PowerPoint Template - จังหวัด สุรินทร์

Report
LOGO
พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535
แก้ไขเพิม่ เติม(ฉ.2) พ.ศ. 2549
แบ่งทางหลวงเป็ น 5
ประเภท
1. ทางหลวงพิเศษ
2. ทางหลวงแผ่นดิน
3. ทางหลวงชนบท
4. ทางหลวงท้องถิ่น
5. ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา 10 ทถ.คือทางหลวงที่ อปท.เป็ น
ผูด้ าเนิ นการก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบารุงรักษา
และได้ลงทะเบียนไว้เป็ นทถ.
มาตรา 13(3) ทถ.ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูจ้ ดั ให้
ลงทะเบียน ไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
2
กรม สถ. มีหนังสือแจ้งให้ อปท.ทราบและถือปฏิบตั ิ
หนังสือ ที่
มท 0590.3/ว634
ลงวันที่ 31
มีนาคม
2553
สานักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท
3
บทบาทของ อปท. ตามกฎหมายทางหลวง พ.ศ.2535
ทะเบียนทางหลวง
 ถนนที่ก่อสร้างโดย
อปท. และต้อง
ลงทะเบียนเป็ น ทถ.
 ผูว้ ่าฯจัดให้ลงทะเบียน
ณ ศาลากลางจังหวัด
 รัฐมนตรีมีอานาจสัง่
เปลี่ยนแปลงประเภท
ทางหลวง
เจ้าพนักงานทางหลวง
 ควบคุมทางหลวง
 ตรวจตรายานพาหนะ
 รับมอบอานาจจากผอ.
ทางหลวงไปปฏิบตั ิ
ผูอ้ านวยการทางหลวง
 การพิจรณาอนุ ญาต
กระทาการใดๆในเขต
ทางหลวง
 ออกประกาศข้อบังคับ
 กระทาการก่อสร้างหรือ
รื้อถอนหรือจัดการ
แก้ไข
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
4
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนเป็ นทางหลวงท้องถิ่น
1-
อปท. จัดทาเอกสารหลักฐานประกอบตามแบบ ทถ.1
อปท.
2
ทถจ.
1
ตรวจสอบเอกสารคาขอ(ทถ.1)
4
รวบรวมคาขอเสนอ ผวจ.
6
จัดทาทะเบียนคุมแจ้ง
อปท. / ทชจ.
3
6
3
2
ทถจ.
4
5
ผวจ.
5-
ผวจ. พิจารณาอนุมตั ิ
3
ทชจ.
ทชจ.
-จัดเตรียมแผนที่ประกอบการพิจารณา
-ตรวจสอบแบบคาขอลงทะเบียน(ทถ.1)
และเอกสารประกอบ
-กาหนดมาตรฐานชัน้ ทาง
-กาหนดรหัสสายทาง
-เสนอความเห็นต่อท้องถิ่นจังหวัด
(ทถ.2)
-แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องให้
อปท. ทราบ
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
5
ข้อแนะนา การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
1) จุดเริ่มต้นสายทางควรออกจากถนนสายหลักก่อน ตามลาดับดังนี้ ทล. ทช. ทถ.
2) ให้ขอลงทะเบียนถนนทัง้ สาย ไม่ขอลงทะเบียนเป็ นช่วงๆ
3) ข้อพิจารณาถนนในเขตเมือง จะมีองค์ประกอบมากกว่าถนนนอกเขตเมือง ดังนี้
 มีระบบรางระบายน้ า หรือท่อระบายน้ า 2 ข้างทาง
 มีทางเท้า หรือมีไหล่ทางเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟัลต์กไ็ ด้
 ควรมีระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง
 ควรอยู่ในเขตชุมชน หรืออยู่ในเขตเมืองเป็ นส่วนใหญ่
4) กรณี ถนนเส้นเดียวกันแต่มีหลายมาตรฐาน ให้ระบุมาตรฐานชัน้ ทางที่ตา่ สุดเท่านั้น
5) ให้ระบุมาตรฐานชัน้ ทางให้ชดั เจน อย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น เช่น
- เป็ นทางหลวงท้องถิ่นชัน้ ที่ 3 (ในเขตเมือง)
- เป็ นทางหลวงท้องถิ่นชัน้ ที่ 4 (นอกเขตเมือง)
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
6
ข้อแนะนา การขอลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ต่อ)
6) กรณี ถนนซอยที่แยกออกจากถนนสายหลักของ อปท. เองมีระยะทางสัน้ ๆควรจดทะเบียนเป็ น
ส่วนหนึ่ งของถนนสายหลัก
7) กรณี เส้นทาง เชื่อมติดต่อกันหลาย อปท.
