Diapositiva 1 - EmprendeEnSantiago

Report
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
introdución
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
INTRODUCIÓN
Enténdese por prevención o conxunto de medidas a
ter en conta en todas as fases de actividade dun traballo
co fin de evitar ou diminuír os riscos derivados do traballo.
Isto require analizar e avaliar, mediante un conxunto de
técnicas, os factores que se presentan no medio laboral,
co fin de determinar en que grado positivo ou negativo
afectan á saúde do traballador, e establecer métodos de
traballo que, sen deixar de ser rendibles economicamente,
creen condicións de traballo que se acheguen ao estado
ideal de benestar físico, mental e social ao que todos os
traballadores teñen dereito.
Este módulo ofrece unha visión de conxunto para
comprender mellor o traballo e os danos que poden
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
INTRODUCIÓN
derivarse dunhas condicións laborais inadecuadas.
Por outra parte, se pretende dar a coñecer os dereitos e
deberes dos traballadores nesta materia, así como a
regulamentación básica existente.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
obxectivos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
OBXECTIVOS
Establecer o marco conceptual e lexislativo no que se
desenvolve a Prevención de Riscos Laborais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
lexislación
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN. ÍNDICE
INTRODUCIÓN
CONTIDOS:
• A DIRECTIVA “MARCO”
• AS DIRECTIVAS SOBRE SEGURIDADE DO PRODUTO. O
MARCADO “CE”
• A LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
• O REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
• REGULAMENTACIÓNS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
• INSTITUCIÓNS
E
ORGANISMOS
PÚBLICOS
RELACIONADOS COA SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
• DEREITOS E DEBERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RISCOS
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
INTRODUCIÓN
O ordenamento xurídico español en materia de seguridade
e saúde no traballo está formado por diferentes normas
que actúan neste campo, establecendo dereitos e
deberes para os diferentes suxeitos que interveñen na
rotación laboral.
A norma principal é a Constitución, a partir da cal se
desenvolve o resto de disposicións que regulan a política
do Estado nesta materia, a través de Leis, Reais Decretos e
Ordes Ministeriais.
Dado que España é membro da CE, faise necesario
harmonizar as lexislacións sobre seguridade e saúde no
traballo dos países da Unión Europea. Isto se logra
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
mediante as Directivas Comunitarias, a máis significativa é,
sen dúbida, a denominada “Marco”, que foi adaptada ao
dereito español mediante a Lei de Prevención de Riscos
Laborais.
Nesta Unidade Didáctica se resumen as principais normas
legais que deben ser aplicadas con obxecto de evitar os
danos á integridade física e á saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
CONTIDOS
A DIRECTIVA “MARCO”
O artigo 118 A do Tratado constitutivo da Comunidade
Europea sinala que “os Estados membros procurarán
promover a mellora, en particular, do medio de traballo,
para protexer a seguridade e a saúde dos traballadores, e
fixarase como obxectivo a harmonización, dentro do
progreso, das condicións existentes nese ámbito”,
Os obxectivos, en definitiva, son dous: aumentar a
protección á todos os traballadores e procurar que, en
materia de seguridade e saúde no traballo, non haxa
grandes diferenzas entre un Estado e outro (harmonizar).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Para facer posible isto, a Unión Europea utiliza
fundamentalmente a colaboración de “Directivas”, que
son normas de carácter vinculante cuxos destinatarios
son os Estados membros. A través delas se adoptan as
“disposicións mínimas que haberán de aplicarse”.
A “transposición” dunha directiva consiste en converter
esa directiva nunha norma legal que sexa de obrigado
cumprimento no país.
A directiva fundamental en materia de seguridade laboral é
a 89/391/CEE (Directiva “Marco” de Seguridade). A
directiva “Marco” foi trasposta ao dereito español
mediante a Lei de Prevención de Riscos Laborais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
AS DIRECTIVAS SOBRE SEGURIDADE DO PRODUTO. O
MARCADO “CE”
Ademais das directivas sobre Seguridade e Saúde no
traballo, a Unión Europea traballa noutro fronte: o da
seguridade do produto, é dicir, que todos os produtos
que se comercialicen nos países da Unión sexan “seguros”
desde o momento da súa posta no mercado, tal como
establece o Artigo 100 A do tratado da Comunidade
Europea.
Esta política europea ten unha grande influencia no mundo
do traballo, xa que obriga a que as máquinas, ferramentas,
materiais, equipos ou produtos que o traballador vai a
utilizar no desempeño do seu traballo cumpran, desde o
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
momento da súa comercialización, unhas mínimas
condicións de seguridade garantidas polo fabricante ou
polo vendedor.
Para que un produto poida ser comercializado en
Europa debe cumprir os requisitos esenciais establecidos
para ese tipo de produto e si os cumpre poderá levar o
marcado “CE” que é unha especie de “etiqueta de produto
seguro”.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
As directivas establecen, ademais dos requisitos
esenciais de seguridade, a información que debe facilitar o
fabricante xunto co produto, por exemplo: manuais de
instrucións, normas de uso, normas de mantemento,
planos detallados, probas efectuadas, etc.
Podemos clasificar as directivas sobre produtos
utilizados no lugar de traballo en cinco grupos.
1. Maquinaria. Existe unha directiva sobre máquinas en
xeral e varias sobre tipos concretos de máquinas
(carretillas automotoras, tractores,...) e elementos
(cables, cadeas e ganchos).
2. Recipientes e aparatos a presión “a gas”. Recipientes
simples a presión, aparatos a presión, botellas de gas…
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
3. Materiais eléctricos e utilizables en atmosferas
explosivas. Materiais eléctricos en xeral e materiais
(eléctricos ou non) utilizables en atmosferas explosivas.
4. Sustancias e preparados perigosos. Sobre sustancias E
preparados perigosos en xeral, (disolventes, pinturas,
vernices e produtos afíns, praguicidas e explosivos de uso
civil, etc.). De especial interese son as disposicións
que obrigan a clasificar e etiquetar, e a elaborar fichas
de seguridade para os usuarios das sustancias e
preparados en función do seu perigo.
5. Outras directivas. Destacan a Directiva sobre Equipos
de Protección Individual (comercialización de E.P.I.) e a de
produtos da construción.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
A LEI DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Esta Lei traspón ao noso dereito, ademais da Directiva
“Marco”, que conten a normativa básica da política de
prevención comunitaria, tres directivas relativas á
protección da maternidade e da xente nova e ao
tratamento das relacións de traballo temporal. Hasta a
aprobación da Lei, esta materia estaba regulada
fundamentalmente pola Ordenanza Xeral de Seguridade e
Hixiene no traballo de 1971.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
No seu conxunto, a L.P.R.L., estrutúrase en sete
capítulos,
trece
disposicións
adicionais, dúas
disposicións transitorias, unha disposición derrogatoria e
dúas disposicións finais.
Dereitos e obrigacións
Un dos principios básicos da LPRL é “o dereito dos
traballadores a unha protección eficaz en materia de
seguridade e saúde no traballo” (art. 14.1) do cal nace un
correlativo “deber do empresario de protección dos
traballadores fronte aos riscos laborais”. Se establece
por tanto un binomio ”dereito do traballador/deber do
empresario” que é o fundamento da acción preventiva.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Obrigacións do empresario
Avaliación de riscos:
O empresario debe efectuar unha avaliación de todos os
riscos para a “seguridade e saúde dos traballadores” que
poidan derivarse do traballo realizado e, especialmente, en
relación cos traballadores que estean expostos a riscos
especiais.
Esixir unha avaliación inicial, previa ao comezo da
actividade, e a súa revisión cando cambien as condicións
de traballo ou cando se produza algún accidente ou
incidente de consideración.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Medidas de emerxencia:
O empresario debe analizar as posibles situacións de
emerxencia e adoptar as medidas necesarias en materia
de primeiros auxilios, loita contra incendios e evacuación
dos traballadores.
Para iso designará ao persoal encargado de adoptar ditas
medidas, previa consulta aos representantes dos
traballadores.
Para garantir a rapidez e eficacia das medidas de
emerxencia organizará as relacións necesarias con
servizos externos á empresa (policía, bombeiros,
emerxencias, …).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Formación:
O empresario garantirá que cada traballador reciba
unha formación teórica e práctica, suficiente e adecuada,
en materia preventiva, tanto no momento da súa
contratación, calquera que sexa a modalidade ou duración
desta, como cando se produzan cambios.
A formación deberá estar centrada especificamente no
posto de traballo e na función de cada traballador, e
repetirase periodicamente si fose necesario.
Información:
En cumprimento do deber de protección, o empresario
adoptará as medidas adecuadas para que os
traballadores reciban todas as informacións necesarias en
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
relación con:
a) Os riscos para a seguridade e a saúde dos
traballadores no traballo, tanto aqueles que afecten á
empresa no seu conxunto como a cada tipo de posto de
traballo ou función.
b) As medidas e actividades de protección e prevención
aplicables aos riscos anteriores.
c) As medidas adoptadas para as situacións de
emerxencia.
Consulta e participación:
O empresario debe consultar aos traballadores e permitir
a súa participación en todas aquelas cuestións que afecten
á seguridade e saúde no traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Risco grave e inminente:
Cando os traballadores estean expostos a risco grave e
inminente, o empresario debe:
a) Informar o antes posible a todos os traballadores
afectados acerca da existencia de dito risco e das
medidas adoptadas ou que deban adoptarse.
b) Levar á práctica ditas medidas e dar as instrucións
necesarias para que os traballadores poidan protexerse,
interromper a súa actividade ou abandonar de inmediato o
lugar de traballo, non podendo esixirlles que continúen coa
súa actividade mentres
persista e perigo, salvo
excepción debidamente xustificada por razóns de
seguridade e determinada regulamentariamente.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
c) Dispoñer o necesario para que o traballador que non
poida ser avisado estea en condicións de adoptar as
medidas necesarias para evitar dito perigo.
En caso de que o empresario non adopte as medidas
necesarias, os representantes dos traballadores poderán
paralizar a actividade, comunicando dito acordo á
Autoridade Laboral.
Vixilancia da saúde:
O empresario garantirá a vixilancia da saúde dos
traballadores ao seu servizo en función dos riscos
inherentes ao traballo.
O recoñecemento médico debe ser inicial e periódico
en relación co tipo de risco.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Traballadores especialmente sensibles: discapacitados,
embarazadas ou parto recente e menores.
O empresario deberá ter en conta as súas especiais
circunstancias ao efectuar a avaliación de riscos debendo
adoptar as medidas de prevención e protección
necesarias, e non poñéndoos en postos de traballo que
poidan supoñer un perigo para eles ou para outras
persoas.
Obligacións dos traballadores
Velar pola súa seguridade e pola daqueles aos que poida
afectar o seu traballo:
Colaborar co empresario para conseguir a máxima
eficacia das medidas preventivas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Usar adecuadamente as
máquinas, aparatos,
ferramentas, produtos perigosos e calquera outro medio
co que desenvolve o traballo, así como os medios e equipos
de protección.
Non desconectar as proteccións das máquinas ou calquera
outro dispositivo relacionado coa seguridade (alarmas, p.
ex.).
Informar de inmediato a cerca de calquera situación que,
ao seu xuízo e por motivos razoables, entrañe un risco
para a seguridade e saúde dos traballadores
Os incumprimentos dos deberes de protección fronte aos
riscos laborais poden orixinar, tanto para empresarios
como para traballadores unha serie de responsabilidades
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
de tipo administrativo, penal, de seguridade social e civil.
As sancións económicas poden ir dos 600 aos 600.000 €.
Representantes dos traballadores
Para empresas de máis de 6 traballadores os Delegados
de Prevención serán os representantes dos traballadores
en materia de prevención de riscos.
Salvo que por convenio se estableza outro sistema, os
Delegados de Prevención serán designados por e entre os
representantes do persoal (Delegados de Persoal ou
membros do Comité de Empresa), con arranxo ao
establecido no capítulo V.
Son competencias dos Delegados de Prevención, entre
outras:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
• Colaborar coa empresa na mellora da acción preventiva.
• Promover e fomentar a cooperación dos
traballadores na prevención de riscos laborais.
• Ser consultados sobre a planificación e a organización
preventiva.
• Exercer unha acción de vixilancia e control do
cumprimento da prevención de riscos laborais.
• Formar parte, no seu caso, do Comité de Seguridade e
Saúde.
• Ter acceso á información é á documentación necesarias
para o cumprimento das súas funcións.
• Realizar visitas aos lugares de traballo para exercer
unha labor de vixilancia e control do estado das condicións
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
de traballo.
Tamén se crea o denominado “Comité de Seguridade e
Saúde”, como un órgano paritario de participación na
empresa, formado polos Delegados de Prevención, dunha
parte, e polo empresario e/ou os seus representantes,
de outra. Constituirase en todas as empresas ou
centros de traballo que conten con 50 ou máis
traballadores.
O Comité está facultado para coñecer e analizar
directamente a situación relativa á prevención de riscos
laborais e propoñer, no seu caso, as medidas preventivas
oportunas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O REGULAMENTO DOS SERVIZOS DE PREVENCIÓN
O regulamento determina os procedementos de
avaliación dos riscos para a saúde dos traballadores e as
modalidades de organización, funcionamento e control dos
servizos de prevención.
A organización dos recursos necesarios para e
desenvolvemento das actividades preventivas debe
realizala o empresario, en función do tamaño e
características da empresa, con arranxo a algunha das
modalidades seguintes:
a) Asumindo persoalmente tal actividade, en empresas de
menos de seis traballadores.
b) Designando a un ou varios traballadores para levar
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
cabo a actividade preventiva.
c) Constituíndo un servizo de prevención propio.
d) Recorrendo a un servizo de prevención alleo.
En relación cas capacidades ou aptitudes para o
desenvolvemento da actividade preventiva, o regulamento
establece tres niveles de funcións preventivas (básico,
intermedio e superior) e a formación esixible en cada un
destes casos.
O Anexo I do regulamento enumera unha serie de
actividades consideradas especialmente perigosas, que
obrigan ás empresas que as desenvolven a adoptar as
mesmas medidas que as empresas con maior equipo pero
riscos menos importantes.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
REGULAMENTACIÓNS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
Neste sentido as regulamentacións técnicas máis
importantes son as relativas a “lugares de traballo”,
“equipos de traballo” e “equipos de protección individual”.
Lugares de traballo
Esta Disposición establece as condicións mínimas de
seguridade e SAÚDE que deben reunir os lugares de
traballo: estruturas, espazos e superficies, accesos,
condicións ambientais
(iluminación, ventilación,
temperatura, etc.) e servizos, fundamentalmente.
Equipos de traballo
Regula as disposicións mínimas de seguridade e saúde
para a utilización dos equipos de traballo empregados
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
polos traballadores: máquinas, apeiros, ferramentas ou
instalacións utilizadas no traballo.
Equipos de Protección Individual (E.P.I.)
Recolle as disposicións xerais que teñen que cumprir
estes equipos, os riscos nos que corresponde utilizalos, a
súa clasificación e as actividades ou sectores de
actividade onde poden ser necesarios.
Outras disposicións se refiren aos riscos nos traballos de
manipulación manual de cargas e, a protección fronte a
axentes canceríxenos e fronte a axentes biolóxicos.
É importante destacar o Real Decreto 1316/1989, de 27
de outubro, sobre protección dos traballadores fronte aos
riscos derivados da exposición ao ruído durante o traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
INSTITUCIÓNS E ORGANISMOS PÚBLICOS RELACIONADOS
COA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO
Dentro do Dereito do traballo e, especialmente no ámbito
da seguridade e saúde no traballo, teñen especial
importancia os Convenios elaborados no seno da
Organización Internacional do traballo (O.I.T) e os Tratados
e Directivas europeas asumidas por España ao formar
parte, como membro de pleno dereito, da Unión Europea.
Institucións e organismos internacionais
Dentro do Dereito do traballo e, especialmente no ámbito
da seguridade e saúde no traballo, teñen especial
importancia os Convenios elaborados no seno da
Organización Internacional do traballo (O.I.T) e os
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Tratados e Directivas europeas asumidas por España ao
formar parte, como membro de pleno dereito, da Unión
Europea.
A O.I.T.
A O.I.T., con sede en Xenebra, é sen dúbida, unha das
organizacións internacionais laborais máis importantes,
tanto pola súa antigüidade, como pola intensidade das súas
actividades e o gran número de países a ela acollidos.
Destacan as seguintes funcións:
• Asistencia técnica.
• Recompilación e difusión de información.
• Elaboración e aprobación de Convenios e
Recomendacións internacionais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Os Convenios da O.I.T., unha vez ratificados por un estado
membro concreto, son instrumentos destinados á
creación de obrigacións de carácter internacional. As
Recomendacións, sen embargo, non xeran ningún tipo
de obrigación internacional, estando orientadas a
establecer pautas ou directrices para o posterior
desenvolvemento da lexislación laboral nos Estados
membros. España é un dos Estados que máis Convenios da
O.I.T. ratificou, sendo de máxima importancia o Convenio
155, sobre Seguridade e saúde dos Traballadores e
Medio Ambiente de traballo, adoptado coa data 22 de xuño
de 1981. Na mesma data adoptouse a Recomendación 164,
sobre Seguridade e saúde dos Traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
A unión europea
Desde o 1 de xaneiro de 1986, data na que se entrou a
formar parte da entonces chamada
Comunidade
Económica Europea, España veuse obrigada a
harmonizar o noso Dereito interno de acordo ás Directivas
da Unión.
Neste sentido, a Acta única Europea, que entrou en vigor o 1
de xullo de 1987, supuxo un paso adiante cara a
consecución dun espazo social europeo, ocupando a
seguridade e saúde dos traballadores a un lugar
prioritario, especialmente como consecuencia das novas
disposicións relativas á Política Social e ao Mercado
Interior.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Esta determinación tradúcese en dous artigos da Acta
única: o artigo 100 A dispón que os produtos en libre
circulación na Unión deberán respectar determinadas
normas de seguridade; E o artigo 118 A estipula que os
Estados membros procurarán promover a mellora do
medio de traballo, para protexer a seguridade e a saúde
dos traballadores. A primeira decisión social de
envergadura adoptada na liña da Acta única, a Directiva
Marco aprobada en xuño de 1989, constitúe a pedra
angular da nova política comunitaria nesta materia.
A Unión Europea consta de catro institucións básicas:
o Consello, a Comisión, o Parlamento Europeo e o Tribunal
de Xustiza.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O Consello
O Consello está composto por un representante de
cada un dos quince Estados membros que integran a
Unión Europea, normalmente ministros responsables
dos asuntos que son obxecto de discusión: Asuntos
Exteriores, Economía, Traballo e Asuntos Sociais, etc.
A función esencial do Consello é a de exercer o poder
lexislativo ou normativo, aprobando, modificando ou
rexeitando as propostas que lle presenta a Comisión.
A Comisión
Vela polos intereses da Unión e, máis concretamente,
asegurar a aplicación, desenvolvemento e cumprimento
dos Tratados e do conxunto de normas comunitarias.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
A Comisión colabora e presenta as propostas normativas
no conxunto das políticas comunitarias.
A Comisión está composta por vinte comisarios,
responsables de áreas específicas, que son designados
polos seus respectivos Estados membros para un mandato
de 5 anos.
O Parlamento Europeo
O Parlamento Europeo está composto por 626 Deputados
elixidos por sufraxio universal directo.
Os Deputados agrúpanse dentro do Parlamento por
grupos políticos compostos por representantes de varios
países en virtude da liña ideolóxica que representan.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O Parlamento participa no proceso lexislativo da Unión
mediante ditames consultivos á as propostas da Comisión.
O Parlamento pode por medio de emendas, mellorar a
lexislación proposta e incluso aprobar xunto co Consello
regulamentos, directivas ou outros actos xurídicos en
numerosas materias.
O Tribunal de Xustiza
A función do Tribunal de Xustiza é garantir o respecto
á lexislación comunitaria por medio de sentencias que
aseguran, ademais, unha interpretación uniforme do
dereito comunitario.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O Consello Europeo
Créase en 1974, pero non se incorpora nos Tratados ata a
Acta Única. Está composto polos xefes de Estado ou de
Goberno dos Estados membros, así como polo Presidente
da Comisión.
O Consello Europeo reúnese ao menos dúas veces ao ano.
Aínda que non adopta decisións con valor xurídico, as súas
funcións son moi amplas xa que establece as orientacións
xerais da unión común e impulsa ao desenvolvemento da
integración europea.
O Comité Económico e Social
Órgano de obrigada consulta en determinadas materias
polo Consello e a Comisión.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Todas as normas de certa importancia se consultan ao
Comité.
En materia específica de Seguridade e saúde no traballo
cabe destacar os seguintes Órganos da Unión:
Comité Consultivo
O Comité Consultivo para a seguridade, a hixiene e a
protección da saúde no centro de traballo, foi creado en
1975 para asistir á Comisión na preparación e posta en
práctica das actividades que se realicen no ámbito da
seguridade e saúde dos traballadores no seu lugar de
traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Axencia Europea para a Seguridade e Saúde no Traballo
A Axencia, con sede en Bilbao, créase con o obxecto de
recoller toda a información técnica, científica e económica
sobre a investigación relativa á saúde e seguridade no
traballo, examinar e validar esta información e difundila a
través dunha Rede.
Para desenvolver as súas funcións a Axencia conta coa
colaboración de 15 Centros nacionais de referencia,
tantos como países membros integran hoxe a Unión.
En España, o Centro de referencia nacional é o
Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Fundación Europea para a Mellora das Condicións de Vida e
de Traballo
É un organismo autónomo con sede en Dublín
(Irlanda), creado pola Comunidade Europea, cuxa labor
fundamental se centra na recollida, análise, debate e
difusión da información para a mellora das condicións
sociais e relacionadas co traballo (emprego, organización
do traballo, saúde e seguridade, etc.).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
ORGANISMOS NACIONAIS
Instituto nacional de seguridade e hixiene no traballo
(I.N.S.H.T)
Adscrito ao ministerio de Traballo e Asuntos Sociais, a
través da Secretaría Xeral de Emprego, o Instituto
Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo é o órgano
científico técnico especializado na Administración xeral
do estado, que ten como misión a análise e estudo
das condicións de seguridade e saúde no traballo, así
como a promoción e apoio á mellora das mesmas.
Ao I.N.S.H.T. lle corresponden, entre outras, as funcións de
asesoramento técnico, promoción e desenvolvemento de
actividades de formación, información, investigación,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
estudo e divulgación, desenvolvemento de programas de
cooperación internacional, etc., contando coa colaboración,
no seu caso, dos órganos técnicos de as Comunidades
Autónomas en la materia.
Inspección de traballo e seguridade social
Segundo a Lei de Prevención, corresponde a a Inspección
de Traballo vixiar o cumprimento da normativa sobre
prevención de riscos laborais, así como das normas
xurídico técnicas que incidan en as condicións de traballo
en materia de prevención, aínda que non tivesen a
cualificación directa de normativa laboral; propoñendo, no
seu caso, a sanción que corresponda aplicar.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES EN MATERIA
SANITARIA
Segundo a Lei de Prevención, correspóndenlles, entre
outras, as seguintes funcións:
-O establecemento de medios adecuados para a avaliación
e control das actuacións de carácter sanitario que se
realicen nas empresas polos servizos de prevención
actuantes.
-A implantación de sistemas de información adecuados:
mapas de riscos laborais, estudos epidemiolóxicos, etc.
-A supervisión da formación impartida en ámbito sanitario.
-A elaboración e divulgación de estudos, investigacións e
estatísticas relacionados coa saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Comisión nacional de seguridade e saúde no traballo
É un órgano colexiado asesor das Administracións públicas
na formulación das políticas de prevención e órgano de
participación institucional en materia de seguridade e
saúde no traballo.
