جلسه سوم

Report
‫تجزيه و تحليل سيستمها‬
‫هفته س وم‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫االتوويژگيهاي س يستم‬
‫ح‬
‫–هدفمندي‬
‫ا(آنتروپي)‬
‫اي شبهفن‬
‫– گر‬
‫عه‬
‫اي شبهكما ل ورشد وتو س‬
‫– گر‬
‫ا يي‬
‫ابرج‬
‫اتوپ‬
‫التثب‬
‫– ح‬
‫ايي‬
‫التهمافز‬
‫– ح‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫اعي‬
‫ابه يك س يستماجتم‬
‫ا نبه مث‬
‫از م‬
‫س‬
‫هفته سوم‬
‫فهرست مطالب‬
‫•‬
‫ازي‬
‫ه يم مدل س‬
‫ا‬
‫مف‬
‫ازي‬
‫– هد ف مد ل س‬
‫از‬
‫ا و مد ل س‬
‫ارفر م‬
‫–ك‬
‫ازي‬
‫ا مهايفرآ يند مد ل س‬
‫– گ‬
‫ازيفرآ ينديتکراري‬
‫– مد ل س‬
‫ازي‬
‫اليبهفرآ يند مد ل س‬
‫اهاجم‬
‫– نگ‬
‫«‬
‫ا ن مسئله‬
‫بي‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫هم يتهد ف‬
‫ا‬
‫هاي مرج ع‬
‫ال گ و‬
‫اني‬
‫افقز م‬
‫ا‬
‫« تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫‪3‬‬
‫–‬
‫–‬
‫تبيي ندرونزا‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫تر سيم س‬
‫ازي‬
‫« تدو ي ن يك مد لشبيه س‬
‫« آز م و ن‬
‫ا ست‬
‫ابي س ي‬
‫« طرا حيوارز ي‬
‫هفته سوم‬
‫حاالت و ويژگي هاي سيستم‬
‫• هدفمندي‬
‫‪4‬‬
‫–هدفمندي جزئيازو يژ گيهايهر س يستما ست‪.‬‬
‫ع ين‬
‫هدا ف م‬
‫اخت نا‬
‫اي مختل فدر صددبرآورده س‬
‫اي طبيعيازروشه‬
‫–كل يه س يستمه‬
‫هستند‪.‬‬
‫شده خ ود‬
‫او ن‪،‬‬
‫ا تع‬
‫ش ده است‪ .‬در طبيعتهمه ج‬
‫فريده ن‬
‫ا به بطالن آ‬
‫–ه يچ چ يز در دني‬
‫ا م ل وجود دارد‪.‬‬
‫ع‬
‫ارچ گيوت‬
‫کپ‬
‫اد ل‪ ،‬ي‬
‫ع‬
‫هن گي‪،‬ت‬
‫هما‬
‫هستند؟‬
‫ا س يستمهاي مصنوعينيزهدفمند وهدفج و‬
‫– آي‬
‫ارچ گيرادر س يستمهاي مصنوعينيز ميتوا ند يد؟‬
‫کپ‬
‫قت ون ظم و ي‬
‫اا ي ند‬
‫– آي‬
‫اشي ميشود؟‬
‫ان‬
‫عتازكج‬
‫كيطبي‬
‫– ا ي نز ير‬
‫ابتكند؟‬
‫ق‬
‫عتر‬
‫اط بي‬
‫اندب‬
‫ابشر ميت و‬
‫– آي‬
‫ا فكمتريبرخوردارند؟‬
‫عط‬
‫– چرا س يستمهايبشريازان‬
‫ا يد به آ ن‬
‫ا يناول ي ن مو ضوعكه ب‬
‫ابر‬
‫اريتيهستند و بن‬
‫هدا فع‬
‫اا‬
‫– درا ي ن س يستمه‬
‫پرداخته شودهد ف س يستما ست‪.‬‬
‫اردشواريا ست‪.‬‬
‫اعيك‬
‫انهابهعنوا ن س يستمهاياجتم‬
‫از م‬
‫هدا ف س‬
‫عيي نا‬
‫–ت‬
‫ا يي‬
‫اتاجر‬
‫ا وعمل ي‬
‫اليته‬
‫– چرچم ن مي گو يد‪:‬هد ف س يستم آ ن چ يزيا ستكهازفع‬
‫ا مال مجزا ست‪.‬‬
‫آ نك‬
‫هفته سوم‬
‫حاالت و ويژگي هاي سيستم‬
‫•‬
‫‪:‬‬
‫ا(آنتروپي)‬
‫گراي شبهفن‬
‫التيا ستكه درهمه‬
‫ا‪،‬كهولت و بي ن ظمي ح‬
‫ا يش به فن‬
‫– گر‬
‫سيستمها وج ود دارد‪.‬‬
‫اانرژيازعوا م ل‬
‫ه يچ داده ي‬
‫ها ش ود و‬
‫ا ل خ ود ر‬
‫–ا گر س يستم به ح‬
‫هدرفت‪.‬‬
‫کندروبهبين ظمي خ وا‬
‫افتن‬
‫بيرونيدر ي‬
‫اشد به آ ن‬
‫–ا گر در س يستمي سرعت بي ن ظمي رو بهافزا يش ب‬
‫آنتروپي مثبت گو يند‪.‬‬
‫ارزهكند به آ ن آنتروپي منفي‬
‫ا بي ن ظمي م ب‬
‫–ا گر س يستمي ب‬
‫گو يند‪.‬‬
‫او متكردهوبرايرفع‬
‫اب ل فر سود گي مق‬
‫ا نكهدر مق‬
‫– مث ل بد نان س‬
‫ابد‪.‬‬
‫آ ناز م ح يطانرژيكس ب مينم‬
‫هفته سوم‬
‫حاالت و ويژگي هاي سيستم‬
‫•‬
‫عه‬
‫گراي شبهكما ل ورشد وتو س‬
‫ه ستيون ي ل‬
‫هستند‪:‬ني ل بهكما ل و‬
‫اد‬
‫اثيردون يروي مت ض‬
‫ات حتت‬
‫– سيستمه‬
‫به زوا ل ونيستي‪.‬‬
‫اشد‪.‬‬
‫ال ببرنيرويدومب‬
‫اتداردكهن يروياو ل غ‬
‫اني ح ي‬
‫از م‬
‫– سيستمت‬
‫اختبشردرن س لهاي مختل ف خ ودپ يچ يد هتر شده‬
‫ايف يزيکي س‬
‫– سيستمه‬
‫اند وتغييرات آنهادر جهترشد وكما لب ودها ست‪.‬‬
‫قرار‬
‫ا ن يز بر‬
