مروري بر مفاهيم بانک هاي اطلاعاتي

Report
www.rezasamizadeh.com
1
‫استاد راهنما ‪:‬‬
‫دکتر سميع زاده‬
‫تهيه کنندگان ‪:‬‬
‫سيده فاطمه حسيني‬
‫ا رمغان علي بيگ‬
‫‪2‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
) Structured Query Language (
www.rezasamizadeh.com
3
‫ا نپر س و ج وی‬
‫ایزب‬
‫اه دادهایبر م بن‬
‫ای گ‬
‫‪، SQL Server‬پ‬
‫افته ورابطهایا ست ‪.‬‬
‫اخت ی‬
‫س‬
‫‪4‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫انکهای‬
‫ه يمب‬
‫ا‬
‫‪ ‬مروریبر مف‬
‫عاتي‬
‫اطال‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL SERVER‬‬
‫عاتي‬
‫انکهایاطال‬
‫ادب‬
‫‪‬ا یج‬
‫‪ ‬طرا حي جداو ل‬
‫‪5‬‬
‫ها‬
‫‪‬ویو‬
‫‪ ‬مروریبر ‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪‬پر س و ج و‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫انکهای‬
‫ه يماوليهب‬
‫ا‬
‫ا ‪SQL Server‬به مف‬
‫ارب‬
‫پي شازک‬
‫عاتي ميپرداز یم‪:‬‬
‫اطال‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫عاتي‬
‫انکهایاطال‬
‫عری فب‬
‫‪‬ت‬
‫تي‬
‫عا‬
‫انکهایاطال‬
‫‪‬انواعب‬
‫تي‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫ادهدر یکب‬
‫ا ء موردا ستف‬
‫‪‬اشي‬
‫‪6‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫صا ص‬
‫تيب ه ذخ ير هداد ههااخت‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫هرب‬
‫ارهمقرارداد نا ص لهابه صورت‬
‫اکن‬
‫دارد ‪.‬ب‬
‫هي شده ميتوا نتمام‬
‫اند‬
‫از م‬
‫اتبيو س‬
‫سلسله مر‬
‫انک‬
‫دادههای مربوطبها ی نا ص لها رادر یکب‬
‫کرد ‪.‬‬
‫تي ذخ ير ه‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪7‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ا لا ص لز یررادرن ظرب گير ید‪:‬‬
‫بهعنوا ن مث‬
‫کتبر ‪1993‬ا ستخدام شدها ست ‪.‬‬
‫شخصيدر ‪17‬ا‬
‫هيکرد‪:‬‬
‫اند‬
‫از م‬
‫ا ل ميتوا نا ی نا ص ل رابهش يوهز یر س‬
‫ح‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫ارمند‬
‫ار یخا ستخدام آ نک‬
‫•ت‬
‫‪1‬‬
‫ارمند‬
‫اره آ نک‬
‫• تماما ص لهاي مهمدرب‬
‫ارمندا ن‬
‫ارهتمامک‬
‫• تماما ص لهاي مهمدرب‬
‫ان‬
‫از م‬
‫ارهک ل س‬
‫• تماما ص لهاي مهمدرب‬
‫‪8‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هرا ص ل مجزادر یک فیلد ذخ يره ميش ود‬
‫‪‬‬
‫ارمند)در‬
‫‪‬تماما ص لهای مرب وطبه یک م وجود یت(ک‬
‫یکرکورد ذخ يره ميشوند ‪.‬‬
‫هياز م وجود یتهای‬
‫‪‬تماما ص لهای مرب وطبه گرو‬
‫ارمندا ن)در یک جدو ل ذخ يره ميشوند‬
‫ابه(تمامک‬
‫مش‬
‫‪‬تماما ص لهای مرب وطبهتمام م وجود یتهای مطرحدر‬
‫ارو ‪)...‬‬
‫ات ‪،‬انب‬
‫ارش‬
‫ا ن ‪ ،‬سف‬
‫ارمندا ن ‪،‬مشتری‬
‫ا ن(ک‬
‫از م‬
‫س‬
‫تي ذخ ير ه ميش وند‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫نيزدر یکب‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪9‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫عاتيفای ل س رور‬
‫انکهایاطال‬
‫‪ ‬ب‬
‫هنده‬
‫عاتي س روی سگ يرنده – سروی س د‬
‫انکهایاطال‬
‫‪ ‬ب‬
‫عاتيرابط های‬
‫انکهایاطال‬
‫‪ ‬ب‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪10‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫تيفای ل س رورداد ههارا در یکفای ل‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫هرب‬
‫ام ي ن‬
‫اربرا نبرایت‬
‫ذخ يره ميکند وهر یکازک‬
‫ا ی لد ستر سي‬
‫ا نبه طور مستقيمبه آ نف‬
‫ا یش‬
‫ه‬
‫از‬
‫ني‬
‫دارند ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫عموالازنو ع‬
‫کاربر م‬
‫عاتيبرای یک‬
‫سيستمهایاطال‬
‫هستند ‪.‬‬
‫ا ی ل سرور‬
‫ف‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪11‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هنده‬
‫تي س روی سگ يرنده – سروی س د‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫درهرب‬
‫اب ل‬
‫ادر مق‬
‫ا ی ل ذخ يره ميشوندا م‬
‫نيزدادههادر یکف‬
‫هنده)وج ود داردکهتمام‬
‫ا مه( سروی س د‬
‫یکبرن‬
‫ا ی ل راکنتر ل ميکند ‪.‬‬
‫د ستر سيهای مطرحبهف‬
‫اشند‬
‫ا ن مدن ظرب‬
‫از م‬
‫اربرا ن یک س‬
‫ا یيکهبرایک‬
‫سيستمه‬
‫هستند ‪.‬‬
‫هنده‬
‫ازنوع سروی س گيرنده – سروی س د‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪12‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ایي نا ست‬
‫ادفيدادههاپ‬
‫‪ ‬احتما ل خرا بشد ن وتغييرتص‬
‫شتریدارد‬
‫‪ ‬امن يتبي‬
‫اندشبکه‬
‫ایب‬
‫هترازپهن‬
‫ادهب‬
‫‪‬ا ستف‬
‫انتر‬
‫ارایيبهش يوه آ س‬
‫‪‬افزای شک‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪13‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫تيرابط هایتمامداد ههارادرچند جدو ل‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫هرب‬
‫عات مرب وطب هچگ ونگي‬
‫ا ناطال‬
‫ذخ يره ميکند وهمز م‬
‫اط دادههای آ ن جداو ل رانيزن گه ميدارد ‪.‬‬
‫ارتب‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪14‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫جداو ل‪:‬‬
‫ا دادهها راذخ يره ميکنند ‪.‬‬
‫ع‬
‫ق‬
‫هستندکه وا‬
‫ا یي‬
‫جداو لاش ي‬
‫هيد‬
‫عاتيانجام مي د‬
‫انکاطال‬
‫ا یکب‬
‫ا یيکهب‬
‫ه‬
‫ار‬
‫شترک‬
‫بي‬
‫اتا صلي‬
‫ارنوععمل ي‬
‫هندبود ‪ .‬چه‬
‫ح و ل م حور جداو ل خ وا‬
‫تيعبارتنداز‪:‬‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫درهرب‬
‫عاتب ه یک جدو ل‬
