Usporedba različitih lijekova za stimulaciju ovulacije i ishod MPO

Report
USPOREDBA RAZLIČITIH LIJEKOVA ZA
STIMULACIJU OVULACIJE I ISHOD MPO
Krunoslav Kuna, Dejan Ljiljak, Jozo Tomić, Ivan Bolanča
Klinika za ginekologiju i porodništvo
KBC Sestre milosrdnice
Šibenik, 17. svibnja 2014.
3. hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, kontracepciji i IVF-u
O ČEMU ĆE BITI RIJEČ?
Uvod
Vrste gonadotropina
Usporedba učinkovitosti i nuspojava
Naši rezultati
... A O ČEMU NEĆE BITI RIJEČI?
Mehanizam djelovanja gonadotropina
Farmakokinetika
Farmakodinamika
Protokoli stimulacije
.......
CILJEVI STIMULACIJE
INDUKCIJA OVULACIJE
• Monofolikularna stimulacija kod
anovulatornih žena
SUPEROVULACIJA- COH
• Produkcija više zrelih oocita
KAKO DO CILJA?
GONADOTROPINI
3 PROIZVODA
• FSH
• LH
• HCG
2 NAČINA DOBIVANJA
• URINARNI
• REKOMBINANTNI
URINARNI GONADOTROPINI
HMG
• URIN POSTMENOPAUZALNIH ŽENA
• SADRŽAJ
• JEDNAK OMJER FSH I LH (75 IU/AMP)
• URINARNI PROTEINI – MOGUĆI ANTIGENI
UČINAK
• PRIMJENA – INTRAMUSKULARNO
HP-HMG
• SADRŽAJ
• JEDNAK OMJER FSH I LH (75 IU/AMP)
• URINARNI PROTEINI – ISPOD 5%
• PRIMJENA - POTKOŽNO
URINARNI GONADOTROPINI
URINARNI HCG
• PROIZVEDEN OD URINA TRUDNIH ŽENA I PLACENTARNOG
TKIVA
• SIMULIRA PORAST LH – ZAVRŠNO SAZRIJEVANJE OOCITE
• DOZE 5000-10000 IU
REKOMBINANTNI GONADOTROPINI
rFSH
• TEHNOLOGIJA REKOMBINANTNE DNA
• SADRŽAJ
• FSH IZOFORME
• PREDNOSTI
• IZOSTANAK PROTEINA
• TEORETSKI MANJE VARIJACIJE
IZMEĐU SERIJA
• OPSKRBA NEOVISNA O SIROVINI
Rec HCG
Rec LH
PREDNOSTI REKOMBINANTNE TEHNOLOGIJE
• KONTROLA ULAZNE SIROVINE
• ČISTOĆA I SPECIFIČNOST (BASSETT ET AL, 2005)
• UČINKOVITOST
• SIGURNOST
• INDIVIDUALIZIRANI PROTOKOL PREMA POTREBAMA ŽENE
• OPTIMIZIRANA KVALITETA OOCITE (HUGUES ET AL.,2002
BALASCH ET AL, 2004)
• ……
URINARNI GONADOTROPINI
Preparat
Zaštićeno ime
Put
primjene
Urinarni
proteini
FSH
LH
Tvrtka
1. HMG
Pergonal,
Humegon,
Menogon,
IM
95%
75
75
MERCK Serono
Organon
2. H.P.HMG
Menopur
Merional
SC
<5%
75
75/150
75
75/150
Ferring
IBSA
3. Purificirani
FSH
Metrodine
IM
<5%
75/150
<0.1
MERCK Serono
4. H.P.FSH
Fostimon
Bravelle
SC, IM
<5%
75
<0.001
IBSA
Ferring
5. HCG
Brevactid/Choragon
Pregnyl
Profasi
IM
95%
Ferring
MSD (Organon)
MERCK Serono
6. H.P.HCG
Choriomon
SC,IM
<5%
IBSA
REKOMBINANTNI GONADOTROPINI
Preparat
Zaštićeno ime
Put
primjene
Urinarni
proteini
FSH
LH
Tvrtka
1. FSH
Gonal-f (follitropinα)
Gonal-f FbM Pen
Puregon (follitropinβ)
Puregon pen
SC, IM
SC, IM
SC,IM
SC, Im
-
75,150
300,450,900
50,100
300,600
-
MERCK Serono
MERCK Serono
MSD (Organon)
MSD (Organon)
2. HCG
Ovitrelle / Ovidrel
Choriogonadotropinα
SC
-
-
-
MERCK Serono
3. LH
Luveris
lutotropinα
SC
-
-
75
MERCK Serono
4. FSH+LH
Pergoveris
follitropin α+ lutotropinα
SC
-
150
75
MERCK Serono
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 6 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.1
Live birth (or ongoing pregnancy) by urinary
gonadotrophin.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 7 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.2
Live birth (or ongoing pregnancy) by down regulation
protocol.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 8 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.3
Live birth (or ongoing pregnancy) by fresh/frozen policy.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 9 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.4
Live birth (or ongoing pregnancy) by sponsor.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 10 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.5
OHSS by urinary gonadotrophin.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 11 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.6
OHSS by down regulation protocol.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 12 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.8
OHSS by sponsor.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 13 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.9
Clinical pregnancy by urinary gonadotrophin.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 14 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.10
Clinical pregnancy by down regulation protocol.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 15 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.11
Clinical pregnancy by fresh/frozen policy.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 16 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.12
Clinical pregnancy by sponsor.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 17 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.15
Multiple pregnancy (per woman).
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 18 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.16
Multiple pregnancy (per pregnancy).
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
Recombinant versus urinary gonadotrophin for ovarian
stimulation in assisted reproductive technology cycles
van Wely, Madelon; Kwan, Irene; Burt, Anna L; Thomas,
Jane; Vail, Andy; Van der Veen, Fulco; AlInany, Hesham G
Cochrane Database of Systematic Reviews. Issue 12,
2012.
Figure 19 . Forest plot of comparison: 1 rFSH versus
urinary gonadotrophins: primary analyses, outcome: 1.17
Miscarriage (per woman).
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
The Cochrane Library, Copyright 2012, The Cochrane Collaboration.
ALI …..
• ZADOVOLJSTVO PACIJENATA
– POSTOJI RAZLIKA U SKLONOSTIMA PACIJENATA NEKIM VRSTAMA
GONADOTOPINA (NAČIN PRIMJENE)
ALI …..
• MOGUĆNOST PRECIZNIJEG DOZIRANJA POJEDINIH OBLIKA
LIJEKOVA
– COCHRANE – NEMA RAZLIKE U OHSS !
PITANJE SVIH PITANJA
NAŠA ISKUSTVA
•
KLINIKA ZA GINEKOLOGIJU I PORODNIŠTVO KBC SESTRE
MILOSRDNICE
•
RETROSPEKTIVNA STUDIJA
•
UKLJUČENI POSTUPCI IVF/ICSI U STIMULIRANOM CIKLUSU
TIJEKOM 2013.
•
NEMA RANDOMIZACIJE
NAŠA ISKUSTVA
NAŠA ISKUSTVA
NAŠA ISKUSTVA
NAŠA ISKUSTVA
NAŠA ISKUSTVA
NAŠA ISKUSTVA
HVALA NA PAŽNJI

similar documents