A Comisión está integrada por un representante de cada
unha das Comunidades Autónomas, e por igual número de
membros da Administración Xeral do Estado e,
paritariamente con todos eles, por representantes das
organizacións sindicais e empresariais máis
representativas.
A Comisión coñecerá e poderá informar e formular
propostas no referente a:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
-Criterios e programas en xeral das actuacións que
desenvolvan as -Administracións públicas competentes en
materia de prevención de riscos laborais.
-Proxectos de disposicións de carácter xeral en materia de
prevención de riscos laborais.
-Coordinación de actuacións desenvolvidas polas
Administracións públicas competentes en materia laboral,
sanitaria e de industria.
Organismos de carácter autonómo
A Constitución Española, no seu artigo 149.1.7º, reserva ao
Estado a competencia exclusiva en materia de lexislación
laboral, sen prexuízo da súa execución polos órganos das
Comunidades Autónomas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Neste sentido. As Comunidades Autónomas que teñen
transferidas as competencias en materia de execución da
lexislación laboral, dispoñen da potestade sancionadora,
que se efectuará de acordo coa súa regulación propia, a
proposta da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
Igualmente e conforme cos respectivos Estatutos
Autonómicos, as funcións e servizos que anteriormente
viñan desenvolvendo os Gabinetes Técnicos Provinciais do
I.N.S.H.T. quedaron traspasados ás Comunidades
Autónomas.
Os órganos de devanditas Comunidades con competencias
en Prevención de Riscos Laborais reciben distintas
denominacións, segundo a Comunidade de que se trate.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Desenvolven funcións como a investigación de accidentes,
a formación e o asesoramento técnico nestas materias e
constitúen, xunto coa Inspección de Traballo, os órganos da
Administración que manteñen unha relación máis directa
cos traballadores e as empresas.
DEREITOS E DEBERES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE
RISCOS LABORAIS
Un dos principios básicos da LPRL é “o dereito dos
traballadores a unha protección eficaz en materia de
seguridade e saúde no traballo” (art. 14.1) do cal nace un
correlativo “deber do empresario de protección dos
traballadores fronte aos riscos laborais” e, en base ao
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
mesmo, a Lei establece unha serie de deberes concretos
que, loxicamente, afectan sobre todo ao empresario.
Se establece un binomio “dereito do traballador-deber do
empresario” que é o fundamento da acción preventiva.
Os deberes do empresario están integrados por:
O deber xeral de protección en o traballo de contido moi
amplo: “o empresario realizará a prevención de riscos
laborais mediante a adopción de cantas medidas sexan
necesarias para a protección da seguridade e saúde dos
traballadores” (art. 14.2 LPRL).
Unha serie de deberes detallados ou específicos contidos
nos artigos 16 a 28 da Lei, que son ampliados nos
regulamentos de desenvolvemento.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Deber de carácter organizativo, xa que debe organizar a
prevención na súa empresa mediante medios propios ou
concertados con entidades alleas á empresa (Cap. IV
LPRL). Así mesmo debe establecer as canles adecuadas de
consulta e participación dos traballadores en materia
preventiva (Cap. V LPRL).
Ademais, hai unha serie de obrigacións dirixidas aos
traballadores (art. 29) e tamén aos fabricantes,
importadores e subministración de equipos e produtos
para a súa utilización no traballo (art.41).
Detállanse a continuación os principais deberes e
obrigacións.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Deber xeral de protección
Corresponde ao empresario a adopción das medidas
necesarias para protexer a seguridade e a saúde dos
traballadores, debendo vixiar polo cumprimento das
medidas adoptadas, xa que logo, non é suficiente con que o
empresario implante as medidas preventivas e transmita
as correspondentes ordes de actuación, senón que en base
ao poder de dirección que ostenta, debe adoptar un
sistema de medidas de seguimento e control para
asegurarse do seu correcto cumprimento.
O alcance do deber de protección do empresario chega
“ata a previsión das distraccións ou imprudencias non
temerarias que puidese cometer o traballador” (art. 15.4
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
LPRL); queda exonerado da súa responsabilidade soamente
no caso de imprudencia temeraria do traballador, non así
da imprudencia profesional que é a derivada da confianza
do propio traballador; tamén está exonerado de a súa
responsabilidade por acontecementos anormais e
imprevisibles e por circunstancias que lle sexan alleas.
Principios da acción preventiva:
O empresario aplicará as medidas que integran o deber
xeral de protección de acordo cunha serie de principios
xerais recollidos no art. 15 da LPRL:
a. Evitar os riscos, cando sexa posible.
b. Avaliar os riscos que non se poden evitar. Para iso
identificaranse devanditos riscos determinándose a súa
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
magnitude en base a as consecuencias que poidan
provocar e á probabilidade de que sucedan.
c. Combater os riscos na orixe. Hai que ter en conta a
prevención desde o mesmo momento do deseño da
actividade e desde a elaboración do equipo de traballo ou
produto.
d. Adaptar o traballo á persoa. Deberán terse en conta as
capacidades profesionais do traballador (art. 15.2 LPRL).
e. Ter en conta a evolución da técnica. A prevención é de
concepción dinámica, que obriga a un constante
perfeccionamento e adaptación da mesma ás
circunstancias cambiantes do traballo.
f. Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
perigo.
g. Planificar a prevención, de forma conxunta e global,
buscando un conxunto coherente que integre nela a
técnica, a organización do traballo, as condicións de
traballo, as relacións sociais e a influencia dos factores
ambientais no traballo.
Deberes específicos
Avaliación de riscos:
Trátase da ferramenta que, de forma obrigatoria, debe
utilizarse na empresa para planificar a prevención de
riscos laborais.
O art.16 da LPRL sinala que debe efectuarse unha avaliación
de todos os riscos para a “seguridade e saúde dos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
traballadores” que poidan derivarse da natureza da
actividade desenvolvida e, especialmente, en relación con
os traballadores que estean expostos a riscos especiais.
Esixe unha avaliación inicial, previa ao comezo da
actividade, e a súa actualización cando cambien as
condicións de traballo, someténdose a revisión, si fose
necesario, con ocasión dos danos para a saúde que se
produciron.
Ademais, cando a avaliación fixéseo necesario, o
empresario realizará controis periódicos das condicións
de traballo e da actividade dos traballadores na prestación
dos seus servizos para detectar situacións potencialmente
perigosas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Baseándose nos resultados da avaliación o empresario
planificará a actividade preventiva, que deberá integrarse
no conxunto das actividades da empresa e en todos os
niveis xerárquicos da mesma.
Medidas de emerxencia:
Encádranse dentro da avaliación de riscos e a planificación
preventiva, nas que se debe incluír a análise das posibles
situacións de emerxencia e a adopción das medidas
necesarias en materia de primeiros auxilios, loita contra
incendios e evacuación dos traballadores ou doutras
persoas que estean na empresa, sendo asesorado polo
servizo de prevención.
Para iso designará ao persoal encargado de adoptar ditas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
medidas, previa consulta aos representantes dos
traballadores, comprobando periodicamente o correcto
funcionamento das medidas adoptadas.
Para garantir a rapidez e eficacia das medidas de
emerxencia organizará as relacións necesarias con
servizos externos á empresa, en particular respecto de
primeiros auxilios, asistencia médica de emerxencia,
salvamento e loita contra incendios. (art. 20 LPRL).
Información aos traballadores
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
medidas, previa consulta aos representantes dos
traballadores, comprobando periodicamente o correcto
funcionamento das medidas adoptadas.
Para garantir a rapidez e eficacia das medidas de
emerxencia organizará as relacións necesarias con
servizos externos á empresa, en particular respecto de
primeiros auxilios, asistencia médica de emerxencia,
salvamento e loita contra incendios. (art. 20 LPRL).
Información aos traballadores:
O art. 18 da LPRL sinala:
En cumprimento do deber de protección, o empresario
adoptará as medidas adecuadas para que os traballadores
reciban todas as informacións necesarias en relación con:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
a. Os riscos para a seguridade e a saúde dos traballadores
no traballo, tanto aqueles que afecten á empresa no seu
conxunto como a cada tipo de posto de traballo ou función.
b. As medidas e actividades de protección e prevención
aplicables aos riscos anteriores.
c. As medidas adoptadas para as situacións de emerxencia.
Esta información deberá fornecerse a través de os
representantes dos traballadores; no caso de que non
existan, a información darase directamente aos
traballadores. Ademais deberá informarse a cada
traballador dos riscos específicos que afectan ao seu
posto de traballo ou función e das medidas de protección e
prevención aplicables a devanditos riscos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Formación:
O empresario garantirá que cada traballador reciba unha
formación: teórica e práctica, suficiente e adecuada, en
materia preventiva, tanto no momento do seu contratación,
calquera que sexa a modalidade ou duración desta, como
cando se produzan cambios.
A “formación deberá estar centrada especificamente no
posto de traballo ou función de cada traballador, e
repetirse periodicamente si fose necesario” (Art. 19 LPRL).
Este artigo recolle a obrigación de formar aos
traballadores en relación cos riscos específicos aos que
están expostos, recolléndose practicamente en todos os
regulamentos sobre actividades e riscos, tanto anteriores
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
como posteriores á Lei; sendo obrigación do traballador
seguir os ensinos cando se celebren dentro da xornada de
traballo ou noutras horas, pero co desconto naquela do
tempo investido nas mesmas (art. 19.4 Estatuto dos
Traballadores).
Deber de consulta:
O empresario deberá consultar aos traballadores, coa
debida antelación, calquera medida que poida ter efectos
substanciais sobre a seguridade e a saúde dos
traballadores. Nas empresas que conten con
representación dos traballadores, as consultas levaranse a
cabo con devanditos representantes.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Ademais, os traballadores participarán en os aspectos
preventivos a través de os seus representantes,
destacándose os Delegados de Prevención, que son os
representantes dos traballadores con funcións específicas
en materia de prevención de riscos.
Nas empresas ou centros de traballo con 50 ou máis
traballadores existirá ademais un Comité de Seguridade e
Saúde, que é un órgano formado polos Delegados de
Prevención por unha banda e por igual número de
representantes do empresario, con funcións de consulta e
participación nas actividades preventivas da empresa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Vixilancia da saúde dos traballadores:
O empresario garantirá a vixilancia da saúde dos
traballadores ao seu servizo en función dos riscos
inherentes ao traballo.
O recoñecemento médico debe ser inicial e xornal en
relación con o tipo de riscos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Só poderá levarse a cabo cando o traballador preste o seu
consentimento. Deste carácter voluntario exceptúanse,
previo informe dos representantes dos traballadores, os
supostos nos que a realización dos recoñecementos sexa
imprescindible para avaliar os efectos das condicións de
traballo sobre a saúde dos traballadores ou para verificar
si o estado de saúde do traballador pode constituír un
perigo para el mesmo, para os demais traballadores ou
para outras persoas relacionadas coa empresa ou cando
así estea establecido nunha disposición legal en relación
coa protección de riscos específicos e actividades de
especial perigosidade (art. 22 LPRL).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Risco grave e inminente:
Considérase como tal o que resulte probable
racionalmente que se materialice nun futuro inmediato e
poida supoñer un dano grave para a saúde.
No caso de exposición a axentes físicos, químicos ou
biolóxicos, susceptibles de causar danos graves á saúde
dos traballadores, considérase que existe risco grave e
inminente cando sexa probable racionalmente que se
materialice unha exposición a devanditos axentes nun
futuro inmediato, da que poidan derivarse danos graves
para a saúde, aínda que estes non se manifesten de forma
inmediata.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O empresario está obrigado a prever, en o proceso de
avaliación e planificación da prevención, as posibles
situacións de risco grave inminente que poidan
presentarse e, concretamente, deberá:
a. Informar canto antes a todos os traballadores afectados
achega da existencia de devandito risco e das medidas
adoptadas ou que deban adoptarse.
b. Levar á práctica ditas medidas e dar as instrucións
necesarias para que os traballadores poidan protexerse,
interromper a súa actividade ou abandonar de inmediato o
lugar de traballo, non podendo esixirlles que renoven a súa
actividade mentres persista o perigo, salvo excepción
debidamente xustificada por razóns de seguridade e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
determinada regulamentariamente (poderá ser o caso do
persoal de salvamento, bombeiros, etc.)
c. Dispoñer o necesario para que o traballador que non
poida ser avisado estea en condicións de adoptar as
medidas necesarias para evitar devandito perigo.
O traballador poderá “interromper a actividade” e
“abandonar o lugar de traballo” cando considere que a súa
actividade entraña un risco grave e inminente para a súa
vida ou a súa saúde.
Así mesmo, cando o empresario non adopte ou non permita
a adopción de medidas para garantir a seguridade e saúde
dos traballadores, os representantes legais destes
poderán acordar, por maioría dos seus membros, a
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
paralización da actividade dos traballadores afectados por
o risco grave e inminente. Devandito acordo será
comunicado, de inmediato, á empresa e á autoridade
laboral que, no prazo de vinte e catro horas, anulará ou
ratificará a paralización acordada (art.21 LPRL).
Traballadores máis sensibles aos riscos:
A Lei fai referencia unha serie de traballadores que, polas
súas circunstancias, presentan unha maior vulnerabilidade
aos riscos:
-Traballadores especialmente sensibles, como os
discapacitados físicos, psíquicos ou sensoriais, os que
están en estados ou situacións manifestos que implican
maior vulnerabilidade aos riscos, etc. (art. 25 LPRL).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
-Traballadoras en situación de embarazo ou parto recente
(art. 26 LPRL).
-Traballadores menores de 18 anos (art. 27 LPRL).
Con carácter xeral o empresario deberá ter en conta as
súas especiais circunstancias ao efectuar a avaliación de
riscos debendo adoptar as medidas de prevención e
protección necesarias, e non poñéndoos en postos de
traballo que poidan supoñer un perigo para eles ou para
outras persoas.
Para as traballadoras en situación de embarazo ou parto
recente si a avaliación revelase un risco para elas, para o
feto ou a lactancia, o empresario adoptará as seguintes
medidas:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
a. Adaptación das condicións de traballo ou do tempo de
traballo, incluíndo, si resulta necesario, a non realización
de traballo nocturno ou a quendas.
b. Cambio de posto de traballo ou función, primeiro dentro
do mesmo grupo ou categoría e, si non é posible, nun posto
doutro grupo ou categoría.
c. Si o cambio de posto de traballo non é posible, ou non
pode razoablemente esixirse por motivos xustificados,
poderá declararse a suspensión do contrato por ?risco
durante o embarazo?, que durará ata que a traballadora
poida reincorporarse ao seu posto anterior ou a outro
posto compatible co seu estado; terá dereito a unha
prestación económica da Seguridade Social.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Os dous seguintes apartados dedícanse a traballadores
que se consideran máis expostos aos riscos, ben polo tipo
de relación que teñen coa empresa ou por realizar o
traballo no mesmo lugar que os traballadores doutras
empresas, o que adoita implicar unha acumulación de
riscos.
Relacións de traballo temporais, de duración determinada
e en empresas de traballo temporal:
A Lei sinala unha serie de medidas para que os
traballadores con este tipo de contratos de traballo teñan
o mesmo nivel de protección que o resto de traballadores
da empresa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Nas relacións de traballo a través de empresas de traballo
temporal establécense unha serie de obrigacións tanto
para a empresa de traballo temporal como para a empresa
usuaria (a que utiliza aos traballadores no seu centro de
traballo), que basicamente consisten en transmitirse a
información sobre os riscos, as medidas preventivas que
deben adoptarse e as capacidades dos traballadores.
Así mesmo repártense as obrigacións da seguinte forma: a
empresa de traballo temporal é responsable da formación
e da vixilancia da saúde dos traballadores e a empresa
usuaria é a responsable das condicións de execución do
traballo, da información dos riscos e das medidas de
prevención (art. 28 LPRL).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Coordinación de actividades empresariais.
Cando nun mesmo centro de traballo desenvolvan
actividades traballadores de dúas ou máis empresas, estas
deberán cumprir as seguintes obrigacións:
-Cooperarán en as actividades preventivas, coordinando as
súas actuacións e transmitíndose a información necesaria.
-O empresario titular do centro de traballo adoptará as
medidas necesarias para que os empresarios que realizan
actividades no seu centro de traballo reciban a
información e as instrucións adecuadas en relación cos
riscos de devandito centro.
-As empresas que contraten ou subcontraten con outras a
realización de obras ou servizos correspondentes á propia
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
actividade daquelas e que se desenvolvan nos seus propios
centros de traballo, deberán vixiar o cumprimento polos
contratistas e subcontratistas da normativa de prevención.
Esta obrigación intensifícase no ámbito de aplicación do
Regulamento sobre "obras de construción" (art.24 LPRL).
Documentación:
Toda a actividade preventiva da empresa debe estar
documentada contendo a avaliación de riscos, a
planificación da prevención, os resultados dos controis
periódicos das condicións de traballo, os controis do
estado de saúde dos traballadores e a relación de
accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
Deberá estar a disposición das autoridades laborais e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
sanitarias, tendo acceso á mesma os representantes dos
traballadores e os membros da organización da prevención
na empresa.
Deber de organizar a prevención
O empresario organizará a prevención da súa empresa en
función do número de traballadores e ao perigo das
actividades desenvolvidas, con arranxo a algunha das
seguintes modalidades descritas no Regulamento dos
Servizos de Prevención:
a. Asumindo persoalmente tal actividade, sempre que o
número de traballadores da empresa sexa inferior a seis,
que non se realicen actividades incluídas no anexo I do
Regulamento dos Servizos de Prevención e que o
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
empresario desenvolva habitualmente unha actividade na
empresa e conte coa capacidade necesaria. A vixilancia de
a saúde debe realizarse mediante outra das modalidades
de organización.
b. Designando a un ou varios traballadores que conten coa
capacidade e os medios necesarios.
c. Constituíndo un servizo de protección propio, que será
obrigatorio para as empresas con máis de 500
traballadores ou máis de 249 no caso de que desenvolvan
actividades incluídas no anexo I do Regulamento dos
Servizos de Prevención.
d. Constituíndo un Servizo de Prevención mancomunado
entre varias empresas, no caso de que desenvolvan
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
simultaneamente actividades nun mesmo centro de
traballo, edificio ou centro comercial, así como empresas
pertencentes a un mesmo sector produtivo ou grupo
empresarial ou que desenvolvan as súas actividades nun
polígono industrial ou área xeográfica limitada.
e. Recorrendo a un ou varios Servizos de Prevención
alleos.
Obrigacións dos traballadores
Con carácter xeral corresponde a cada traballador velar
pola súa propia seguridade e saúde no traballo e pola
daqueloutras persoas ás que poida afectar a súa
actividade, de acordo coas súas posibilidades e a
formación e instrucións recibidas do empresario.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
En particular e con arranxo á súa formación e instrucións
do empresario os traballadores:
-Colaborarán co empresario para conseguir a máxima
eficacia das medidas preventivas.
-Usarán adecuadamente as máquinas, aparellos,
ferramentas, produtos perigosos e calquera outro medio
co que desenvolvan o traballo, así como os medios e
equipos de protección.
-Informarán de inmediato a preto de calquera situación
que, ao seu xuízo e por motivos razoables, entrañe un risco
para a seguridade e saúde dos traballadores (art. 29
LPRL).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Trátase de obrigacións que se inseren no sistema de
planificación e organización da prevención establecido polo
empresario, de tal forma que canto máis adecuada sexa
esta mellor poderá cumprir o traballador as súas
obrigacións. Si o empresario non cumpre as súas
obrigacións, dificilmente poderá o traballador cumprir as
súas.
As responsabilidades e as sancións
As responsabilidades en materia de prevención de riscos
laborais orixínanse polo incumprimento dos deberes de
protección de riscos laborais e pódense clasificar da
seguinte forma:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
-Responsabilidade administrativa
-Responsabilidade en materia de Seguridade Social
-Responsabilidade penal
-Responsabilidade civil
Responsabilidade administrativa
Incorren nela os empresarios polas infraccións cometidas
á normativa de Prevención de Riscos Laborais e supoñen
fundamentalmente multas, tamén poden ser responsables
os servizos de prevención alleos, os auditores do sistema
de prevención, as entidades formativas en materia de
prevención de riscos laborais, os promotores e
propietarios de obras e os traballadores por conta propia.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
Ademais, cando concorren circunstancias de excepcional
gravidade, o Goberno Central ou o da Comunidade
Autónoma competente, no seu caso, poderá acordar:
-A suspensión das actividades laborais da empresa
durante un tempo determinado.
-A pechadura do centro de traballo.
-O establecemento de limitacións á facultade da empresa
de contratar coa Administración Pública.
Responsabilidade en materia de seguridade social
A Lei Xeral de a Seguridade Social recolle unha serie de
responsabilidades do empresario por:
-Desobedecer a orde de paralización de traballos, decidida
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
pola Inspección de Traballo ou pola Autoridade Laboral
(art.195).
-Non efectuar os recoñecementos médicos iniciais ou
xornais en caso de postos de traballo con risco de
enfermidade profesional (art.198).
-Infracción de normas legais ou regulamentarias de
seguridade e hixiene, que orixinen un accidente de traballo
ou enfermidade profesional (art. 123).
Este último suposto, que é o máis aplicado na práctica,
implica que o empresario deberá abonar de un 30 a un 50
por 100, dependendo da gravidade da falta, de todas a
prestacións económicas da Seguridade Social que teñan a
súa causa no accidente de traballo ou enfermidade
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
profesional causado. O beneficiario deste abono é o
traballador accidentado.
Responsabilidade penal
Está contemplada en o Código Penal desde dous puntos de
vista, un como delito específico de posta en perigo dos
traballadores e, o outro, como inespecífico de homicidio,
lesións, etc.
Delito de perigo: Castiga a quen “estando legalmente
obrigados, con infracción de normativa de prevención de
riscos laborais, non faciliten os medios necesarios
poñendo en perigo grave a vida, integridade ou saúde dos
traballadores” (arts. 316 a 318 do Código Penal).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
O que se castiga é o feito de poñer en “perigo grave” aos
traballadores, é dicir, non é necesario que aparezan danos
á saúde.
Delitos de homicidio, lesións, etc.: Non son específicos de
seguridade e saúde no traballo e para aplicalos deben
producirse danos á vida ou integridade das persoas, son
denominados delitos de resultado; o Código Penal recolle
diversos tipos como: homicidio e diversos tipos de lesións
causados por imprudencia grave, leve, etc.
Responsabilidade civil
A súa finalidade é reparar (en xeral mediante
indemnizacións) á vítima polos danos e prexuízos sufridos
por mor da neglixencia ou culpa de quen debía protexer
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
ao traballador.
Primeiramente debemos ter en conta que quen é
responsable penalmente tamén é responsable civilmente
polos danos e prexuízos causados.
A responsabilidade civil pode ser contractual ou
extracontractual.
Responsabilidade contractual: O art. 1101 do Código Civil
indica que “quedan suxeitos á indemnización de danos e
prexuízos causados os que, no cumprimento das súas
obrigacións, incurresen en dolo, neglixencia ou
morosidade, e os que de calquera modo, contraviniesen o
tenor de aquelas”.
Convén destacar que, para que xurda o deber de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
LEXISLACIÓN
indemnizar debe haber un nexo causal entre o dano e o
feito que o orixinal. Estariamos en presenza de un
incumprimento do contrato de traballo, e do deber de
seguridade do empresario, e do correspondente dereito a
unha protección eficaz da saúde por parte do traballador.