‫‪‬افزود ناطال‬
‫عات موج وددر یک جدو ل‬
‫انياطال‬
‫‪ ‬بروزر س‬
‫عاتاز یک جدو ل‬
‫‪ ‬حذ فاطال‬
‫عات موج وددر یک جدو ل‬
‫هدهاطال‬
‫ا‬
‫‪ ‬مش‬
‫‪15‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫اد یر‪:‬‬
‫ها و مق‬
‫ها ‪،‬فيلد‬
‫رک ورد‬
‫هر جدو لاز چند ی نرکورد وفيلدتشکي ل ميش ود ‪.‬هر‬
‫عات مرب وطب هیکياز موج ودیت‬
‫ا م لتماماطال‬
‫رکورد ش‬
‫عاتيخاص ي‬
‫هایدرو ن جدو لا ست ‪.‬هرفيلد جزءاطال‬
‫ان‬
‫ا ستکه م وجود یتراتو صي ف ميکند ‪ .‬مقداردرواژ گ‬
‫ک ه در یکف يلد‬
‫عاتيب هخ ودداد ههایي‬
‫انکهایاطال‬
‫ب‬
‫ذخ يره ميشوند ‪،‬اطالق ميش ود ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫اد یرتهي‪:‬‬
‫مق‬
‫‪SQL‬‬
‫عاتاست ‪.‬‬
‫ان گرعدم وجوداطال‬
‫ای‬
‫هر مقدارتهينم‬
‫‪16‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ابطهها‪:‬‬
‫ها ور‬
‫کل يد‬
‫ها‬
‫کليدا صلي م وج ب منحصربهفرد شد نهر یکازرک ورد‬
‫ه يچدورکوردیدر یک‬
‫ميشود ‪ .‬مقدارکليدا صلي‬
‫اشد ‪.‬دونوعکليدا صليدار یم‪:‬‬
‫ا نب‬
‫اندیکس‬
‫جدو لنميت و‬
‫انشي ن)‬
‫اخت گي( ج‬
‫عيوکليد س‬
‫کليدط بي‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫اخ صها و م حدود یتها‪:‬‬
‫ش‬
‫‪‬‬
‫ادیبه‬
‫هتز ی‬
‫ا‬
‫اخ صهر جدو لاز جهت مفه و ميشب‬
‫ش‬
‫اخ صهر جدو ل روشي‬
‫ا بدارد ‪.‬ش‬
‫ال بکت‬
‫فهر ست م ط‬
‫هم ميکند ‪.‬‬
‫هافرا‬
‫برایپيداکرد ن سری عرکورد‬
‫هستندکهبه دادههااعما ل مي‬
‫م حدود یتهاقوانيني‬
‫او یرای شرکوردیکه‬
‫قدامبهافزود ن ی‬
‫شوند ‪.‬هر گونها‬
‫هد شد ‪.‬‬
‫ق ف خوا‬
‫منجربهنق ض م حدودیتها شود ‪ ،‬متو‬
‫‪‬‬
‫‪17‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ها‪:‬‬
‫ویو‬
‫ا‬
‫ا گرچهتمام دادههادر جداو ل ذخ يره ميشوند ‪،‬ا م‬
‫ا یيارائه ميکنند‬
‫عن‬
‫ام‬
‫ا دادهها رابهشک لب‬
‫جداو لندرت‬
‫ادیبه جداو ل دارد ‪ ،‬آنها‬
‫هتز ی‬
‫ا‬
‫هاشب‬
‫‪.‬عملکردو ی و‬
‫ایش‬
‫ها وفيلدها رابه صورت سطرو ستو ننم‬
‫رکورد‬
‫عاداد ههارا ذخ ير ه‬
‫ق‬
‫ابرخال ف جداو ل ‪،‬وا‬
‫هند ‪.‬ا م‬
‫مي د‬
‫نميکنند ‪.‬بلکهفرام ينيراذخ يره ميکنندک هبرای‬
‫ابي‬
‫از ی‬
‫سرور مشخ ص ميکنندکه دادهها راچ گونهب‬
‫کند ‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هاي ذخ يره شده‪:‬‬
‫پرو س يجر‬
‫ه ستندکه‬
‫های ذخ يره شده ‪،‬ترکيبيازفرام يني‬
‫پرو سيجر‬
‫از مي گردانند‬
‫ا مقداریراب‬
‫ام داده و ی‬
‫ا صيراانج‬
‫عم ل خ‬
‫‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروریبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫ا‪:‬‬
‫‪Trigger‬ه‬
‫های ذخ يره شده‬
‫ا صيازپرو سيجر‬
‫هر ‪، trigger‬نوع خ‬
‫اربرا ناجرانشده ودر‬
‫ا ست ‪trigger .‬هاتو سطک‬
‫انک‬
‫ع ي ن ‪،‬بهو سيلهب‬
‫ات م‬
‫ام رخدادعمل ي‬
‫هن گ‬
‫عو ض‬
‫تياجرا ميش وند ‪.‬‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫‪19‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫مد یریتدر ‪SQL Server‬تو سطابزار ‪Management‬‬
‫‪ Studio‬صورت مي گيرد ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫ازکرد ن ‪:Management Studio‬‬
‫‪‬رو شب‬
‫برایاجرای ‪ SQL‬سرورا ی ن مس يررا ميرویم‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Start/All Programs / Microsoft SQL Server 2005 /‬‬
‫‪SQL Server Management Studio‬‬
‫‪20‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
www.rezasamizadeh.com
21
www.rezasamizadeh.com
22
www.rezasamizadeh.com
23
‫اتدر ‪Management‬‬
‫ق‬
‫شتراو‬
‫ا یيکهبي‬
‫پنجرهه‬
‫ارتنداز ‪Object‬‬
‫ه يدبردع ب‬
‫ار خوا‬
‫‪Studio‬بک‬
‫‪ Explorer‬و ‪. Summary‬‬
‫کسپلوررانتخا ب‬
‫کتا‬
‫تيرا در آبج‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫قتيب‬
‫و‬
‫تناس ببا‬
‫عات م‬
‫ميکنيد ‪،‬بخ ش ‪Summary‬اطال‬
‫هد ‪.‬‬
‫ا ی ش مي د‬
‫ابيرانم‬
‫مو ضوعانتخ‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انکهای‬
‫ادب‬
‫ا یج‬
‫تي‬
‫عا‬
‫اطال‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪24‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫عاتي یک س ریفای لبررویدیسک س خت‬
‫انکاطال‬
‫هرب‬
‫ا ی لها ميتوانندیکياز سهنوعذ ی ل‬
‫ا ست ‪.‬ا ی نف‬
‫اشند‪:‬‬
‫ب‬
‫اپسوند ‪).mdf‬‬
‫ا ی ل دادهایا صلي(ب‬
‫‪‬ف‬
‫اپسوند ‪).ndf‬‬
‫انو یه(ب‬
‫ا ی ل دادهایث‬
‫‪‬ف‬
‫اپسوند ‪).ldf‬‬
‫ا ی ل گزار شتراکن شها(ب‬
‫‪‬ف‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪25‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫عاتي‬
‫ان کاطال‬
‫ا یجاد ی کب‬
‫ا ی ل گزار شتراکن شها‬
‫ا ی ل دادهایا صليوف‬
‫ا یدف‬
‫درابتداب‬
‫اروجود دارد‪:‬‬
‫اما ی نک‬
‫ادکنيد ‪.‬دورو شبرایانج‬
‫راا یج‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫ادهاز ‪Management Studio‬‬
‫‪‬ا ستف‬
‫‪‬از طر یق ‪T-SQL‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪26‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫کرد‪:‬‬
‫هيم‬
‫تيفرو شراایجادخ وا‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫اب‬
‫درا ینج‬
‫‪Management Studio .1‬رااجراکنيد ‪.‬‬
‫از‬
‫اردرختي سروررادربخ ش آبجکتاکسپلوررب‬
‫اخت‬
‫‪ .2‬س‬
‫کنيد ‪.‬‬
‫‪ .3‬روی گزینه ‪Databases‬راکليک را ستکرده و ‪New‬‬
‫‪Database‬رابر گزینيد ‪.‬‬
‫کنيد ‪.‬‬
