N_FRP Finan*ní *ízení podniku cvi*ení *. 5 10)Dluhová a úv*rová

Report
N_FRP Finanční řízení podniku
cvičení č. 6
10)Dluhová a úvěrová politika podniku
11)Daňová a likviditní politika podniku,
daňové optimalizace a daňový únik,
12)Dividendová politika akciové společnosti
11.12.2013
Cvičení ZS 2013
Skupina cR1PH
Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
Cíle předmětu
• objasnit podstatu jednotlivých firemních
finančních politik,
• rozkrýt jejich vzájemnou provázanost a jejich
koncepční roli ve strategickém podnikovém
finančním plánování orientovaném na
zvyšování tržní hodnoty podniku
• porozumět rovněž Strategickým cílům a
zásadám finančního plánování podniku,
• Porozumět hlavním finančním politikám
podniku
Osnova
• 1) Strategické cíle a zásady finančního plánování podniku
• 2) Preference ukazatele EBT před EAT při střednědobém a
dlouhodobém plánování, problematická otázka
maximalizace zisku jakožto dlouhodobého cíle
• 3) Bonita, kredibilita, goodwill podniku. Ukazatelé
rentability. Ukazatelé hrubého a čistého pracovního
kapitálu, ukazatel potřeby pracovního kapitálu (souvislost s
cyklem peněz a denními náklady), ukazatelé likvidity
• 4) Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu
kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční
páky
• 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým
plánováním, zásady podnikového finančního plánování
• 6) Finančně ekonomická podstata odpisů a jejich role ve
finančním řízení, odlišnost daňových a účetních odpisů
Osnova
• 7)Rozdíly mezi finančním a manažerským
účetnictvím, použití manažerského účetnictví při
řízení podniku
• 8)Řešení financování podniku za pomocí
faktoringu, forfaitingu a tollingového financování,
výhody projektového financování při investiční
činnosti podniku
• 9)Akcie podniku, instrumenty finančních trhů
• 10) Finanční politiky podniku, dluhová, daňová a
likviditní politika, dividendová politika akciové
společnosti a úvěrová obchodní politika podniku.
Finanční politiky podniku
• Ve finančním řízení podniků se využívají
následující finanční politiky.
1. Dividendová
2. Daňová
3. Účetní
4. Dluhová
5. Likviditní
6. Úvěrová
Finanční politiky podniku
1/ Dividendová politika se zaměřuje na možnosti rozdělování
zisku a pravidla, dle kterých akciové společnosti vyplácejí
dividendy akcionářům. Pro akciové společnosti je dividendová
politika přínosná, pokud je propojena také s likviditní,
dluhovou, účetní a daňovou politikou podniku.
2/ Daňová politika řeší daňové výdaje podniků, usiluje o jejich
optimalizaci, dále se zaměřuje i na možnosti využití daňových
výhod.
• Tato politika je více než ostatní druhy firemních politik
ovlivněna hlavně rozsahem a odvětvím podnikání. Výše
uvedená náplň daňové politiky souvisí s regulérním
podnikáním a minimalizace daňových a odvodových
povinností je využívána v rámci legálních možností.
Finanční politiky podniku
3/ Účetní politika popisuje způsoby, kterými podniky
postupují v oblasti finančního účetnictví a vytváří prostor
pro rozhodnutí o tom, zda podniky povedou i manažerské
účetnictví.
• Ve finančním účetnictví je její náplní například to, který
způsob ocenění zásob budou podniky využívat, ale i
řešení problematiky firemní odpisové politiky.
4/ Dluhová politika je zaměřena na optimální kapitálovou
strukturu a s tím související využívání dluhových
instrumentů. Dluhová politika má také podnikům
pomáhat k tomu, aby měly v optimálním poměru vlastní a
cizí zdroje kapitálu.
Finanční politiky podniku
5/ Likviditní politika pečuje o udržení krátkodobé
platební schopnosti podniku, tedy její likviditu. Také
však o její solventnost, dlouhodobou platební
schopnost. (poměrové ukazatele likvidity). Změny
vnějšího prostředí jsou faktorem, který se odráží v
časté proměnlivosti této firemní finanční politiky.
6/ Úvěrová politika podniku se zaměřuje na ty
aktivní obchodní operace, které se uskutečňují na
základě poskytnutého obchodního úvěru.
Finanční politiky podniku - význam
Hlavním cílem managementu firmy je
maximalizovat tržní hodnotu podniku, k tomu je
nezbytné zajistit provázanost firemních finančních
politik.
• Efektivní sladění činností, spolupracujících
útvarů, - strategie rozvoje, vychází z
dlouhodobějších finančních záměrů podniku.