แบบที่ 1 จดทะเบียนทัง้ เส้นทาง โดยให้อปท.ที่มีศกั ยภาพเป็ นผูด้ ูแลเส้นทางตลอดสาย
แบบที่ 2 จดทะเบียนแยกกัน โดยให้ อปท.บูรณาการระยะทางต่อเนื่ องกันไป
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
7
การกาหนดชัน้ ทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง/ในเขตชุมชน
พิเศษ
1
2
3
4
Conc. ,Asphalt
Conc. ,Asphalt
Conc. ,Asphalt
Conc. , Asphalt
Conc ,Asphalt
นน.บรรทุก และนน.ลงเพลำ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
จำนวนช่ องจรำจรต่ อทิศทำง / ขนำดควำม
กว้ำงของช่ องจรำจร (ม)
3/3.25
2/3.25
2/3.25
1/3.00
1/≤3.00
ทำงเท้ำ/ไหล่ทำง (ม)
≥2.50
≥2.00
≥1.50
≥1.00
N.A.
( <1.00 )
มี
มี
มี
มี
ควรมี
เขตทำงหลวง (ม)
≥45.00
≥30.00
≥16.00
≥8.00
เหมำะสม
ควำมเร็วทีใ่ ช้ ในทำงหลวง (กม/ชม)
70-90
70-90
70-90
30-60
30-50
SUPER ELEUATION (%)
≤4
≤4
≤4
≤4
≤4
ควำมลำดชันของถนน ( %)
4-8
4-8
4-8
≤12
≤15
รัศมีโค้ งทำงเชื่อมหรือทำงตัดกัน (ม)
≥5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
ช่ องลอดแนวดิ่ง (ม)
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
8
9
10
11
12
ข้ อกำหนด
ชั้น
ประเภทผิวจรำจร
ทำงระบำยนำ้
ตำมประกำศฯข้ อ
การกาหนดชัน้ ทางหลวงท้องถิ่นนอกเขตเมือง/นอกเขตชุมชน
ข้ อกำหนด
ชั้น
พิเศษ
1
2
3
4
Conc. ,asphalt.
Conc. ,asphalt
Conc. ,asphalt
Conc. ,asphalt
Conc. ,asphalt
นน.บรรทุก และนน.ลงเพลำ
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
จำนวนช่ องจรำจรต่ อทิศทำง /
ขนำดควำมกว้ำงของช่ องจรำจร (ม)
3/3.25
2/3.25
2/3.25
1/3.25
1/3.00
1/3.00
1/<3.00
ไหล่ทำง (ม)
≥2.50
≥2.00
≥2.00
≥1.50
≥1.00
N.A.
<1.00
N.A.
<1.00
เขตทำงหลวง (ม)
≥ 45.00
≥30.00
≥ 25.00
≥ 15.00
≥ 10.00
เหมำะสม
เหมำะสม
ควำมเร็วทีใ่ ช้ ในทำงหลวง (กม/ชม)
70-100
70-100
70-90
70-90
50-80
30-60
30-60
SUPER ELEVATION (%)
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
≤10
ควำมลำดชันของถนน (%)
4-8
4-8
4-8
4-8
4 - 12
4 - 12
4 - 12
รัศมีโค้ งทำงเชื่อมหรือทำงตัดกัน (ม)
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
ช่ องลอดแนวดิ่ง (ม)
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
≥ 5.00
13
14
15
16
17
18
19
ลักษณะผิวจรำจร
ตำมประกำศฯข้ อ
5
6
Lat.(แนะนำ)
Conc. ,asphalt
การกาหนดรหัสทางหลวงท้องถิ่น ของ ทชจ.
หมายเลขสายทางที่ลงทะเบียน
ลาดับที่ของ อปท.
ทางหลวงท้องถิ่น
รหั
ส
สายทาง
ชื่อย่อจังหวัด
9
9999
จว. ถ N - XXXX
1
0001
99
10
999
001
สข.ถ24-100
เป็ นทางหลวงท้องถิ่น ที่ ทต.เทพาเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบสายทาง โดยมีลาดับการ
ลงทะเบียนในพื้นที่เป็ นสายทางที่ 100
สข.ถ134-95
เป็ นทางหลวงท้องถิ่น ที่ อบต.สนามชัย
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบสายทาง โดยมีลาดับการ
ลงทะเบียนในพื้นที่เป็ นสายทางที่ 95
99
จว. ถ NNN - XX
100
สข.ถ1-0100
เป็ นทางหลวงท้องถิ่น ที่ อบจ.สงขลาเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบสายทาง โดยมีลาดับการ
ลงทะเบียนในพื้นที่เป็ นสายทางที่ 100
999
จว. ถ NN - XXX
01
ความหมาย
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
10
บัญชีรายชื่อลาดับ อปท. ปรับปรุงใหม่ ปี 2556
บัญชีลำดับทีข
่ อง อปท.