‫انه‬
‫از م‬
‫اعي و س‬
‫اي اجتم‬
‫–هم ي ن مو ضوع در خصو ص سيستمه‬
‫ا ست‪)EFQM(.‬‬
‫‪6‬‬
‫هفته سوم‬
‫حاالت و ويژگي هاي سيستم‬
‫•‬
‫‪7‬‬
‫ا يي‬
‫ابرج‬
‫اتوپ‬
‫التثب‬
‫ح‬
‫کياز حالتهاي سيستمهايباز وپيچيده حالتثبات وپابرجايي در‬
‫– ي‬
‫برابرتغييراتا ست‪.‬‬
‫عر ض وروديهاي جديد وبازده خروجي‬
‫– سيستمهايبازهمواره در م‬
‫هاهستند و بر اي ن اسا س بايد به و سيله اي مستق ل از اختالالت‬
‫ا حتمالي جلوگيرينمايند‪.‬‬
‫– مث لتن ظيم درجه حرارتبد ن‪،‬فشار خو نيا مواد مختل ف‬
‫هند و‬
‫ا شخصيت وهويت خود را ار د ست ند‬
‫که سيستمه‬
‫– براي اين‬
‫ها و جريانهاي‬
‫عاد ل نيرو‬
‫قرار بماند نياز مندت‬
‫عاد ل و ن ظم در آنها بر‬
‫ت‬
‫ا حالتپابرجايي و‬
‫ورودي و خروجيهستندكهبه آ نهمو ستا سي س ي‬
‫خودنگهدارندهپويا مي گويند‪.‬‬
‫عاليتبه من ظورايجاداي ن حالت در سيستمهاانجام مي گردد‬
‫– دونوعف‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته سوم‬
‫اد ل مي‬
‫اتتع‬
‫ال يتن گهدارندهكه م وج ب جلو گيرياز خروج س يستماز ح‬
‫ع‬
‫ف‬
‫گردد‪.‬‬
‫ارجي‬
‫اي داخلي و خ‬
‫ه‬
‫از‬
‫اقكه برايتنظ يم ن ح وه د گر گونين ي‬
‫ال يتانط ب‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ا نا ست‪.‬‬
‫سيستمدر طيز م‬
‫حاالت و ويژگي هاي سيستم‬
‫•‬
‫التهمافزايي‬
‫ح‬
‫هندها ش به‬
‫ک ي لد‬
‫– را س آش بي‪:‬هر مجموعهايكه به س ب بپ يونداجزاوعوا م لتش‬
‫اهمپ يوند نداشته‬
‫اراز مجموعه ايكهاجزا ء آ ن ب‬
‫الت ورفت‬
‫وج ود آ يداز ن ظر ح‬
‫کو ل آ ب‬
‫ارپيچ يدهترا ست‪ .‬مت ل مول‬
‫اشندبسي‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ايت يمي ي‬
‫اليته‬
‫ار مي ش ود‪ .‬مث لفع‬
‫شتراز چه‬
‫افه دوبي‬
‫– دو بها ض‬
‫هني‬
‫ا نذ‬
‫طوف‬
‫‪8‬‬
‫هفته سوم‬
‫سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪9‬‬
‫•‬
‫•‬
‫تري ن س ط ح س يستمها در‬
‫اال‬
‫اعي ب‬
‫اياجتم‬
‫انه‬
‫از م‬
‫درتقس يم بندي بولد ينگ س‬
‫هم يتو يژه‬
‫ا نازا‬
‫ا ن وان س‬
‫از م‬
‫اخت س‬
‫ا سشن‬
‫ن ظر گرفته شدها ست وبرا ي نا س‬
‫ايبرخوردارا ست‪.‬‬
‫کيپ يرو‬
‫ه برا ست ي‬
‫کير‬
‫هد‪ .‬ي‬
‫ک ل مي د‬
‫اعيراش‬
‫ا ناجتم‬
‫از م‬
‫انها س‬
‫نق شان س‬
‫ا نا ست‪.‬‬
‫ا صليتري نز ير سيستمدر آنهاانس‬
‫ار منطقي‬
‫در مد ير يتكالس يك ‪ ،‬ساز مان يك س يستمبسته و متشک لازرفت‬
‫ا ست‪.‬‬
‫انه‬
‫ان س‬
‫ابطي‬
‫ک لاز رو‬
‫ا ن را متش‬
‫از م‬
‫ات وترن س م يش ل س‬
‫اما سک‬
‫ا ل ‪1972‬و يل ي‬
‫در س‬
‫ار غ يرر سمي‪/‬ال گوي‬
‫اخت‬
‫ارر سمي‪ /‬س‬
‫اخت‬
‫ايافراد‪ /‬س‬
‫از ير سيستمه‬
‫اعي ب‬
‫اجتم‬
‫ارمعرفيكردند‪.‬‬
‫کيك‬
‫عيت‪ /‬م ح يطفيزي‬
‫ق‬
‫نق ش و مو‬
‫هايكل يدي‬
‫اي فرآ يند‬
‫ا م لز ير سيستمه‬
‫ا ن را ش‬
‫از م‬
‫ا ل ‪1976‬كوتر س‬
‫در س‬
‫اعي‬
‫ارر سمي‪ /‬س يستماجتم‬
‫اخت‬
‫ابع م ح س و س‪ /‬س‬
‫ا ن ودي گر من‬
‫كن‬
‫ار‬
‫ان‪/‬ك‬
‫از م‬
‫س‬
‫انيدانست‪.‬‬
‫از م‬
‫کنولوژي س‬
‫داخلي‪/‬ت‬
‫اعي‬
‫از مبتنيبرروابطاجتم‬
‫ا به يك س يستم ب‬
‫ا ن به مث‬
‫از م‬
‫هههاياخ ير س‬
‫در د‬
‫قبليبه گرايشيز يستي بد ل شده‬
‫اش يني‬
‫ا يش م‬
‫عر ي ف گرد يدها ست و گر‬
‫ت‬
‫ا ست‪.‬‬
‫هفته سوم‬
‫سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫ا معم والب ه استقبال ح ل مسائ ل‬
‫درتجز يه وت حل ي ل س يستمها و روشه‬
‫مد لعم و ميارائه شده ميرو يم‪.‬‬
‫ت و و يژ گيهاي‬
‫اال‬
‫ار يف‪ ،‬ح‬
‫اده ازتع‬