‫کادر مرب وط هوارد‬
‫تيرادر‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫امب‬
‫‪ .4‬ن‬
‫او سبر گزینيد و سپ س ‪OK‬رابزنيد ‪.‬‬
‫‪ Add .5‬رابو سيله م‬
‫‪27‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
www.rezasamizadeh.com
28
www.rezasamizadeh.com
29
‫ها و‬
‫جداو لازدوش ئا صليتشکي ل ميشوند‪:‬فيلد‬
‫عات‬
‫ع ينيازاطال‬
‫هابراین گهدارینوع م‬
‫ها ‪.‬فيلد‬
‫رکورد‬
‫ها‬
‫ک دپستي ‪.‬رکورد‬
‫هستند ‪ ،‬مثالنامخانوادگيیا‬
‫اوی‬
‫هستندکه ح‬
‫های مرتبطبههم‬
‫هيازفيلد‬
‫گرو‬
‫ش ند‬
‫عات مرب وطب ه یک موج ودیتواحد ميبا‬
‫اطال‬
‫(مثال یکش خ ص) ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪30‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
 bit
 smallmoney
 tinyint
 money
 smallint
 float
 int
 real
 bigint
 smalldatetime

 decimal
 datetime

 numeric
 timestamp
 char
 uniqueidentifier
 varchar
 binary
 nchar
 varbinary
‫هيم‬
‫ مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
SQL ‫ مروريبر‬
SERVER
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
Transact- ‫مروریبر‬


SQL
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫ پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫ پر س و ج و‬
 nvarchar
www.rezasamizadeh.com
31
‫ازی ميکنيد ‪user-defined ،‬‬
‫اده س‬
‫ا ن طرا حيوپي‬
‫ا یيکه خودت‬
‫انواعدادهه‬
‫عری ف ميکنيمکهدر‬
‫ام ‪state‬ت‬
‫ان‬
‫انوعيدادهب‬
‫ا م‬
‫ام يده ميشوند ‪.‬درا ینج‬
‫ن‬
‫ادهقرار مي گيرد‪:‬‬
‫ا ن موردا ستف‬
‫جدو ل مشتری‬
‫‪‬‬
‫ازکنيد‪:‬‬
‫اخههایز یرراب‬
‫بهترتي ب ش‬
‫‪Management studio>Databases>sales>Programmability>Types‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ User-defined datatypes‬رابو سيلهدکمه سمت را ست م و س‬
‫ا بکنيد‬
‫بر گزینيد و ‪New User-defined datatypes‬راانتخ‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا ی پکنيد ‪.‬‬
‫ادر ‪Name‬ت‬
‫‪State‬رادرک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا ی يد ‪.‬‬
‫ا بنم‬
‫‪nchar‬راازفهر ست ‪Data type‬انتخ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ا ی پکنيد ‪.‬‬
‫ادر ‪Length‬ت‬
‫‪2‬رادرک‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪Ok‬رابزنيد ‪.‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫تيفرو شرا‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫قسمت ‪ 3‬جدو لازب‬
‫درا ی ن‬
‫ه يمکرد ‪Customers , Orders , .‬‬
‫اد خ وا‬
‫ا یج‬
‫ا‬
‫ها وانواع آنهاهمراهب‬
‫‪.Products‬فهر ستفيلد‬
‫شرحدادههادر جداو لز یر آ مدها ست ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪33‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪34‬‬
‫امفيلد‬
‫ن‬
‫نوع‬
‫ا‬
‫شرح دادهه‬
‫‪CustID‬‬
‫‪Int , Identity‬‬
‫اره منحصربهفردبرای‬
‫یک شم‬
‫هرمشتری‬
‫‪Fname‬‬
‫)‪nvarchar(20‬‬
‫ام مشتری‬
‫ن‬
‫‪Lname‬‬
‫)‪nvarchar(20‬‬
‫انواد گيمشتری‬
‫ام خ‬
‫ن‬
‫‪Address‬‬
‫)‪nvarchar(50‬‬
‫ا ن م ح ل سکونتمشتری‬
‫اب‬
‫خي‬
‫‪City‬‬
‫)‪nvarchar(20‬‬
‫شهر م ح ل سکونتمشتری‬
‫‪State‬‬
‫‪State‬‬
‫الت م ح ل سکونتمشتری‬
‫ای‬
‫‪Zip‬‬
‫)‪nchar(5‬‬
‫کدپستيمشتری‬
‫‪Phone‬‬
‫)‪nchar(10‬‬
‫ارهتلف نبدو ن خطتيره و‬
‫شم‬
‫انتز‬
‫پر‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪35‬‬
‫اخه ‪Databases‬رادر ‪Management studio‬‬
‫ش‬
‫ازکنيد ‪.‬‬
‫اخه ‪Sales‬راب‬
‫و سپ س ش‬
‫اکليک را ستفشرده و گز ینه‬
‫نماد گرافيکي ‪ Table‬راب‬
‫ا بکنيد ‪.‬‬
‫‪ New Table‬راانتخ‬
‫ها رابهترتي بازاولي ن سطرواردکنيد ‪.‬‬
‫امفيلد‬
‫ن‬
‫در ستو ن ‪Data Type‬نوعدادهها را مشخ صکنيد ‪.‬‬
‫اشد‬
‫ا بن ب‬
‫عيتانتخ‬
‫قتکنيدکه ‪Allow Nulls‬درو ض‬
‫د‬
‫‪.‬‬
‫ای پ‬
‫ام ‪ Customers‬رات‬
‫ادر ‪Choose Name‬ن‬
‫درک‬
‫کرده و ‪Ok‬رابزنيد ‪.‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪36‬‬
‫امفيلد‬
‫ن‬
‫نوع‬
‫ا‬
‫شرح دادهه‬
‫‪CustID‬‬
‫‪Int‬‬
‫ارهمشتریکهدر جدو ل‬
‫ا عبه شم‬
‫از آ نبرایارج‬
‫اده ميشود‬
‫‪Customers‬ذخ يره شدها ستا ستف‬
‫‪ProdID‬‬
‫‪Int‬‬
‫اده ميشود‬
‫ا عبه جدو ل ‪Products‬ا ستف‬
‫از آ نبرایارج‬
‫‪Qty‬‬
‫‪Int‬‬
‫ار ش‬
‫مقدارفرو ش محصو لدر سف‬
‫‪OrderDate‬‬
‫‪Smalldatetime‬‬
‫ار ش‬
‫ا ن سف‬
‫ار یخوز م‬
‫ت‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫امفيلد‬
‫ن‬
‫‪ProdID‬‬
‫‪37‬‬
‫ا‬
‫شرح دادهه‬
‫نوع‬
‫ا عاز جداو لدی گربههر‬
‫اره ‪ ID‬منحصربهفردی جهتارج‬
‫شم‬
‫‪Int , Identity‬‬
‫ا بش ود‬
‫اازتکراردادههااجتن‬
‫ابدت‬
‫محصو لتخصي ص مي ی‬
‫‪Description‬‬
‫‪Nvarchar(10‬‬
‫)‪0‬‬
‫شرح مختصریاز محصو ل‬
‫‪InStock‬‬
‫‪int‬‬
‫مقدار م وج ودی محصو ل‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
www.rezasamizadeh.com
38
‫اربرا ن ‪،‬‬
‫اب لدرجک‬
‫ازیدادههایق‬
‫بهفرآ یند م حدود س‬
‫ع يت دادهها گفته ميش ود ‪ .‬سهنوع‬
‫ام‬
‫حفظ ج‬
‫ع يتبرایدادهها وجود دارد ‪.‬‬
‫ام‬
‫ج‬
‫ع يت دامنه دادهها‬
‫ام‬
‫‪ ‬ج‬
‫ع يت م وجودیتها‬
‫ام‬
‫‪ ‬ج‬
‫اب ل‬
‫ع يت متق‬
‫ام‬
‫‪ ‬ج‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪39‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هند وارد‬
‫اربرا نهر آنچه راکه مي خوا‬
‫ه يدک‬