Responsabilidade extracontractual: O art. 1902 do Código
Civil indica que “o que por acción ou omisión causa dano a
outro, intervindo culpa ou neglixencia, está obrigado a
reparar o dano causado”. E é exixible tamén aos donos ou
directores dunha empresa respecto dos prexuízos
causados polos seus empregados ou dependentes no
exercicio das funcións para as que se lles tivese
contratados (art. 1903 Código Civil).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
conceptos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS. ÍNDICE
INTRODUCIÓN
CONTIDOS:
• O TRABALLO
• A SAÚDE
• O TRABALLO E A SAÚDE
• OS RISCOS LABORAIS
• CONSECUENCIAS DOS RISCOS
• AS CONDICIÓNS DE TRABALLO
• AS ESPECIALIDADES PREVENTIVAS
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
INTRODUCIÓN
O traballo pode implicar riscos para a saúde dos
traballadores, que é necesario identificar e controlar
adecuadamente.
Para iso, é necesario coñecer a natureza do traballo e de
todos os elementos que inflúen nel.
Será necesario detectar, avaliar e actuar sobre todos os
riscos laborais existentes, tanto aqueles que poidan
provocar un accidente de traballo e/ou enfermidade
profesional, como as situacións causantes de fatiga,
insatisfacción, etc. e, en xeral, calquera posible dano para
a saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
CONTIDOS
O TRABALLO
O traballo é unha actividade social organizada que, a través
da combinación de recursos de natureza diferente, como
traballadores, materiais, enerxía, tecnoloxía, organización,
etc., permite alcanzar uns obxectivos e satisfacer unhas
necesidades.
As condicións en que se desenvolve denomínanse
“condicións de traballo”.
O progreso tecnolóxico e social mellorou notablemente a
calidade de vida da sociedade en xeral, e tamén as
condicións nas que se realiza o traballo eliminando ou
reducindo moitos dos perigos, outros se incrementaron e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
apareceron algúns novos que é preciso identificar, avaliar
e controlar.
A SAÚDE
A Organización Mundial da Saúde define a saúde como “o
estado de benestar físico, mental e social completo e non
meramente a ausencia de dano ou enfermidade”.
É importante resaltar a tripla dimensión da saúde física,
mental e social, e a importancia de lograr que estean en
equilibrio en cada persoa.
O TRABALLO E A SAÚDE
O traballo e a saúde están interrelacionados. A través do
traballo, como individuos buscamos satisfacer unha serie
de necesidades, desde as de supervivencia ata as de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
desenvolvemento profesional, persoal e social. Con todo,
nese proceso podemos ver agredida nosa saúde, por
exemplo, si o traballo non se realiza en as condicións
adecuadas.
O desenvolvemento tecnolóxico, a globalización económica,
os cambios políticos e sociais, o avance do coñecemento,
etc. provocan cambios en o modo de traballar (procesos e
máquinas novas), nas regulamentacións laborais, nas
necesidades e expectativas dos traballadores, etc., que sen
dúbida teñen repercusións positivas e negativas na saúde
dos traballadores. Así mesmo, os cambios nos
comportamentos extralaborais, pautas de lecer, lugar de
residencia, etc., tamén exercen unha influencia no que
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
sucede dentro dos lugares de traballo.
A saúde está relacionada con todos eses aspectos e, cando
se cambia o proceso de traballo ou os elementos técnicos,
materiais ou organizativos, hai que ter en conta que tamén
poden cambiar, para ben ou para mal, as condicións de
seguridade e saúde.
Eses cambios, hoxe tan frecuentes, están dirixidos en gran
medida a aumentar a eficacia produtiva, e frecuentemente
proporcionan a ocasión de mellorar as condicións de
traballo. Agora ben, nalgunhas ocasións poden implicar
modificacións que, directa ou indirecta mente, prexudiquen
a saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
Débese prestar especial atención aos ritmos de traballo e
ao clima socio laboral, xa que en xeral as súas
consecuencias (fatiga mental, estrés laboral,...) non
adoitan ser tan rechamantes como as dos accidentes de
traballo e as enfermidades profesionais.
Todos os elementos relacionados co traballo (lugares de
traballo, máquinas, sustancias químicas, ritmos de traballo,
etc.) que poden influír negativamente na saúde do
traballador son os denominados “riscos laborais”.
OS RISCOS LABORAIS
A Lei de Prevención de Riscos Laborais dá unha serie de
definicións que é preciso coñecer.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
Risco Laboral:
Posibilidade de que un traballador sufra un determinado
dano derivado do traballo.
(Ex.: Risco de caída de altura dun traballador da
construción, risco de afogamento dun pescador).
Danos derivados do traballo:
Enfermidades, patoloxías ou lesións sufridas con motivo ou
ocasión do traballo.
(Ex.: Lumbalxias producidas por un asento en malas
condicións, ou por sobreesforzos, cortes provocados por
unha serra sen resgardo).
Prevención:
Conxunto de actividades ou medidas adoptadas ou
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
previstas en todas as fases de actividade dunha empresa
ou traballador co fin de evitar ou diminuír os riscos
derivados do traballo.
A lei mencionada, no seu artigo 15 define os “principios
xerais da acción preventiva” a aplicar no traballo. Estes
son os seguintes:
1. Evitar os riscos.
2. Avaliar os riscos que non se poidan evitar.
3. Combater os riscos na súa orixe.
4. Adaptar o traballo á persoa, en particular no que
respecta aos postos de traballo, así como á elección dos
equipos e os métodos de traballo e de produción, con
miras, en particular, a atenuar o traballo monótono e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
repetitivo e a reducir os efectos do mesmo na saúde.
5. Ter en conta a evolución da técnica.
6. Substituír o perigoso polo que entrañe pouco ou ningún
perigo.
7. Planificar a prevención, buscando un conxunto coherente
que integre a técnica, a organización do traballo, as
condicións de traballo, as relacións sociais e a influencia
dos factores ambientais no traballo.
8. Adoptar medidas que antepoñan a protección colectiva á
individual.
CONSECUENCIAS DOS RISCOS
Accidente de traballo
Legalmente, enténdese por accidente de traballo “toda
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou a
consecuencia do traballo que executa”. Esta definición legal
refírese tanto ás lesións que se producen no centro de
traballo como ás producidas no traxecto habitual entre
este e o domicilio do traballador. Estes últimos serían os
accidentes chamados “in itinere”.
Desde un punto de vista preventivo, accidente de traballo é
todo suceso anormal, non desexado, que se presenta de
forma brusca e inesperada, que interrompe a normal
continuidade do traballo e pode causar lesións ás persoas.
Os accidentes, por moi inesperados, sorprendentes ou
indesexados que sexan, non xorden por casualidade. Son
consecuencia e efecto dunha situación anterior, na que
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
existían as condicións que fixeron posible que o accidente
producísese. Sempre hai unhas causas de carácter
natural, non misteriosas ou sobrenaturais, e aínda que ás
veces custe atopalas, non se debe botar a culpa á “mala
sorte”, pois dese xeito non é posible previr que volvan
aparecer e dean lugar a novos accidentes. Isto vese
claramente en as figuras do efecto “dominó”. Si non se
controla a primeira ficha, caerá arrastrando ás demais.
Enfermidade profesional
O artigo 116 da Lei Xeral da Seguridade Social define a
“enfermidade profesional como toda aquela contraída a
consecuencia do traballo executado”, nas actividades que
se especifiquen no cadro que se aproba polas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
disposicións de aplicación e desenvolvemento da lei, e que
estea provocada pola acción dos elementos ou sustancias
que en devandito cadro indíquese para toda enfermidade
profesional. O cadro de enfermidades profesionais vixente
na actualidade foi aprobado por Decreto 1995/78 de 12 de
maio.
As enfermidades contraídas como consecuencia do
traballo e que non estean contempladas como
enfermidades profesionais son consideradas, a efectos
legais, como accidentes de traballo.
Desde o punto de vista preventivo, fálase de enfermidade
derivada do traballo, non de enfermidade profesional.
Enténdese por enfermidade derivada do traballo aquel
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
deterioro lento e paulatino da saúde do traballador,
producido por unha exposición crónica a situacións
adversas, producidas polo ambiente en que se desenvolve
o traballo ou pola forma en que este estea organizado.
Para que se produza unha enfermidade profesional deben
existir uns axentes causantes, que se denominan
contaminantes, así como outros factores que se reflicten
na ilustración.
OUTROS DANOS PARA A SAÚDE
Para suscitar o labor preventiva de forma completa hai
que ter en conta que no traballo tamén poden existir
elementos agresivos capaces de ocasionar trastornos que,
sen ser de natureza física, poidan causar dano ao
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
traballador. Estes poden ser perniciosos para o equilibrio
mental e social dos individuos e, ata, chegar a
materializarse en doenzas de tipo somático ou
psicosomático.
Os aspectos a considerar neste apartado serían os
relativos á carga de traballo inadecuada ou excesiva, que
pode causar fatiga, estrés e insatisfacción laboral. A
preocupación polo traballo, exceso de responsabilidade,
xornadas excesivas, horarios descompensados, etc. son
factores que poden afectar á saúde do traballador
Nesa liña, cada vez son máis importantes as “enfermidades
do traballo”, entendidas como aquelas patoloxías
determinadas polo traballo, pero non causadas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
exclusivamente por el. Entre elas están as de tipo
psicosocial onde, xunto ás condicións en que se desenvolve
o traballo, inflúen as variables persoais e as condicións
extralaborais.
Un exemplo delas é o estrés laboral, que pode estimarse
que sofre entre un 5 e un 10% da poboación laboral
española.
Para actuar sobre estes ou outros danos para a saúde
cóntase coa Ergonomía, a Psicosocioloxía e a Medicina do
Traballo.
Globalmente, podemos definir a “Ergonomía” como o
conxunto de técnicas cuxo obxectivo é a adecuación do
traballo á persoa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
Pola súa banda, a “Psicosocioloxía” estuda os factores de
natureza psicosocial e organizativa existentes no traballo,
que poden repercutir na saúde do traballador.
A “Medicina do Traballo” é unha ciencia que, partindo do
coñecemento do funcionamento do corpo humano e do
medio en que este desenvolve a súa actividade, neste caso
o laboral, ten como obxectivos a promoción da saúde (ou
prevención da perda de saúde), a curación das
enfermidades e a rehabilitación.
AS CONDICIÓNS DE TRABALLO
Entenderase por “condición de traballo” calquera
característica do mesmo que poida ter unha influencia
significativa na xeración de riscos para a seguridade e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
saúde do traballador. Quedan especificamente incluídas
nesta definición:
a) As características xerais dos locais, instalacións,
equipos, produtos e demais útiles existentes no centro de
traballo.
b) A natureza dos axentes físicos, químicos e biolóxicos
presentes no ambiente de traballo e as súas
correspondentes intensidades, concentracións ou niveis de
presenza.
c) Os procedementos para a utilización dos axentes citados
anteriormente que inflúan na xeración dos riscos
mencionados.
d) Todas aqueloutras características do traballo, incluídas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
as relativas á súa organización e ordenación, que inflúan
na magnitude dos riscos a que estea exposto o traballador.
Pero non só as condicións de traballo inadecuadas
provocan accidentes, tamén os actos inseguros, derivados
dunha incorrecta formación dos traballadores ou de falta
de motivación por parte destes, provocan danos para a
saúde.
Os factores de risco
Son as condicións de traballo que poden ter un efecto
agresivo sobre a saúde do traballador e pódense clasificar
nos seguintes grupos:
Condicións de seguridade: Elementos móbiles, cortantes,
electrificados, combustibles, etc. Para poder controlar
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
estes elementos estudaremos as máquinas e as
ferramentas, os equipos de transporte, as instalacións
eléctricas, os sistemas contra incendios, etc.
Entorno físico: Compoñentes físicos do medio ambiente de
traballo, ruído, iluminación, vibracións, condicións
termohigrometricas e radiacións.
Contaminantes químicos e biolóxicos: Sustancias tóxicas,
nocivas, canceríxena,así como microorganismos patóxenos
que poidan estar presentes no medio laboral.
Carga de traballo: Esforzos físicos, manipulación de
cargas, posturas de traballo, exceso de tarefas, estrés,…
Organización do traballo: Quendas de traballo
inadecuadas,…
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
AS ESPECIALIDADES PREVENTIVAS
Os factores de risco son tratados dentro da prevención
por cada unha das súas especialidades. As especialidades
preventivas contempladas na lei de prevención de riscos
son as seguintes: Medicina do Traballo, Seguridade no
Traballo, Hixiene Industrial e Ergonomía e Psicosocioloxía
aplicada.
Medicina do Traballo
Ciencia que partindo do coñecemento do funcionamento do
corpo humano e do medio en que este desenvolve a súa
actividade, neste caso o laboral, ten como obxectivos a
promoción da saúde (ou prevención da perda da saúde), a
curación das enfermidades e a rehabilitación.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
Seguridade no traballo
A Seguridade no traballo é o conxunto de técnicas e
procedementos que teñen por obxecto eliminar ou diminuír
o risco de que se produzan os accidentes de traballo
Hixiene industrial
A Hixiene Industrial é a técnica que prevén a aparición de
enfermidades profesionais, estudando, valorando e
modificando o medio ambiente físico, químico ou biolóxico
do traballo. O seu campo de actuación está centrado nos
axentes contaminantes físicos, químicos e biolóxicos que
proceden do lugar de traballo e o seu obxectivo é evitar
que cheguen a producir un dano á saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE SEGURIDADE E SAÚDE NO
TRABALLO
CONCEPTOS BÁSICOS
Ergonomía
A Ergonomía é unha disciplina preventiva cuxo obxectivo é
a adecuación entre o traballo e a persoa.
Psicosocioloxía
A Psicosocioloxía aplicada á prevención de riscos laborais
dedícase ao estudo e tratamento dos factores de natureza
psicosocial e organizativa existentes no traballo, que poden
repercutir na saúde do traballador.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
introdución
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
INTRODUCIÓN
Nestes últimos anos, produciuse un cambio no modo de
abordar a protección da seguridade e saúde dos
traballadores. Dun enfoque “puntual” (só se actúa cando
ocorre “algo”) pasouse a un enfoque “global” e
“preventivo” (actúase antes de que ocorra “algo”
planificándoo adecuadamente).
Deste novo enfoque despréndese que a actuación
preventiva:
-débese planificar e integrar no conxunto de actividades
que se desenvolven na empresa ou explotación.
-debe facerse avaliando os riscos presentes no medio
laboral e adoptando, cando sexa necesario, das medidas
adecuadas que eliminen ou polo menos reduzan os riscos
detectados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
INTRODUCIÓN
É necesario pois, que todas aquelas persoas que traballen
en coñezan, polo menos, os principais riscos que poden
estar presentes no medio laboral así como os sistemas de
avaliación e control dos mesmos.
Así mesmo, para colaborar eficazmente en a protección de
a saúde dos traballadores, será necesario que todos e
cada un poidan, nun momento determinado, actuar en caso
de emerxencia.
Neste módulo “Riscos Xerais e o seu Prevención” ofrécese
a información e a formación necesaria para facilitar as
tarefas en materia preventiva.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
obxectivos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
OBXECTIVOS
-Capacitar ao traballador para coñecer os riscos máis
comúns, avalialos e, no seu caso, establecer medidas
preventivas compatibles coas súas posibilidades.
-Preparar ao traballador para a participación nas accións
de emerxencia.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
tipos de riscos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. ÍNDICE
RISCOS XERAIS
RISCOS POR AXENTES CONTAMINANTES
RISCOS POR CARGA DE TRABALLO, FÍSICA OU MENTAL
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL E SINALIZACIÓN
SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
ÍNDICE
INTRODUCIÓN
OBXECTIVOS
CONTIDOS
• O LUGAR E A SUPERFICIE DE TRABALLO
• AS FERRAMENTAS
• AS MÁQUINAS
• ELECTRICIDADE
• OS INCENDIOS
• ALMACENAMIENTO, MANIPULACIÓN E
TRANSPORTE
• O MANTEMENTO
RESUMO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
INTRODUCIÓN
En todo sistema de traballo prodúcense unha serie de
anomalías ou situacións de risco que poden chegar a danar
ás persoas, aos produtos, ás máquinas e instalacións, etc.
As causas dos accidentes normalmente non producen
molestias (un oco sen cubrir, un cable eléctrico sen
protexer...), polo que ás veces non hai présa en
solucionalas. Noutras ocasións descoñécese a existencia
dun perigo por quen están expostos ao mesmo.
A Seguridade no Traballo trata de identificar e anular ou
diminuír estas causas e así conseguir o seu obxectivo:
“reducir os accidentes de traballo”.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
OBXECTIVOS
-Coñecer as causas que son orixe de accidentes debidos a
lugares de traballo, equipos, produtos e instalacións e a
actuación fronte ás mesmas para evitalas.
CONTIDOS
É importante que o lugar en que se desenvolve o traballo
estea en boas condicións de seguridade; deste xeito
evitaremos accidentes e traballaremos mellor.
PERIGOS DEBIDOS AO LUGAR DE TRABALLO
-Caídas ao mesmo nivel
-Caídas a distinto nivel
-Pisadas sobre obxectos
-Choques contra obxectos móbiles
-Atropelos con vehículos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Caídas de obxectos por esborralle ou derrubamento.
Pode conseguirse un lugar máis seguro de traballo
aplicando, entre outras, as seguintes recomendacións:
Vías de circulación e escaleiras:
-Os corredores e vías de circulación de vehículos deben
ser de dimensións adecuadas; Corredores para circulación
de persoas. Mínimo 1m de ancho
-Vías para circulación de vehículos. O ancho do vehículo
(ou a súa carga) incrementado en 1m para vías dun só
sentido. Para vías de dobre sentido, o ancho de 2 vehículos
(ou a súa carga) incrementado en 1.4m.
-A altura das vías e portóns de circulación de vehículos
será do vehículo ou a súa carga incrementada en 0.3 m.
Todas as vías de paso han de estar libres de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
obstáculos para evitar caídas e envorco de vehículos.
Coidarase especialmente a limpeza nas vías de evacuación
e saídas de emerxencia.
As vías de paso estarán sinalizadas, e instalaranse, en caso
necesario, elementos que faciliten a circulación segura:
espellos nos cruces, sinais de stop.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-As condicións de iluminación deben ser adecuadas para o
traballo que se realiza.
-Os chans han de ser non escorregadizos e deberase
utilizar calzado apropiado ao tipo de chan.
-As máquinas deben gardar as distancias de separación
que permitan aos traballadores suficiente espazo para o
acceso e movementos seguros ao redor da máquina. As
partes salientes das máquinas non deben irromper nunca
nas vías de circulación.
Escaleiras:
-As escaleiras de madeira non deben pintarse para non
ocultar os seus defectos. Os seus largueiros serán dunha
soa peza e os chanzos irán encaixados, nunca cravados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-As escaleiras de man non se usarán simultaneamente por
dous traballadores e non se empatarán si non están
deseñadas para iso.
-Non se subirá a unha escaleira de man portando
ferramentas ou calquera outro peso que poida provocar
desequilibrios. Usaranse bolsas portaferramentas.
-A anchura mínima das escaleiras fixas será de 1m e
estarán protexidas por varandas regulamentarias (altura
mínima de 1m, listón intermedio e rodapés).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Portas e portóns:
-As portas de acceso a escaleiras deben abrir sobre un
descanso e non directamente sobre as escaleiras.
-As portas polas que se acceda a unha vía de paso de
vehículos, terán unha varanda en fronte, para evitar a
saída directa á vía.
-As portas de saída de emerxencia estarán sinalizadas,
abrirán sempre cara a fóra, manteranse libres de
obstáculos e non se pecharán con chave.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Ocos e desniveis:
-Os ocos nas paredes ou nos chans polos que poidan caer
materiais ou persoas deben ter colocadas proteccións
adecuadas: varandas regulamentarias, mallazo para tapar
ocos no chan, redes de protección (en obras de
construción),
-Nos traballos en cubertas (reparación, limpeza,
construción) hai que asegurarse da resistencia do teito
antes de subir e tomar as medidas de precaución
necesarias: arnés de seguridade, liña de vida,…
A orde e a limpeza
A orde e limpeza son principios básicos que propician a
seguridade:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
- Permiten un aproveitamento máis racional do espazo.
- Facilitan a adopción de medidas preventivas.
- Evitan moitos accidentes e comportamentos inseguros.
- Contribúen a crear un clima favorable para a mellora das
condicións de traballo e da produtividade.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Moitos accidentes poden ser evitados con medidas
preventivas elementais e de baixo costo.
-É necesario a orde e a limpeza nos postos de traballo e a
realización de revisións periódicas dos mesmos. Dispoñer
dun lugar fixo para depositar os útiles e ferramentas. Só
se sacarán os que se estean utilizando.
-Os materiais (cables, mangueiras, bobinas), produtos
acabados e produtos de desfeito han de poder ser
retirados sen estorbar os movementos dos operarios.
-Manter os chans limpos de aceites ou outros materiais
que poidan provocar accidentes. As superficies do lugar de
traballo non serán escorregadizas, en caso contrario
colocaranse elementos antiescorregadizos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
AS FERRAMENTAS
Moitas das lesións que se producen débense á utilización
de ferramentas, xa sexan manuais ou accionadas por
motor.
As ferramentas manuais máis utilizadas son: martelos,
ciceis, coitelos, hachas, serras, tenaces, alicates,
desaparafusadores e chaves.
Causas principais de lesións:
-Inadecuada utilización das ferramentas.
-Utilización de ferramentas defectuosas.
-Emprego de ferramentas de mala calidade.
-Transporte e almacenamento incorrecto.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Perigos máis importantes:
-Contacto con elementos cortantes.
-Proxección de fragmentos.
-Golpes por sobreesforzos.
Medidas preventivas:
-Adquisición de ferramentas de calidade.
-Usaranse só para o traballo para o que foron deseñadas.
-Formación adecuada para a utilización de cada tipo de
ferramenta.
-Utilización de lentes protectoras cando haxa perigo de
proxección de partículas.
-Utilización de luvas ao manipular ferramentas cortantes.
-Mantemento periódico (reparación, afiado, limpeza, etc.).
-Manter as ferramentas limpas de aceite, graxas e outras
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
circunstancias escorregadizas.
-Revisión periódica do estado dos mangos, recubrimentos,
illantes, etc.
-Almacenamento en caixas ou paneis adecuados, onde cada
ferramenta teña o seu lugar.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
As ferramentas a motor están desprazando a as manuais,
implicando a aparición de novos riscos para o traballador.
As ferramentas a motor máis perigosas son: ferramentas
pneumáticas, taladradoras e esmeriles fixas e portátiles.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Perigos máis importantes:
-Contacto eléctrico.
-Contactos con elementos de corte
-Proxección de partículas.
-Sobreesforzos.
Medidas preventivas:
-Igual que ferramentas manuais.
-Prevención por risco da enerxía utilizada.
-Ferramentas eléctricas con dobre illamento ou con
tensión de seguridade (24 voltios).
-Non retirar nunca os resgardos de seguridade.
-Seguir as instrucións do fabricante.
As principais causas de lesións como consecuencia do
manexo de ferramentas son: uso inapropiado, inadecuación
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
das mesmas ao traballo, ferramentas defectuosas,
transporte e almacenamento incorrectos, carencia de
protección, proteccións quitadas.
AS MÁQUINAS
Para evitar os accidentes producidos por máquinas
débense levar a cabo as seguintes actuacións xerais:
-Adquirir máquinas seguras (máquinas co marcado CE).
-Instalar, utilizar e manter adecuadamente a máquina,
seguindo as instrucións do fabricante.
-Revisar as máquinas das que xa se dispón.
Perigos asociados ás máquinas
-Perigo mecánico: son os causados polos elementos físicos
da máquina. Elementos móbiles (coitelas, carros, etc.).