‫ا برداشتي س‬
‫سعي مي شود ب‬
‫ا م ل گردد‪.‬‬
‫سيستم مولفههاي مد لك‬
‫ان‬
‫از م‬
‫اه به س‬
‫ع يتت حل ي ل گرا ندرن گ‬
‫ام‬
‫اي ش ج‬
‫اعثافز‬
‫ن گر ش س يستمي ب‬
‫ميش ود‪.‬‬
‫اهم در‬
‫اكه ب‬
‫انه‬
‫از م‬
‫از وپ يچ يده س‬
‫عمده تر ي ن مولفههاي س يستم ب‬
‫ا ن مي گردند درشک لز ير‬
‫از م‬
‫ام ل س‬
‫اعثرشد وتک‬
‫ا يت ب‬
‫املند ودر نه‬
‫ع‬
‫ت‬
‫آ مدها ست‪.‬‬
‫اتنگا ست‬
‫ارتن گ‬
‫اطا ي ن مولفههابسي‬
‫ارتب‬
‫بهن ح ويكهتغييراتدرهركدام‬
‫م وج بتغييردي گر مولفهها مي گردد‬
‫كن ش‬
‫کنولوژيكه وا‬
‫انندتغييراتت‬
‫م‬
‫ا ل دارد‬
‫ا نبهدنب‬
‫از م‬
‫هتي غ يراز س ود س‬
‫افراد رادر ج‬
‫انها‬
‫از م‬
‫ار گيري ‪ERP‬در س‬
‫انندبهك‬
‫م‬
‫هفته سوم‬
‫سازمان به مثابه يك سيستم اجتماعي‬
‫ا را مج بور ميكند‬
‫ا م‬
‫ا ب ل مولفهه‬
‫ا م ل و متق‬
‫• ا ي ن روابط متع‬
‫اني‪:‬‬
‫از م‬
‫ائ ل س‬
‫درتجز يه وت حل ي ل م س‬
‫‪11‬‬
‫اركت‬
‫هي و مش‬
‫ار گرو‬
‫ا ن در گروك‬
‫از م‬
‫اي يمكه موفق يت س‬
‫– توجه نم‬
‫اني آ نا ست‪.‬‬
‫ا صران س‬
‫ا لعن‬
‫ع‬
‫ف‬
‫ات من ظم‬
‫ات يك و حرك‬
‫ازمندن گر ش س يستم‬
‫انين ي‬
‫از م‬
‫ائل س‬
‫– حل مس‬
‫ا ست‪.‬‬
‫ار‬
‫دفين ي ستبلکه به مجموعهاياز آث‬
‫ا‬
‫ا نتص‬
‫از م‬
‫اري س‬
‫ائلج‬
‫– مس‬
‫ابستها ست‪.‬‬
‫بههمپيو سته ح وادث گذشته و‬
‫هفته سوم‬
‫هدف مدل سازی‬
‫ازپرواز؟‬
‫ا طراحشبيه س‬
‫ا ن آ موزشي مهمترا ست ي‬
‫ار يك خلب‬
‫•ك‬
‫ام شرايط غ ير معم و ل را در طرا حي خ ود در ن ظر‬
‫ا يدبتواند تم‬
‫ا يد ب‬
‫– طراح ب‬
‫بگيرد‪.‬‬
‫•‬
‫ا‬
‫اني‬
‫اعي چ يست؟ خلب‬
‫ادي واجتم‬
‫قتص‬
‫نق ش مد يرا ندر س يستمهايا‬
‫ازپرواز؟‬
‫طراحشبيه س‬
‫ايشيدرشرايط مختل فتصم يم مي گ يرند‪.‬‬
‫ا ن آز م‬
‫انند يك خلب‬
‫– مد يرا نهم‬
‫ا‪،‬قوان ين وقواعد‬
‫ا ن‪،‬ا ستراتژ يه‬
‫از م‬
‫ار س‬
‫اخت‬
‫انند يك طراح‪ ،‬س‬
‫– مد يرا نهم‬
‫ا يند‪.‬‬
‫ا ن را طرا حي مينم‬
‫از م‬
‫تصم يم گيريدر س‬
‫‪12‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ازي ميكنند‪.‬‬
‫ا ن آ موزشيراب‬
‫شترنق ش خلب‬
‫انها مد يرا نبي‬
‫از م‬
‫در س‬
‫ام‬
‫اي انج‬
‫ازي ابزاري ا ست براي كمك به مد يرا ن در را ست‬
‫مدل س‬
‫ان‬
‫از م‬
‫ا سبتر س‬
‫اريو طرا حي من‬
‫اليتهاي ج‬
‫ع‬
‫ف‬
‫هفته سوم‬
‫کارفرما و مدل ساز‬
‫•‬
‫مشتري مد لكيست؟‬
‫ا ن مربوطه ميبرد؟‬
‫از م‬
‫– شخصيكه شما رابه س‬
‫ا‬
‫ازياز شم‬
‫ار مد ل س‬
‫ار را برعهده دارد و درك‬
‫– شخصيكه مسئوليت پرداختهز ينهك‬
‫اني ميكند؟‬
‫شتيب‬
‫پ‬
‫– ‪...‬‬
‫اري ميكند‪.‬‬
‫ازيبراي ح ل مسئله شما را ي‬
‫ار مد ل س‬
‫– كسيا ستكهدرك‬
‫ه يد‪.‬‬
‫قرارد‬
‫اثير‬
‫ا ن آنها رات حتت‬
‫ارت‬
‫ا يدبراياثربخ شبود نك‬
‫انيكه شماب‬
‫– كس‬
‫ابد‪.‬‬
‫ا نتغيير ي‬
‫ارش‬
‫ا يدبراي ح ل مسئلهرفت‬
‫انيكهب‬
‫– كس‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫اشد‪:‬‬
‫برايا ينکه مد ل شما مؤثرو مفيدب‬
‫ائيد‪.‬‬
‫كزنم‬
‫ازمند يهاي مشتري مد ل خ ودتمر‬
‫ا يدبرني‬
‫– ب‬
‫ازمند يهاي مشتري مد لن يزتوجهكند‪.‬‬
‫اتني‬
‫ا يدنسبتبه جزئي‬
‫– نب‬
‫هد‪.‬‬
‫هنيشما راتغييرد‬
‫ابتواند مد ل ذ‬
‫ه يدت‬
‫ازه د‬
‫ازياج‬
‫ا يدبهفرايند مد ل س‬
‫– ب‬
‫انه‬
‫ادق‬
‫اها ست‪ ،‬ص‬
‫ااشت ب‬
‫هدكهن ظراتمشتري مد ل شم‬
‫ا ن مي د‬
‫– ا گردربرخي موارد مد لنش‬
‫ائيد‪.‬‬
‫آ ن را مطرحنم‬
‫ازي‬
‫الت مشتري مد ل شما سعي دراعما لن ظرات خ ود در روند مد ل س‬
‫دتر ي ن ح‬