‫ا گرنمي خ وا‬
‫کرد ‪.‬‬
‫ع يتراعملي‬
‫کنند ‪،‬بایدای نجا م‬
‫عاتي‬
‫انکاطال‬
‫ب‬
‫ا صيترااز طر یق م حدود یتهای‬
‫ا ی ننوع خ‬
‫ا ‪ DEFAULT‬عملي ميکنند ‪.‬‬
‫‪ CHECK‬ی‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪40‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اشد م حدود مي‬
‫ا ندر ستب‬
‫اب لپذ یر ش را حتيا گرنوعش‬
‫ا ی ن م حدود یت دادههایق‬
‫کند ‪.‬‬
‫عری فا ی ن م حدود یتبرای جدو ل ‪:Customers‬‬
‫ت‬
‫‪‬ا ی ن مس يررابرو ید‪:‬‬
‫‪Sale>tables>dbo.Customers‬‬
‫اکليک را ستروی ‪ Constraints‬گزینه ‪ New constraint‬رابر گزینيد ‪.‬‬
‫‪‬ب‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫ا ی پکنيد ‪.‬‬
‫ادر ‪Name‬ت‬
‫ارت ‪ CK-Zip‬رادرک‬
‫‪‬عب‬
‫‪‬‬
‫ای پ‬
‫ادر ‪Description‬ت‬
‫ارت ‪ Check for valid zipcodes‬رادرک‬
‫‪‬عب‬
‫کنيد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ا ‪ 9‬م حدود‬
‫قماز ‪0‬ت‬
‫عری ف م حدودیتيکه دادههایورودی رابهتنها ‪:‬ر‬
‫‪ ‬برایت‬
‫ادر ‪Expression‬بنو یسيد‪:‬‬
‫ارتزیررادرک‬
‫کند ‪،‬ع ب‬
‫‘ ]‪[Zip] like ' [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9‬‬
‫‪ ‬پنجره رابسته و آنرا ‪Save‬کنيد ‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا یيراپر ميکنند‬
‫ه‬
‫م حدود یتهای ‪DEFAULT‬فيلد‬
‫اربرا ن مقداریرابرای ش مشخ صنميکنند ‪.‬‬
‫کهک‬
‫عری فا ی ن م حدود یتبرای جدو ل ‪:Customers‬‬
‫ت‬
‫قبليرابروید‬
‫‪ ‬مس ير‬
‫‪‬روی ‪Customers‬کليک را ستکرده و گزینه‬
‫ا بکنيد ‪.‬‬
‫‪modify‬راانتخ‬
‫ادر ‪Default Value or Binding‬‬
‫‪‘CA’ ‬رادرک‬
‫ا ی پکنيد‬
‫ت‬
‫‪Save ‬رابزنيد ‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫عنيت ضم ي ن منحصربهفردبود نهررکورد ‪،‬‬
‫ع يت م وجود یتها ی‬
‫ام‬
‫حفظ ج‬
‫ام ميشود‬
‫کهتو سطکليدا صلي(‪)Primary Key‬انج‬
‫اد یرتکراریدرفيلدی غ يرازکليدا صلي‬
‫ازبهت ضم ي نعدمورود مق‬
‫قتيني‬
‫و‬
‫ادهکنيد ‪.‬ا ی ن‬
‫ا یداز م حدود یتهای ‪UNIQUE‬ا ستف‬
‫رادار یدب‬
‫اد ميکنيم‪:‬‬
‫م حدود یت رادر جدو ل خ ودبرای ‪Phone‬ا یج‬
‫ا ب ميکنيم‬
‫‪ .1‬دکمه ‪ New Query‬راانتخ‬
‫ا ی پ ميکنيم‪:‬‬
‫ا نز یررات‬
‫ا بکرده وفر م‬
‫انک ‪ Sale‬راانتخ‬
‫‪ .2‬ب‬
‫‪ALTER TABLE Customers‬‬
‫‪ADD constraint CK_Phone‬‬
‫)‪UNIQUE (Phone‬‬
‫‪43‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫تي ‪Sale‬دار یم ‪.‬یکيبرایدادههای‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫ا ینک سه جدو لدرب‬
‫ا ن ‪،‬یکيبرایدادههای محصوالتودیگریبرایداد ههای‬
‫مشتری‬
‫اتزیررادرا ی ن‬
‫اط دارند ‪.‬نک‬
‫ات ‪.‬کها ی ن دادههابهیکدی گرارتب‬
‫ارش‬
‫سف‬
‫ا یددرن ظر گرفت‪:‬‬
‫اتب‬
‫اط‬
‫ارتب‬
‫ارشيبه‬
‫ا ید سف‬
‫ا نرکوردینداردن ب‬
‫‪‬برایمشتریایکهدر جدو لمشتری‬
‫اند‬
‫ثبتر س‬
‫اند‬
‫ارشيبهثبتر س‬
‫ا ید سف‬
‫ارجينداردن ب‬
‫‪‬برای محصوليکه وجود خ‬
‫اب لبها ی نمعنيا ست‪:‬دادههای جدوليکهبه‬
‫ع يت متق‬
‫ام‬
‫ابرا ی ن حفظ ج‬
‫بن‬
‫انيهای‬
‫اب لبروزر س‬
‫ا عدارند ‪،‬در مق‬
‫دادههای جداو لدی گریارج‬
‫ارجي( ‪Foreign‬‬
‫ارتو سطکليد خ‬
‫اف ظت ميشوند ‪.‬ا ی نک‬
‫ادر ست م ح‬
‫ن‬
‫‪)Key‬عملي ميشود ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا نبه صورتزیرعم ل‬
‫اتومشتری‬
‫ارش‬
‫اد رابطهبي ن دو جدو ل سف‬
‫برایا یج‬
‫ميکنيم‪:‬‬
‫‪ ‬مس يرزیررابروید‪:‬‬
‫‪Sale>Tables>Orders>Keys‬‬
‫ا بکنيد‬
‫‪ ‬کليک را ستکرده و گزینه ‪ New Foreign Key‬راانتخ‬
‫ا ی پکنيد‬
‫ادر ‪Name‬ت‬
‫‪FK_Customers_Orders ‬رادرک‬
‫ای پ‬
‫ادر ‪Description‬ت‬
‫‪Relate tables on CustID ‬رادرک‬
‫کنيد‬
‫ادر ‪ Tables And Columns Specification‬را‬
‫ارک‬
‫‪ ‬دکمهکن‬
‫بر گزینيد‬
‫ا بکنيد‬
‫‪ ‬ازفهر ست ‪Customers ، Primary Key Table‬راانتخ‬
‫‪.‬‬
‫ا بکنيد‬
‫ادرفهر ستانتخ‬
‫‪CustID ‬راازهردوک‬
‫‪ OK ‬رابزنيد وپنجرها صليراببند ید‬
‫‪45‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫ویو‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا یيازدادههای ذخ يره شدههستند ‪.‬البته‬
‫هادر حق يقتنم‬
‫ویو‬
‫ا یيا ست‬
‫اهکرد نبه دادهه‬
‫شترازن گ‬
‫اربي‬
‫هابسي‬
‫ایو ی و‬
‫مزای‬
‫کهدر یک جدو ل ذخ يره شدهاند‪:‬‬
‫اربزر گشوند واحتماالتعداد‬
‫برخياز جداو ل ممک نا ستبسي‬
‫از گرداند ن‬
‫هاهزاربر سد ‪.‬هرو یوبرایب‬
‫های آنهابه صد‬
‫رکورد‬
‫زیر مجموعهکوچکيازدادههای یک جدو لا یده آ لا ست ‪.‬‬
‫ها‬
‫ازبهد ید ن دادههای چند جدو ل دارند ‪.‬و ی و‬
‫اربرا ناغل بن ي‬
‫ک‬
‫ا ن را‬
‫ازش‬
‫اتمام دادههای موردن ي‬
‫هندت‬
‫ا ن مي د‬
‫اربرا نامک‬
‫بهک‬
‫اربرا ن ميتوانند دادهها رااز طر یق‬
‫اببينند ‪.‬ک‬
‫به طوریکج‬
‫هند ‪.‬‬
‫یکو یوتغيير د‬
‫‪46‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هاهزار‬
‫اوی صد‬
‫اربزر گيدارندکه ح‬
‫شرکتهااغل ب جداو لبسي‬
‫اربرا ن معم والتمایليب ه‬
‫ا حتي م يليونهارکوردهستند ‪.‬ک‬
‫ی‬
‫هاندارند وتنهابهبخ شکوچکياز آنها‬
‫د ید نتمامرکورد‬
‫از گرداند نز یر مجموعه‬
‫هند داشت ‪.‬دورو شبرایب‬
‫از خوا‬
‫ني‬
‫ایازدادهها وج ود دارد‪:‬‬
‫عي ن‬
‫ارت ‪ WHERE‬م‬
‫اع ب‬
‫ادهاز ‪SELECT‬ب‬
‫‪‬ا ستف‬
‫ادهاز یکو یو‬
‫‪‬ا ستف‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪47‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ازکنيد‬
