Tvorba žákovských projektů s využitím ICT

Report
Tvorba žákovských
projektů s využitím ICT
Ing. Pavel Smolka
Co je to projekt?



Metoda výuky založena na propojení
praxe s teorií.
Vyučovací metoda podporující kreativitu.
Vyučovací metoda, která snoubí znalosti
s dovednostmi  KOMPETENCE.

Zábavná vyučovací metoda.

Organizačně náročná vyučovací metoda.
Co přináší projekt žákovi?





Rozvíjí kreativitu.
Upevňuje jeho postavení v třídním
kolektivu.
Umožňuje individuální rozvoj.
Nabízí prostředí, v kterém „věci do sebe
zapadají“.
Volnost a individualitu.
Znaky projektu.

Jasně stanovený cíl.

Jedinečnost.

Dočasnost.

Omezené zdroje a náklady.

Nejistota a rizika.

Není to periodicky se opakující činnost
ve školním roce.
Co požaduje projekt po učiteli?

Schopnost jasně formulovat cíl!!!!!!!!

Mimořádné organizační schopnosti.


Diplomatický takt při vyjednávání
spolupráce s ostatními pedagogy.
Nasazení a zájem.
Úspěšný projekt je vždy
multidisciplinární
Jak definovat projekt pro žáka(y) –
otázky, které zadání projektu klade

Co má být uděláno? (Definice adekvátní věku žáka,
zároveň definujeme rozsah a kvalitu výstupu.)

Kdo nebo čím to má být uděláno? (Výstup
preprojektové přípravy, který mohou žáci definovat sami, vyučující je
prostředník)

Kdy to musí být uděláno? (Jasná direktiva)

Jaké zdroje má žák k dispozici?
(mezipředmětové přesahy)

Co se stane, pokud projekt nebude
ukončen včas? (bonusy a sankce)
Organizace projektu na straně
vyučujícího


Zadávací fáze projektu – složení týmu,
definování zadání.
Plánovací fáze projektu – formulace
metodiky:




Analýza stavu kompetencí žáků
Upřesnění dílčích cílů zapojených předmětů
Vypracování metodiky pro vyučující a
metodiky pro žáky
Realizační fáze projektu – koordinace,
kontrola, dokumentace!
Jak zapojit ICT v projektech?

Jaké jsou stávající ICT kompetence
žáků?



Jaké je materiální zázemí žáků?



Které kompetence získali studie?
Které kompetence získali jako samouci?
Které prostředku mu dává k dispozici škola?
Které prostředky má k dispozici většina žáků?
(mobilní telefony, MP3 přehrávače apod.)
Jací jsou naší sociální partneři a s čím
nám mohou pomoci?

Má tuto pomoc vyjednávat management školy?
Oblasti pro ICT techniku

Zdroj informací




Měření


Umím nalézt informace a pracuji s více zdroji!
Umím posoudit hodnotu těchto informací!
Pracuji s různými typy informací!
Pracuji se základními fyzikálními veličinami pomocí
modifikované ICT tehniky.
Dokumentace


Dokumentuji textem.
Dokumentuji schématem – zapojení grafických editorů,
kombinace skeneru a ruční kresby či rysu.
Oblasti pro ICT techniku

Dokumentuji fotografií:







Zvládám transfer snímku s fotoaparátu nebo mobilu do PC.
Tvořím časosběrnou serii snímků.
Tvořím panoramatické snímky.
Upravuji a ptimalizuji snímky.
Dokumentuji zvukem – využití nahrávek prostřednictvím
některých modelů MP3 (Vytvořme problém jak to
řešit!!!!)
Dokumentuji pomocí videosnímků.
Prezentace výsledků.


Dovedu výsledek obhájit před kolektivem.
Všichni v týmu zvládáme základní rétoriku.
Oblasti pro ICT techniku




Reaguji na dotazy jsem-li prezentující.
Nebojím se zeptat jsem-li posluchač!
Cituji zdroje a nekradu myšlenky.
Používám moderní prezentační metody.
Vyhněme se zbytečným tiskům!
Máme zdařilý formát PDF, máme digitální úložiště
a dostatečné komunikační kanály!
Disponuji jako pedagog
předcházejícími
kompetencemi?
A kolegové v týmu?
Přírodní vědy a ICT

Vyhledávání postupů pokusů a jejich
předkládání ke schválení.

Využití měřící techniky.

Dokumentace terénních cvičení.

Dokumentace pokusů.
Společenské vědy a ICT




Sdělovací média a porozumění jim.
Dokumentujme sociální situaci ve svém
okolí. !!!!!!
Objevme své kořeny – sestavme si
rodokmen.
Jsou součástí místa kde bydlím a
nestydím se za svůj původ.

Toto je můj region, mé město, má vesnice.

Chuť mého domova.

Životní styl mého okolí.
Aplikovaná matematika

Praktický význam základních funkcí.

Základní statistické operace s daty.

Operace finanční.

Grafická reprezentace dat v matematice.

Reprezentace dat pomocí tabulek.
Zdroje
http://www.projektovavyuka.cz/
http://www.talenty.eu/projektove-vyucovani.p8.html
http://www.skolaklic.cz/index.php?akce=rubrika&rub
rika=28
Projektový záměr
CÍL - START
Definuj výstup
projektu.
Definuj zapojené
předměty
Definuj způsob
realizace.
Definuj požadavky na
materiální zázemí.
Definuj tým
pedagogů
Definuj komplexní cíl.
Definuj dílčí cíle pro
jednotlivé předměty.
Diskuse.
Děkuji za pozornost.

similar documents