‫– ا گردر ب‬
‫ا بكن يد‪.‬‬
‫عيكن يد مشتريدي گريبراي خ ودانتخ‬
‫ا ست س‬
‫هفته سوم‬
‫گامهای فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫عيي ن مرز مد ل)‬
‫ق يق صورت مسئله(ت‬
‫تشري حد‬
‫ا ب مو ضوع‪ :‬مسئله و مشک ل چ يست؟‬
‫– انتخ‬
‫ه يمكليدي چ يست؟‬
‫ا‬
‫ها و مف‬
‫– متغير‬
‫ا م ل ميشود؟‬
‫ازهاياز گذشته و آ ينده راش‬
‫اني چهب‬
‫اني؟ مسئله موردن ظرازن ظرز م‬
‫– افق ز م‬
‫ار آ ندر آ ينده‬
‫هادر گذشته واحتما لرفت‬
‫ار متغير‬
‫– تر سيمرفت‬
‫•‬
‫‪14‬‬
‫ارهعل لبروز مسئله‬
‫ام يكدرب‬
‫عيي نتئوريوفر ضيهد ين‬
‫ت‬
‫ار سيستم چهتئوري و فر ض يهاي‬
‫ا ضربرايرفت‬
‫ال ح‬
‫ار مد ل‪:‬در ح‬
‫– فر ض يهاول يه براي رفت‬
‫وجود دارد؟‬
‫ار س يستم‬
‫ادرفت‬
‫عيي ن روابطعليداخليدرا يج‬
‫كزبرعوا م لدرونزا‪:‬ت‬
‫– تمر‬
‫ه يم‬
‫ا‬
‫ها و مف‬
‫ا وتئوريهاياول يه‪ ،‬متغ ير‬
‫ادهازفر ض يهه‬
‫اا ستف‬
‫علولي‪ :‬ب‬
‫ابطعليو م‬
‫– تر س يمرو‬
‫ا يي‬
‫ه‬
‫اده ازابزار‬
‫اير دادههاي در د ستر س وا ستف‬
‫ار سيستم در گذشته‪ ،‬س‬
‫كل يدي‪،‬رفت‬
‫همچ ون‪:‬‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫«‬
‫هفته سوم‬
‫هاي مرز مد ل‬
‫نم ودار‬
‫هايز ير سيستم‬
‫نم ودار‬
‫علولي‬
‫هايعليو م‬
‫نم ودار‬
‫ان‬
‫الت‪-‬جر ي‬
‫هاي ح‬
‫نم ودار‬
‫ا ست‬
‫ار س ي‬
‫اخت‬
‫هاي س‬
‫نم ودار‬
‫ها‬
‫ا يرابزار‬
‫س‬
‫گامهای فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ازيبرايتستفر ضيهفوق‬
‫اخت ن يك مد لشبيه س‬
‫س‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫اروقواعدتصم يم‬
‫اخت‬
‫عيي ن س‬
‫ت‬
‫اري‬
‫اترفت‬
‫اط‬
‫هاي مد ل وارتب‬
‫ارامتر‬
‫اد يراوليه‪،‬پ‬
‫تخم ي ن مق‬
‫هدا فو مرز آ ن‬
‫اا‬
‫اري مد لب‬
‫از گ‬
‫تست م يزا ن س‬
‫ا ناز ص حتعملکرد آ ن‬
‫تست مد لبراياطم ين‬
‫ار گذشته س يستم)‬
‫ار مرج ع(رفت‬
‫ارفت‬
‫ار مد لب‬
‫ا يسهرفت‬
‫– مق‬
‫ار مي‬
‫ا يط حدي منطقيرفت‬
‫اوارد نم ود ن شر‬
‫ا مد ل ب‬
‫ار مد ل در شرا يط حدي‪ :‬آ ي‬
‫– برر سيرفت‬
‫كند؟‬
‫ها و مرز مد ل‬
‫ارامتر‬
‫اد يراوليه‪،‬پ‬
‫ار مد لدر صورتتغيير مق‬
‫ا س يت‪:‬برر سيرفت‬
‫– ت حل ي ل ح س‬
‫– چند ي نتستدي گر ‪...‬‬
‫‪1:‬‬
‫•‬
‫ابي آنهابهو سيله مد ل‬
‫ا ستهاي مختل فوارز ي‬
‫طرا حي س ي‬
‫هد؟‬
‫ار يو‪ :‬چه شرا يط م ح يطي ممک نا ست ر خد‬
‫– طرا حي سن‬
‫ادهنم ود؟‬
‫عيپي‬
‫ق‬
‫اي وا‬
‫ا يي ميتوا ندردن ي‬
‫ا ست‪ :‬چهقواني ن وا ستراتژيه‬
‫– طرا حي س ي‬
‫ا ستهاي مختل ف‬
‫ا يجاعما ل س ي‬
‫ال يز‪:‬برر سينت‬
‫– آن‬
‫هاي مختل ف‬
‫ار يو‬
‫قوع سن‬
‫ا يج مد لدر صورتو‬
‫ا س يت‪:‬برر سينت‬
‫ال يزت حل ي ل ح س‬
‫– آن‬
‫اب ل مي‬
‫ا م ل واثر متق‬
‫ا يکدي گردرتع‬
‫ا ستهاي مختل ف ب‬
‫ا سي‬
‫ا‪ :‬آ ي‬
‫ا سته‬
‫ا م لب ي ن س ي‬
‫– برر سيتع‬
‫اشند؟‬
‫ب‬
‫هفته سوم‬
‫مدل سازی فرآیندی تکراری‬
‫الي خطي‬
‫ازخورديا ست و نه يك تو‬
‫ازي يك فرايند ب‬
‫• مد ل س‬
‫اليتها‬
‫ع‬
‫از مجموعهايازف‬
‫‪16‬‬
‫ا ب مرز)‬
‫ا ن مسئله(انتخ‬
‫– بي‬
‫ا‬
‫– فر ضيهپو ي‬
‫– فر مولهكرد ن‬
‫– آز م و ن مد ل‬
‫ا ست‬
‫ابي س ي‬
‫– طرا حيوارز ي‬
‫هفته سوم‬
‫مدل سازی فرآیندی تکراری‬
‫•‬
‫اط شدها ست‪.‬‬
‫ا يي س يستم م ح‬
‫ازيدرپو ي‬
‫مد ل س‬
‫‪17‬‬
‫هفته سوم‬
‫مدل سازی فرآیندی تکراری‬
‫‪18‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ا ن مسئله‬
‫بي‬
‫هم يتهد ف‬
‫–ا‬
‫«‬