‫تي ‪AdventureWorks‬راب‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫اخهب‬
‫‪ ‬ش‬
‫اب‬
‫‪Views ‬رابو سيلهکليک را ستبر گزیده و ‪New View‬راانتخ‬
‫کنيد ‪.‬‬
‫ا بکنيد‬
‫المه ‪Add Table‬انتخ‬
‫ادر مک‬
‫‪Contact(Person) ‬رادرک‬
‫ارو یوشو ید‬
‫ا واردو یرا ست‬
‫‪Add ‬و سپ س ‪Close‬رازدهت‬
‫ار ‪4‬بخ ش دارد و سه ستو ن ‪FirstName, LastName,‬‬
‫‪ ‬و یرا ست‬
‫ارتزیررابهعنوا نفيلتر ‪Phone‬در‬
‫ا بکنيد ‪.‬ع ب‬
‫‪Phone‬راانتخ‬
‫ا ی پکنيد ‪.‬‬
‫بخ شدومت‬
‫’‪LIKE ‘398%‬‬
‫ا بکنيد‬
‫‪File|Save View-dbo.view_1 ‬راانتخ‬
‫ای پ‬
‫المه ‪Choose Name‬ت‬
‫ادر مک‬
‫‪vContactsIn398 ‬رادرک‬
‫کرده و ‪OK‬رابزنيد‬
‫‪48‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا ل ستونهای ‪FirstName,‬‬
‫هاهم يشهتو صيفينيست ‪.‬برای مث‬
‫امفيلد‬
‫ن‬
‫ادتدارند‬
‫اربرا نع‬
‫‪LastName‬در جدو ل ‪، Person.Contacts‬ک‬
‫ابرا ی نا ی نفر مت ممک نا ست‬
‫کها ی ن دوکلمه را جداازهمببينند ‪.‬بن‬
‫ام‬
‫ها ميتوانيدن‬
‫امفيلد‬
‫ا شد نن‬
‫اشد ‪.‬برای گو ی‬
‫ا ن گمراهکنندهب‬
‫برایش‬
‫ادکنيد‪:‬‬
‫ارا یج‬
‫ع‬
‫مست‬
‫ادکردها ید راتو سطکليک را ستبر گزیده و ‪Modify‬را‬
‫و یو یيراکها یج‬
‫ا بکنيد ‪.‬‬
‫انتخ‬
‫ه يد‪:‬‬
‫اربه صورتزیرتغييرد‬
‫ا ن ‪ SELECT‬رادربخ ش سومو یرا ست‬
‫فر م‬
‫‪SELECT Title, LastName AS [Last Name],‬‬
‫‪FirstName AS [First Name],‬‬
‫‪Phone AS [Phone Number],‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫’‪WHERE Phone LIKE ‘398%‬‬
‫‪49‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا صي‬
‫ه يچترتي ب خ‬
‫اصل‬
‫های ح‬
‫اش يدکهرکورد‬
‫ممک نا ست متوجه شدهب‬
‫ا‬
‫اشد ‪.‬ب‬
‫ا ص ل ميتوانددشوارب‬
‫های ح‬
‫ندارند‪.‬درنتيجهت حل ي لرکورد‬
‫ا چند ستو ن ميتوانيد‬
‫ارت ‪ORDER BY‬برای یک ی‬
‫افزود نع ب‬
‫ها را مرت بکنيد ‪.‬‬
‫رکورد‬
‫ا ن ‪SELECT‬رادربخ ش س وماز طر یقافزود ن ‪ TOP‬و‬
‫قبليفر م‬
‫درو یوی‬
‫ه يد ‪.‬‬
‫ارت ‪ORDER BY‬تغيير د‬
‫عب‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪SELECT TOP 100 Title AS [Title],‬‬
‫‪‬‬
‫‪LastName AS [Last Name],‬‬
‫‪‬‬
‫‪FirstName AS [First Name],‬‬
‫‪Phone AS [Phone Number],‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫’‪WHERE Phone LIKE ‘398%‬‬
‫‪ORDER BY LastName‬‬
‫‪50‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروریبر ‪Transact-‬‬
‫‪SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
www.rezasamizadeh.com
51
‫افت‬
‫ایکرو س‬
‫ا صياز ‪SQL‬ا ستکهتو سط م‬
‫ار ش خ‬
‫‪T-SQL‬ن گ‬
‫اندارد ‪SQL‬را‬
‫ارائه شدها ست ‪.‬نسخهر سميا ست‬
‫)‪ANSI (American National Standards Institute‬ارائه‬
‫اندارد ميکند ‪،‬از‬
‫نم ودها ست ‪ANSI .‬همه چ يزراا ست‬
‫امپيوتری ‪.‬‬
‫انهایک‬
‫ازب‬
‫ا ئ للولهکشي گرفتهت‬
‫مس‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪52‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫عتبر‪:‬‬
‫ا سههاي م‬
‫شن‬
‫قواني ن‬
‫ام یک ش ئا ست؛ مثالنام یک جدو ل ‪.‬‬
‫ا سهن‬
‫هرشن‬
‫ا یتکرد‪:‬‬
‫ا یدرع‬
‫ا سههاب‬
‫ادشن‬
‫اما یج‬
‫هن گ‬
‫زیررا‬
‫کتر ميتواندیکياز حرو ف مجموعه‬
‫ارا‬
‫‪ ‬نخستي نک‬
‫اشد ‪.‬‬
‫کترهای یونيکدب‬
‫ار‬
‫ا‬
‫ک‬
‫اشد ‪.‬‬
‫ا")"ب‬
‫کتر ميتواند"_"‪ "@"،‬ی‬
‫ارا‬
‫‪ ‬نخستي نک‬
‫اشد ‪.‬‬
‫کترب‬
‫ارا‬
‫ا سهها ميتواند ‪128‬ک‬
‫‪ ‬طو لشن‬
‫اشند‬
‫اترزروشدهب‬
‫انندکلم‬
‫ا سههانميت و‬
‫‪ ‬شن‬
‫‪53‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کلماترزرو شده‪:‬‬
‫اده خ ود ش‬
‫‪ SQL‬سرور چند ی نکلمهکليدی رابرایا ستف‬
‫ه يچشيئيرانميتوانيد‬
‫ال‬
‫رزروکردها ست ‪.‬بهعنوا ن مث‬
‫کروش ه‬
‫ام يد(م گر آنکهازعالئمگ ي و مهیا‬
‫‪SELECT‬بن‬
‫ادهکنيد) ‪ .‬چراکه ‪SQL‬از آ نبهعنوا نکلمه‬
‫ا ستف‬
‫اده ميکند ‪.‬‬
‫کليدیا ستف‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫ا‬
‫ه‬
‫عمل گر‬
‫ام یکعم ل ميش ود ‪.‬‬
‫عمل گرنماد یستکه سب بانج‬
‫های م وج ود‪:‬‬
‫عمل گر‬
‫>! =! >< =< => < > ^ | & = ‪+ - * / %‬‬
‫‪!< ALL AND‬‬
‫‪ANY BETWEEN EXISTS IN LIKE NOT OR‬‬
‫~ ‪SOME‬‬
‫‪54‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا‪:‬‬
‫ه‬
‫تقدمعمل گر‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪55‬‬
‫)‪(~,-,+‬‬
‫*‪%,/,‬‬
‫<! ‪> ,< , >= , <= , <> , != , !> ,‬‬
‫^ ‪& , |,‬‬
‫‪NOT‬‬
‫‪AND‬‬
‫‪ANY BETWEEN IN LIKE‬‬
‫‪OR SOME‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انش ي ن‬
‫هاي ج‬
‫اکتر‬
‫ار‬
‫ک‬
‫ا صاز‬
‫ا یک طرح خ‬
‫ا یسه یکرشتهب‬
‫ازعمل گر ‪LIKE‬برای مق‬
‫انشي ن‬
‫های ج‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫ق عک‬
‫اده ميش ود ‪.‬دروا‬
‫هاا ستف‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫ک‬
‫ابق طر حياز‬
‫هستندکه م ط‬
‫هایو یژهای‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫‪،‬ک‬
‫هستند ‪.‬‬
‫هادررشتها صلي‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫ک‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫طرح‬
‫عنا‬
‫م‬
‫‪%‬‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫ا چندک‬
‫هررشته متشک لاز یک ی‬
‫‪-‬‬
‫‪56‬‬
‫کتروا حد‬
‫ارا‬
‫یکک‬
‫]‪[char1-char2‬‬
‫کتریدربي ن ‪char1‬و ‪char2‬‬