• Investiční a finanční rozhodování, přínos firemní
politiky - podniku dávají řád důležitý pro tvorbu
vnitřních podmínek, sloužících pro správně
načasovanou a kvalitní přípravu finančních plánů
podniku.
Finanční politiky podniku - význam
• V přípravě kapitálového rozpočtu podniku odráží se v
něm představa podniku o hodnotové potřebě
kapitálových zdrojů, které budou nutné pro rozvoj v
dalších plánovacích obdobích. Tyto zdroje je dále třeba
rozčlenit na vlastní a cizí, externí a interní. Má – li být
kapitálový rozpočet správně strukturovaný, musí se
opírat o vzájemně propojené firemní finanční politiky.
• Vrcholovému managementu umožňují firemní politiky
snížit rozsah operativního rozhodování. Ten pak svůj
uspořený čas může využít pro strategické rozhodování
• Stabilizace podnikových finančních plánů. Jsou-li již v
počátku plánu firemní finanční politiky správně
diskutovány, měly by směřovat k jasnému cíli a snahy o
změny plánu by neměly přicházet v úvahu.
Úvěrová politika podniku
• Úvěrová politika podniku se u nefinančních podnikatelských
subjektů zaměřuje hlavně na jejich obchodní úvěrovou
politiku. Ta plyne z dodavatelsko-odběratelských vztahů a
spočívá v poskytování obchodních úvěrů odběratelům.
• Podstata této politiky je ve formulaci střednědobých cílů
podniku a v pravidlech, dle kterých jsou uskutečňovány
aktivní obchodní operace.
• odběratel nehradí dodavateli promptně za právě vzniklou
dodávku či poskytnutou službu, ale platí později, na základě
smluvních podmínek obchodu.
• Před uzavíráním obchodních operací je třeba učinit
následující rozhodnutí, která by měla zabraňovat vzniku
možných rizik.
• V oblasti obchodně úvěrové politiky se jedná hlavně o riziko
kreditní.
Úvěrová politika podniku
Rozhodnutí o obchodně úvěrové strategii.
• Ve spojení objemu tržeb a míry kreditního rizika, mají
podniky možnost volby ze tří následujících strategií.
1/ expanzivní obchodně úvěrovou strategii, která se
zaměřuje na vysoké tempo růstu tržeb i za cenu
podstupovaného kreditního rizika, vyznačuje se vyšším
objemem obchodních úvěrů poskytnutých než je hodnota
obchodních úvěrů přijatých. Průměrné doby splatností vůči
odběratelům jsou větší než doby splatností závazků vůči
dodavatelům. + v poskytovaných obchodních úvěrech mají
vysoký podíl úvěry nezajištěné. Tuto strategii budou jistě
využívat podniky, které nemají averzi k riziku.
Obchodně úvěrová strategie
2/ konzervativní obchodně úvěrová strategie.
• je opakem strategie expanzivní.
• podniky se snaží udržovat hodnotový objem
poskytnutých úvěrů pod úrovní přijatých.
• Z hlediska rizikovosti obchodních pohledávek se snaží o
to, aby převládaly pohledávky zajištěné.
• Doby splatnosti pohledávek z obchodního styku s
odběrateli jsou kratší, než doby splatnosti závazků vůči
dodavatelům.
3/ vyvážená obchodně úvěrová strategie,
• Je kompromisem obou předešlých strategií. Tuto
strategii podniky využívají v největší míře.
Cenové podmínky
Rozhodnutí o cenových podmínkách:
• cenová politika by měla stanovovat podmínky, za nichž
budou cenově zvýhodněni odběratelé, kteří při využití
obchodního úvěru poskytují kvalitní zajištění.
• v cenových podmínkách je promítnuta riziková cenová
prémie.
• Princip - prahovým východiskem je „bezriziková cena“ při
promptním placení, která pokrývá veškeré kalkulované
průměrné jednotkové náklady daného firemního produktu
a zahrnuje i příslušnou hrubou obchodní podnikovou marži
s přihlédnutím k poskytovaným množstevním slevám při
promptním placení.
• K této bazální ceně je pak pro „prodej na fakturu“ třeba
připočítat rizikovou prémii. Ta musí být dostatečná, aby z ní
bylo možné uhrazovat náklady skonta i eventuální ztráty
vzniklé z oprávek podnikových pohledávek z obchodního
styku
Obchodně úvěrová strategie
• Rozhodnutí o úvěrových limitech, - určují se jako
limitní maximum pro stanovenou průměrnou dobu
splatnosti obchodního úvěru v určitém fiskálním
období.
• Z hlediska zachování finanční stability podniku, by
mělo být v jeho zájmu, stanovit celkový limit
emitovaných obchodních úvěrů tak, že poskytnuté
úvěry budou mít jistý procentuální podíl na úvěrech
přijatých.