‫عيي ن ص ح ي ح صورت مسئلها ست‪.‬‬
‫ازيت‬
‫مهمتر ي نقدمدر مد ل س‬
‫ا آ ن دارندكداما ست؟‬
‫اط راب‬
‫شتري نارتب‬
‫ا نبي‬
‫اي‬
‫ارفر م‬
‫– مو ضوعيكهك‬
‫ا يي چه مسئلهايدارند؟‬
‫اس‬
‫عيدرشن‬
‫– آنها س‬
‫انههاي مشک ل) چ يست؟‬
‫عي(نهفقطنش‬
‫ق‬
‫– مسئله وا‬
‫– هد ف مد ل چ يست؟‬
‫ازي آ ن چ يزيا ستكه براي مشتري مد ل مهم‬
‫عيي نهد فاز مد ل س‬
‫« مهمتر ي ن مسئلهت‬
‫ق هاوا ست‪.‬‬
‫بوده و موردعال‬
‫ا يد يك مسئله را مد لنم ود ونه يك س يستم را‬
‫« در مجم و عب‬
‫ايكند نم ود ن مصر ف سوختهاي فسيليارا ئه گردد مد ل يك‬
‫ا سته‬
‫– ا گر مدلي برايپي گ يري س ي‬
‫ارچها ست‪.‬‬
‫اديکپ‬
‫قتص‬
‫مسئلها ست‪ .‬مد ل س يستم مد لا‬
‫اب لدر کا ست‪.‬‬
‫اق‬
‫ا ءا ستكهبراي م‬
‫ه يتاش ي‬
‫ا‬
‫عيت و م‬
‫ق‬
‫ادهتروا‬
‫ا يش س‬
‫– سودمندي مدلهادرنم‬
‫ادهن يست‪.‬‬
‫اب لا ستف‬
‫اتق‬
‫اا ي نهمه جزئي‬
‫انند خ ود زم ي نب‬
‫– نقشه م‬
‫ار گذاشت‪.‬‬
‫ا يدبريد وكن‬
‫اخت آ ن چ يزيا ستكهب‬
‫ازشن‬
‫–هنر مد ل س‬
‫ارب گذار يم‪.‬‬
‫ارچههمه چ يزبههد فربط دارد و چ يزيرانميتوانيمكن‬
‫اديکپ‬
‫قتص‬
‫– در مد لا‬
‫‪19‬‬
‫انيا ست‪.‬‬
‫عيي نافق ز م‬
‫ار مرج عوت‬
‫ادهازرفت‬
‫عري ف صورت مسئله دوابزار مهما ستف‬
‫« برايت‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا ن مسئله‬
‫• بي‬
‫هاي مرج ع‬
‫–ال گو‬
‫ا ن مي‬
‫ا متغ ير مورد ن ظردر ط و ل ز م‬
‫ار مسئله و ي‬
‫«ال گوي مرج عبرر سيرفت‬
‫اشد‪.‬‬
‫ب‬
‫ا شرح‬
‫او ي‬
‫ه‬
‫ادهاز مجموعهاياز نم ودار‬
‫اا ستف‬
‫«ال گوي مرج ع را ميتوا ن ب‬
‫عملکرد متغيرتر سيمنم ود‪.‬‬
‫اه‬
‫قعه گرا وكوت‬
‫ا و مشتري مد لازن گر ش وا‬
‫اتر س يمال گوي مرج ع شم‬
‫«ب‬
‫ا ن موردت وجه‬
‫ار س يستم را در گذر ز م‬
‫ا ئ ل دور شده ورفت‬
‫مدت به م س‬
‫ه يد داد‪.‬‬
‫قرار خوا‬
‫ه يم مهم مورد‬
‫ا‬
‫ها و مف‬
‫انيو متغ ير‬
‫ا يدافق ز م‬
‫العهال گوي مرج ع ب‬
‫« براي م ط‬
‫عيي ن شوند‪.‬‬
‫ازت‬
‫ني‬
‫‪20‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ا ن مسئله‬
‫بي‬
‫اني‬
‫–افق ز م‬
‫اني‬
‫اه به گذشته در ط و لافق ز م‬
‫ان گ‬
‫اشدكه ب‬
‫ا يد بهاندازه اي ب‬
‫اني ب‬
‫«افق ز م‬
‫افت‪.‬‬
‫عه رادر ي‬
‫ال‬
‫بتوا نعل ل ون ح وه رخدادپد يده مورد م ط‬
‫اه به آ ينده در طو لافق‬
‫ان گ‬
‫اشدكه ب‬
‫ا يد بهاندازهاي ب‬
‫اني ب‬
‫«همچن ي نافق ز م‬
‫ات بر‬
‫أث يرات غ يرمستق يمتصم يم‬
‫أخ يرات س يستم و ت‬
‫اني بتوا ناثرات ت‬
‫زم‬
‫هدهنم ود‪.‬‬
‫ا‬
‫سيستم را مش‬
‫انيبي شاز حدبلند مدتنيز مشکالتوتبعاتخا ص خ ودرادارد‪.‬‬
‫«افق ز م‬
‫أث ير‬
‫ابي در مد ل رات حت ت‬
‫ا ستهاي موردارز ي‬
‫اني‪ ،‬نو ع س ي‬
‫عي ي ن مدتافق ز م‬
‫«ت‬
‫هد‪.‬‬
‫قرار ميد‬
‫انيا ي نا ستكه آ ن را معد ل چند ي ن‬
‫عي ي نافق ز م‬
‫اي مف يدبرايت‬
‫« يکيازروشه‬
‫ابر طوالنيتري نتأخ ير موج وددر مد لدرن ظرب گيريد‪.‬‬
‫بر‬
‫‪21‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا ن مسئله‬
‫• بي‬
‫اني‬
‫–افق ز م‬
‫ات يك محصو ل بهتصو ير‬
‫اي چرخه ح ي‬
‫ه‬
‫ا ل درز ير متغ ير‬
‫« بهعنوا ن مث‬
‫كشيده شدها ست‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫‪23‬‬
‫ار مسئله راتشري ح ميكند‪.‬‬
‫اعلترفت‬
‫– فر ضيهپو ي‬
‫اله بر ح س ب‬
‫ا يي م س‬
‫ا يدتو ض ي حياز مشخصه پو ي‬
‫ا ست چ و ن ب‬
‫– پو ي‬
‫ا يد‪.‬‬
‫ا ن س يستمارائهنم‬
‫اشت و جر ي‬
‫اران ب‬
‫اخت‬
‫هاي مهم و س‬
‫ازخورد‬
‫ب‬
‫ا ناز‬