‫ارا‬
‫هرک‬
‫]‪[^char1-char2‬‬
‫هایبي ن ‪char1‬و‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫کتریبه غ يرازک‬
‫ارا‬
‫هرک‬
‫‪char2‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا‬
‫ه‬
‫متغ ير‬
‫‪ SQL‬سرورازدونوع متغيرعم و مي( س يستمي)و‬
‫اني ميکند ‪.‬‬
‫شتيب‬
‫اربر)پ‬
‫عری فشدهتو سطک‬
‫م حلي(ت‬
‫دوعال مت @@بهعنوا نپيشونددرابتدایتمام‬
‫قرار مي گيرد ‪ .‬مقدارهر یکازا ی ن‬
‫هایعم و مي‬
‫متغير‬
‫ا یکپر س و ج وی ‪SELECT‬‬
‫متغيرها را ميتوانيدب‬
‫ابيکنيد ‪.‬‬
‫از ی‬
‫ادهب‬
‫س‬
‫ازش ود ‪.‬‬
‫اعال مت @ آ غ‬
‫ا یدب‬
‫های م حليب‬
‫امتمام متغير‬
‫ن‬
‫اد وتخصي ص مقدار یک متغير م حلي مي‬
‫برایا یج‬
‫توانيمبهرو شز یرعم لکنيم‪:‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫)‪DECLARE @user_name varchar (16‬‬
‫‪Set @user_name = expression‬‬
‫‪57‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫اب ع‬
‫تو‬
‫ام‬
‫اب عدارد ‪.‬ا ی نتواب ع ميتوانندهن گ‬
‫ادیت‬
‫عدادز ی‬
‫ا ن ‪T-SQL‬ت‬
‫زب‬
‫ق عشوند ‪.‬‬
‫اپرداز ش و مد یریت دادهها مفيد وا‬
‫ا س به ی‬
‫مح‬
‫ط بقهبندیتواب عدر ‪ SQL‬سرور‪:‬‬
‫‪58‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫گروه‬
‫دربرگ يرنده‬
‫تواب عپيکربندی‬
‫کربندیجاری س روربر ميگردانند‬
‫عاتيرادربار هپ ي‬
‫عيکهاطال‬
‫تواب‬
‫ان‬
‫ار یخوز م‬
‫تواب عت‬
‫ان‬
‫ار یخوز م‬
‫عيبرایپرداز ش و مد یریتت‬
‫تواب‬
‫ا ضي‬
‫تواب عر ی‬
‫ا ضي‬
‫اتر ی‬
‫ا سب‬
‫ام م ح‬
‫عيبرایانج‬
‫تواب‬
‫انبي‬
‫تواب ع ج‬
‫اتيبر مي گردانند‬
‫عاتيرادربار هش ئهایبانکاطالع‬
‫عيکهاطال‬
‫تواب‬
‫‪‬‬
‫تواب عامن يت‬
‫اربرا نونق شها‬
‫تواب ع مربوطبهک‬
‫‪‬‬
‫تواب عرشتهها‬
‫عيبرایپرداز ش و مد یریت دادههای متني‬
‫تواب‬
‫تواب ع سيستمي‬
‫ایي ن ش ئها‬
‫عيبرایپرداز ش و مد یریت سط حپ‬
‫تواب‬
‫تواب ع سيستمي‬
‫اری‬
‫آم‬
‫عات آماریرادربار هفعال يت س روربر ميگردانند‬
‫عيکهاطال‬
‫تواب‬
‫او یرو مت و ن‬
‫تواب عتص‬
‫هستند‬
‫ا ستونهایبزر گ(ازنوع ‪text‬و ‪)image‬‬
‫ارب‬
‫عيکهبرایک‬
‫تواب‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫اب‬
‫هایانتخ‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
www.rezasamizadeh.com
59
‫ا ب ‪،‬رو شا صلي خواند ن دادههای‬
‫هایانتخ‬
‫پر س و ج و‬
‫ادهتری نشک ل‬
‫اشد‪ .‬س‬
‫ذخ يره شدهدر جداو ل ميب‬
‫‪، SELECT‬تمام دادهها رااز یک جدو لا ستخراجو‬
‫هد ‪.‬برای‬
‫ا ی ش مي د‬
‫ا صينم‬
‫بدو نهر گونهترتي ب خ‬
‫اده ‪ ،‬مرا ح لز یررا‬
‫ار گرا مری س‬
‫اخت‬
‫ا ن داد نا ی ن س‬
‫نش‬
‫ه يم‪:‬‬
‫ام مي د‬
‫انج‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪60‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ازکرد ن ‪Management Studio‬‬
‫‪‬ب‬
‫ازکرد نپنجرهپر س و ج و‬
‫‪New Query ‬رابرایب‬
‫او سبر مي گزینيم‪.‬‬
‫بو سيله م‬
‫ا ی پ ميکنيم‪:‬‬
‫ا نز یررات‬
‫‪ ‬فر م‬
‫‪USE AdventureWorks‬‬
‫* ‪SELECT‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫‪‬دکمه ‪ Execute‬رادر خطابزاربو سيله م و س‬
‫ا یجرا مي‬
‫ار یم ‪.‬نت‬
‫اکليد ‪F5‬را ميفش‬
‫برمي گزینيم ی‬
‫بينيم ‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هاو ست ونهای جدو ل‬
‫ک ورد‬
‫االتمامر‬
‫پر س و جویب‬
‫انچه‬
‫‪Person.Contact‬رابر مي گرداند ‪ .‬چن‬
‫ش د ‪،‬نت يج ه‬
‫تا نبا‬
‫عات من ظ ورن ظر‬
‫هدهتماما ی ناطال‬
‫ا‬
‫مش‬
‫ابندرت چن ي ن‬
‫هدبود ‪،‬ا م‬
‫ا س ب خ وا‬
‫ا ی نپر س و ج و من‬
‫ابيتمام دادهها ‪SQL‬‬
‫از ی‬
‫ه يد داشت ‪.‬ب‬
‫ازی خ وا‬
‫ني‬
‫های جدو ل‬
‫ا ببهبرر سيتمامرکورد‬
‫سروررا مج‬
‫)‪ (table scan‬ميکند ‪،‬وا ی ن سب بکند شد ن‬
‫ها ميش ود ‪.‬‬
‫ار‬
‫ک‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪62‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ا ص لازپر س و ج ورا م حدودکنيد‬
‫عداد ستونهای ح‬
‫برای آنکهت‬
‫ا مشخ صکنيد ‪ .‬مرا ح ل‬
‫ا ن را صری ح‬
‫‪ ،‬ستونهای موردن ظرت‬
‫هند‪:‬‬
‫ا ن مي د‬
‫اررانش‬
‫ذ ی لا ی نک‬
‫اازیکيازپنجره‬
‫ازکنيد( ی‬
‫‪ ‬پنجرهپر س و ج وی جد یدی راب‬
‫ادهکنيد)‬
‫ازا ستف‬
‫هایب‬
‫ا ی پکنيد‪:‬‬
‫ا نز یررات‬
‫‪ ‬فر م‬
‫‪USE AdventureWorks‬‬
‫‪SELECT FirstName, LastName, Phone‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫‪ ‬دکمه ‪ Execute‬رادر خطابزاربو سيله م و سبرمي گز ینيم‬
‫ا ناجراش ود ‪.‬‬
‫افر م‬
‫ار یمت‬
‫اکليد ‪ F5‬را ميفش‬
‫ی‬
‫‪63‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا یسه ميکنيم ‪.‬‬
‫قبلي مق‬
‫ا یج‬
‫انت‬
‫ا ن داده شده راب‬
‫ا یجنش‬
‫نت‬
‫اویداد ههای‬
‫ارتنها سه ستو ن ح‬
‫توجهکنيدکها ی نب‬
‫ازدرفهر ست آورده شدهاند ‪.‬‬
‫موردني‬
‫شترازنيازما ناست ‪،‬چرا‬
‫عات حاص ل ‪،‬ب ي‬
‫هنوزهماطال‬
‫ا‬
‫ابيشدهاند _تقریب‬
‫از ی‬
‫های جدو لب‬
‫کهتمامرکورد‬
‫ارت ‪ WHERE‬مي‬
‫ار گيریع ب‬
‫ابک‬
‫‪20000‬رکورد !ب‬
‫ا ص ل را م حدودکرد ‪.‬‬
‫های ح‬
‫عدادرکورد‬
‫توا نت‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪64‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ارت ‪ WHERE‬ميتوانيدبرای ‪SQL‬‬
‫ادهازع ب‬
‫اا ستف‬
‫ب‬
‫های دارایشرط‬
‫سرور مشخ صکنيدکهتنهارکورد‬
‫ا لفر ضکنيد‬
‫از گرداند ‪.‬بهعنوا ن مث‬
‫موردن ظرراب‬
‫ام‬
‫ا صيراببينيدکهن‬
‫هایاشخ‬