สำหรับกำรกำหนดรหัส
สำยทำง
ในพืน
้ ที่ 76 จังหวัด ปี
2556
ดาวน์โหลดใน E-book จาก
http://localroaddev.drr.go.th/
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
11
ขัน้ ตอนที่ 1 การดาเนิ นการของ อปท.
จัดทาแบบคาขอลงทะเบียน (ทถ.1)
(1) แผนที่แนวเขตทางหลวง
(2) รายละเอียดของเส้นทาง (แบบ ทถ.3)
เอกสารประกอบ
การลงทะเบียนฯ
ประกอบด้วย
(3) บัญชีแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแนวเขตทาง
(4) หนังสือให้ อุทศิ หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดิน (แบบ ทถ.4)
(5)หากไม่มีเอกสาร (3) และ/หรือ (4) ให้ทาหนังสือรับรองแนวเขตทาง
สาธารณะประโยชน์ (แบบ ทถ.5)
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
12
ตัวอย่างแบบคาขอลงทะเบียนของ อปท. (แบบ ทถ.1)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.
(1) แผนที่แนวเส้นทางหลวง
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.
(2) รายละเอียดของเส้นทาง (แบบ ทถ.3)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.
(4) หนังสืออุทศิ ที่ดิน (แบบ ทถ.4)
ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอลงทะเบียนของ อปท.
(5) กรณี ท่ไี ม่มีเอกสาร (3) และ/หรือ (4) ให้ทาหนังสือรับรอง
แนวเขตทางสาธารณะฯ (แบบ ทถ.5)
ขัน้ ตอนที่ 2 การดาเนิ นงานของท้องถิ่นจังหวัด
เอกสารไม่ครบถ้วน
ให้ดาเนิ นการจัดส่งคืน อปท. เพือ่ ปรับปรุงแก้ไข
ตรวจสอบเอกสาร
คาขอลงทะเบียนและ
เอกสารประกอบของ อปท.
เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ให้ดาเนิ นการจัดส่ง ทชจ. เพือ่ ดาเนิ นการต่อ
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
18
ขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนิ นงานของทางหลวงชนบทจังหวัด
(1) จัดเตรียมแผนที่ประกอบการพิจารณาลงทะเบียน
(2) ตรวจสอบเอกสารการลงทะเบียน (เอกสารที่ อปท. ยื่นมา และ มฐ.ชัน้ ทาง)
(3) กาหนดรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น
(4) ลงตาแหน่ งเส้นทางทุกเส้นทางที่ขอลงทะเบียน
(5) จัดทาบัญชีคุมทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทถ.6)
(6) แจ้งผลการตรวจสอบต่อท้องถิ่นจังหวัด (แบบ ทถ.2)
(7) แจ้งผลการตรวจสอบความถูกต้องให้ อปท. ทราบ
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
19
ตัวอย่างการให้ความเห็นชอบของ ทชจ.
20
ขัน้ ตอนที่ 4 และขัน้ ตอนที่ 5
4
ท้องถิ่น
จังหวัด
เสนอเรื่อง
ตามแบบ
ทถ. 2 ต่อ
ผวจ.
5
ผวจ.