‫اد گ ير يم‬
‫اس ي‬
‫قتي بوده و برا س‬
‫ر ض يها ست چ و نهم يشه مو‬
‫–ف‬
‫عيتغيير ميكند‪.‬‬
‫ق‬
‫اي وا‬
‫ازيودن ي‬
‫فرآ يند مد ل س‬
‫ه ي ل گر نه يك متخص ص‬
‫از بهعنوا ن يك شنونده وت س‬
‫– مد ل س‬
‫ا‬
‫ابطه ب‬
‫ا غ ل در سيستم را در ر‬
‫هنيافراد ش‬
‫ا يد مد ل ذ‬
‫مو ضوع ب‬
‫ا يد‪.‬‬
‫ار مسئلهدرکنم‬
‫علترفت‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫–تبيي ندرونزا‬
‫ار‬
‫عنيا ستكهعل لرفت‬
‫ام يك بد ي ن م‬
‫« درونزا بود ن در س يستم دا ين‬
‫أت مي گ يرد‪.‬‬
‫ا م لبي ناجزا ءداخلي س يستمنش‬
‫ع‬
‫ام يك مسئلهازت‬
‫د ين‬
‫اشد‪.‬‬
‫ا يدكمب‬
‫هايبرونزاب‬
‫« متغير‬
‫اي‬
‫ه‬
‫ازخورديب ي ن متغ ير‬
‫ا يددقت ش ودكه ب‬
‫هاي برونزا ب‬
‫عي ي ن متغ ير‬
‫« درت‬
‫اشد‪،‬‬
‫درونزاوبرونزاوج ودنداشتهب‬
‫‪24‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫« نم ودار مرز مد ل‬
‫اي‬
‫ه‬
‫اي درونزا‪ ،‬برونزا و متغ ير‬
‫ه‬
‫الي ست نمود ن متغ ير‬
‫–ا ي نابزار م حدوده مد ل را ب‬
‫هد‪.‬‬
‫ا ي ش ميد‬
‫غير مؤثربر مد لنم‬
‫اربرا ن مد ل برايتصم يم گ يري در‬
‫اي غ ير موثر‪،‬كمك بهك‬
‫ه‬
‫– لي ست متغ ير‬
‫ا ست‪.‬‬
‫هدا ف آنه‬
‫اا‬
‫ا س بب‬
‫خصو صتن‬
‫‪2:‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫« نم ودارز ير س يستم‬
‫هد‪..‬‬
‫ا ن ميد‬
‫اريكلي مد ل رانش‬
‫–ا ي ننم ودار معم‬
‫اال و‬
‫ا ن م واد‪ ،‬پو ل‪،‬ك‬
‫هنده جر ي‬
‫ان د‬
‫ا ميتوانند نش‬
‫– درا ي ن نم ودارز ير سيستمه‬
‫ك هبايکديگردرتعاملند‪.‬‬
‫ش ند‬
‫عاتبا‬
‫اطال‬
‫ان‬
‫از م‬
‫هنده يك س‬
‫کيلد‬
‫ايتش‬
‫ا ميتوانندبصورت بخشه‬
‫–همچن ي نز ير سيستمه‬
‫اشند‪..‬‬
‫عه محصو ل و غ يرهب‬
‫انندفرو ش‪،‬توليد‪ ،‬طرا حيوتو س‬
‫م‬
‫ان‬
‫أث ير گذار بر مسئله‪،‬نش‬
‫اتر س يمتعداد و نو ععوا م ل ت‬
‫– نم ودارز ير س يستم ب‬
‫ارچ گي آ نا ست‪.‬‬
‫کپ‬
‫هنده مرز مد ل و م يزا ن ي‬
‫د‬
‫‪26‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫كت)‬
‫« نم ودارز ير س يستم(نم ودارز ير سيستمبراي مد لرشد شر‬
‫‪27‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫م(نم ودارز ير سيستم براي مد ل شركتن يمههادي‪،‬‬
‫« نم ودارز ير س يست‬
‫ا مههاي آن)‬
‫ه ب ودكيفيت وبرن‬
‫ب‬
‫‪28‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫« نم ودارعلي‪ -‬حلقوي‬
‫–‬
‫–‬
‫‪29‬‬
‫هفته سوم‬
‫ان‬
‫اريا صلي مد ل رانش‬
‫ا مرز مد ل و معم‬
‫هاي مرز مد ل وز ير سيستمه‬
‫نم ودار‬
‫هند‪.‬‬
‫ا ننمي د‬
‫ها رانش‬
‫اتبي ن متغير‬
‫اط‬
‫هندوليارتب‬
‫م يد‬
‫هند وابزاري‬
‫ا ي ش مي د‬
‫علو لرا نم‬
‫أث يرعلتبر م‬
‫هايعليومعلولين ح وهت‬
‫نم ودار‬
‫اشند‪.‬‬
‫ازخوردي س يستمها ميب‬
‫ارب‬
‫اخت‬
‫ا س ب جهتتر سيم س‬
‫من‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ا‬
‫تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫– تر سيم س‬
‫« نم ودارعلي‪ -‬حلقوي‬
‫علو ل" و"نم ودارعلّي حلق وي"ن يزترجمه نم وده‬
‫ا را بهعنوا ن"نم ودارعلت و م‬
‫ه‬
‫– ا ي ن نم ودار‬
‫ا ي يم‪.‬‬
‫اده مينم‬
‫اري ‪CLD‬ا ستف‬
‫ارتاختص‬
‫اازع ب‬
‫اند و م‬
‫ا س با ست‪:‬‬
‫ادهاز آنهادر مواردز ير من‬
‫– ا ستف‬
‫ا يي م وج وددر س يستم‬
‫ا ييدر موردعل لپو ي‬
‫« بد ست آورد نفر ضيهه‬
‫هنيافراد وتيمها‬
‫« ا ستخراج مدلهاي ذ‬
‫ا م ل مشک لهستند‬
‫کر ميكن يدع‬
‫هاي مهميكهف‬
‫ازخور‬
‫عاتب‬
‫اد لاطال‬
‫« تب‬