Elementos de transmisión (eixes, poleas, etc.). Proxección
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
de elementos da máquina por rotura. Proxección do
material traballado.
-Perigo eléctrico: Choque eléctrico ou queimaduras por:
contacto con partes en tensión (contactos directos) ou
accidentalmente en tensión (contactos indirectos), ou
illamento non adecuado.
-Perigo térmico: Queimaduras por contacto con obxectos
ou materiais quentes.
-Perigos producidos pola exposición ao ruído: As máquinas
son ruidosas e poden causar perda da agudeza auditiva,
fatiga, interferencia coa comunicación oral e con sinais
acústicos.
-Perigos producidos por a exposición a vibracións: as
vibracións moi intensas poden dar lugar a trastornos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
musculares na man, lumbago, ciática...
-Perigos por mal deseño da máquina: a inadecuación da
máquina ás características e aptitudes humanas, pode ser
orixe de efectos fisiolóxicos derivados de posturas
incómodas, esforzos excesivos ou repetitivos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
O obxectivo da prevención de riscos en máquinas, é
eliminar o riscos na súa orixe, é dicir no deseño da propia
máquina. Nalgunhas ocasións non se pode eliminar o risco
na orixe e polo tanto hai que utilizar medios de protección
colectiva: resgardos e mandos de seguridade.
Un resgardo é o compoñente dunha máquina utilizado como
barreira material para garantir a protección (p.ex. a
protección dunha serra circular). É moi importante non
retirar os resgardos dos que vén dotada a máquina porque
son un elemento de protección da mesma.
Os resgardos das máquinas poden ser fixos:
-Non se poden abrir ou só cunha ferramenta
-Envolven a zona de perigo, ou distancian ao traballador da
mesma.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Móbiles:
-Co resgardo aberto, os elementos perigosos da máquina
non se accionan.
-A apertura do resgardo cando estes elementos están en
funcionamento, provoca a parada da máquina.
Un mando de seguridade de protección é aquel que permite
que se poña en marcha a máquina baixo unhas
determinadas condicións de seguridade.
Ademais destes elementos de seguridade existen outros
medios de protección, como dispositivos fotoeléctricos que
deteñen a máquina cando alguén pasa un límite de
seguridade.
Outras recomendacións para o manexo seguro de
máquinas son:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-O manual de instrucións do fabricante debe ser seguido e
respectado en todo momento. O funcionamento, as
reparacións, mantemento e substitución de pezas faranse
sempre conforme ao que no indíquese.
-A formación dos traballadores no correcto manexo dos
equipos é básica para evitar situacións de perigo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Débense adquirir máquinas seguras e instalar, utilizar e
manter adecuadamente a máquina, seguindo as instrucións
do fabricante. A certificación dunha máquina (marcado CE)
indica que cumpre coas condicións xerais de seguridade,
como xa se dixo no módulo de conceptos básicos.
-Como medida suplementaria, todas as máquinas irán
provistas de parada de emerxencia, excepto aquelas en as
que devandito dispositivo non sexa útil por ser ferramentas
portátiles ou posuír un gran movemento de inercia.
-Para traballar coa máquina deberanse utilizar os equipos
de protección individual indicados polo fabricante, para
protexer ao traballador no caso de que a protección
colectiva falle.
-As zonas perigosas das máquinas deben estar ademais
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
sinalizadas, indicando os perigos que poden supoñer para o
operario. A máis habitual é a sinalización por medio de
carteis, e a auditiva (sirenas ou alarmas)
-Mantemento adecuado. O mantemento da máquina
realizarao sempre persoal cualificado seguindo o manual
de instrucións do fabricante. Un mantemento adecuado
evita o deterioro da máquina que pode causar accidentes.
A ELECTRICIDADE
A electricidade é unha das formas de enerxía máis
utilizada, proporcionando axuda e benestar en a maioría
das nosas actividades, pero presenta importantes riscos
que é preciso coñecer e prever. O corpo humano é
condutor e o paso da corrente pode producir queimaduras
externas e internas, fibrilación ventricular, asfixia, paro
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
cardíaco,…
Os principais factores que determinan os efectos da
corrente eléctrica no corpo humano son:
-Intensidade
-Tempo de exposición
-Tensión
-Resistencia do corpo (depende da superficie de contacto,
humidade da pel, temperatura,)
-Frecuencia da corrente
-Percorrido a través do corpo (a descarga é tanto máis
grave cando atravesa órganos básicos, sobre todo o
corazón)
-Capacidade de reacción da persoa
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Tipos de contacto eléctrico:
Contacto directo:
É o que se produce coas partes da instalación que están en
tensión (p.ex. un cable eléctrico).
Para evitar os contactos directos temos que:
-Afastar os cables e conexións dos lugares de traballo e
paso.
-Recubrir as partes en tensión con material illante
apropiado.
-Utilizar tensións de seguridade inferiores a 24 voltios.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Contacto indirecto:
É o que se produce con masas postas en tensión
accidentalmente (p.ex. a carcasa dun motor).
Para evitar os contactos indirectos existen dous medios de
defensa:
-A posta a terra.
-O interruptor diferencial.
Cando se produce un contacto eléctrico indirecto, a posta
A terra desvía unha gran parte da corrente eléctrica que,
doutro xeito, pasaría a través do corpo do traballador.
Pero ¡atención! Todas as postas a terra poden non estar
en bo estado. Hai que facelas revisar por un electricista
periodicamente.
O interruptor diferencial é un aparello de gran precisión
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
que corta a corrente case no momento de producirse unha
corrente de derivación cara á carcasa ou masa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
MEDIDAS BÁSICAS DE PREVENCIÓN
-Non realice traballos eléctricos sen estar capacitado para
iso.
-Coidado con as liñas eléctricas. Manteña a distancia de
seguridade.
-Utilice equipos e medios de protección individual
certificados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Nos lugares mollados ou metálicos utilice só aparellos
eléctricos portátiles a pequenas tensións de seguridade.
-Vixíe que a súa contorna ou zona de traballo sexa seguro
Si ten que traballar en instalacións eléctricas recorde as 5
regras de ouro:
-Abrir con corte visible todas as fontes de tensión,
mediante interruptores e seccionadores que aseguran a
imposibilidade do seu cerre intempestivo.
-Encravamento ou bloqueo, si é posible dos aparatos de
corte.
-Recoñecemento da ausencia de tensión.
-Poñer en terra e en curtocircuíto todas as posibles fontes
de tensión.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Colocar as sinais de seguridade adecuadas, delimitando a
zona de traballo.
Ferramentas eléctricas
-Os cables de alimentación terán illamento seguro e sen
deterioro. Non estarán tirados polo chan nin ao aire, irán
polo interior de canaletas
-Todas as conexións faranse por medio de claravillas
adecuadas e non por cables pelados.
-Todas as ferramentas eléctricas manuais han de estar
protexidas: con tensións de seguridade (24 V),
interruptores diferenciais de alta sensibilidade (30 mA),
instalación de posta a terra, dobre illamento, etc.
-Comprobarase periodicamente o correcto funcionamento
das proteccións.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Desconectaranse ao terminar coa súa utilización ou cando
de produza unha pausa no traballo.
-Non se tirará do cable de utilización para desenchufar a
ferramenta.
-Desconectarase primeiro da rede e logo da ferramenta.
En xeral débese comprobar que:
-Caravillas, enchufes, interruptores automáticos e fusibles
son os adecuados.
-Impídese o acceso a partes en tensión, mantendo
pechadas as envolventes e carcasas, si é posible con
chave, que debe ser gardada pola persoa responsable.
-Os cadros eléctricos están pechados e sinalizados e só
accede a eles persoal autorizado.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Os interruptores de alimentación son accesibles e que
todos deben coñecer como utilizalos en caso de
emerxencia.
-Revísanse periodicamente as instalacións eléctricas e que
as reparacións e mantemento son realizados por
electricistas competentes.
-Tense un listado dos aparellos portátiles co fin de que
sexan revisados periodicamente.
-Retírase do uso todo aparello que se sospeite que
presenta algún problema, en espera de ser revisado por
persoal competente.
-Desconéctanse da rede eléctrica as ferramentas e
equipos antes de proceder á súa limpeza, axuste ou
mantemento.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
OS INCENDIOS
O lume é unha enerxía poderosa que, cando non está
controlada, pode destruír vidas humanas e causar graves
perdas no noso medio ambiente.
A seguridade contra incendios contempla todo un conxunto
de medidas destinadas non só a evitar o inicio do mesmo,
senón a controlar e eliminar o seu propagación.
Para que o lume iníciese é necesario que coincidan en
tempo e lugar unha serie de factores aos que
denominamos factores do lume: combustible, comburente
e enerxía de activación e reacción en cadea.
Factores do lume
COMBUSTIBLE: É toda sustancia capaz de arder. Pode ser
sólida, líquida ou gasosa.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
COMBURENTE: O comburente normal é o AIRE, que contén
aproximadamente un 21% en volume de osíxeno.
ENERXÍA DE ACTIVACIÓN: É necesario que exista un foco que
proporcione a enerxía suficiente para que o lume
prodúzase. Os focos máis comúns poden ser: cigarros,
faíscas, lumes mal apagados, fallos eléctricos, traballos de
soldadura, etc.
REACCIÓN EN CADEA: É o proceso mediante o cal progresa
a combustión. Depende da temperatura, resistencia do
local.
Para evitar o inicio bastará con eliminar algún dos
factores de lume
Normas para evitar o inicio
-Ventilar os locais para evitar concentracións perigosas de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
gases combustibles no aire. O po en suspensión
(carpinterías, fábricas de fariña) tamén pode estoupar e
producir incendios. É importante dispoñer de sistemas de
extracción adecuados á tarefa.
-Almacenar os produtos inflamables e combustibles illados
e afastados das zonas de traballo. Utilizar recipientes
hermeticamente pechados, tanto para almacenamento,
transporte e depósito de residuos.
-Limpar, drenar ou lavar, antes de manter ou reparar
instalacións que contiveron, ou polas que circularon,
produtos inflamables.
-Sinalizar adecuadamente os recipientes ou conducións
que conteñan líquidos inflamables
-Prohibición de fumar e de introducir útiles que poidan
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
xerar chamas ou faíscas.
-Afastar das zonas de incendio fontes de calor (caldeiras,
estufas, procesos de soldadura, etc.).
-Revisión da instalación eléctrica, para evitar que o seu
mal estado poida ser orixe de incendios. As ferramentas
eléctricas desconectaranse ao acabar a xornada. Non
reparar os cables con cinta illante
-Non mesturar sustancias químicas cuxa reacción
descoñeza, pois pode desprenderse calor suficiente para
xerar o incendio.
-Poñer en coñecemento das empresas contratadas que
traballen nos nosos locais os riscos de incendio existentes
nos mesmos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
¿Que é un extintor?
É un aparello que contén un axente extintor que pode ser
proxectado sobre o lume pola acción dunha presión
interna.
Os extintores situaranse en función do tipo de lume, e da
instalación a protexer.
Deben estar perfectamente sinalizados e terán fácil
acceso, non debendo estar colocado o seu punto máis
elevado a máis de 1,70 m. do chan. Cada 3 meses debe
comprobarse a accesibilidade, bo estado, precintos, estado
de carga (peso e presión), estado das partes mecánicas
(boquillas, válvulas, mangueiras, etc.).
Ademais, deberán ser revisados por persoal especializado
(en xeral, as casas subministradoras), que realizarán:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Cada ano: Verificación do estado de carga, comprobación
da presión de impulso do axente extintor, estado das
mangueiras, boquillas...
-Cada 5 anos: Retimbrado do extintor (ata un máximo de 3
veces). Aos 20 anos o extintor deberá ser substituído por
outro.
Non todos os lumes son iguais, nin todos os axentes
extintores son adecuados para todos os lumes. O mal uso
do axente extintor fronte a un determinado tipo de lume
pode aumentar o problema en lugar de reducilo.
É necesario coñecer os diferentes tipos de lume que se
poden presentar e a adecuación de cada un dos axentes
extintores fronte ao mesmo.
Todas as persoas que traballan en locais con risco de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
incendio deben ser adestradas en o manexo de extintores e
deben realizar prácticas con lumes reais para coñecer por
si mesmas a eficacia dun extintor.
Outros equipos para a extinción de incendios son: Bocas de
Incendio Equipadas (BIE´s), hidrantes.
Protección contra incendios
É o conxunto de medidas destinadas a controlar un
incendio, si prodúcese.
Unha boa protección vén en función dunha boa detección,
extinción e alarma.
Por iso é moi importante dotar a certas instalacións de
detección automática ou polo menos facelo naquelas zonas
onde o risco de incendio pode ser maior.
-Si as actuacións para atacar o incendio non se dificultan a
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
causa do fume, non deben abrirse portas nin fiestras.
-Si hai fume, colocar un pano húmido cubrindo a entrada
das vías respiratorias, procurando ir agachado a ras de
chan. O fume tende a ir cara arriba.
-Usar os extintores de acordo coas normas de utilización.
É mellor actuar con varios extintores que uno a un,
tomando a precaución de non enfrontalos entre si.
-Si se inflaman as roupas, non hai que correr: as chamas
aumentarían. Revolcarse polo chan e/ou envolverse con
manta ou abrigo. Si é outra persoa, trataremos de detela e
actuaremos igual.
E sobre todo: ¡non expoñerse inútilmente!
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
ALMACENAMENTO, MANIPULACIÓN E TRANSPORTE
O correcto almacenamento dos distintos materiais evitará
en gran medida os riscos do seu desprendemento,
corremento, etc. con as graves consecuencias que se
poden derivar.
Almacéns:
-A mala ordenación dos almacéns, ademais de producir
perdas de tempo importantes, pode orixinar esborralles,
atropelos, golpes, incendios, etc.
-A súa boa ordenación debe mellorar as condicións de
traballo e a produtividade. A distribución dos materiais
almacenados estará en consonancia coas necesidades da
empresa de modo que calquera deles póidase localizar
fácil e rapidamente.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
Recomendacións:
-Almacenar debidamente os obxectos en sentido vertical
sobre o nivel do chan de maneira que non se
descompensen.
-Non deixar que os obxectos sobresaian das cheas ou pilas
onde se atopan, sobre todo cando se trate de elementos
contra os que se poidan producir golpes daniños (ferralla,
tubos, troncos)
-Non subir aos bastidores para chegar ás repisas
superiores nun estante, utilizar escaleiras. Os bastidores
poden ceder provocando un esmagamento do operario
-Non apoiar as cheas pesadas en paredes estruturais.
-Non desfacer as cheas arroxando cousas desde arriba ou
tirando desde abaixo; pódense producir golpes aos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
operarios que estean na parte inferior, ou caídas do
operario que estea encima, ao intentar suxeitar o material
que lle tiran.
-Non superar a carga de seguridade de bastidores, repisas
ou chans.
-Calzar os obxectos que poidan rodar, como os cilindros, e
manter os artigos pesados preto do nivel do chan (con iso
mellórase a estabilidade do amoreamento)
-Evitar danar colectores, bastidores e materiais polas
forquitas das carretillas elevadoras e outros vehículos.
-Retirar da zona de traballo o que non estea en uso e non
se necesite.
-Ter soamente a materia prima necesaria para a xornada.
-Colocar cada cousa no seu lugar e dispoñer dun lugar
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
para cada cousa.
Transporte e manexo de materiais
Os equipos para levantamentos de cargas deben ser
deseñados e construídos de maneira que sempre poidan
ser utilizados en condicións aceptables de seguridade.
ELEVADORES
APARATOS
ELEMENTOS
AUXILIARES
EQUIPOS PARA LEVANTAR CARGAS
PLATAFORMAS ELEVADORAS
MONTA CARGAS, CINTAS
GRÚAS, APARELLOS
CADENAS
ESTRIBEIRAS
GANCHOS
FORQUITAS
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
O perigo máis frecuente que comportan estes equipos é o
mal funcionamento dalgúns dos seus elementos, o cal pode
orixinar roturas con posibilidade de consecuencias graves,
xa sexa por caída de obxectos, caídas de altura, golpes ou
atrapamentos.
Recomendacións:
-Utilizar máquinas e elementos auxiliares en bo estado e
adecuados á función que van realizar.
-Levar a cabo revisións periódicas de todos os elementos
cuxo deterioro pode supoñer un risco (cables, cordas,
etc.).
-Comprobar previamente todos os elementos importantes
antes de poñer a máquina en funcionamento.
-A elevación e descenso de cargas farase lentamente,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
evitando todo arranque e parada brusca, que poida
producir abalos ou desprendemento do material.
-Non se deixarán cargas suspendidas.
-Non se trasladarán cargas por encima de persoas ou
postos de traballo, en previsión de desprendementos.
-Prohibirase que as persoas permanezan debaixo de
cargas izadas.
-O operario que manexe a máquina (guindastre torre,
ponte guindastre,…) estará situado nunha posición desde a
que controle tanto a zona de carga como a de descarga.
-Débese formar teórica e practicamente, para o manexo
da máquina, ás persoas que a vaian a utilizar. O
descoñecemento da maquinaria pode provocar accidentes
moi graves e totalmente evitables.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Cando non se están utilizando as máquinas, gardaranse as
chaves de contacto ou accionamento en lugar seguro.
-As zonas de circulación de materiais e persoas estarán
claramente delimitadas e, si é posible, separadas.
-As zonas de circulación deberán estar libres de
obstáculos e ben iluminadas.
O MANTEMENTO
Os traballos de mantemento son necesarios para previr
paradas e averías ou para arranxalas si prodúcense.
Medidas preventivas
-Seguir sempre o manual de instrucións.
-Nunca debe realizarse un traballo de mantemento por un
traballador que non teña a formación adecuada.
-Antes de traballar nunha máquina, hai que parar o órgano
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
motor ou illala das redes de enerxía eléctrica, hidráulica ou
pneumática desconectando e bloqueando o interruptor de
alimentación e as válvulas de entrada. Tamén hai que
anular as enerxías residuais.
-En máquinas fixas, para o bloqueo de motor,
interruptores, válvulas de alimentación, etc., usaranse
cadeados cunha soa chave. En máquinas móbiles
retirarase a chave de contacto. En ambos casos as chaves
estarán en poder do empregado que realice o traballo na
máquina.
-Cando varios traballadores estean traballando nunha
máquina ou instalación, debe utilizarse un dispositivo de
bloqueo con posibilidade de colocar varios cadeados (cada
un co seu).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
-Só debe poder conectarse o órgano motor ou a enerxía á
máquina cando se quitaron todos os bloqueos.
-Sinalice que a máquina atópase consignada.
Deben extremarse as precaucións:
-Na entrada a recipientes e espazos confinados (rexistros
de cloacas, pozos, silos, cubas, etc.) ventilando e
renovando a atmosfera. En caso necesario utilizaranse
equipos de respiración autónomos.
-En traballo con ferramentas que poidan producir faíscas
cando a atmosfera pode ser explosiva (bidóns, silos
tratados e/ou con po, etc.).
-Na apertura ou desconexión de recipientes que conteñan
sustancias inflamables ou tóxicas.
-En tellados e gabias (debido á posible caída de altura).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
RESUMO
OS INCENDIOS
A prevención de incendios baséase en cortar o inicio do
incendio mediante a eliminación dalgún dos tres factores
do lume (combustible, comburente, calor). Para evitar o
inicio bastará con eliminar algún dos factores.
A protección contra incendios é o conxunto de accións
destinadas a que, no caso de que se inicie o incendio, este
quede reducido no seu propagación e nas súas
consecuencias.
Unha boa protección vén en función dunha boa detección,
extinción e alarma.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
ALMACENAMENTO, MANIPULACIÓN E TRANSPORTE
Desde o punto de vista prevencionista hai que considerar:
a) os almacéns de materiais
b) a súa manipulación e transporte
O perigo máis frecuente que presentan os equipos de
levantamento de cargas é o mal funcionamento dalgún dos
seus elementos.
As medidas preventivas principais son: non superar as
cargas máximas, calzar as pilas e obxectos, retirar o non
necesario, non elevar de forma brusca, utilizar elementos
adecuados e non deixar cargas suspendidas.
Para levantar cargas manualmente empregarase unha
técnica adecuada á forma e ao peso da mesma.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS XERAIS
TRABALLOS DE MANTEMENTO
Seguir sempre o manual da máquina.
Non traballar con máquina en marcha. Illala e bloqueala.
Precaucións para traballos en espazos confinados,
tellados, gabias, etc.
Tipos de contacto eléctrico:
-Contacto directo: Se produce con las partes activas de la
instalación.
-Contacto indirecto: se produce con masas postas en
tensión.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
ÍNDICE
INTRODUCIÓN
OBXECTIVOS
CONTIDOS
• EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS
• EXPOSICIÓN A AXENTES FÍSICOS
• EXPOSICIÓN A AXENTES BIOLÓXICOS
• AVALIACIÓN DO RISCO E CONTROL DO RISCO
RESUMO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
INTRODUCIÓN
O home desenvolve a súa actividade profesional nun medio
ambiente que pode chegar a deteriorar o seu estado de
saúde a curto, medio ou longo prazo.
A presenza de substancias químicas no medio ambiente é
algo habitual tanto na vida cotiá como na laboral. Con todo,
os produtos químicos que se atopan no traballo adoitan ser
moito máis numerosos e potencialmente máis daniños que
os que se atopan en casa ou na rúa.
A enerxía que nos rodea nas súas diversas formas tamén
pode danar ao traballador pola súa “calidade” (natureza)
e/ou “cantidade” (intensidade). A enerxía está presente
baixo distintas formas: enerxía mecánica (ruído e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
vibracións), enerxía electromagnética (luz visible,
ultravioleta, infravermellos, raios X, Gamma, etc.) e
calorífica (a calor ou a súa ausencia, o frío).
Para rematar existen microorganismos que poden causar
enfermidades no home como son fungos, bacterias, virus,
etc. presentes na materia que se manipula (vexetais,
madeiras, produtos alimentarios,...) ou en seres vivos
(gando, insectos, etc.) A hixiene laboral é a encargada de
previr os riscos xerados por todos estes “axentes”.
Preséntanse os tres tipos de axentes (químicos, físicos,
biolóxicos), como interactúan co home, as consecuencias
desta relación e o distinto modo de previr os riscos que
xeran.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
OBXECTIVOS
-Identificar posibles riscos derivados do medio ambiente
de traballo.
CONTIDOS
EXPOSICIÓN A AXENTES QUÍMICOS
Efectos sobre o organismo
Os contaminantes químicos, tamén chamados axentes
químicos, son substancias que, pola forma de presentarse,
poden ser absorbidas polo organismo e producir en pouco
tempo, ou ao longo dos anos, efectos daniños para a saúde
do individuo. Pódense contar por miles, sendo algunhas de
orixe natural e outras de orixe artificial (creadas polo
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
home). Poden producir danos si a cantidade absorbida, ou
dose, é suficiente.
A dose depende da cantidade de axente presente
(concentración) e do tempo que se permaneza exposto á
acción do mesmo (tempo de exposición).
Canto menor sexa a dose necesaria para que unha
sustancia produza danos no organismo, maior é a súa
toxicidade. Posto que os axentes químicos difiren nas súas
propiedades físicas e químicas, tamén os efectos que
producen son diferentes, sendo estes efectos de
importancia variable, desde a simple irritación de ollos e
mucosas ata o cancro.
Tamén se caracterizan estes efectos por poderse
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
manifestar moito tempo logo de cesar a exposición, como
é, por exemplo, o caso do cancro por exposición a amianto.