พิจารณา
อนุ มตั ิ
21
ขัน้ ตอนที่ 6 ท้องถิ่นจังหวัดรับลงทะเบียนเป็ นทางหลวงท้องถิ่น
22
ประโยชน์การใช้รหัสสายทางในป้ ายจราจรและหลักกิโลเมตร
อปท.ลาดับ
1-9
อปท.ลาดับ
10-99
อปท.ลาดับ
100-999
ป้ ายแนะนาโครงการ
(น-1)
ป้ ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น
( น1/1 )
หลักกิโลเมตร
ประโยชน์การใช้รหัสสายทางในแผนที่
สข.ถ46-003
สข.ถ46-002
สข.ถ46-001
สข.ถ46-004
สข.ถ46-006
สข.ถ46-005
ประโยชน์จากการลงทะเบียน

แก้ไขปัญหาความซ้าซ้อนของเส้นทางที่ดูแลระหว่างหน่ วยงานต่างๆ

ฐานข้อมูลการลงทะเบียนนามาใช้ยกระดับมาตรฐานชัน้ ทางให้สูงขึ้น

อปท. มีรหัสสายทาง ซึ่งกรมทางหลวงชนบทจัดทาในรูปแบบ
เครื่องหมายจราจรให้ อปท. ใช้ตดิ ตัง้ ในเส้นทาง เพือ่ สร้างความชัดเจน
แก่ประชาชนในการเดินทาง

เส้นทางที่ได้รบั การลงทะเบียนจะจัดทาเป็ นแผนที่โครงข่ายทางหลวง
เพือ่ ประโยชน์แก่ประชาชน
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
25
เป้ าหมายส่งเสริมการลงทะเบียน ปี 2556
ส่งเสริม อปท. ให้ลงทะเบียนทำงหลวง
ท้องถิน
่ ไดไม
้ น
่ ้ อยกวำ่
รอยละ20
ของ อปท. ทีย
่ งั ไมเคย
้
่
ลงทะเบียน
เป้ำหมำยปี 2557 อยูระหว
ำงสอบถำม
่
่
ควำมคิดเห็น
้
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทังชาติ
26
สรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ในระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ปี 2556
หน่วยงำน
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
หน่วยงำน
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
สทช.ที1
่ (
ปทุมธำนี)
4,342.650
1,864.35
42.93
ปทุมธำนี
954.223
263.113
27.57
นนทบุร ี
354.289
736.729
207.95
พระนครศรีอ
1,978.815
ยุธยำ
530.005
26.78
สมุทรปรำกำร 291.025
24.102
8.28
310.402
40.61
อำงทอง
่
764.298
สทช.ที2
่ (
สระบุร)ี
3,947.383
2855.1
สระบุร ี
1,006.485
ชัยนำท
สทช.ที4
่ (
เพชรบุร)ี
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
4,320.303
1889.089
43.73
เพชรบุร ี
1,047.490
ประจวบคีรข
ี ั
1,283.857
นธ ์
998.893
95.36
99.443
7.75
1,304.057
341.226
26.17
341.117
258.562
75.80
343.782
190.965
55.55
รำชบุร ี
สมุทรสงครำ
ม
สมุทรสำคร
72.33
สทช.ที5
่ (
นครรำชสี มำ) 15,418.876
6534.112
771.402
76.64
นครรำชสี มำ 5,389.214
1662.596
30.85
1,099.760
752.367
68.41
ชัยภูม ิ
2,541.894
1660.468
65.32
ลพบุร ี
1,287.418
1055.246
81.97
บุรรี ม
ั ย์
4,905.099
1596.670
32.55
สิ งหบุ
์ รี
553.720
276.085
49.86
สุรน
ิ ทร ์
2,582.669
1614.378
62.51
4,794.170
3747.873
78.18
9,403.860
6710.661
71.36
สทช.ที3
่ (
สทช.ที6
่ (
42.38
สรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ในระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ปี 2556
หน่วยงำน
สทช.ที7
่ (
อุบลรำชธำนี)
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
หน่วยงำน
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
9,759.820
7474.287
76.58
อุบลรำชธำนี 3,570.580
1959.518
54.88
สทช.ที1
่ 0(
เชียงใหม)่
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
7,439.020
5094.879
68.49
เชียงใหม่
2,945.246
1987.361
67.48
ยโสธร
1,247.370
2125.020
170.36
แพร่
857.398
714.023
83.28
ศรีสะเกษ
4,102.660
2484.451
60.56
แมฮ
่ ่ องสอน
598.055
648.904
108.50
อำนำจเจริญ
839.210
905.298
107.88
ลำปำง
2,102.123
1193.582
56.78
สทช.ที8
่ (
นครสวรรค)์
7,410.393
8654.067
116.78
ลำพูน
936.198
551.009
58.86
นครสวรรค ์
2,194.762
3017.767
137.50
5,673.074
3182.967
56.11
กำแพงเพชร 1,815.553
2766.507
152.38
สทช.ที1
่ 1(สุ
รำษฎรธำนี
)
์
สุรำษฎรธำนี
2,113.079
์
1143.348
54.11
ชุมพร
821.998
นครศรีธรรมร
2,412.148
ำช
ระนอง
325.849
1020.61
124.16
800.876
33.20
218.133
66.94
ตำก
1,178.815
1082.112
91.80
พิจต
ิ ร
1,405.367
1106.307
78.72
อุทย
ั ธำนี
815.896
671.674
82.32
สทช.ที9
่ (
อุตรดิตถ)์
5,521.573
3545.594
64.21
สทช.ที1
่ 2(
สงขลำ)
6,287.102
4423.081
70.35
958.959
772.070
80.51
สงขลำ
2,705.904
2153.640
79.59
อุตรดิตถ ์
สรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ในระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิน่ ปี 2556
หน่วยงำน
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
หน่วยงำน
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
สทช.ที1
่ 3(
ฉะเชิงเทรำ)
4516.315
3488.333
77.24
ฉะเชิงเทรำ
1047.836
969.634
92.54
นครนำยก
720.596
849.386
สระแกว
้
1306.007
ปรำจีนบุร ี
สทช.ที1
่ 6(
กำฬสิ นธุ)์
ระยะทำง
ระยะทำง
ที่
เปอรเซ็
์ นต ์
ทัง้ หมด ลงทะเบียน ควำมกำวห
้
(กม.)
