باشند‪ .‬میگوییمکه ‪ G1‬و ‪ G2‬مجزا‬
‫کی نداشته باشند‪ .‬و مجزا یالند اگرهیچ یا ل‬
‫هستند اگرهیچ را س مشتر‬
‫کی نداشته باشند‪ .‬اجنماع ‪ G1‬و ‪ G2‬زیرگرافی با مجموعه را سهای‬
‫مشتر‬
‫)‪V(G1‬اجتماع )‪ V(G2‬و مجموعه یالهای )‪E(G1‬اجتماع )‪E(G2‬ا ست‪.‬‬
‫اگر ‪ G1‬و ‪ G2‬مجزاباشند‪ ،‬غالبااجتماع آنها رابه صورت ‪G1+G2‬نماشی‬
‫هیم‪.‬‬
‫مید‬
‫‪‬تمری ن‬
‫ه یدکه‬
‫ا ند‬
‫‪‬نش‬
‫ا م لا ست‪.‬‬
‫ا م ل‪ ،‬گرافیک‬
‫ا یی گرا فک‬
‫(الف)هرزیر گرا فالق‬
‫( ب)هرزیر گرا ف یک گرا فدوبخشی‪،‬دوبخشیا ست‪.‬‬

similar documents