‫أث يراتعلّيب ي ن‬
‫ا ن بههم مرت بط شدهاند و ت‬
‫اكم‬
‫ا ييا ستكه ب‬
‫ه‬
‫ا م ل متغ ير‬
‫– يك ‪ CLD‬ش‬
‫ازخور مهمن يز روي نم ودار مشخ ص مي گردند( به‬
‫هد‪ .‬حلقههاي ب‬
‫ا ن مي د‬
‫ا رانش‬
‫ه‬
‫متغ ير‬
‫ا ل شک لز يرراببينيد)‬
‫عنوا ن مث‬
‫‪30‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ا‬
‫تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫– تر سيم س‬
‫« نم ودارعلي‪ -‬حلقوي‬
‫–‬
‫‪31‬‬
‫هفته سوم‬
‫ا ي ش داده شدهاند‪.‬‬
‫ادهدرنم ودار حلقهعلّيت‪،‬نم‬
‫هاي موردا ستف‬
‫ک لز ير‪،‬نماد‬
‫درش‬
‫ا ي ش داده مي شوند بههم‬
‫ا ن نم‬
‫اپيک‬
‫علولي(‪)Causal Link‬كه ب‬
‫ايعلت و م‬
‫ه‬
‫اپ يوند‬
‫اب‬
‫ه‬
‫– متغ ير‬
‫متص ل مي گردند‪.‬‬
‫عيي ن مي گردد‪.‬‬
‫ع يتهمبهو سيلهك سرنر ختولدت‬
‫ا ل‪:‬نر ختولدهمبهو سيله جم‬
‫« مث‬
‫ا منفي(‪)-‬تخص ي ص‬
‫علولي‪ ،‬يكقطب يت(‪ )Polarity‬به صورت مث بت(‪ )+‬ي‬
‫– بههرپ يوندعليو م‬
‫ان‬
‫ا ميكه متغ ير مستق ل تغي ير ميكند‪،‬نش‬
‫ا چ گون گيتغي ير متغ ير وابسته راهن گ‬
‫ابدت‬
‫مي ي‬
‫هد‪.‬‬
‫د‬
‫قي مي‬
‫ا مي گو يد چهاتف‬
‫ا‬
‫اد‪.‬بلکه به شم‬
‫هدافت‬
‫قي خوا‬
‫ا نمي گو يد چهاتف‬
‫ا‬
‫– نم ودارعلّ يت به شم‬
‫ا يد‪.‬‬
‫افتدا گر متغ ير‪،‬تغييرنم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫ا‬
‫تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫– تر سيم س‬
‫« نم ودارعلي‪ -‬حلقوي‬
‫ازخور‬
‫ا حلقه‪ ،‬ب‬
‫هد آ ي‬
‫ا ن مي د‬
‫ا سه حلقه مشخ ص مي گردندكهنش‬
‫ا يك شن‬
‫– حلقههاي مهم ب‬
‫ادلي(‪)Balancing‬‬
‫ع‬
‫ات‬
‫تقويتي(‪)Reinforcing‬ا ست ي‬
‫ا آ ن‪ ،‬چرخ ش ميكند‪.‬‬
‫اظرب‬
‫ا حلقه متن‬
‫ا سه حلقه ‪،‬هم جهتب‬
‫– شن‬
‫اعت‬
‫اي س‬
‫ع يت ونر ختولد‪،‬در جهت حركتعقربهه‬
‫ازخور مث بت مرب وط به جم‬
‫ال‪ :‬ب‬
‫« مث‬
‫ا سه حلقهن يزدرا ي ن جهتقراردارد‪.‬‬
‫ا ستولذاشن‬
‫شتراز آ ن چ يزي‬
‫عل و لن يزبي‬
‫ابد‪ ،‬م‬
‫عنيا ستكه‪،‬ا گرعلت‪،‬افزا يش ي‬
‫– وج ودپ يوند مث بت‪ ،‬بدي ن م‬
‫عل و لن يزكمتراز آ ن چ يزي‬
‫ابد‪ ،‬م‬
‫هش ي‬
‫مي ش ودكهدر غ يرا ين صورت‪ ،‬مي بود وا گرعلت‪،‬كا‬
‫ميشودكهدر غ يرا ي ن صورت‪ ،‬ميبود‪.‬‬
‫ا يشنر ختولد(بر ح س بتعداد‬
‫عنيافز‬
‫ق ب ل‪ ،‬يكافزاي ش درك سرنر ختولد‪،‬به م‬
‫ال‬
‫« در مث‬
‫ا ل)بهبي شاز آ ن چ يزيا ستكهدر غ يرا ي ن صورت‪ ،‬ميب ود‪.‬‬
‫افراددرهر س‬
‫علو لكمتراز آ ن چ يزي مي‬
‫ابد‪ ،‬م‬
‫عنيا ستكها گرعلت‪،‬افزا يش ي‬
‫– وج ودپ يوند منفي‪ ،‬بد ي ن م‬
‫عل و لبي شاز آ ن چ يزي مي شود‬
‫ابد‪ ،‬م‬
‫هش ي‬
‫شودكهدر غ يرا ي ن صورت‪ ،‬مي بودوا گرعلت‪،‬كا‬
‫كهدر غ يرا ي ن صورت ميبود‪.‬‬
‫ه ش نر خ مر گ و م ير(بر‬
‫عنيكا‬
‫ق ب ل‪،‬افزا يش متو سط ط و ل عمرافراد‪ ،‬به م‬
‫ال‬
‫« در مث‬
‫ا ل)بهكمتراز آنچه ميبود‪،‬ا ست‪.‬‬
‫عدادافراددرهر س‬
‫ح س بت‬
‫‪32‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫ان‬
‫الت‪-‬جر ي‬
‫هاي ح‬
‫« نم ودار‬
‫ار‬
‫اخت‬
‫هاي ف يزيکي بوج ود آورنده س‬
‫ار‬
‫اخت‬
‫ا ن به س‬
‫الت‪-‬جر ي‬
‫هاي ح‬
‫– نم ودار‬
‫ا يد‪.‬‬
‫كز م ينم‬
‫ازخورديتمر‬
‫ب‬
‫ق بي ل‬
‫ع يت س يستماز‬
‫هندهو ض‬
‫اند‬
‫التنش‬
‫اي ح‬
‫ه‬
‫ا ن متغ ير‬
‫الت‪-‬جر ي‬
‫– در نم ودار ح‬
‫اشد‬
‫ا يه مي ب‬
‫ه يها وارز شدفتري سر م‬
‫ع يت‪ ،‬م وجودي م واد‪،‬بد‬
‫عداد جم‬
‫ت‬
‫انند مر گ و م ير‪ ،‬نر خ‬
‫هنده نر ختغييرات س يستمهم‬
‫ان د‬