ในระบบ
น้ำ(%)
(กม.)
7169.213
6067.021
84.63
กำฬสิ นธุ ์
2238.166
1758.539
78.57
117.87
นครพนม
1246.161
1324.988
106.33
796.879
61.02
มุกดำหำร
820.221
915.910
111.67
1441.876
872.434
60.51
สกลนคร
2864.665
2067.584
72.18
สทช.ที1
่ 4(
สุพรรณบุร)ี
5456.345
1798.289
32.96
สทช.ที1
่ 7(
เชียงรำย)
4676.498
2749.666
58.80
สุพรรณบุร ี
2344.282
607.855
25.93
เชียงรำย
2032.199
1508.864
74.25
กำญจนบุร ี
1160.084
908.529
78.32
1703.232
973.498
57.16
นครปฐม
1951.979
281.905
14.44
น่ำน
พะเยำ
941.067
267.304
28.40
สทช.ที1
่ 5(
อุดรธำนี)
5740.734
1736.952
30.26
สทช.ที1
่ 8(
กระบี)่
4611.287
3303.744
71.64
อุดรธำนี
2276.390
597.973
26.27
กระบี่
967.989
550.364
56.86
หนองคำย
1324.014
435.793
32.91
ตรัง
1243.899
665.397
53.49
การรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
การรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
32
ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
หน้าหลัก
บุคลากร
แฟ้ มข้อมูล
ลงทะเบียน
ค้นหาข้อมูลทัง้ หมด
จัดการข้อมูลบุคลากร สสท.
จัดการข้อมูลบุคลากร สทช.
จัดการข้อมูลบุคลากร ทชจ.
ข้อมูลสานัก
จัดการข้อมูล ทชจ.
จัดการข้อมูล อปท.
ค้นหาข้อมูล
รายงาน
ออกจากระบบ
รายงานข้อมูลทัง้ หมด
ทถ.9, ทถ.8, ทถ.7, ทถ.6
แผนภูมิและแผนที่
ลงทะเบียนจานวนสายทางและ
ระยะทางในความรับผิดชอบของ อปท.
ลงทะเบียนมาตรฐานชัน้ ทาง
แผนที่สายทาง
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
3
การเข้าสู่ระบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่ น
กำรเข้ำสู่ระบบรำยงำนผลกำรลงทะเบียนทำงหลวง
ทองถิ
น
่ สำมำรถผำน
URL ตอไปนี
้
้
่
่
http://localroadregis.drr.go.th/lrd_regis
หรือเขำผ
หำรและติดตำมกำรส่งเสริม
้ ำนระบบบริ
่
อปท. ดำนงำนทำง
(CLD)
้
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
34
การเข้าสูร่ ะบบรายงานผลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
อปท.เข้าสูร่ ะบบเพือ่ ดูขอ้ มูล
การรายงานผลการ
ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
35
การค้นหาข้อมูล
ระบุขอบเขตของการค้นหา
แสดงรายงานผลการลงทะเบียน
ทางหลวงท้องถิ่นทั้งประเทศ
การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.9)
เลือกให้แสดงรายงานตามต้องการ
แสดง ทถ.9 เป็ น PDF
ทถ.9
แสดงแผนภูมิความก้าวหน้า
37
แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นทัง้ ประเทศ
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
38
แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นของ สทช.ที่ 1 - 18
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
39
การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.8)
ทถ.8
แสดงแผนภูมิความก้าวหน้าภายใน สทช.
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
40
แผนภูมิความก้าวหน้าการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นภายใน สทช.
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
41
การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.7)
ทถ.7
เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ
42
การรายงาน/ตารางสรุปการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ทถ.6)
สามารถเลือกดูขอ้ มูล
ตามหัวข้อที่ตอ้ งการ
สามารถเลือกไอคอนเพือ่
แนบไฟล์ PDF/รูปภาพ
จบการนาเสนอ
กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงทัว่ ไทย เชื่อมใจคนทัง้ ชาติ

similar documents