Vías de entrada
Os axentes químicos son absorbidos por o organismo a
través de unha ou varias vías de entrada que, por orde de
importancia, son:
A materia atópase na natureza en tres estados: gasoso,
líquido e sólido e dado que os tóxicos entran no noso
organismo principalmente a través de a respiración, é
importante coñecer como as substancias químicas poden
atoparse en o aire que nos rodea.
A dose por inhalación dun axente químico depende da
concentración ambiental do axente e do tempo de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
exposición.
Os gases e vapores forman unha mestura perfecta co aire,
e permanecen no ambiente durante prolongados períodos
de tempo, aumentando o risco de inhalación.
Os líquidos e sólidos tamén poden permanecer durante
longo tempo suspendidos no aire en forma de aerosoles, é
dicir, en forma de partículas finamente divididas. Poden ser
néboas, po, fumes, etc. O tamaño de partícula condiciona o
tempo de permanencia no aire e con iso o risco de
inhalación.
Envasado e etiquetado
Os produtos químicos atópanse presentes na maior parte
de sectores de actividade e nun gran número de postos de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
traballo, non só en os lugares onde se utilizan senón tamén
en actividades como o transporte, a recepción e o
almacenamento de produtos ou a eliminación de
excedentes e residuos.
Na normativa establécese a obrigatoriedade de que os
envases ou recipientes que conteñan produtos perigosos
leven unha etiqueta e de que a súa fornezo acompáñese
cunha ficha de datos de seguridade (FDS).
Os produtos químicos perigosos unicamente poderán
comercializarse cando os seus envases non teñan perdas,
non sexan, nin eles nin as súas pechaduras, atacables polo
produto, sexan fortes e sólidos e, nos casos en que sexa
necesario, dispoñan de sinais detectables ao tacto e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
estean provistos de pechaduras de seguridade para nenos.
Segundo a actual normativa, todo recipiente que conteña
un produto perigoso debe levar unha etiqueta ben visible
na que se inclúan, ademais do nome do produto e do
responsable do seu comercialización, coa súa dirección e
número de teléfono, uns datos que permitan recoñecer o
perigo ou perigos intrínsecos (potenciais) que poidan
presentarse.
Os produtos deben ir acompañados ademais do seu
correspondente ficha de datos de seguridade, que debe
estar a disposición dos operarios e hase de ter en conta
para a manipulación das sustancias. As fichas de
seguridade conteñen os seguintes datos:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-Composición/información sobre os compoñentes: nome
químico ademais da denominación comercial .
-Riscos: os efectos a curto prazo (agudos) ou a longo
prazo (crónicos) tanto de exposicións illadas como de
exposicións repetidas. Os síntomas dunha intoxicación
aguda e dunha intoxicación crónica
-Límites de exposición: a que concentración ou dose
prodúcense efectos daniños
-Primeiros auxilios: as medidas de emerxencia en caso de
contacto cos ollos, coa pel, inhalación ou inxestión
-Estabilidade e reactividade
-Información toxicolóxica: As vías polas que pode penetrar
o tóxico no organismo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-As síntomas e efectos de dita sustancia
-Derrames / vertidos accidentais
-Métodos de control: as medidas que o empresario debería
tomar para controlar a contaminación no lugar de traballo
-Protección persoal: EPI debería utilizarse para protexer:
Os ollos; A pel; A inhalación
-Manipulación, almacenamento, transporte: Equipos e
métodos deberían utilizarse para: Unha correcta
manipulación; Un correcto almacenamento e un correcto
transporte.
-Loita contra o lume: Información sobre: Métodos de
extinción de incendios; Precaucións especiais.
-Propiedades físicas e químicas: Cheiro, aspecto, pH.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-Información ecolóxica: Efectos e comportamentos da
sustancia no medio ambiente
EXPOSICIÓN A AXENTES FÍSICOS
As tres manifestacións da enerxía que nos ocupan son:
-A enerxía mecánica en forma de ruído e vibracións.
-A enerxía electromagnética en forma de radiación (luz
visible, infrarroxa, ultravioleta, raios X, etc.)
-A enerxía calorífica en forma de calor ou frío.
Enerxía mecánica: ruído e vibracións
O ruído defínese en xeral como un son non desexado e
molesto.
Caracterízase por o nivel e a frecuencia. Canto máis forte
golpeemos dous obxectos entre si, maior será o nivel de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
ruído, pero a súa frecuencia non depende diso, senón dos
materiais que chocan. A sirena de unha ambulancia é
exemplo de ruído de frecuencias altas, mentres que o
motor dun coche emite son de frecuencias
fundamentalmente medias e baixas. O individuo medio ten
capacidade para oír sons entre 20 e 20.000 Hz (Herzios) e
as conversacións normais constan de sons entre 500 e
3.000 Hz.
A existencia de ruído no ambiente de traballo pode supoñer
risco de perda de audición. Os niveis excesivos de ruído
lesionan certas terminacións nerviosas do oído.
O risco de perda auditiva empeza a ser significativo a
partir dun nivel equivalente diario (LAeq.d) de 80 dBA
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
supoñendo varios anos de exposición e xornadas de 8
horas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
O LAeq é a media diario do nivel de presión sonora (nivel de
ruído) asignable a un posto de traballo, en decibelios “A”
(dBA).
O dBA é a unidade na que se mide o nivel de ruído na escala
de ponderación A, mediante a cal o son que recibe o
aparello medidor é filtrado de forma parecida a como o fai
o oído humano.
A exposición continuada a niveis de ruído elevados pode
provocar unha perda progresiva e permanente de audición,
chamada hipoacusia. Outros efectos do ruído son: aumento
da frecuencia respiratoria, hipertensión arterial,
trastornos do soño, cansazo, irritabilidade
A exposición a vibracións prodúcese cando se transmite a
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
algunha parte do corpo o movemento oscilante de unha
estrutura, xa sexa o chan, unha empuñadura ou un asento.
As vibracións poden ser:
-De moi baixa frecuencia (as que xeran, por exemplo, o
abalo de trens e barcos producen mareo)
-De baixa frecuencia, como as dos vehículos en
movemento, camións, carretillas elevadoras, etc., que
provocan efectos sobre o oído interno e retardo nos
tempos de reacción
-De elevada frecuencia, tales como as que producen as
motoserras, os martelos pneumáticos, etc. que teñen
consecuencias máis graves como son problemas
articulares, e en brazos e pernas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Segundo o modo de contacto entre o obxecto vibrante e o
corpo, a exposición a vibracións divídese en dous grandes
grupos:
-Vibracións man/brazo. Empuñadura dun martelo,
rebarbadora,...
-Vibracións globais de todo o corpo. Asento dunha
carretilla, dun camión,...
A transmisión de vibracións ao corpo e os seus efectos
sobre o mesmo depende moito da postura e non todos os
individuos presentan a mesma sensibilidade.
Enerxía electromagnética: radiacións ionizantes e non
ionizantes
Unha das formas de transmisión de enerxía é a que se
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
realiza a través da radiación de ondas electromagnéticas.
As ondas electromagnéticas diferéncianse unhas doutras
pola cantidade de enerxía que son capaces de transmitir, e
iso depende da súa frecuencia.
Unha radiación é ionizante cando, ao chocar coa materia,
orixina partículas con carga eléctrica (ións). As radiacións
ionizantes poden ser electromagnéticas; raios X e gamma,
ou corpusculares (partículas compoñentes dos átomos que
son emitidas), partículas alfa e beta.
As exposicións a radiacións ionizantes poden orixinar
danos moi graves e irreversibles para a saúde, ata a longo
prazo, habendo cesado a exposición (entre eles, a xeración
de cancro).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Respecto de as radiacións non ionizantes, os seus efectos
sobre o organismo son de diferente natureza, dependendo
da banda de frecuencias de que se trate. Así, existen:
-Radiación Ultravioleta, que afecta á pel (queimaduras,
cancro) e ollos (conxuntivite).
-Radiación Infravermella, que afecta á pel (queimaduras) e
á retina.
-Microondas, que pola capacidade de calentamento que
teñen, poden causar queimaduras profundas.
-Láser, que destrúe os tecidos pola súa capacidade de
penetración.
-Luz visible, cuxos efectos explicar a continuación.
A luz permítenos ver o que facemos. Un bo sistema de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
iluminación debe asegurar: suficiente cantidade de luz, o
contraste adecuado en a tarefa, o control dos cegamentos,
e un certo grado de confort visual.
Os conceptos utilizados en iluminación son:
O Nivel de iluminación é a cantidade de luz que se recibe
por unidade de superficie e a súa unidade é o lux. A
luminancia é a cantidade de luz devolta por unidade de
superficie na dirección da mirada. A luminancia determina
o aspecto luminoso dunha superficie e a súa unidade é a
candea por metro cadrado (cd/m2).
O Contraste é a apreciación subxectiva da diferenza de
aparencia de dous partes do campo visual vistas
simultánea ou sucesivamente. De aquí despréndense os
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
conceptos: con- traste de luminancia, de cor, contraste
simultáneo ou sucesivo. Mídese por a relación de
luminancias.
O Cegamento é a incapacidade temporal de ver. Está
orixinado pola presenza no campo visual dunha fonte de
elevada luminancia que produce a insensibilización da
retina.
A iluminación natural é desexable pola calidade de luz que
proporciona e polo benestar que implica. No entanto,
debido a que a súa intensidade varía coas estacións e as
horas do día, recórrese á iluminación artificial.
Son tres os tipos principais de fontes luminosas artificiais:
lámpadas de incandescencia, fluorescentes e de descarga
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
de gases, en función do nivel a conseguir.
Toda actividade require unha determinada iluminación que
debe existir como nivel medio na zona en que se
desenvolve a mesma. Este valor depende dos seguintes
factores:
-O tamaño dos detalles.
-A distancia entre o ollo e o obxecto.
-O contraste entre o obxecto (detalle) e o fondo sobre o
que destaca.
-A rapidez do movemento do obxecto.
-A idade do observador.
Canto maior sexa a dificultade para a percepción visual,
maior debe ser o nivel medio de iluminación. Para obter un
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
bo nivel de iluminación deben seguirse as seguintes
recomendacións:
-Adecuar o número, a distribución e a potencia das fontes
luminosas ás esixencias visuais da tarefa.
-Substituír as lámpadas de forma regular. O rendemento
diminúe co uso.
-Limpar regularmente as lámpadas, as luminarias e as
paredes. O po depositado reduce a cantidade de luz
emitida.
-Pintar as paredes e os teitos con cores claras.
Pódese mellorar o contraste mediante a diminución dos
deslumbramentos por reflexión.
O deslumbramento será maior canto maior sexa a
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
cantidade de luz por unidade de superficie, canto máis
próxima estea a fonte luminosa e cando esta estea dentro
do ángulo visual. Para diminuír o deslumbramento, débense
cubrir as lámpadas con difusores e utilizar materiais,
acabados e pinturas mates.
Enerxía calorífica
O ser humano necesita manter unha temperatura interna
de aproximadamente 37°C para o desenvolvemento da vida;
para logralo posúe mecanismos físicos e fisiolóxicos.
Mediante a actividade física o home xera calor e
dependendo do intensa que sexa esta actividade, a
cantidade desta calor será maior ou menor. Para evitar
que a acumulación da calor producida polo corpo
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
descompense a temperatura interna, o home utiliza
mecanismos que posúe, destinados a disipar ao ambiente o
exceso de calor acumulada, por exemplo a suor.
Estes mecanismos son capaces de contrarrestar case
calquera situación térmica, propiciando a eliminación do
exceso de calor ou impedindo a perda de calor interna.
As formas de intercambio de calor entre o organismo e o
ambiente dependen das condicións do medio ambiente de
traballo, que son: a temperatura do aire, a temperatura
húmida, a velocidade do aire, o tipo de vestimenta e o
consumo metabólico do individuo. Estas variables poden
medirse e os seus valores son a base da valoración dos
riscos ou do confort.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
As relacións do ser humano co ambiente térmico definen
unha escala de sensacións que oscilan da calor ao frío,
pasando por unha zona que se pode clasificar como
termicamente confortable.
Os efectos negativos comezan cando os mecanismos
naturais do home, de xeración de calor para mitigar o frío,
ou de disipación da calor para evitar a subida de a
temperatura interna, vense desbordados, e prodúcese o
golpe de calor, a deshidratación, a hipotermia ou a
conxelación, segundo os casos.
É importante alternar as quendas de traballo para evitar
que os traballadores estean expostos durante moito tempo
a temperaturas extremas. Apantallar a fonte de calor, usar
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
pezas de vestir apropiadas á temperatura, beber moita
auga en situacións de calor e adecuar o consumo de
alimentos: máis consumo en situación de frío e menos en
situación de calor.
EXPOSICIÓN A AXENTES BIOLÓXICOS
Enténdese por exposición a axentes biolóxicos a presenza
destes na contorna laboral, podendo distinguirse, en xeral,
tres grandes categorías de exposición aos mesmos:
a. Exposicións derivadas dunha actividade laboral con
intención deliberada de utilizar ou manipular un axente
biolóxico, que constitúe o propósito principal do traballo.
Actividades deste tipo serían as desenvolvidas con animais
deliberadamente infectados ou nos laboratorios de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
diagnóstico microbiolóxico, cuxa actividade principal
constitúe o traballar con axentes biolóxicos.
Outras actividades encadradas neste grupo serían, por
exemplo, as relacionadas coas industrias de biotecnoloxía:
industrias farmacéuticas (para a obtención de antibióticos,
enzimas, vacinas virais); industria alimentaria (cervexa,
queixos, iogur); etc.
b. Exposición que xorde da actividade laboral, pero dita
actividade non implica a manipulación, nin o traballo en
contacto directo ou o uso deliberado do axente biolóxico.
En definitiva, nestes casos a exposición é incidental ao
propósito principal do traballo.
c. Exposición que non se deriva da propia actividade
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
laboral, por exemplo o caso dun traballador que sofre unha
infección respiratoria contaxiado por outro.
A efectos do Real Decreto 664/1997entenderase por:
a. Axentes biolóxicos: microorganismos, con inclusión dos
xeneticamente modificados cultivos celulares e
endoparasitos humanos, susceptibles de orixinar calquera
tipo de infección, alerxia ou toxicidade.
b. Microorganismo: toda entidade microbiolóxica, celular ou
non, capaz de reproducirse ou transferir material xenético.
c. Cultivo celular: o resultado do crecemento “in vitro” de
células obtidas de organismos multicelulares.
Na práctica esta definición contempla dúas categorías nos
contaminantes biolóxicos:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
1. axentes biolóxicos vivos,
2. produtos derivados dos mesmos;
Xa que ambos poden xerar unha enfermidade como
consecuencia da exposición dos traballadores a tales
axentes. En definitiva o concepto de axente biolóxico inclúe,
pero non está limitado, a bacterias, fungos, virus,
rickettsias, clamidias, endoparasitos humanos, produtos de
recombinación, cultivos celulares humanos ou de animais,
e os axentes biolóxicos potencialmente infecciosos que
estas células poidan conter, prións e outros axentes
infecciosos.
Entre os produtos derivados dos axentes biolóxicos e que,
transmitidos fundamentalmente por vía aérea, poden xerar
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
trastornos de tipo tóxico, alérxico ou irritativo inclúense:
micotoxinas, endotoxinas, ergosterol, 1,3-glucanos.
Clasificación dos axentes biolóxicos
1. Os axentes biolóxicos clasifícanse, en función do risco de
infección, en catro grupos:
a. Axente biolóxico do grupo 1: aquel que resulta pouco
probable que cause unha enfermidade no home.
b. Axente biolóxico do grupo 2: aquel que pode causar unha
enfermidade no home e pode supoñer un perigo para os
traballadores, sendo pouco probable que se propague á
colectividade e existindo en xeral profilaxe ou tratamento
eficaz.
c. Axente biolóxico do grupo 3: aquel que pode causar unha
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
enfermidade grave no home e presenta un serio perigo
para os traballadores, con risco de que se propague á
colectividade e existindo en xeral unha profilaxe ou
tratamento eficaz.
d. Axente biolóxico do grupo 4: aquel que causando unha
enfermidade grave no home supón un serio perigo para os
traballadores, con moitas probabilidades de que se
propague á colectividade e sen que exista en xeral unha
profilaxe ou un tratamento eficaz.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR
CONTAMINANTES
Grupos de risco dos axentes biolóxicos
AXENTES
Desta forma, os axentes biolóxicos do Grupo de Risco 1
(GR1) serían aqueles que, habitualmente, non están
asociados con enfermidades no home. O GR2 constitúeno
axentes asociados con enfermidades no home, que
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
raramente son serias, e para as cales existen
habitualmente medidas preventivas ou terapéuticas. O GR3
o compoñen axentes que están asociados con
enfermidades graves ou mortais, para as cales son
posibles intervencións de tipo preventivo ou terapéutico
(alto risco individual pero baixo para a colectividade). O
GR4 o forman axentes que, probablemente, causan unha
enfermidade grave ou letal no home, para as cales as
intervencións preventivas ou terapéuticas non son eficaces
(alto risco individual e para a colectividade).
Estacións depuradoras de augas residuais: risco biolóxico
Unha ferramenta básica da protección medioambiental é a
adecuada xestión dos residuos e vertidos. Un exemplo
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
desta última é o tratamento das augas residuais. Os
contaminantes que transportan as augas residuais poden
ser de tipo químico (ións metálicos, compostos de xofre,
compostos nitroxenados, aldehidos, acetonas e ácidos) e
de tipo biolóxico (microorganismos), e acharse en forma
sólida, líquida ou gasosa. A adecuada xestión das
instalacións de recolleita e tratamento de augas residuais,
ademais da protección do medio ambiente, desenvolveu
unha crecente preocupación pola protección dos
traballadores das estacións depuradoras de augas
residuais (EDAR) fronte aos riscos de exposición a axentes
biolóxicos.
O Anexo I do Real Decreto 664/97 sobre a protección dos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
traballadores contra os riscos relacionados coa exposición
a axentes biolóxicos durante o traballo, inclúe unha lista de
actividades na que o traballo en instalacións depuradoras
de augas residuais figura como unha das actividades nas
cales non traballar deliberadamente con axentes
biolóxicos, pero si pode existir exposición.
As augas residuais adoitan transportar bacterias, virus,
fungos e parasitos procedentes de reservorios humanos
ou animais. En xeral estes microorganismos son de orixe
fecal e non patóxenos e poden vivir de forma natural no
auga e no chan, aínda que a maioría están unidos aos
materiais en suspensión, o que explica a súa concentración
nos lodos de decantación. Outros microorganismos poden
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
estar asociados á presenza de animais que viven nesta
contorna (ratas e insectos) ou ben asociados a obxectos
contaminados con fluídos biolóxicos (xiringas,
preservativos, comprimidas hixiénicas, apósitos, etc.).
A concentración dos axentes biolóxicos nas augas
residuais está en función do reservorio humano ou animal,
do seu dilución nos efluentes e da súa supervivencia no
medio. En xeral, as augas residuais de procedencia
doméstica teñen unha composición relativamente estable.
Con todo, o seu contido pode variar por distintas causas,
abrigo cando a recolleita é nunha rede única: existencia de
residuos agrícolas, de produción de alimentos ou dilución
con augas pluviais, entre outras. Tamén por mor de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
epidemias (humanas ou animais) poden variar as
concentracións e aumentar temporalmente a
contaminación das augas residuais polo microorganismo
causante.
Doutra banda, as augas residuais industriais presentan os
problemas propios de contaminación en función da súa
actividade. Cando o efluente industrial sexa común co
doméstico, haberá que telo en conta de face á estimación
das características finais do mesmo.
Tratamento de augas residuais
Unha estación depuradora comprende varias etapas de
tratamento colocadas en serie. Paralelamente a este
tratamento, un laboratorio de análise, encárgase de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
controlar a calidade dos efluentes entrantes e salientes da
estación, así como dos parámetros de funcionamento do
procedemento.
Fases do tratamento
En xeral a depuración das augas residuais consta das
seguintes operacións:
-Chegada do efluente: canle de chegada e recolleita das
augas residuais á estación depuradora.
-Pretratamento: consiste nunha sucesión de etapas físicas
e mecánicas destinadas a separar as augas das materias
voluminosas en suspensión; logo desta fase só permanecen
as partículas cun diámetro inferior a 200 mm. Tamén ten
lugar a separación de graxas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-Decantación primaria: Pode ser por decantación simple ou
ben por tratamento fisicoquímico. Afecta ás partículas de
diámetro superior a 100 mm. As materias decantadas
obtidas por separación do efluente constitúen os lodos
primarios. Tamén se leva a cabo a eliminación da polución
coloidal e do fósforo.
-Tratamento biolóxico: Consiste basicamente nunha
degradación dos compostos orgánicos presentes no
efluente por microorganismos que se alimentan da
contaminación orgánica disolta (lodos activados, leito
bacteriano, biofiltro). Dispositivos de aireación permiten ás
bacterias aerobias utilizadas incrementar a súa
metabolismo e, en consecuencia, a súa acción.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-Decantación secundaria: Unha nova etapa de decantación
permite a separación dos lodos secundarios formados
antes de obter a auga depurada (filtrada e posteriormente
desinfectada).
-Tratamento de lodos: O tratamento de lodos é unha
instalación fundamental da estación depuradora. O seu
obxectivo é reducir a masa orgánica e o volume dos lodos
primarios e secundarios recolleitos tralas dúas etapas de
decantación. Comprende dúas fases: en primeiro lugar
procédese a reducir a masa orgánica mediante
estabilización por dixestión aerobia ou anaerobia,
pasteurización e estabilización química; a continuación
redúcese o volume dos lodos: por prensado, por
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
deshidratación, por secado térmico ou por incineración.
Riscos biolóxicos nas depuradoras de augas
O risco biolóxico das depuradoras de augas residuais está
ligado aos axentes patóxenos susceptibles de ser
transportados polas augas residuais, cuxa natureza
depende das condicións climáticas, do nivel de hixiene e
das enfermidades endémicas de persoas e animais. Doutra
banda, os microorganismos implicados no tratamento
biolóxico pertencen, en principio, ao grupo 1 da
clasificación do R.D. 664/1997 (microorganismos que non
se describiron como axente causal de enfermidades no
home e que non constitúen unha ameaza para a contorna).
As augas residuais constitúen non só un vector para
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
numerosos microorganismos senón que ademais poden
ser un medio de proliferación para moitos deles. O risco de
contaminación biolóxica dependerá de que o
microorganismo estea presente nas augas residuais en
cantidades significativas, de que sobreviva dentro da
contorna conservando a súa poder infeccioso, así como
dos diferentes grados de exposición.
O risco de infección existe si o traballador é receptivo e si
o microorganismo atopa unha vía de entrada ao organismo.
Cada un destes elementos por si só non é suficiente para
provocar a infección, pero si coinciden varios deles poden
orixinala. Na táboa 1 figuran os axentes biolóxicos máis
comúns que se atopan nas augas residuais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Táboa 1: Axentes biolóxicos habituais en augas residuais
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Vías de contaminación
Poñer de manifesto a presenza dun ou máis axentes
patóxenos nun medio non significa forzosamente un risco
de infección para o home en contacto con este medio.
Como xa se comentou no apartado anterior, son varios os
factores que definen o poder infeccioso dos
microorganismos: patoxenicidade, virulencia, estabilidade
biolóxica, formas de transmisión, endemicidade, resposta
inmunolóxica do individuo, etc. Ademais, unha infección non
é sinónimo de enfermidade, xa que existen os portadores
sans, que indemnes de todo síntoma, xogan un papel
importante na propagación dunha infección.
A contaminación pola vía dixestiva ou cutaneomucosa é
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Vías de contaminación
Poñer de manifesto a presenza dun ou máis axentes
patóxenos nun medio non significa forzosamente un risco
de infección para o home en contacto con este medio.