‫اي نر خ نش‬
‫ه‬
‫– متغ ير‬
‫ازپرداخت آ ن و نر خ سرام يه گذاري وا ستهالک‬
‫افت وام و ب‬
‫تول يد‪ ،‬نر خ در ي‬
‫ا يه‪.‬‬
‫سر م‬
‫اتغي ير‬
‫اذ شده و ب‬
‫ااتخ‬
‫التتصم يمه‬
‫اي ح‬
‫ه‬
‫ا برا سا س متغ ير‬
‫– در س يستمه‬
‫ا ن آ نتصم يماتاعما ل ميشود‪.‬‬
‫هاي جر ي‬
‫متغير‬
‫‪33‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ا‬
‫• تدو ي نفر ضيهپو ي‬
‫ار س يستم‬
‫اخت‬
‫–تر سيم س‬
‫ا ست‬
‫ار س ي‬
‫اخت‬
‫هاي س‬
‫« نم ودار‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اشندكهوروديهاياطال‬
‫هايعلي مي ب‬
‫هاي فوق متشک لاز نم ودار‬
‫– نم ودار‬
‫كزبرداده‬
‫اتمر‬
‫ه‬
‫ا يند‪.‬درا ي ن نم ودار‬
‫ا ئدهتصم يم گ يريراتر س يم م ينم‬
‫براي يكق‬
‫ا يد‪.‬‬
‫اده مينم‬
‫ازاز آنهابرايتصم يم گيريا ستف‬
‫ا ييا ستكه مدل س‬
‫ه‬
‫ات‬
‫انيدرتصم يم‬
‫اي ز م‬
‫ه‬
‫اخ ير‬
‫ارعلي وت‬
‫اخت‬
‫هنده س‬
‫اند‬
‫شترنش‬
‫ابي‬
‫ه‬
‫–ا ي ن نم ودار‬
‫هد‪.‬‬
‫ا ند‬
‫ازخورديك ل س يستم رانش‬
‫ارب‬
‫اخت‬
‫اا ينکه س‬
‫و يژها ستت‬
‫‪34‬‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫ازي‬
‫• تدو ي ن يك مد لشبيه س‬
‫‪3:‬‬
‫اد‬
‫ار م سئلها يج‬
‫– پ سازا ينکهفر ض يه وتئورياول يه برايعلترفت‬
‫ا يدبتوا ن آ ن راتستنم ود‪.‬‬
‫شدب‬
‫ا يش‬
‫ا آز م‬
‫قعي و ي‬
‫ادهاز مجموعه دادههاي وا‬
‫اا ستف‬
‫قعب‬
‫– برخي موا‬
‫عي ميتوا ن آ ن راتستنم ود‪.‬‬
‫ق‬
‫اتفوقدر جها ن وا‬
‫فر ضي‬
‫اد شده بهقدريپ يچ يده‬
‫ق ع مد ل مفه و ميا يج‬
‫– ولي دراغل ب موا‬
‫از به‬
‫ابي نم ود‪ .‬لذا ن ي‬
‫اد گي آ ن راارز ي‬
‫ا ستكه نميتوا ن به س‬
‫اشد‪.‬‬
‫ازي آ ن ميب‬
‫مدل س‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫‪36‬‬
‫آز م و ن‬
‫هد شد‪.‬‬
‫ادله‪،‬تست مد لن يزشروع خوا‬
‫انوشت ناولي ن مع‬
‫–ب‬
‫اشد‪.‬‬
‫عي آ ن ميب‬
‫ق‬
‫اروا‬
‫ارفت‬
‫ار مد لب‬
‫ا يسهرفت‬
‫کيازانواعتست مق‬
‫– ي‬
‫انس يو ن در ست‬
‫ت از ن ظرد يم‬
‫ادال‬
‫ا يد تمام مع‬
‫اخته شده ب‬
‫– در مد ل س‬
‫اشند‪.‬‬
‫ب‬
‫ا يدازل حاظ عدم‬
‫ا ستهايتو ص يه شده ب‬
‫ار مد ل و س ي‬
‫ا س يترفت‬
‫– حس‬
‫ابيش ود‪.‬‬
‫اريارز ي‬
‫اخت‬
‫ارامتريوهم س‬
‫ا‪،‬همپ‬
‫ع يتدرفر ضيهه‬
‫قط‬
‫ا يد صورتپذ يرد‪.‬‬
‫– تست شرايط مرزيب‬
‫ا به طور‬
‫اد مي آ يدا گر شم‬
‫قتص‬
‫ال ص ملي يكا‬
‫اخ‬
‫قي بر سر تول يد ن‬
‫« چهاتف‬
‫ا‬
‫ه يد؟‬
‫ه شد‬
‫ا‬
‫ا ئرانرژيرابه صفرك‬
‫انيذخ‬
‫ا گه‬
‫ن‬
‫ه يد؟‬
‫ا ن رابه ‪% 1000‬افزاي ش د‬
‫عدادفروشند گ‬
‫قي ميافتدا گرت‬
‫ا‬
‫« چهاتف‬
‫هفته سوم‬
‫نگاه اجمالی به فرآیند مدل سازی‬
‫•‬
‫‪37‬‬
‫ا ست‬
‫ابي س ي‬
‫طرا حيوارز ي‬
‫کرد ص ح ي ح‬
‫ا ومشتري مد لازعمل‬
‫اخته شد و شم‬
‫– پ سازا ينکه مد ل س‬
‫اده‬
‫اا ستف‬
‫ا ستهاي مختل فرا ب‬
‫ا ص ل نمود يد‪ ،‬ميتوا ن س ي‬
‫ان ح‬
‫آ ناطم ين‬
‫از مد ل آز م ود‪.‬‬
‫ات در مد ل‬
‫ال ي‬
‫انندنر خ م‬
‫ارامتر م‬
‫– طرا حي ساي ست فراترازتغيير يك پ‬
‫اشد‪.‬‬
‫ميب‬
‫اتژي جد يد‬
‫ا يكا ستر‬
‫ارو ي‬
‫اخت‬
‫ا ست به منزله طرا حي يك س‬
‫– طرا حي س ي‬
‫اتغييرقواعدتصم يم گيريا ست‪.‬‬
‫وي‬
‫ال ب در‬
‫ازخوردي غ‬
‫ا ست‪،‬تغي ير حلقههاي ب‬
‫هتر ي ن رو ش طرا حي س ي‬
‫– ب‬
‫مد لا ست‪.‬‬
‫اي فوقن يز‬
‫ه‬
‫أخ ير‬
‫ارفعت‬
‫ار آ نب‬
‫أخ يرات س يستم بررفت‬
‫أث يرت‬
‫– بهدل ي لت‬
‫ا ستهاي مختلفي طرا حينم ود‪.‬‬
‫ميتوا ن س ي‬
‫هفته سوم‬

similar documents