‫ه يدرکورد‬
‫م يخ وا‬
‫ارت‬
‫ادهازع ب‬
‫اا ستف‬
‫انواد گي آنها "‪"White‬ا ست‪.‬ب‬
‫خ‬
‫ه يد‬
‫‪ WHERE‬ميتوانيدا ی ن رااز ‪ SQL‬سروربخ وا‬
‫ه يم‪:‬‬
‫ا ن مي د‬
‫ات مذکوررانش‬
‫اربردعمل ي‬
‫‪.‬ا ینکک‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪65‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫‪ ‬یک پنجره پرس و جو باز کنید‬
‫‪ ‬فرمان زیر را تایپ کنید ‪:‬‬
‫‪USE AdventureWorks‬‬
‫‪SELECT FirstName, LastName, Phone‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫’‪WHERE LastName = ‘White‬‬
‫‪ ‬کلید ‪ F5‬را فشار دهید و نتایج را بررسی کنید ‪ .‬تنها ‪77‬‬
‫رکورد نشان داده می شود ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪66‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اشد چه‬
‫ا س چند ستو نا ستوارب‬
‫هابرا س‬
‫ازیرکورد‬
‫ار م حدود س‬
‫عي‬
‫ا لا گر م‬
‫ح‬
‫ه يمرکورد مرب وطبه ‪Brandon‬‬
‫ميکنيم؟فر ضکنيد مي خوا‬
‫ام ‪ Foster‬وجود دارد ‪.‬‬
‫ان‬
‫ابي شاز یکنفرب‬
‫‪ Foster‬راپيداکنيم ‪،‬ا م‬
‫ها الزماست ‪،‬از‬
‫عدادرکورد‬
‫ازیت‬
‫قتيبي شاز یک ستو نبرای م حدود س‬
‫و‬
‫قتکنيد‪:‬‬
‫ا لز یرد‬
‫ادهکنيد ‪.‬به مث‬
‫عم گر ‪AND‬ا ستف‬
‫ا ی پکنيد‪:‬‬
‫ا نز یررات‬
‫‪ ‬فر م‬
‫‪USE AdventureWorks‬‬
‫‪SELECT FirstName, LastName, Phone‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫= ‪WHERE LastName = ‘Foster’ AND FirstName‬‬
‫’‪‘Brandon‬‬
‫هد ‪.‬‬
‫ا ن مي د‬
‫نتيجهتنها یکرکورد رانش‬
‫هد شد ‪.‬‬
‫هتر خوا‬
‫ارازا ی نن يزب‬
‫ا صبرکنيد !ک‬
‫ام‬
‫‪67‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫شخا صرا‬
‫ق يقنامخانوادگيا‬
‫ا ل چند مرتبها مالید‬
‫ابه ح‬
‫ت‬
‫ا متصورب وده و‬
‫اقبرایهمه م‬
‫فرا م و شکردها ید؟ا ی ناتف‬
‫از ميش ود ‪.‬برای آنکه دوعمل گر‬
‫امپر س و ج ومشک ل س‬
‫هن گ‬
‫ا بکنند ‪،‬‬
‫ابتوانندرکوردی راانتخ‬
‫ال فا ستب‬
‫اویو مخ‬
‫تس‬
‫ق يق‬
‫قيقاتای پش ود ‪.‬ا گرا مالید‬
‫الزماست مقدار موردن ظرد‬
‫اش يدوليک نبخ شکوچکياز آنرابدان يد ‪،‬‬
‫ادنداشتهب‬
‫رابه ی‬
‫ا صله راپرکنيد ‪.‬‬
‫ادهازعمل گر ‪ LIKE‬ميتوانيدف‬
‫اا ستف‬
‫ب‬
‫ار‬
‫کتربک‬
‫ارا‬
‫عدادک‬
‫ایهرت‬
‫انشي ن ‪ %‬را ميتوا نبه ج‬
‫کتر ج‬
‫ارا‬
‫ک‬
‫کرد ‪.‬عالو هبر‬
‫قسمتکه الزمب ودتای پ‬
‫برد و آنرادرهر‬
‫کتر‬
‫ارا‬
‫ای گز ی نتنها یکک‬
‫کتر _ رانيزکه ج‬
‫ارا‬
‫کتر ‪، %‬ک‬
‫ارا‬
‫ک‬
‫ارببر ید ‪.‬‬
‫ميش ود ‪ ،‬ميتوانيدبک‬
‫‪68‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫ا ی پکنيد‪:‬‬
‫ا نز یررادرپنجرهپر س و جوت‬
‫فر م‬
‫‪USE AdventureWorks‬‬
‫‪SELECT FirstName, LastName, Phone‬‬
‫‪FROM Person.Contact‬‬
‫’‪WHERE LastName LIKE ‘st%‬‬
‫هدبود و مقدار‬
‫ا ص لپر س و ج و ‪141 ،‬رکورد خ وا‬
‫ح‬
‫ا"‪"st‬شروع ميشود ‪.‬‬
‫‪LastName‬درتمام آنهاب‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪69‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ا ینک رو ش خواند ن دادههااز یک جدو ل وا حد را ميدان يد‬
‫تيازچندی ن جدو ل‬
‫عا‬
‫انکهایاطال‬
‫شترب‬
‫‪ .‬چو نبي‬
‫ک ي بداد ههای‬
‫تشکي ل ميشوند ‪،‬الزماسترو شتر‬
‫ا ران يز‬
‫عن‬
‫ام‬
‫چند جدو ل وتبد ی ل آنهابه یک مجموعهب‬
‫اده‬
‫ارت ‪ JOIN‬وجود داردکه س‬
‫بدان يد ‪ .‬سهنوعع ب‬
‫تری ن آنها ‪INNER JOIN‬ا ست ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫‪70‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫اد یردو‬
‫از مي گرداندکهاز طر یق مق‬
‫ا یيراب‬
‫ه‬
‫هر ‪INNER JOIN‬رکورد‬
‫ستو نبههم مرتبط شدهاند ‪.‬‬
‫ا ن رااز‬
‫ارکن‬
‫ا ن داد ن یک ‪INNER JOIN‬کههر یکازک‬
‫ا ینکبراینش‬
‫عاتي‬
‫انکاطال‬
‫ا یي ميکندبهب‬
‫اس‬
‫ا نشن‬
‫ارش‬
‫ارتما ن م ح لک‬
‫طر یقدپ‬
‫از مي گرد یم ‪.‬در جدو ل‬
‫‪AdventureWorks‬ب‬
‫‪HumanResources.EmployeeDepartmentHistory‬‬
‫ا یش‬
‫ارمندا ن وجود دارد ‪.‬نم‬
‫ارتما نهر یکازک‬
‫ا یيدپ‬
‫اس‬
‫مقداریبرایشن‬
‫ا یج‬
‫ا یينت‬
‫اظر ش ‪ ،‬م وج بافزا ی ش خوان‬
‫ایکد متن‬
‫ارتما نبه ج‬
‫امهردپ‬
‫ن‬
‫ا ل‪،‬‬
‫ادهدرا ی ن مث‬
‫برای خواننده ميشود ‪ INNER JOIN .‬موردا ستف‬
‫اظردو جدو ل‬
‫های متن‬
‫تمامرکورد‬
‫‪ HumanResources.EmployeeDepartmentHistory‬و‬
‫اد یر ستو ن‬
‫ا س مق‬
‫‪ HumanResources.Department‬رابرا س‬
‫از مي گرداند ‪.‬‬
‫‪DepartmentID‬هردو جدو لب‬
‫‪71‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫هيم‬
‫ مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
SQL ‫ مروريبر‬
SERVER
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬

:‫ا ی پکنيد‬
‫ا نز یررادرپنجرهپر س و ج وت‬
‫فر م‬
USE AdventureWorks
SELECT HumanResources.Department.Name,
HumanResources.EmployeeDepartmentHistory.EmployeeID
FROM HumanResources. Department

INNER JOIN HumanResources.EmployeeDepartmentHistory

ON HumanResources. Department. DepartmentID =

HumanResources.EmployeeDepartmentHistory.DepartmentID
Transact-SQL
‫هاي‬
‫ پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هایاکش ن‬
‫ پر س و ج و‬
www.rezasamizadeh.com
72
www.rezasamizadeh.com
73
‫ای ‪SELECT‬‬
‫ه‬
‫قب لد ید ید ‪،‬پر س و ج و‬
‫ان گونهکهدربخ ش‬
‫هم‬
‫تيتا نراباروشي‬
‫عا‬
‫انکاطال‬