Como xa se comentou no apartado anterior, son varios os
factores que definen o poder infeccioso dos
microorganismos: patoxenicidade, virulencia, estabilidade
biolóxica, formas de transmisión, endemicidade, resposta
inmunolóxica do individuo, etc. Ademais, unha infección non
é sinónimo de enfermidade, xa que existen os portadores
sans, que indemnes de todo síntoma, xogan un papel
importante na propagación dunha infección.
A contaminación pola vía dixestiva ou cutaneomucosa é
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
teoricamente posible ao longo de toda a cadea do
tratamento do auga, mentres que o risco de contaminación
pola vía respiratoria é maior nas zonas con posibilidade de
xeración de aerosoles, abrigo na proximidade dos sistemas
de aireación das piscinas, de pulverización, saltos de auga
e zonas de impacto nos efluentes e os lodos.
Vía cutánea-mucosa
A entrada no organismo pode producirse por contacto
directo co foco de contaminación, onde os xermes poden
penetrar a través de feridas, directamente a través da
derme como é o caso de Anquilostoma, ou a través das
mucosas conxuntivas no caso de que se produzan
salpicaduras nos ollos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Tamén se describiron dermatite de irritación da pel polo
contacto coas augas residuais e co po dos lodos, así como
eczemas alérxicos debidos aos produtos químicos.
Vía respiratoria
A contaminación respiratoria está provocada
esencialmente polos aerosois producidos nos dispositivos
de aireación dos lodos e na dispersión aérea dos lodos
secos, que poden transportar diversos microorganismos
como algúns dos que figuran na táboa 1, que, inhalados a
través do aparello respiratorio poden resultar patóxenos
para o home, por exemplo: Klebsiella pneumoniae,
Mycobacterium tuberculosis, Influenzae virus, Myxovirus,
Aspergillus fumigatus, Llegionella, etc.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Para producir contaminación respiratoria efectiva, os
aerosois contendo microorganismos infecciosos deben
cumprir unha serie de requisitos:
a. Posuír un tamaño comprendido entre 1 e 30 µm de
diámetro.
b. Viabilidade dos xermes nos aerosois (as formas non
encapsuladas ou non esporuladas son as máis fráxiles).
c. Características propias dos xermes (p.e., os parasitos,
polo seu tamaño, non poden ser transportados polas
microgotas do aerosol).
d. Diámetro das microgotas: as que teñen un diámetro <3
µm, non poden alcanzar os alvéolos pulmonares; as de
diámetro >3 µm, son captadas polo epitelio ciliado,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
evacuadas cara á rexión aerodixestiva sendo despois
deglutidas. A contaminación, neste caso, pasa a ser
dixestiva.
e. As condicións meteorolóxicas locais, tales como a
temperatura ambiente, a humidade, a velocidade e
dirección do vento, así como a insolación interveñen na
difusión do aerosol.
O po dos lodos contén unha flora variada e abundante,
predominando o xénero Aspergillus, concretamente a
especie A. fumigatus, cuxa concentración é maior na zona
de desecación de lodos, co consecuente risco de
dispersión aérea masiva. Este xerme, de tamaño pequeno,
cun diámetro de 2,5-3 µm, fai que as súas esporas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
sexan facilmente inhalables e nalgúns casos poden chegar
a afectar os alvéolos. Saprófito de vías aéreas superiores,
a súa patoxenicidade é xeralmente débil nos individuos
sans, aínda que pode ocasionar: Asma asperxilar
(hipersensibilidade de tipo I), asperxilosis broncopulmonar
alérxica e alveolite asperxilar (alveolite alérxica
extrínseca, relacionada con enfermidade do pulmón de
granxeiro). En cambio, é altamente patóxeno no caso de
individuos inmunodeprimidos (risco de asperxilose
pulmonar invasiva, septicemia, etc), podendo orixinar
tamén a formación dun asperxiloma (enxerto asperxilar
nunha cavidade pulmonar preexistente, secuela de
tuberculose ou cavidade neoplásica, por exemplo).
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Tamén se constataron pneumopatías por inhalación de
virus aerotransportados de tipo enterovirus (coxsackies e
echovirus). Este feito tamén foi descrito en instalacións de
compostaxe de lodos; en cambio, non se describiu risco de
lexionelose.
Vía dixestiva
Esta contaminación ocorre esencialmente a través das
mans, directamente (mans sucias levadas á boca) ou
indirectamente (a través de alimentos e cigarros), aínda
que tamén pode darse de forma accidental por caída
dentro do auga ou proxección. Tamén, como xa se
comentou, pode ter lugar pola deglución de axentes
patóxenos inicialmente inhalados e secundariamente
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
evacuados pola película mucociliar cara á rexión
aereodixestiva.
Varios estudos mostraron patoloxías dixestivas banais
(diarreas, náuseas, vómitos) e riscos de parasitose
intestinais nos traballadores de estacións depuradoras e
de sumidoiros. A destrución de bacterias gram negativas
pode emitir endotoxinas que poden asociarse a síntomas
gastrointestinais agudos dos traballadores de augas
residuais, incluíndo, ademais, febre, inflamación dos ollos e
fatiga.
Medidas preventivas
A exposición aos axentes biolóxicos ten gran importancia
neste medio laboral, polo que, de entrada, deben impoñerse
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
medidas de prevención primaria. Han de priorizarse as
técnicas que non xeren aerosoles e suprimirse, na medida
do posible, as operacións con risco. O nivel de exposición
depende da duración e da frecuencia das intervencións, así
como da súa intensidade, existindo unha dose limiar que
pode provocar unha infección. En consecuencia, as
medidas a tomar baseásense, tanto no plan individual como
colectivo, no respecto da regras de hixiene e seguridade. O
persoal debe estar formado e informado dos perigos dunha
posible contaminación e de todos os medios que deben
utilizar para evitala.
Medidas xerais de hixiene
As medidas de hixiene persoal, o emprego de roupa de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
traballo adecuada e a protección individual deben de ser
respectadas. Estará prohibido comer, beber ou fumar
durante o traballo, sendo indispensable un lavado de mans
a conciencia e un cepillado das uñas antes das comidas, así
como unha ducha despois do traballo. Tamén é fundamental
tanto a limpeza como o mantemento dos locais e das
instalacións.
Medidas de protección
Definiranse as regras de utilización dos equipos de
protección individual e especialmente os de protección
respiratoria, prestando especial atención á xestión dos
mesmos.
O uso correcto de luvas é indispensable, asegurando a súa
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
impermeabilidade e evitando que se manche o interior dos
mesmos. É necesario usar botas impermeables e
adecuadas. A limpeza e a desinfección das botas, luvas e
roupa debe de ser meticulosa.
A vacinación como ferramenta preventiva
O Real Decreto 664/97, de 12 de maio, sobre a protección
dos traballadores contra os riscos relacionados coa
exposición a axentes biolóxicos durante o traballo, refírese
ao ofrecemento de vacinas, cando as haxa e sexan
eficaces, por parte do empresario e tendo en conta as
recomendacións prácticas contidas no Anexo VIN de
devandito Real Decreto. Con todo, a vacinación non debe en
ningún caso substituír ou restrinxir a aplicación de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
medidas non específicas.
Vacinación recomendada de carácter xeral
Gripe
A súa xustificación sería dobre; por unha banda, a elevada
incidencia da mesma (é a segunda causa de incapacidade
transitoria por enfermidade común) e o gran número de
horas de traballo perdidas por esta causa e, por outro, a
exposición dos traballadores con augas residuais a niveis
de humidade elevados.
Tétanos
Ao revés do que pasa coa gripe, o tétanos ten unha
incidencia moi baixa en España; con todo, a súa alta taxa de
letalidade aconsella a vacinación, sobre todo nestes
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
traballadores onde se poden producir feridas e solucións
de continuidade na pel e contacto con material
contaminado.
Difteria
Esta vacina ten a vantaxe de poder ser fornecida coa
vacina do tétanos. Segundo expertos (Grupo de traballo de
vacinación no adulto; a Task Force Canadense e o Ou.S.
Preventive Services Task Force, entre outros) é
recomendable a administración de reforzo do toxoide
tétanosdifteria, polo menos unha vez cada 10 anos.
Poliomielite
Por unha banda, no un por cento dos casos de polio,
prodúcese unha lesión do sistema nervioso aparecendo
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
parálise e ata levando á morte. Doutra banda, a súa
presenza nas augas residuais non é do todo infrecuente xa
que o único reservorio do virus (o home) elimínao polas
feces. Ademais, a supervivencia do virus en medios
hídricos é certamente elevada. Todas estas razóns levan á
comunidade científica a recomendar a vacinación dos
traballadores con augas residuais.
Tuberculose
Non está xustificada nin médica nin epidemioloxicamente.
Hepatite A
Existen argumentos a favor e en contra de facer
sistemática a vacina antihepatite A. A maioría de autores
aconsellan vacinar sistematicamente a aqueles
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
traballadores que inician a súa actividade neste traballo,
realizando un estudo serolóxico previo si teñen máis de 35
anos e sen estudo serolóxico no caso de traballadores de
menos de 35 anos que proveñen de países onde a
enfermidade non é endémica.
Leptospirose
Estudos recentes tenden a minimizar a probabilidade que
teñen os traballadores das EDAR de contraer leptospirose;
o claro descenso dos casos referenciados na bibliografía
consultada explícase pola posta en práctica de medidas de
prevención. Actualmente, os colectivos máis expostos son
os traballadores agrícolas e os traballadores de rede de
sumidoiros.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
En calquera caso, a idoneidade da vacinación deberá
estudarse en función da avaliación do risco de contacto,
directo ou indirecto, con ouríñalas das ratas no posto de
traballo. A decisión debería tomarse individualmente (caso
por caso) en función da duración das tarefas con risco e
da frecuencia de realización das mesmas. A eficacia desta
vacina está en estudo. En certos países europeos, Xapón e
Israel utilizouse no colectivo de traballadores da rede de
sumidoiro con bos resultados.
Febre tifoidea
A eficacia da vacina contra a febre tifoidea non é moi
elevada existindo tratamento antibiótico eficaz. A decisión
de proceder á inmunización dos traballadores de augas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
residuais dunha empresa ou zona determinada debería
estar ligada a patoloxías observadas en anos anteriores ou
a un aumento da incidencia da mesma.
Hepatite B
A vacinación dos traballadores é aconsellable, non en
virtude da presenza do virus nas augas residuais senón
pola existencia do risco de contacto con obxectos
potencialmente contaminados como xiringas abandonadas,
preservativos ou comprimidas.
AVALIACIÓN E CONTROL DO RISCO
Para avaliar o risco de exposición aos diferentes axentes
químicos, físicos e biolóxicos é necesario coñecer os
valores do nivel de presenza do axente no medio ambiente
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
de traballo e o tempo de exposición do traballador aos
mesmos e comparar este dato con outro, chamado criterio
de valoración ou valor límite. Si este valor límite é
superado, a saúde dos traballadores pode atoparse en
perigo.
O criterio de valoración é un valor establecido na
lexislación do país ou, no caso de que nesta non exista, por
unha Institución recoñecida.
Cando o risco áchase presente, e non é posible eliminalo,
hai que minimizalo. Para iso actúase sobre o foco emisor, o
medio transmisor ou o receptor (ou traballador), ou unha
combinación deles.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Actuacións sobre o foco
-Substituír o axente por outro non perigoso ou polo menos
non tan perigoso.
-Modificar o proceso, por exemplo, automatizar para facer
innecesaria a presenza do traballador durante o seu
funcionamento ou utilizar produtos noutro estado (no
canto de gas, unha disolución que o conteña).
-Pódese proceder ao encerramento, encapsulando o
proceso. Encerrar o punto de operación da máquina que
xera o ruído ou o foco emisor de radiacións.
-O illamento en edificio separadamente pode ser realmente
útil cando o proceso non necesita especialmente a
presenza do traballador.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-A extracción localizada é un xeito de eliminar un axente
químico do ambiente no momento en que este se xera.
-O mantemento preventivo dos equipos é outra técnica que
evita emisións accidentais ou a xeración de ruído, ao
mellorar o estado de uso da máquina
Actuacións sobre o medio
Por medio entendemos o espazo que media entre o foco e
o receptor. As actuacións sobre o medio son
complementarias ás adoptadas no foco e non sustitutivas.
-A limpeza é un elemento crave e elemental. É fundamental
limpar chans, paredes, maquinaria e en xeral, todos os
lugares onde se poida depositar a sucidade, as sustancias
químicas, os microorganismos,…
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-A ventilación por dilución ou ventilación xeral é utilizada
xunto á extracción localizada. Consiste en introducir
grandes caudais de aire para renovar o existente e así,
diminuír a concentración do tóxico.
-O aumento da distancia entre o foco e o receptor é outra
forma de diluír a concentración do axente químico, ou de
diminuír a intensidade do axente físico (ruído, radiacións).
-Os sistemas de alarma non diminúen o risco, só avisan
cando se supera unha concentración ou unha certa
intensidade. Serven para detectar fugas.
Actuacións sobre o receptor
As actuacións sobre o receptor son as últimas a adoptar,
cando as anteriores son insuficientes ou imposibles de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
realizar.
-Un xeito de diminuír o risco é reducir o tempo de
exposición, alternando varios traballadores no mesmo
posto
-O encerro do traballador é o reverso do encerro do
proceso. Ás veces crea máis problemas dos que soluciona
e require un coidadoso estudo.
-Os equipos de protección individual son o último recurso.
Deben ser tomados como medida provisional en tanto se
arbitran outras solucións. En determinadas circunstancias,
poden ser imprescindibles (tarefas de limpeza, situacións
de emerxencia, labores esporádicas, etc).
-A formación e información ao traballador, son o primeiro
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
e básico eslabón na acción preventiva.
-No caso de axentes químicos, biolóxicos e radiacións é
importante non comer beber nin fumar durante a súa
manipulación.
Medidas preventivas
Ruído
As medidas de prevención fronte ao ruído obrigan ao
traballador a utilizar protectores auditivos, a partir de 90
dBA, sendo aconsellables a partir de 80 dBA, ou 140 dBA de
nivel pico.
En bastantes casos pódese conseguir realizando
actuacións sinxelas, como pode ser:
-No canto de suxeitar dúas pezas cun cravo, o que require
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
golpear cun martelo devandito cravo, usar un parafuso e o
seu correspondente desaparafusador, que é igualmente
eficaz e moito menos ruidoso.
-No canto de dobrar unha peza metálica a golpes, dobrala
cun útil deseñado ao efecto e cunha ferramenta
pneumática.
-No canto de cortar unha peza metálica cun cicel ou matriz
de corte vertical, cortala coa mesma ferramenta pero de
corte inclinado e progresivo.
-No canto de alimentar un determinado colector metálico
con pezas tamén metálicas por caída destas sobre o
primeiro, revestir a artesa de carga cun material
absorbente do ruído, evitando así o golpeo entre partes
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
metálicas.
-É preferible facer vibrar obxectos de pequeno tamaño que
obxectos de gran tamaño. É preferible unha cinta
transportadora, cuxa anchura conséguese a base de varias
bandas independentes, que unha cinta cunha única banda.
A diminución do nivel de ruído conséguese a través de
medidas operativas (encerro das fontes de ruído,
colocación de barreiras acústicas, aumentando a
absorción de paredes e teitos, etc) ou diminuíndo o tempo
de exposición ao ruído. Así por exemplo, reducir a a metade
o tempo de exposición é equivalente a reducir o ruído en
tres decibelios.
O nivel de ruído diminúe tamén cando aumenta a distancia
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
á fonte de ruído.
Cando nada disto é posible ou é insuficiente, recórrese aos
protectores persoais. Estes deben posuír o
correspondente marcado “CE” que garante o seu
atenuación e calidade de fabricación segundo Normas
Harmonizadas.
Os protectores auditivos (EPI) poden ser cascos,
auriculares ou tapóns. Os protectores auditivos atenúan
máis ou menos, dependendo do tipo de ruído (frecuencia),
por iso, deben seleccionarse tendo en conta iso.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
Vibracións
Para previr os efectos das vibracións en o corpo humano
pódese actuar mediante a diminución do tempo diario de
exposición ou por diminución da intensidade de vibración
que se transmite ao corpo humano, ben sexa diminuíndo a
vibración na súa orixe, evitando a súa transmisión ata o
corpo ou utilizando equipos de protección individual.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
O desgastar normal dunha máquina é unha das causas
máis frecuentes de aparición de vibracións ou de aumento
das existentes, por iso o mantemento preventivo que inclúa
o control e reposición das pezas sometidas a desgastar é
fundamental para previr danos por vibracións.
Si non é posible reducir a vibración transmitida ao corpo,
ou como medida de precaución suplementaria, débese
recorrer ao uso de equipos de protección individual (luvas,
cintos, botas), que illen a transmisión de vibracións.
Axentes biolóxicos
No caso de axentes biolóxicos, as medidas preventivas
(ademais da xa vistas anteriormente) están moi
relacionadas cos dous tipos de exposición existentes:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
-Actividades en as que existe a intención deliberada de
manipular contaminantes biolóxicos.
-Actividades nas que non existe a intención deliberada de
manipular contaminantes biolóxicos pero si pode existir a
exposición debido á natureza do traballo.
Para o primeiro grupo de actividades, o Real Decreto
664/1997 establece tres niveles de contención, o 2, o 3 e o
4, que corresponden aos grupos de risco designados cos
mesmo números. Estes Niveis de contención son as
medidas de contención física, que imposibilitan o paso do
contaminante biolóxico ao ambiente (cabinas de fluxo
laminar, salas limpas,...)
Para o segundo grupo, que é o da agricultura, gandería,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
vertedoiros, hospitais... outras medidas preventivas de
aplicación xeral son:
-Substitución, si a índole da actividade o permite, dos
axentes biolóxicos nocivos por outros que non o sexan.
-Redución ao mínimo posible do número de traballadores
expostos ou que poidan estar expostos.
-Establecemento de correctas formas de traballo, de
xestión de residuos, de manipulación e transporte de
axentes biolóxicos.
-Utilización do sinal de perigo biolóxico e outros sinais de
aviso pertinentes.
-Utilización de medidas de protección colectivas e/ou
medidas de protección individual cando a exposición non
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
poida evitarse por outros medios.
-Uso de produtos para lavarse os ollos e/ou antisépticos
para lavarse a pel.
-Formación e información aos traballadores sobre: os
riscos para a saúde, a utilización dos equipos de
protección e as medidas a adoptar.
-Establecemento de un control sanitario previo e
continuado.
RESUMO
O home na súa relación co medio ambiente de traballo
pode ver prexudicado o seu estado de saúde.
Os axentes contaminantes que causan a perda da saúde
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
non sempre son detectables polos sentidos, tal é o caso do
olfacto que pode verse enganado pola falta de cheiro de
certos axentes químicos (o monóxido de carbono é mortal
para o home e é inodoro), ou o caso da vista que non pode
detectar ningunha das radiacións ionizantes nin as
ultravioletas ou as infravermellas e non pode ver sen
instrumental especial os axentes biolóxicos.
Por isto é necesario identificar o axente. Para iso disponse
de información que pode ser útil para coñecer a presenza
dalgúns destes axentes no lugar de traballo.
Mediante o etiquetado e a ficha de seguridade do
fabricante pódese saber que substancias forman parte dos
compostos utilizados na produción, os riscos que do seu
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR AXENTES
CONTAMINANTES
manexo derívanse e os consellos para a utilización segura
dos mesmos; mediante medicións pódese saber cal é o
nivel de ruído que provocan as máquinas ou o de radiacións
que emiten; e para rematar, si estase exposto a axentes
biolóxicos, deben observarse uns niveis mínimos de
protección.
Para coñecer si a situación de exposición dos axentes
contaminantes está dentro das marxes aconselladas
pódese acudir a normas técnicas ou criterios de
valoración ditados por Institucións de recoñecido prestixio
ou por lexislación.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
ÍNDICE
INTRODUCIÓN
OBXECTIVOS
CONTIDOS
• A CARGA DE TRABALLO
• A CARGA FÍSICA
• A CARGA MENTAL
• A FATIGA
• A INSATISFACCIÓN LABORAL
RESUMO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
INTRODUCIÓN
O traballo supón consumir enerxía, física e mental.
Traballar supón un esforzo que resulta necesario coñecer
para poder valorar as consecuencias do mesmo sobre a
saúde do que o realiza e sobre a eficacia do traballo que
desempeña.
Traballar é sinónimo de fatiga. A fatiga é a consecuencia
lóxica do esforzo realizado, e debe estar dentro de uns
límites que permitan ao traballador recuperarse logo
dunha xornada de descanso. Este equilibrio rómpese si a
actividade laboral esixe ao traballador enerxía por encima
das súas posibilidades, co conseguinte risco para a saúde.
Por iso, é imprescindible coñecer as esixencias físicas e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
mentais de cada traballo, de maneira que se adapte ás
capacidades e características dos individuos.
Doutra banda, en calquera traballo organizado conflúen
determinados factores (coñecidos como psicosociais) que
poden favorecer ou impedir a satisfacción laboral das
persoas e a calidade do seu traballo.
Tratar de reducir as influencias negativas na saúde dos
traballadores e na eficacia da tarefa é aumentar a
protección e satisfacción no traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
OBXECTIVOS
-Coñecer os conceptos básicos relacionados con a carga
de traballo e as recomendacións para reducir os seus
efectos negativos.
-Coñecer os factores que inflúen na aparición de a fatiga e
da insatisfacción laboral.
CONTIDOS
A CARGA DE TRABALLO
Tradicionalmente este “esforzo” identificábase case
exclusivamente cunha actividade física ou muscular. Pero
hoxe sábese que cada día son máis as actividades pesadas
encomendadas ás máquinas, e aparecen novos factores de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
risco ligados á complexidade da tarefa, a aceleración do
ritmo de traballo, a necesidade de adaptarse a tarefas
diferentes, etc.
Xa que aínda que a Carga de Traballo é o conxunto de
requirimentos físicos e mentais aos que se ve sometido o
traballador ao longo da súa xornada laboral.
Hai que distinguir entre a carga física de traballo e a carga
mental.
A CARGA FÍSICA
Defínese a Carga Física como o conxunto de requirimentos
físicos aos que se ve sometida a persoa ao longo da súa
xornada laboral.
Para estudar a carga física hai que coñecer:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
-Os esforzos físicos
-A postura de traballo
-A manipulación de cargas
Os esforzos físicos
Cando vostede realiza un esforzo físico desenvolve unha
actividade muscular. Esta pode ser estática ou dinámica.
Dicimos que é estática cando se trata de un esforzo
sostido en o que os músculos mantéñense contraídos
durante un certo período de tempo. Por exemplo estar de
pé.
E é dinámica cando hai unha sucesión periódica de tensións
e relaxacións dos músculos que interveñen na actividade,
por exemplo, andar.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
O máis adecuado para o desenvolvemento de un traballo é
combinar os dous tipos de esforzos: estático e dinámico.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
O máis adecuado para o desenvolvemento de un traballo é
combinar os dous tipos de esforzos: estático e dinámico.
A postura de traballo
¿Traballa de pé ou sentado?, ¿Vese obrigado a adoptar
posturas forzadas en determinados momentos?
As posturas de traballo desfavorables non só contribúen a
que o traballo sexa máis pesado e desagradable,
adiantando a aparición do cansazo, senón que a longo
prazo poden ter consecuencias máis graves.
O traballo sentado
A postura de traballo máis confortable é a de sentado.
Pero pode converterse en incómoda si non se teñen en
conta os elementos que interveñen na realización do
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
traballo, ou si non se alterna con outras posicións que se é
posible impliquen un certo movemento.
