Dyglosja

Report
Socjolingwistyka
Dyglosja
dr Monika Rymaszewska
Dyglosja
 dwa języki współistnieją w obrębie jednej społeczności i
dopełniają się wzajemnie w swej funkcji
 funkcje owych systemów znajdują się wobec siebie w stosunku
dopełniającym, odpowiadając funkcjom jednego języka w
zwykłej (niedyglosyjnej) sytuacji
O zjawisku dyglosji mówi się np. w przypadku opozycji: dialekt vs.
wersja literacka języka lub wersja potoczna języka vs. wersja
literacka języka.
Dyglosja przykłady
(wg definicji Fergusona):
 wersja standard + dialekty
 wersja standard nieużywana codziennie, zazwyczaj pisana i
związana z tradycją literacką, obrzędami etc.;
 wersje lokalne
 mówione – używane na co dzień
 wersja standard używana w mowie codziennej, dialekty również
użycie poszczególnych wariantów języka
Dyglosja przykłady
 wersja standard nie jest dla nikogo językiem naturalnym,




przyswajanym w dzieciństwie
wersja standard jest dla wielu osób językiem naturalnym
język naturalny wykształcanie się wersji standardowej
wersja standard nie krystalizuje się z wariantów codziennych
wersja standard utworzona na bazie dialektu regionalnego
Dyglosja a socjolekt
Dyglosja pojawia się także w społecznościach,
które oficjalnie nie uznają obecności kilku języków.
Np.w środowiskach, które używają w różnych sytuacjach różnych dialektów,
rejestrów, czy czegokolwiek innego
i nie jest to związane z obecnością wariantu wyłącznie pisanego i wyłącznie
mówionego.
* Socjolekt (ang. sociolect, social dialect ) - gwara środowiskowa), odmiana języka
charakterystyczna dla jakiejś grupy społecznej (żargon uczniowski, gwara
środowiskowa (więzienna, przestępcza, mafijna); uznana przez inne grupy
społeczne “za gorszą” na podstawie stereotypowej oceny niektórych
charakterystycznych cech
Socjolekt uczniowski
Socjolekt uczniowski jest źródłem nowych, niezbanalizowanych
środków ekspresji tworząc:
 neologizmy (kujon), eufemizmy (czuję się odlotowo,
frazeologizmy (nie ściemniaj, kuć matmę);
 typowe powiedzonka (daj se luz, spadaj na drzewo);
 nazwy przedmiotów (histra, matma, angol), szkoły (buda), stopni (pała,
but), inne dotyczące nauki, przezwiska uczniów (kujon);
 ekspresywne okrzyki i wyzwiska (czasem przekleństwa),
zapożyczenia (sorry, OK.!, WOW! ).
Socjolekt wyrażony gwarą uczniowską jest zjawiskiem autentycznym,
żywą odmianą języka ogólnopolskiego.
Słownik Encyklopedyczny - Język polski (1999)
Dyglosja: charakterystyka
Cechy charakterystyczne sytuacji dyglosyjnej:
Opis wariantów dyglosyjnych: high variety (H) i low variety (L).
Funkcja – w niektórych sytuacjach może zostać użyty wyłącznie
wariant H, w innych tylko L.
Wiedza na temat tego, kiedy stosować który jest podstawą dla
osoby, funkcjonującej w dyglosyjnym środowisku,
Dyglosja: charakterystyka
Prestiż – wariant H jest zazwyczaj postrzegany jako bardziej
prestiżowy, lepszy, o bardziej logicznej konstrukcji i bogatszym
słownictwie.
Wariant L jest wg niektórych nieumiejętnie używanym wariantem H,
Spuścizna literacka – literatura występuje właściwie wyłącznie w
wariancie H; jest spora część bywa zazwyczaj bardzo stara. Twórczość
w wariancie L także się zdarza, najczęściej jednak odmawia się jej
prawa do bycia tą „prawdziwą”,
Dyglosja: charakterystyka
Sposób nabywania – wariant L to mother tongue, wariant H
poznawany jest wtórnie, najczęściej
w procesie oficjalnej edukacji; odróżnia to sytuację dyglosyjną od
sytuacji z językiem standard
i dialektami,
Standaryzacja – wariant H jest językiem standardowym, to znaczy
dysponuje skodyfikowaną gramatyką, tradycją studiów
gramatycznych, ustaloną ortografią etc.
Dyglosja: charakterystyka
Warianty L nie mają tego wszystkiego, a ich kodyfikowanie
jest przeprowadzane najczęściej przez obcokrajowców, by
umożliwić naukę języka codziennego.
Wśród wariantów L daje się jednak wyodrębnić taki, który
cieszy się największym prestiżem i staje się standardem
regionalnym.
Dyglosja: charakterystyka
Stabilność – sytuacje dyglosyjne (na przykład grecka i arabska)
trwają już ponad tysiąc lat; Stabilność warunkowana jest przez
jasno określone funkcje obu wariantów. Im lepiej określone i
rozdzielone zastosowanie L i H, tym stabilniejsza dyglosja.
Para dyglosyjna
Dyglosyjna będzie każda sytuacja, w której w oficjalnej sytuacji nigdy
nie użyje się jakiegoś wariantu, uważanego za gorszy, lub
nieodpowiedni.
◦ osobne języki,
◦ dialekty wraz z językiem standard,
◦ odległe od siebie, lecz spokrewnione, warianty.
Parę dyglosyjną może więc stworzyć cokolwiek, jeżeli tylko
zaistnieje sprzyjający dyglosyjnemu użyciu consensus społeczny.
Wariant dyglosyjny
to związek lingwistyczny, obejmujący:
◦ gramatykę – wariant H posiada zazwyczaj lepiej rozwinięty system
odmiany czasowników i rzeczowników,
◦ leksykę – zasób słów obu wariantów nieco się różni; na przykład
wariant H ma właściwie wyłączność na słownictwo związane z nauką,
sztuką, polityką, za to L na to, którym opisuje się uwarunkowania
rodzinne etc.,
◦ fonologię – systemy fonologiczne obu wariantów mogą być zbieżne,
różnić się trochę lub zupełnie.
code-switching (zmiana kodu)
Zmiana kodu w obrębie jednej domeny lub sytuacji społecznej
- nowy uczestnik nie zna języka
- różnica w statusie i wspólnotowości
- aby zasygnalizować przynależność do grupy etnicznej (Kia ora) Hi! (Maori)
- krótkie frazy dla celów społecznych (za granicą użycie języka tamtejszego
obszaru do mieszkańców) – podkreślenie chęci przynależności, szacunek
- motywowane tożsamością i związkiem między uczestnikami interakcji
językowej, dystans społeczny
- zmiana tematu, domeny interakcji, poziomu formalności, dystansu społecznego
- dla rozładowania emocji, funkcja afektywna (łatwiej w najbliższym kodzie,
szcz,bezpiecznie jeśli rozmówca go nie zna)
- podkreślenie autorytetu
- funkcja emfatyczna
Warsztat
Czasem zmianę kodu można przewidzieć (zmiana sytuacyjna) znając
czynniki społeczne dla danego kontekstu. Jaki kod można przewidzieć
dla poniższych sytuacji i dlaczego?
a.
Mieszkaniec Kartuz rozmawiając z bliskim kolegą
w kolejce w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, podchodzi do okienka i
zaczyna rozmawiać z urzędnikiem.
b.
Trzech chińskich studentów dzieli stancję
w Londynie. Omawiają składniki dania, które gotują. Jeden z nich
zaczyna przedstawiać skład chemiczny każdego ze składników.

similar documents