‫ابيدادههاازب‬
‫از ی‬
‫ا نب‬
‫امک‬
‫امد ی گری‬
‫اب لانج‬
‫هایق‬
‫ار‬
‫اک‬
‫ازند ‪.‬ا م‬
‫هم مي س‬
‫ا فپذ یرفرا‬
‫عط‬
‫ان‬
‫نيزوج ود دارد ‪:‬‬
‫ای م وج ود( ‪DELETE , TRUNCATE‬‬
‫‪ ‬حذ فدادهه‬
‫‪)TABLE‬‬
‫ای م وج ود( ‪UPDATE , WHRITETEXT ,‬‬
‫‪‬تغييردادهه‬
‫‪)UPDATETEXT‬‬
‫‪‬واردکرد ن دادههای جد ید(‪)INSERT , SELECT INTO‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫‪74‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هااز‬
‫ا ن ‪T-SQL‬برای حذ فرکورد‬
‫ا ندرزب‬
‫دوفر م‬
‫اف‬
‫عط‬
‫ا نان‬
‫جداو ل م وج ود وجود دارد ‪DELETE .‬فر م‬
‫های‬
‫ق يقرکورد‬
‫ا ن مشخ صکرد ند‬
‫پذ یریا ست وامک‬
‫ه يدتمام‬
‫اهبخ وا‬
‫هم ميکند ‪.‬هر گ‬
‫اخوا سته رافرا‬
‫ن‬
‫های جدوليرا حذ فکنيداز ‪TRUNCATE‬‬
‫رکورد‬
‫اب ع‬
‫عتربوده واز من‬
‫اده ميکنيدکه سری‬
‫‪TABLE‬ا ستف‬
‫اده ميکند ‪.‬‬
‫سيستميکمتریا ستف‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫‪75‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ها رااز جدو ل مقصد‬
‫ا ن ‪، DELETE‬تمام سطر‬
‫ادهتری نشک لفر م‬
‫‪ ‬س‬
‫حذ ف ميکند ‪.‬‬
‫‪DELETE Person.Contact‬‬
‫اترشود ‪ ،‬ميتوانيدکلمه‬
‫ا نکمي خوان‬
‫ه يدا ی نفر م‬
‫اا ینکها گر مي خوا‬
‫‪‬وی‬
‫افهکنيد ‪.‬‬
‫کليدی ‪FROM‬رابه آ نا ض‬
‫‪DELETE FROM Person.Contact‬‬
‫ارت ‪WHERE‬برای‬
‫‪ ‬برای آنکه یک سطررا حذ فکنيد ‪،‬ازع ب‬
‫ادهکنيد ‪.‬‬
‫مشخ صکرد ن سطر موردن ظرا ستف‬
‫‪DELETE FROM Person.Contact‬‬
‫‪WHERE ContactID = 1‬‬
‫از ميتوانيد چند ی ن‬
‫ارت ‪WHERE‬نه چندا ن م حدود س‬
‫اع ب‬
‫اا ینکهب‬
‫‪‬ی‬
‫سطررا حذ فکنيد ‪.‬‬
‫‪DELETE FROM Person.Contact‬‬
‫’‪WHERE LastName LIKE ‘White%‬‬
‫ان‬
‫ا یجفر م‬
‫هترا ستنت‬
‫انها ‪،‬ب‬
‫کته‪:‬برایبرر سيعملکرد ص ح ي حا ی نفر م‬
‫‪‬ن‬
‫ا ی شکنيد ‪.‬‬
‫اظررا آز م‬
‫‪ SELECT‬متن‬
‫‪76‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫ام‬
‫برای حذ فتمام دادههای جدوليبن‬
‫ا نز یررااجراکنيد ‪.‬‬
‫‪،Person.Contact‬فر م‬
‫‪TRUNCATE TABLE Person.Contact‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫‪77‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫عاتي ‪،‬داد ههای ذخ ير هش ده‬
‫انکهایاطال‬
‫اریازب‬
‫دربسي‬
‫ا نتغييرتمام‬
‫ا ن ‪UPDATE‬امک‬
‫انيستند ‪.‬فر م‬
‫ا یست‬
‫هم مي‬
‫ابخشيازدادههای م وج وددر جداو ل رافرا‬
‫ی‬
‫کند ‪.‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫‪78‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫ا ن ‪UPDATE‬اعما لتغييردرتمام‬
‫اربردفر م‬
‫ادهتر ی نک‬
‫س‬
‫ادهاز‬
‫اا ستف‬
‫ا لب‬
‫های یک جدو لا ست ‪.‬بهعنوا ن مث‬
‫سطر‬
‫ابهای‬
‫ق يمتتمامکت‬
‫ا ن ‪UPDATE‬ذ ی ل ميتوانيد‬
‫فر م‬
‫ه يد ‪.‬‬
‫م وج وددر جدو ل ‪ titles‬رابه ‪(20.00‬تغيير د‬
‫‪UPDATE Production.Product‬‬
‫‪SET ListPrice = 20.00‬‬
‫انيراب ه چند‬
‫اتبروزر س‬
‫اعمل ي‬
‫ه يد داشتت‬
‫از خوا‬
‫ان ي‬
‫عمدت‬
‫که‬
‫تي‬
‫ا نز یربرتمام محصوال‬
‫سطر م حدودکنيد ‪.‬فر م‬
‫هد گذاشت‪:‬‬
‫اثير خ وا‬
‫از ميش ود ‪،‬ت‬
‫ا ”‪ “s‬آ غ‬
‫ا نب‬
‫امش‬
‫ن‬
‫‪UPDATE Production.Product‬‬
‫‪SET ListPrice = 20.00‬‬
‫’‪WHERE Name Like ‘s%‬‬
‫‪79‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫ا ميتوانيدب ي شاز‬
‫ام‬
‫ا جداکرد ن چند ستو نبو سيلهک‬
‫ب‬
‫ان يد ‪.‬‬
‫یک ستو نرابروزبر س‬
‫‪UPDATE Production.Product‬‬
‫‪SET ListPrice = 20.00 , ProductNumber‬‬
‫’‪= ‘ LI-5800a‬‬
‫‪WHERE ProductID = 418‬‬
‫ا ‪SET‬به‬
‫توجهکنيدکهکلماتکليدی ‪ UPDATE‬ی‬
‫عداد ستونهاتکرارنشدهاند ‪.‬‬
‫ت‬
‫‪80‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫ا ن ‪:INSERT‬‬
‫اليازفر م‬
‫مث‬
‫ا ن ‪ INSERT‬مربوطبه‬
‫عيتبرایفر م‬
‫ادهتری نو ض‬
‫س‬
‫التيا ستکهبرایتمام ستونهای یک جدو ل ‪ ،‬مقدار‬
‫ح‬
‫انک‬
‫اشد‪ .‬چن ي ن جدوليدرب‬
‫عيي ن شدهب‬
‫پي شفر ضيت‬
‫عاتي ‪ AdventureWorks‬وجودندارد ‪،‬‬
‫اطال‬
‫اال ‪ ،‬جدوليبا مقدار‬
‫عيتب‬
‫ا ی شو ض‬
‫ابرای نبرای آز م‬
‫بن‬
‫اد ميکنيم‬
‫پي شفر ضبرایهر یکاز ستونهای آ نا یج‬
‫‪:‬‬
‫هيم‬
‫‪ ‬مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
‫‪ ‬مروريبر ‪SQL‬‬
‫‪SERVER‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬
‫‪Transact-SQL‬‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫‪ ‬پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
‫‪81‬‬
‫‪www.rezasamizadeh.com‬‬
‫هيم‬
‫ مروريبر مفا‬
‫بان کهاياطالعاتي‬
SQL ‫ مروريبر‬
SERVER
‫ایجادبان کهاي‬
‫اطالعاتي‬
‫طرا حي جداو ل‬
‫ها‬
‫وی و‬
‫مروريبر‬




Transact-SQL
‫هاي‬
‫ پر س و ج و‬
‫انتخا ب‬
‫هاي‬
‫ پر س و ج و‬
‫کش ن‬
‫ا‬
USE AdventureWorks
CREATE TABLE Person.Preferences (
PreferenceID int IDENTITY(1, 1) NOT NULL,
Name nvarchar (50) NULL,
Value nvarchar (50) NULL)
INSERT INTO Person.Preferences
DEFULT VALUES
SELECT *
FROM Person.Preferences
‫عدادیاز‬
‫اد یریرابرایت‬
‫ ميتوانيد مق‬، ‫قتي سطر جد یدی رادرج ميکنيد‬
‫و‬
:‫ستونها مشخ صکنيد‬
INSERT INTO Person.Preferences
(Name, Value)
Values (‘Connection’, ‘Fast’)
www.rezasamizadeh.com
82
‫اش يد‬
‫خستهن ب‬
‫ان‬
‫ای‬
‫پ‬
www.rezasamizadeh.com
83

similar documents