O traballo de pé
Si desempeña unha actividade a maior parte do tempo de
pé, esta posición implica unha sobrecarga dos músculos
das pernas, as costas e os ombreiros. É importante aquí
tamén alternar o traballo de pé cos descansos sentado. O
plano de traballo debe estar a unha altura adecuada para
non forzar as costas.
A manipulación de cargas
En 1997 apróbase o Real Decreto 487 relativo á
manipulación manual de cargas que entrañe riscos, en
particular dorsolumbares para os traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
Este Real Decreto establece a:
-Supresión de risco, si pode evitarse, mediante equipos
mecánicos.
-Avaliación sistemática do risco.
-Adopción de medidas técnicas ou organizativas para
reducilo.
-Información e formación sobre a forma correcta do
manexo de cargas.
-Participación dos traballadores na adopción de solucións.
Non está establecido un peso máximo para a manipulación
de cargas. Con todo, admítese como aceptable unha masa
máxima de 25 kg cando as condicións óptimas de
manutención se respecten.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
Para iso, deben considerarse:
-A frecuencia de manipulación.
-A forma da carga.
-As distancias que houbese que percorrer.
-As características individuais do traballador.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
Para levantar cargas, débense seguir os seguintes pasos:
-Apoiar os pés firmemente.
-Separar os pés a unha distancia aproximada de 50 cm un
do outro.
-Dobrar a cadeira e os xeonllos para coller a carga.
-Coller a carga manténdoa o máis cerca do corpo,
levantándoa gradualmente, estirando as pernas e
mantendo as costas rectas.
-A cabeza debe permanecer levantada.
-A carga debe distribuírse entre as dúas mans, no posible.
É moi importante, sobre todo, ter en conta dúas posturas
que nunca se deben adoptar á hora de manipular unha
carga:
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
Nunca se debe dobrar as costas. As cargas deben
levantarse mantendo a columna recta e aliñada, para
facelo:
-Metemos lixeiramente os riles
-Baixamos lixeiramente a cabeza
Ao dobrar as costas faise un esforzo nas vértebras
lumbares 5 veces superior ao que se exerce ao mantela
recta.
Nunca se torsionará o tronco mentres se levanta unha
carga. O mellor é orientarse correctamente na dirección
de marcha que logo tomaremos antes de elevar a carga,
para non ter que virar o corpo despois.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
No caso de que non se fixo así, é preciso descompoñer o
movemento en dous tempos: primeiro levantar a carga e
logo virar todo o corpo movendo os pés a base de
pequenos desprazamentos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
A CARGA MENTAL
Definimos a carga mental como o nivel de actividade
mental necesario para desenvolver o traballo.
Os factores que inciden na carga mental son:
-A cantidade de información que se recibe
-A complexidade da resposta que se esixe
-O tempo en que se ha de responder
-As capacidades individuais.
¿Como podemos medir a carga mental?
Con métodos obxectivos como:
-A valoración da cantidade e a calidade do traballo
realizado, porque cando estamos cansos diminúe o ritmo
de traballo e aumentan os erros
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
-A medición dunha serie de reaccións do organismo tales
como a actividade cardíaca, a actividade respiratoria, etc.
Pero convén complementar estes métodos con valoracións
subxectivas, isto é, coa impresión de sobrecarga que teñan
os propios traballadores.
A FATIGA
Conceptos
A consecuencia máis directa da carga de traballo é a
fatiga.
Pódese definir a fatiga como a diminución da capacidade
física e mental dun individuo, logo de realizar un traballo
durante un período de tempo determinado.
Cando, como consecuencia do traballo e coincidindo co fin
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
da súa xornada laboral, empézase a sentir que diminúe a
atención e que diminúe a capacidade de traballo, estase
notando os síntomas que corresponden a un primeiro nivel
de fatiga, que poderiamos chamar normal.
Nas pausas que realiza durante a xornada de traballo, pola
noite ou durante o tempo de lecer, a persoa sente que se
recupera deste cansazo e que pode volver ao traballo en
plena forma.
Pero cando o traballo esixe concentración, esforzo
prolongado de atención, etc. excesivos, é dicir, cando
existe unha sobrecarga que se vai repetindo e da cal non
poder recuperar, iníciase un estado de fatiga prolongada
ou crónica.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
Os síntomas da fatiga son:
-Irritabilidade
-Depresión
-Falta de enerxía e de vontade para traballar
-Saúde máis fráxil
-Dores de cabeza
-Mareos
-Insomnio
-Perda de apetito, etc...
Estes síntomas é probable que se sintan non só durante o
traballo ou ao finalizalo, senón que ás veces perduran e
nótanse ata ao levantarse da cama, antes de ir traballar.
No traballo a quendas adóitase facilitar a aparición desta
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
doenza pola maior dificultade de recuperación do esforzo
realizado, debido aos cambios de horario de traballo e
descanso e ás dificultades de adaptación aos mesmos.
Medidas preventivas
Como recomendacións que se poden aplicar:
1. Adaptar a carga de traballo (física e mental) ás
capacidades do traballador.
2. Situar os elementos de mando e control dentro do
campo eficaz de traballo do operario.
3. Organizar as tarefas de maneira que sexa posible
combinar distintas posturas de traballo.
4. Procurar dotar ás tarefas dun nivel de interese
crecente.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
5. Controlar a cantidade e a calidade da información
tratada e recibida.
6. Facilitar períodos de descanso.
7. Manter dentro dos valores de confort os factores
ambientais (ruído, iluminación, temperatura, etc.).
8. Aconsellar unha adecuada nutrición en relación co
consumo metabólico producido no traballo.
INSATISFACCIÓN LABORAL
Ás veces non se atopa motivación para seguir traballando
e parece aínda que non se sabe expresalo moi ben, que o
traballo non chea ou que non permite realizarse en canto
ao que se esperaba.
Isto coñécese como insatisfacción laboral e pode definirse
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
como o grado de malestar que experimenta o traballador
con motivo do seu traballo.
En realidade expresa en que medida as características do
traballo non se acomodan aos desexos, aspiracións ou
necesidades do traballador.
¿Cal é a causa da insatisfacción laboral?
Son certos factores da organización do traballo ou
psicosociais (salario, falta de responsabilidades, malas
relacións, traballos rutineiros, presión de tempo, falta de
promoción, a soidade e a falta de comunicación,
inestabilidade no emprego...) os que favorecen a súa
aparición, aínda que as características individuais teñen á
súa vez unha gran influencia, porque non todos os
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
traballadores reaccionan da mesma xeito ante a mesma
situación laboral.
A insatisfacción repercute de forma negativa:
-Sobre a saúde dos traballadores, asociada a certos
síntomas psíquicos: actitude negativa cara ao traballo,
ansiedade, depresión, etc.
-Sobre a empresa ou explotación, porque se relaciona co
absentismo e cunha actitude negativa cara á seguridade no
traballo.
Para previr a insatisfacción laboral deben planificarse as
tarefas de modo que faciliten a participación e o traballo
en grupo, fuxindo dos traballos monótonos e repetitivos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
RESUMO
A carga de traballo é un factor de risco máis a ter en conta
na prevención de riscos laborais. Existe carga física e
carga mental.
Como carga física, son os esforzos físicos, a postura de
traballo e a manipulación manual de cargas os que poden
supoñer un risco para os traballadores.
Débese:
-Combinar os esforzos estáticos e dinámicos no
desenvolvemento das tarefas, para que o consumo de
enerxía e o aumento do ritmo cardíaco mantéñase dentro
duns valores razoables.
-Combinar as posturas de traballo de pé e sentado.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
-Para o cálculo do peso máximo recomendable da carga
cando a súa manipulación teña que ser manual, valorar
factores como a forma de a carga, a frecuencia de
manipulación, as distancias a percorrer e as
características persoais dos traballadores. E en calquera
caso, non superar os 25 kg de peso se é posible.
En canto á carga mental, débese ter en conta a
información que o traballador ten que procesar, incluír
pausas en número e duración suficiente e adecuar as
tarefas ás capacidades individuais dos suxeitos.
Como consecuencia directa da carga de traballo físico e
mental aparece a fatiga. Esta convértese en crónica cando
as esixencias da tarefa están por encima das posibilidades
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. RISCOS POR CARGA FÍSICA OU
MENTAL
de resposta do traballador e existe unha sobrecarga
repetida á que non pode facer fronte.
Deste xeito, a saúde do traballador vese danada e a súa
capacidade de traballo reséntese. O control de tempos, o
contido interesante do traballo a desenvolver, a
participación, etc. poden evitar chegar a esta situación.
Outros factores como o salario, as malas relacións
laborais, os traballos de pouco contido, a falta de
responsabilidades ou de participación poden xerar o
sentimento de malestar que se coñece como insatisfacción
laboral. A súa prevención pasa polos mesmos pasos que a
prevención de a fatiga.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
ÍNDICE
INTRODUCIÓN
OBXECTIVOS
CONTIDOS
• EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI´s)
• SINALIZACIÓN
RESUMO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
INTRODUCIÓN
A utilización de equipos de protección individual, así como a
sinalización atópanse ao final da lista de actuacións a levar
a cabo para loitar contra os riscos no medio laboral.
O obxectivo da prevención é eliminar o risco na súa orixe,
ou reducilo ao máximo, si o anterior non é posible. Para
reducir o risco adóptanse medidas de protección colectiva
(varandas, redes de protección, sistemas de extracción de
contaminantes, illamentos acústicos), cando estas medidas
non son posibles ou son insuficientes recórrese á
protección individual, que non reduce a posibilidade de que
se produza o accidente, pero protexe ao traballador do
mesmo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
A sinalización, finalmente, non evita nin protexe do
accidente, simplemente advirte dunha situación de perigo,
obrigación, prohibición...
OBXECTIVOS
-Coñecer os equipos de protección individual; os seus usos
e tipos.
-Coñecer a sinalización de seguridade utilizada nos lugares
de traballo.
CONTIDOS
OS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Entendemos por equipo de protección persoal, calquera
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
dispositivo ou medio que vaia a levar ou do que vaia a
dispoñer unha persoa co obxectivo de que lle protexa
contra un ou varios riscos que poidan ameazar a súa saúde
e a súa seguridade.
Os EPI deberán utilizarse cando os riscos non se poidan
evitar ou non poidan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva ou mediante medidas,
métodos ou procedementos de organización do traballo.
Todos os EPI´s deben ter unhas características comúns:
-Responder ás condicións existentes no lugar de traballo.
-Ter en conta as condicións anatómicas e fisiolóxicas e o
estado de saúde do traballador. É importante consultar aos
traballadores sobre a comodidade do EPI.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
-Adecuarse ao portador, tras os axustes necesarios.
Os EPI clasifícanse en tres categorías en función da súa
complexidade (categoría I: máis sinxelo, categoría III: máis
complexo, protección de perigos mortais).
Todos os EPI teñen que ser comercializados co marcado
“CE”. O fabricante ten a obrigación de elaborar e entregar
ao usuario, e xa que logo este ten o dereito a esixilo si non
se lle entrega, un folleto informativo con información útil
sobre a correcta utilización e conservación do equipo.
Protección do cranio
A protección do cranio fronte a os riscos de caída de
obxectos realízase por medio do casco de seguridade ou
protección. Este defende, mediante a súa cubrición, a parte
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
superior da cabeza. O casco deberá poder amortecer os
efectos dun posible golpe.
Úsanse sobre todo en todo tipo de obras de construción,
traballo con explosivos.
Protección da cara e/ou os ollos
Os principais riscos causantes de lesións nestas zonas da
cabeza son a proxección de partículas sólidas, a
proxección de líquidos (cáusticos, corrosivos,...), a
exposición a radiacións nocivas e a exposición a
atmosferas contaminadas. Os equipos de protección
individual de ollos e cara pódense clasificar en dous
grandes grupos:
Pantallas. Como as de soldadores, as cales van equipadas
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
con oculares filtrantes que deben impedir que as
radiacións cheguen ao ollo en doses capaces de causar
reaccións prexudiciais.
Lentes. As lentes de protección, para ser eficaces,
requiren combinar xunto cuns oculares de resistencia
adecuada, un deseño de montura ou uns elementos
adicionais adaptables a ela, a fin de protexer ao ollo en
calquera dirección, sexa esta superior, inferior ou pola
zona temporal.
Protección auditiva
O tapón protector utilízase insiro na canle auditivo externo,
pechando o mesmo de forma hermética. As orelleiras
envolven o pavillón externo do oído, constan de dous
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
casquetes e un arnés de suxeición. Os cascos anti-ruído
cobren, ademais do pavillón externo do oído, parte da
cabeza.
O protector auditivo deberá elixirse de modo que reduza a
exposición ao ruído a un límite admisible, para o que será
necesario coñecer as características do ruído en cuestión.
Unha vez determinadas as frecuencias dominantes,
deberase proceder á selección do equipo adecuado.
As extremidades superiores do operario poden verse
sometidas no desenvolvemento de un determinado traballo
a riscos de diversa índole: mecánicos, eléctricos, químicos,
térmicos,...
A súa protección baséase na cubrición da parte exposta
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
mediante o emprego de luvas, manoplas, mitóns,
manubrios, dediles, manguitos, etc. Os materiais a utilizar
deben ser os apropiados ao risco concreto (tecido, coiro,
caucho, malla metálica, etc.)
Protección dos pés
A súa protección baséase en cubrir o pé mediante o
calzado de uso profesional adecuado ao risco que ofreza a
realización da actividade laboral (bota, zapato, sandalia). O
material do que estea realizado debe ser o apropiado ao
risco a protexer (caucho, coiro,…). O calzado pode levar
punteira reforzada, suela antiescorregadiza.
Protección das vías respiratorias
Os equipos de protección individual das vías respiratorias
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
teñen como misión facer que o traballador que desenvolve
a súa actividade nun ambiente contaminado e/ou con
deficiencia de osíxeno poida dispoñer para a súa
respiración de aire en condicións apropiadas.
Os equipos de protección individual das vías respiratorias
pódense clasificar en:
-Equipos dependentes do medio ambiente. Usan o aire do
ambiente e o purifican retendo os contaminantes. É
necesario realizar primeiro unha medición do
contaminante que hai no medio, para saber que tipo de
filtro débese utilizar. Estes equipos poden ser de tres
tipos: máscara, máscara e boquilla.
-Equipos independentes do medio ambiente. O aire que se
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
respira con este tipo de equipos non é o do ambiente de
traballo, senón que procede duns recipientes a presión.
Adóitanse usar en traballos en pozos ou recintos
confinados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Roupa de proteción
A cubrición total ou parcial do corpo do operario ten por
misión defendelo fronte a uns riscos determinados, os
cales poden ser de orixe térmico (calor, frío), químico
(produtos acedos e alcalinos, desinfectantes e deterxentes
corrosivos), mecánico (proxeccións, picadas), radioactivo
(radiacións) ou biolóxico. A protección realízase mediante
o emprego de pezas tales como mandís, chaquetas, monos,
chalecos reflectantes, etc, cuxo material debe ser
apropiado ao risco existente.
Protección contra caídas de altura
Un sistema de protección individual fronte a caídas de
altura (sistema anticaída) garante a parada segura dunha
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
caída, de forma que:
-a distancia de caída do corpo sexa mínima,
-a forza de freado non provoque lesións corporais.
-a postura do usuario, unha vez producido o freado de a
caída, sexa tal que permita ao usuario, dado o caso,
esperar auxilio.
SINALIZACIÓN
A sinalización ofrece unha indicación relativa á seguridade
de persoas e/ou bens.
A correcta sinalización resulta eficaz como técnica de
seguridade complementaria, pero non debe esquecerse
que, por si mesma, nunca elimina o risco. Só informa sobre
o risco.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Clases de sinais
Sinais en forma de panel:
Son as que se atopan normalmente nos lugares de traballo,
máquinas, entrada das obras...Resultan da combinación
dunha forma xeométrica, unha cor de seguridade e un
debuxo ou pictograma.
Segundo o significado do sinal pódense clasificar en:
Prohibición: Prohibe un comportamento que poida producir
un perigo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Obrigación: Sinal que obriga a un comportamento
determinado.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Advertencia: Advirte dun risco ou perigo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Salvamento: Indicación relativa a saídas de socorro ou
primeiros auxilios, ou aos dispositivos de salvamento.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Loita contra incendios: Proporciona informacións sobre
situación dos equipos de loita contra incendios.
Sinal adicional ou auxiliar: Contén exclusivamente un texto
e utilízase conxuntamente cun dos sinais de seguridade
mencionadas anteriormente. Por exemplo a etiqueta dun
produto.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Sinais acústicos e luminosos:
Son as alarmas ou sirenas que hai nos centros de traballo,
para indicar o fin ou o principio da xornada, situacións de
emerxencia,...En ocasións estes sons van acompañados
tamén de sinais luminosos.
Os sinais acústicos deben ter un nivel sonoro superior ao
ruído ambiental, e non se utilizarán cando o ruído do lugar
de traballo sexa moi intenso.
Un sinal acústico ou luminosa intermitente utilizarase para
indicar un maior grado de perigo, unha maior emerxencia.
O son dun sinal de evacuación deberá ser continuo. Os
sinais luminosos non deben producir escintileos. Nunca se
usarán dous sinais luminosos simultaneamente, xa que
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
podería dar lugar a confusión. O mesmo ocorre cos sinais
acústicos.
Sinais xestuais:
Os sinais xestuais adóitanse empregar para o caso de
movementos de maquinaria pesada ou elementos
voluminosos e pesados das instalacións, por medio de
grandes guindastres ou maquinaria de movemento de
terras. Nestes casos pode presentarse un ruído de fondo
elevado e por iso son máis efectivas que as comunicacións
verbais. No entanto, estas últimas pódense empregar como
complemento dos sinais xestuais, sendo recomendable a
súa transmisión a través de megafonía portátil.
O encargado dos sinais deberá poder seguir visualmente o
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
desenvolvemento das manobras sen estar ameazado por
elas, e deberá dedicarse exclusivamente a dirixir as
manobras e á seguridade dos traballadores situados nas
proximidades.
O encargado dos sinais deberá ser facilmente recoñecido
polo operador. Para iso levará un ou varios elementos de
identificación apropiados tales como chaqueta, manguitos,
brazal ou casco.
RESUMO
Os equipos de protección individual.
Os EPI´s son a última barreira de protección entre o risco
e o traballador. Non evitan accidentar pero protexen aos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
traballadores dos efectos daniños dos mesmos. Os tipos de
EPI´s máis importantes que se utilizan na industria son:
-Protección do cranio.
-Protección de face e ollos.
-Protección auditiva.
-Protección das extremidades superiores.
-Protección dos pés.
-Protección das vías respiratorias.
-Roupa de protección.
-Protección contra caídas de altura.
A sinalización.
A sinalización de seguridade utilízase para informar sobre
a presenza dun risco, unha obrigación, unha prohibición…
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
E SINALIZACIÓN
Por si soa non evita os riscos nin protexe contra os
accidentes, por iso é unha medida de seguridade
complementaria, nunca substitutiva.
Os tipos de sinalización son:
-Sinais en forma de panel
Prohibición.
Obrigación.
Advertencia.
Salvamento.
Loita contra incendios.
-Sinais acústicos e luminosos
-Sinais xestuais e comunicación verbal
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
ÍNDICE
INTRODUCIÓN
OBXECTIVOS
CONTIDOS
• TIPOS DE ACCIDENTES GRAVES
• CLASIFICACIÓN DAS SITUACIÓNS DE
EMERXENCIA
• ORGANIZACIÓN DA EMERXENCIA
• ACTUACIÓNS NUNHA EMERXENCIA
• SIMULACROS
RESUMO
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
INTRODUCIÓN
Na actividade laboral pódense presentar circunstancias
inesperadas e súbitas que teñan como consecuencia a
aparición de situacións de perigo extremas para os
traballadores, as instalacións e o medio ambiente. Cando
ocorre algunha destas circunstancias, dise que hai unha
situación de emerxencia.
Tanto unha empresa como un traballador autónomo deben
prever unha actuación rápida e eficaz para salvagardar, en
primeiro lugar, a integridade e saúde dos traballadores, da
poboación externa e tamén minimizar os posibles danos a
as instalacións e ao medio ambiente. Isto recóllese no
chamado Plan de Emerxencia. Neste Plan defínense as
actuacións a realizar nas diferentes situacións de
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
emerxencia e o que se debería facer nunha evacuación dos
traballadores de un centro de produción, incluíndo
recomendacións sobre o que non se debería facer.
OBXECTIVOS
Coñecer as nocións básicas de actuación nunha
emerxencia, para poder evitar ou minimizar os danos ás
persoas e/ou as instalacións.
CONTIDOS
Unha situación de emerxencia pode xerar danos ás
persoas, instalacións e medio ambiente. Para evitar ou
minimizar devanditos danos, débese organizar
adecuadamente a actuación ante as emerxencias.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
Segundo sexa o tamaño e actividade dunha empresa, a
actuación a desenvolver será máis ou menos complexa.
Existe lexislación que obriga a determinadas empresas,
segundo o seu tamaño, tipo de actividade e cantidade de
sustancias perigosas empregadas, a que se dispoña de
autoprotección…
No caso de empresas moi pequenas ou que non estean
obrigadas por lei a dispoñer de autoprotección, hai que ter
prevista unha actuación mínima que debería ir acompañada
tamén dun mínimo de información e formación ao
traballador.
Sempre se deberá ter en conta a posible colaboración dos
recursos exteriores que poderían ser: Protección Civil,
Bombeiros, Policía, empresas próximas, etc.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
TIPOS DE ACCIDENTES GRAVES
As
situacións
de
emerxencia
preséntanse
fundamentalmente cando na empresa ten lugar un
accidente ou situacións graves.
Entre outras cabe destacar:
Lumes sen risco de explosión. Ocorren por combustión de
sustancias (papel, madeira, palla) que non son explosivas
nin tampouco están en condicións de explotar. Pode darse
en celeiros, serradoiros, etc.
Fogonazo de gas inflamable. É unha combustión tan rápida
que impide que se poidan evitar as súas consecuencias
fuxindo do lugar do accidente. Pode darse en soldaduras,
depósitos de propano, etc.
Charco de líquido inflamado. Preséntanse cando se
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
produciu un derrame ou unha fuga de chorro líquido
seguido de ignición. Este caso permite evitar os seus
efectos afastándose do lugar do accidente. Pode darse en
depósitos de gasoil, gasolina, etc.
Explosións. Xorden pola ignición ou quentamento de
sustancias explosivas, que teñen como característica
principal ter unha velocidade de combustión moi alta.
Poden darse en silos, canalizacións, aparellos a presión,
etc.
Nubes de gases tóxicos. Ocorren por emisión accidental de
devanditos gases, p.ex. na manipulación de pesticidas,
fugas de depósitos de sustancias nocivas...
Derrames nocivos. Preséntanse por desbordamento ou
rotura de recipientes ou conducións de sustancias
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
perigosas para a saúde.
Fenómenos naturais. Tales como terremoto, inundación,
raio e furacán.
CLASIFICACIÓN DAS SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
As situacións de emerxencia pódense clasificar, de menor
a maior gravidade, en:
-Conato de emerxencia. Situación que pode ser
neutralizada cos medios contra incendios ou similares
dispoñibles no lugar onde se produce, polo persoal
presente no lugar do incidente.
-Emerxencia parcial. Situación de emerxencia que non pode
ser neutralizada de inmediato como un conato e obriga ao
persoal presente a solicitar a axuda dun grupo de loita
máis preparado que dispón de maiores medios contra
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
incendios e emerxencia.
-Emerxencia xeral. Situación de emerxencia que supera a
capacidade dos medios humanos e materiais contra
incendios e emerxencia establecidos no centro de traballo
e obriga a alterar toda a organización habitual da empresa,
substituíndoa por outra de emerxencia e téndose que
solicitar axuda ao exterior.
-Evacuación. Situación que obriga a desaloxar total ou
parcialmente o centro de traballo ou vivendas de forma
ordenada e controlada e pode acompañar ou non ás tres
situacións anteriores.
ORGANIZACIÓN DE EMERXENCIA
Para cada situación de emerxencia pode existir un plan de
actuación, unha organización e uns medios de loita
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
(traballadores adestrados na extinción de emerxencia e
medios adecuados extintores, alarmas,...Todo isto
recóllese nun Plan de Emerxencia.
Para unha miniempresa ou un traballador autónomo, todos
estes conceptos redúcense a unhas Instrucións de
Actuación en Emerxencia que englobarían de forma
adecuada e resumida que facer, con que medios e como
realizar unha avaliación en caso necesario.
Dentro da aludida organización das emerxencia, atópanse
os seguintes equipos de actuación:
-Equipos de primeira intervención (EPI): Son grupos dun
mínimo de dúas persoas que, con coñecementos básicos
contra incendios e emerxencia, actúan nunha situación de
conato de emerxencia.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
-Equipos de segunda intervención (ESI): Son grupos dunhas
oito persoas que, con formación e adestramento
suficientemente intensivo, son capaces de intervir en
calquera tipo de emerxencia dentro do recinto dunha
empresa.
-Equipos de primeiros auxilios (EPA): Son grupos de
persoas ca preparación suficiente para realizar os
primeiros auxilios en calquera tipo de emerxencia.
-Equipos de alarma e evacuación (EAE): Son grupos de dous
ou tres persoas que teñen por misión dirixir
ordenadamente ao persoal a evacuar cara ás saídas
correspondentes aos puntos de reunión escolleitos,
verificando que non quede ninguén sen evacuar e
colaborando cos equipos de primeiros auxilios.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
ACTUACIÓNS NUNHA EMERXENCIA
As actuacións que se realizarían dependendo da situación
de emerxencia dada, serían:
Conato de Emerxencia
Ante un Conato de Emerxencia calquera traballador debe
realizar as seguintes actuacións, que serían as básicas
correspondentes a un Equipo de Primeira Intervención:
-Usar os medios dispoñibles contra incendios e
emerxencia.
-Non arriscarse inutilmente, nin provocar un risco maior.
-Iniciar a alarma, polos medios previstos para iso.
-Pedir axuda. Si está só ou illado, utilice un teléfono móbil.
Emerxencia parcial
Calquera traballador ante unha emerxencia que a
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
considera de maior importancia que un Conato, debe
actuar do seguinte modo:
-Comunicar o incidente utilizando algún dos medios
establecidos (alarma, teléfono) e comprobar que o
entenderon ben.
-Quedar alerta de calquera outra comunicación que sobre
a emerxencia, lle sexa transmitida pola axuda externa
solicitada.
Os traballadores integrados nos equipos de segunda
intervención (ESI), ao ser alertados, actuarían segundo os
seus coñecementos e experiencia como grupos de loita
contra calquera tipo de emerxencia.
Igualmente, os traballadores integrados nos equipos de
primeiros auxilios (EPA) e nos de alarma e evacuación
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
(EAE) permanecerían en alerta ante unha posible
intervención, no caso de ser requiridos.
Emerxencia xeral
A declaración de emerxencia xeral estaría realizada polas
persoas da empresa autorizadas para iso.
Nesta situación de emerxencia os traballadores integrados
nos equipos de segunda intervención (ESI), así como os
integrados nos equipos de primeiros auxilios (EPA) e os
pertencentes aos equipos de alarma (EAE), actuarían en
colaboración cos recursos exteriores de Protección Civil e
Bombeiros.
Evacuación
No caso de Evacuación, cada persoa dirixirase sen correr e
en grupo, polas vías de evacuación sinalizadas, cara aos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
puntos de reunión establecidos, onde se identificará ante
os responsables de contabilizar aos evacuados.
En ningunha situación de emerxencia deberían utilizarse os
medios de comunicación interna e externa para outros
obxectivos que non sexan os propios da emerxencia.
Tampouco deben utilizarse os ascensores ou montacargas
a excepción, si os houbese, dos ascensores para uso
específico de bombeiros.
Recoméndase non abandonar o posto de traballo en
ningunha situación de emerxencia sen cumprir os
procedementos de emerxencia asignados, que terían que
considerar as accións mínimas imprescindibles, para non
aumentar o risco da emerxencia ao ausentarse o
traballador do seu lugar de traballo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
SIMULACROS
Para que nunha situación de emerxencia as actuacións
sexan eficaces, sería imprescindible ensaialas
previamente. Estes ensaios programados son os citados
simulacros de emerxencia e os seus obxectivos son:
-Conseguir o hábito das actuacións en emerxencia.
-Mellorar as actuacións analizando os fallos, coa vantaxe
de non ter que sufrir unha situación real de emerxencia.
Os simulacros poderíanse realizar en fases sucesivas, que
serían:
-Simulacro avisando de día e hora de realización.
-Simulacro avisando de día pero non de hora.
-Simulacro avisando da semana.
-Simulacro sen avisar previamente ao persoal.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
Co simulacro preténdese conseguir o hábito das
actuacións en caso de emerxencia; que se saiba a quen
avisar, que facer e que se poidan analizar e eliminar os
fallos.
Con independencia de que se saiba ou non si a situación de
emerxencia é simulada, é importante actuar en todo
momento co mesmo rigor que si fose unha situación real
de emerxencia.
RESUMO
Nunha actividade laboral poden presentarse circunstancias
(accidentes tales como nubes de gases tóxicos, derrames
de sustancias nocivas ou incidentes como inundacións,
ameazas de bomba...) que poden xerar danos ás persoas,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
instalacións e medio ambiente, cando isto ocorre orixínase
unha situación de emerxencia.
Débese ter prevista unha actuación mínima para
emerxencias coa correspondente información e formación
para os traballadores. Algunhas empresas necesitan
autoprotección, que supón identificación e avaliación de
riscos, plan de emerxencia interior (PEI) e formación,
información e equipamento dos traballadores.
As situacións de emerxencia clasifícanse, segundo a súa
gravidade, en: Conato de Emerxencia, Emerxencia e
Evacuación.
A modo de resumo:
-Fronte a un Conato de Emerxencia, use os medios
dispoñibles ao seu alcance.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
RISCOS XERAIS E A SÚA PREVENCIÓN
TIPOS DE RISCOS. SITUACIÓNS DE EMERXENCIA
-Non arrisque a súa vida inutilmente
-Si a situación desbórdalle, trátase xa dunha emerxencia,
parcial ou xeral. Pida axuda rapidamente
-Corte, si é posible, as fontes de entrada de enerxía.
-Evacúe
As actuacións de adestramento para emerxencias son
ensaios periódicos que se denominan Simulacros e que
poderían ser realizados un mínimo dunha vez ao ano.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
introdución
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
INTRODUCIÓN
Establécese como principio fundamental que a prevención
dos riscos laborais debe formar parte intrínseca das
actividades habituais de traballo. Por iso, tanto unha
empresa como un traballador autónomo deben considerar
en todo momento cal é a prevención necesaria a ter en
conta cando organizan as súas actividades, dispoñen as
súas subministracións e maquinaria, etc.
Nesta unidade ofrécense unhas ideas básicas para estudar
e organizar a prevención na empresa.
A Lei 31/1995 de Prevención de Riscos Laborais esixe unha
nova formulación da Prevención en a empresa. Hai que
deixar de actuar cando xa se produciron danos á saúde dos
traballadores (accidentes de traballo ou enfermidades
laborais) e pasar a actuar antes que se produciran tales
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
INTRODUCIÓN
danos. Esta forma activa de actuación baséase, a grandes
liñas, en:
-Avaliar os riscos inherentes ao traballo.
-Tomar as medidas precisas para eliminar ou reducir os
riscos, planificando a actividade preventiva.
-Controlar periodicamente as condicións de traballo e o
estado de saúde dos traballadores.
A xestión da actividade preventiva supón un conxunto de
accións que podemos agrupar en dous grandes bloques:
-A definición e implantación dun Sistema de Xestión da
Prevención, mediante o cal a empresa establece a
estrutura organizativa, define as funcións, as prácticas
preventivas e os procedementos de xestión.
-A asignación dos Recursos Humanos e Materiais
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
INTRODUCIÓN
necesarios para o desenvolvemento das actividades
preventivas. Estes recursos, dependendo do número de
traballadores e das actividades da empresa, poden variar,
desde a asunción polo empresario da actividade
preventiva, ata a designación de traballadores, a
constitución dun servizo de prevención propio ou a
contratación dun servizo de prevención externo.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
obxectivos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
OBXECTIVOS
Analizar a forma de establecer a xestión da prevención a
través dun sistema de xestión preventiva e das diferentes
modalidades de recursos humanos e materiais que se
poden asignar.
Coñecer como é un sistema de xestión da prevención de
riscos laborais.
Coñecer as modalidades de recursos humanos e materiais
para o desenvolvemento das actividades preventivas.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
xestión
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
XESTIÓN
O modelo activo de prevención que a Lei de Prevención de
Riscos Laborais propón, obriga a ir por diante dos
problemas. Para iso, hai que:
-Planificar a prevención desde o momento mesmo do
deseño empresarial
-Avaliar os riscos, actualizando a avaliación
periodicamente cando cambien as circunstancias.
-Adoptar un conxunto de accións preventivas para eliminar
e/ou controlar os riscos que se detectaron.
-Controlar a eficacia das medidas preventivas adoptadas.
-Integrar a acción preventiva na xestión da empresa.
-Informar aos traballadores sobre os riscos que comporta
o seu traballo.
-Formar aos traballadores en materia preventiva.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
XESTIÓN
-Establecer unha vixilancia adecuada da saúde dos
traballadores.
-Desenvolver actuacións ante situacións de emerxencia. E
todas estas actuacións non se realizarán sen que:
-A dirección sexa consciente das súas responsabilidades e
obrigacións.
-Establecer e manter un sistema de xestión da prevención.
-Asignar os recursos humanos e materiais precisos.
Un sistema de xestión da prevención de riscos laborais é,
simplemente, un conxunto de accións sistemáticas, dentro
doutras accións de xestión da empresa, que permite un
cumprimento das obrigacións legais en prevención de
riscos laborais.
Os elementos que compoñen un sistema de xestión da
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
XESTIÓN
prevención de riscos laborais están descritos na norma
UNE 81900:1996 EX: Regras xerais para a implantación dun
sistema de xestión da prevención de riscos laborais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
sistema
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Mediante este elemento obrígase á dirección da empresa
a establecer unha política de prevención de riscos laborais
que ten que incluír o compromiso de alcanzar un alto nivel
de seguridade e saúde no traballo, cumprindo como mínimo
a lexislación vixente e ten que basearse no principio da
mellora continua da acción preventiva.
A política tamén ten que incluír unha garantía de
participación e de información de todos os traballadores
da organización, así como o seu dereito de consulta.
AVALIACIÓN DE RISCOS
A avaliación de riscos é o elemento crave dun compromiso
activo en prevención e serve para estimar a magnitude dos
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
riscos que non poidan evitarse. A información obtida na
avaliación ten que servir de base para decidir si hai que
adoptar medidas preventivas e de que tipo.
O empresario debe adoptar un procedemento para a
avaliación de riscos, previa consulta aos traballadores ou
os seus representantes.
Para os postos de traballo cuxa avaliación de riscos poña
de manifesto a necesidade de tomar unha medida
preventiva, ten que documentarse a avaliación e manterse
a disposición da Autoridade Laboral. Esta documentación
contén:
-A identificación do posto de traballo.
-O risco ou riscos existentes e a relación de traballadores
afectados.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
-O resultado da avaliación e as medidas preventivas
procedentes.
-A referencia dos criterios e procedementos de avaliación
e dos métodos de medición, análise ou ensaio utilizados.
A valoración do risco faise en función da probabilidade de
que ocorra e as consecuencias no caso de que isto pase.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
Exemplo: Nunha obra de construción hai un oco nunha das
fachadas a 5m de altura, que só está protexido por un
taboleiro situado a 40 cm do chan.
-A probabilidade de que un traballador que estea nas
proximidades caia é media, xa que a altura da varanda é
moi pequena, non protexe o suficiente.
-As consecuencias no caso de que ocorra a caída do
traballador, son extremadamente daniñas, dada a altura
existente.
-Polo tanto, segundo o cadro anterior, o risco é
importante, non debe comezarse, ou neste caso, seguirse a
actividade ata que o perigo estea emendado. Para iso é
necesario colocar unha varanda regulamentaria; a unha
altura de 90 cm, con listón intermedio para impedir que
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
SISTEMA
alguén se poida coar por baixo, e rodapés, que impide a
caída de materiais.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
organización
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
MODALIDADES ORGANIZATIVAS
A planificación define:
-¿Que hai que facer en materia de Prevención?
-¿Quen é o responsable de facelo?
-¿Cal é o obxectivo a alcanzar?
-¿Que recursos hai que destinar?
Si da avaliación de riscos se deduce a necesidade de
adoptar medidas preventivas é necesario planificalas para
casalas con outras actuacións empresariais.
Tamén deben planificarse:
-A información e a formación en materia preventiva aos
traballadores.
-As medidas de emerxencia.
-A vixilancia da saúde dos traballadores.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
A planificación ten que facerse para un período de tempo
determinado, xeralmente un ano, mediante o
establecemento de fases e prioridades no seu
desenvolvemento. Así se constitúe o programa anual de
actividades.
RESPONSABILIDADES
O Regulamento dos Servizos de Prevención obriga a
integrar a prevención en todas as actividades e decisións
da empresa, tanto nos procesos técnicos como na
organización do traballo.
Esta obrigación alcanza a todos os niveis xerárquicos da
empresa. Por iso a dirección da empresa debe definir e
documentar as responsabilidades en prevención de riscos
laborais de todo o persoal.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
FORMACIÓN
Para ofrecer unha formación adecuada a cada traballador
en materia preventiva, débense establecer e manter ao día
procedementos para:
-Identificar as necesidades e establecer o plan de
formación en materia preventiva.
-Ofrecer unha formación adecuada e centrada no posto de
traballo ou función de cada traballador.
DOCUMENTACIÓN
A documentación propia do sistema de xestión da
prevención de riscos laborais se estrutura, normalmente,
en catro niveles:
-Manual da prevención de riscos laborais.
-Procedementos do sistema de xestión.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
-Instrucións operativas.
-Rexistros.
Manual da prevención de riscos laborais
É o documento básico que describe o sistema de xestión da
prevención de riscos laborais adoptado pola empresa, así
como o documento de referencia á hora de implantar,
manter e mellorar devandito sistema. A dirección da
empresa é responsable da elaboración do manual que debe
ser mantido ao día segundo se precise.
Debe conter:
-A descrición da empresa.
-A política de prevención de riscos laborais, cos obxectivos
e metas a alcanzar e o programa de actuación.
-Descrición das funcións e responsabilidades de todos os
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
traballadores involucrados na PRL, incluíndo a dirección da
empresa.
-Interrelacións dos diferentes elementos do sistema.
-Listado dos procedementos do sistema.
-Calquera outro aspecto, si fose necesario.
Procedementos do sistema de xestión
Neles descríbense as distintas actividades que compoñen o
sistema de xestión da prevención detallando o que hai que
facer, quen é o responsable de facelo, como facelo, e onde
e cando hai que rexistrar o realizado. O manual conterá un
listado dos procedementos, e estes recompílanse nun
manual de procedementos.
Instrucións operativas
¿Que permiten as instrucións operativas? Unha instrución
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
operativa desenvolve con detalle algún aspecto dun
procedemento, ou describe con detalle as normas a seguir
á hora de realizar con seguridade unha tarefa. Convén
elaborar un compendio das instrucións de traballo.
Rexistros
¿Que é un rexistro? Un rexistro é un documento que
recolle os resultados dunha ou varias actividades
realizadas e constitúe a evidencia formal do sistema de
prevención.
Ademais, é importante considerar que a Lei de Prevención
de Riscos Laborais obriga a elaborar e conservar a
disposición da autoridade laboral a seguinte
documentación (normalmente incluída nos rexistros):
-Avaliación de riscos.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
-Planificación da actividade preventiva.
-Medidas de protección e prevención a adoptar.
-Resultados dos controis periódicos das Condicións de
Traballo.
-Resultados da Vixilancia da Saúde dos traballadores.
-Relación de accidentes de traballo e enfermidades
profesionais con baixa superior a un día.
O CONTROL DAS ACTUACIÓNS
Para comprobar si a prevención de riscos laborais está
verdadeiramente implantada na empresa, non é suficiente
tomar como indicador un baixo índice de accidentes de
traballo. Ter poucos accidentes non garante un bo control
dos riscos.
Para controlar si o sistema de prevención funciona,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
recórrese a control activo e control reactivo.
Entre as actividades máis importantes do control activo
están:
-Control da consecución do programa anual mediante
informes, estatísticas, etc.
-A Inspección sistemática, e participativa dos locais,
instalacións e equipos, para asegurar un funcionamento
correcto.
-Controis ambientais (medida da exposición a sustancias
químicas ou axentes físicos) e vixilancia médica dos
traballadores co fin de comprobar a eficacia do control de
riscos e para detectar precozmente signos de danos para
a saúde.
-Observación directa sistemática do traballo con obxecto
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
de comprobar si se cumpren os procedementos e
instrucións de traballo, en especial os relacionados co
control de riscos.
-Análise da documentación e dos rexistros.
Co control reactivo se pretende:
-Investigar as causas inmediatas e subxacentes de
accidentes, incidentes e enfermidades laborais.
-Iniciar as medidas correctoras que sexan precisas,
incluíndo, se procede, cambios na organización e na
política.
-Facer unha análise adecuada dos datos co fin de
identificar características comúns ou tendencias e iniciar
as accións de mellora.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
AUDITORÍAS
A Auditoría é: Unha avaliación sistemática documentada,
periódica e obxectiva da eficacia, efectividade e fiabilidade
do sistema de xestión da prevención.
E permite: Coñecer si o sistema é adecuado para alcanzar
a política e os obxectivos da empresa nesta materia.
Existen dous tipos de Auditorías.
Auditorías internas: Cando o auditor pertence á empresa e
o fin da auditoría é avaliar internamente o sistema de
xestión da prevención.
Auditorías externas: Neste caso o auditor é externo á
empresa e o fin da auditoría é realizar unha avaliación
externa do sistema de xestión da prevención, por un
terceiro experto na materia.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
O Regulamento dos Servizos de Prevención obriga a
realizar unha auditoría externa do sistema de xestión da
prevención cando a empresa non concerte a actividade
preventiva cun Servizo de Prevención Externo. Dita
auditoría deberá repetirse cada cinco anos ou cando o
requira a Autoridade Laboral.
Os auditores han de ter autorización da Autoridade Laboral
competente.
MODALIDADES ORGANIZATIVAS PARA O DESENVOLVEMENTO
DA ACTIVIDADE PREVENTIVA
Para facer que o Sistema de xestión de prevención
funcione hai que asignar os recursos humanos e materiais
necesarios.
Estes recursos deberán ser determinados polo empresario
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
con arranxo a algunha das seguintes modalidades:
-Asumindo persoalmente a actividade preventiva.
-Designando traballadores para realizar a actividade
preventiva.
-Constituíndo un servizo de prevención propio.
-Contratando un servizo de prevención alleo.
Servizo de prevención Propio: é o conxunto de medios
humanos e materiais da empresa necesarios para a
realización das actividades de prevención.
Servizo de Prevención Alleo: é o prestado por unha
entidade especializada que concerte coa empresa a
realización de actividades de prevención, o asesoramento
e apoio que precise en función dos tipos de riscos ou
ambas actuacións conxuntamente.
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
Ambos servizos han de ter carácter interdisciplinario
ASUNCIÓN PERSOAL POLO EMPRESARIO DA ACTIVIDADE
PREVENTIVA
O empresario poderá realizar persoalmente as actividades
preventivas cando:
-A empresa teña menos de seis traballadores.
-As actividades de a empresa non estean incluídas en o
Anexo I do Regulamento dos Servizos de Prevención
(consideradas de alto risco).
-O empresario desenvolva habitualmente a súa actividade
profesional na empresa.
-Teña a capacidade correspondente ás funcións
preventivas que vai desenvolver.
Non poderá realizar a vixilancia da saúde dos traballadores
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
que deberá cubrir por algunha das restantes modalidades.
DESIGNACIÓN DE TRABALLADORES
Nesta modalidade o empresario designa un ou varios
traballadores para desenvolver a actividade preventiva. O
número de traballadores e o tempo de dedicación serán os
necesarios para realizar adecuadamente as súas funcións
preventivas. Os traballadores designados han de ter a
capacidade correspondente ás funcións a desempeñar.
SERVIZO DE PREVENCIÓN PROPIO
É obrigatorio que o empresario constitúa un Servizo de
Prevención Propio cando:
-A empresa teña máis de 500 traballadores.
-Cando a empresa tanga entre 250 e 500 traballadores e
as súas actividades estean incluídas no Anexo I do
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
Regulamento dos Servizos de Prevención (actividades de
alto risco).
-Cando a empresa non estea incluída nos apartados
anteriores pero a Autoridade Laboral decida que debe ter
un servizo de prevención propio, pola súa actividade ou
características especiais.
O Servizo de Prevención Propio debe ser unha unidade
específica, os seus integrantes deben dedicarse de forma
exclusiva a a prevención e debe contar coas instalacións e
medios humanos e materiais necesarios.
SERVIZO DE PREVENCIÓN ALLEO
O empresario deberá concertar un ou varios Servizos de
Prevención Alleos cando:
O empresario non poida realizar a actividade preventiva e
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
a designación de traballadores sexa insuficiente, p. ex. por
falta de preparación dos mesmos
-Non se constituíu un Servizo de Prevención Propio.
-Cando se adoptou algunha das anteriores modalidades
organizativas pero en devandita modalidade non haxa
persoas con coñecementos suficientes para desempeñar
todas as disciplinas (seguridade, hixiene, ergonomía,
medicina).
Os Servizos de Prevención Alleos han de ser acreditados
pola Autoridade Laboral.
RESUMO
A Lei de Prevención de Riscos Laborais é un modelo activo
de actuación en Prevención. Isto quere dicir que obriga á
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
empresa a ir por diante dos problemas.
A xestión da actividade preventiva supón un conxunto de
accións que podemos agrupar en dous grandes bloques:
a. Definición e implantación dun sistema de xestión da
prevención
b. Asignación dos recursos e materiais necesarios para o
desenvolvemento das actividades preventivas.
Un Sistema de Xestión de a Prevención permite un
cumprimento organizado e estruturado dos dereitos e
obrigacións impostos pola lexislación vixente e para iso é
necesario un compromiso por parte da dirección.
Entre os elementos máis importantes que compoñen un
Sistema pódense citar: avaliación de riscos, planificación
da actividade preventiva, responsabilidades, formación,
MANUAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS
XESTIÓN DA PREVENCIÓN
ORGANIZACIÓN
documentación e auditorías. Todo iso recóllese nun Manual
do Sistema e un Manual de Procedementos.
Os recursos humanos e materiais necesarios para o
desenvolvemento das actividades preventivas deberán ser
determinados por o empresario con arranxo a as
seguintes modalidades:
a. Asumindo persoalmente a actividade preventiva.
b. Designando traballadores.
c. Constituíndo un servizo de prevención propio.
d. Contratando un servizo de prevención alleo.

similar documents