• Rozhodnutí o roztřídění odběratelů dle jejich bonity a
kredibility.
• V jednotlivých kategoriích mohou být odběratelé
evidováni kupříkladu jako prvotřídní, nadprůměrní,
průměrní či podprůměrní.
Obchodně úvěrová strategie
• Rozhodnutí o splatnosti obchodně úvěrových operací.
• týká se hlavně podniků, které pro svou obchodně úvěrovou
politiku aplikují vyváženou obchodní úvěrovou strategii.
• Pravidla:
• Delší doby splatnosti pohledávek u obchodních úvěrů, které
jsou kvalitně zajištěny, ale také těm odběratelům u kterých
neočekáváme vznik platební nevůle.
• Průměrné doby úhrady pohledávek by neměly převyšovat
dobu splatnosti závazků vůči dodavatelům.
• Kratší doby splatnosti by měly být zajisté u nezajištěných
obchodních úvěrů.
• Je možné odlišovat dobu splatnosti také podle míry
kreditního rizika.
• Podniky s vedoucím postavením na trhu si mohou dovolit
kratší doby splatnosti pohledávek než jsou průměrné doby
splatnosti v daném odvětví podnikání.
Obchodně úvěrová strategie
• Rozhodnutí o platebních podmínkách.
• Zde je ze strany odběratele třeba rozhodnout o celé
řadě dohodnutých podmínek úhrady dodávky.
• Stanovení měny, ve které bude závazek uhrazen k
eliminaci kursového rizika.
• peněžní či naturální forma protiplnění odběratele
• maximální lhůty splatnosti dodávek , tzn. že je určen
interval mezi minimální a maximální možnou dobou
úhrady. Nastavení těchto lhůt je také ovlivněno a
odlišováno dle objemu dodávky, bonity a kredibility
odběratele a toho, zda jde o úvěr nezajištěný či
zajištěný.
• Dodavatel může žádat částečnou úhradu dodávky
předem či částečnou promptní úhradu při právě
uskutečněné dodávce.
Obchodně úvěrová strategie
• Stanovení pravidelného splácení pohledávky na
základě určitého počtu dílčích fakturací.
• Určení, které platební prostředky budou při úhradách
obchodního úvěru využity. Je v zájmu dodavatelů,
aby se snažili snížit anebo vyloučit obchodně úvěrové
riziko.
• K tomu slouží řada kvalitních platebních instrumentů,
které mohou u odběratelů zařazených v rizikových
kategorií požadovat pro úhradu úvěru. (směnky,
dokumentární inkaso či dokumentární neodvolatelný
a potvrzený akreditiv).
Obchodní úvěry
• Obchodní úvěr je forma dluhového financování,
patří k externím zdrojům financování podniku.
• zvláštností je, že se nejedná o přímé poskytnutí
finančních prostředků
• princip je založen na poskytování majetkových
hodnot odběrateli, který za uskutečněnou dodávku
zboží, služeb či prací platí dodavateli až později, ve
sjednaném termínu, např. 14, 30, 60 dní, ale i po
delší době.
• Obchodní úvěr má naturální formu.
Obchodní úvěry
• Odběratel jej hradí dodavateli zpravidla v penězích, je
ale možná i dohoda o úhradě protidodávkou.
• Z postavení smluvních stran je dodavatel v roli
věřitele a odběratel v roli dlužníka.
• Před uskutečněním obchodního kontraktu a
poskytnutím obchodního úvěru je třeba mezi
dodavatelem a odběratelem uzavřít obchodní
smlouvu,
• je nutno určit postavení smluvních stran, předmět
dodávky, její množství, jednotkovou cena a celkovou
cenu kontraktu, podmínky dodávky, kde je uvedeno
místo a termín dodávky, platební podmínky
obchodního úvěru a jeho dobu splatnosti.
Druhy obchodních úvěrů
• Z hlediska financování podniku lze obchodní úvěry třídit na
dodavatelské a odběratelské.
• Dodavatelské úvěry jsou poskytovány odběratelům ve formě
odložených plateb za zboží. Tyto úvěry představují pro
odběratelský podnik zdroj jeho financování.
• Odběratelské úvěry nelze považovat za zdroj financování, jeho
poskytnutím se dodavatel vzdává možnosti využití finanční
prostředků až do doby jeho splatnosti.
• Z hlediska doby splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé.
• Většinou jsou obchodní úvěry poskytovány jako krátkodobé.
• Dlouhodobé obchodní úvěry mají splatnost delší než jeden
rok. Jsou-li poskytnuty, je u nich třeba požadovat dostatečné
zajištění či například akontaci.
• Krátkodobé obchodní úvěry jsou splatné do jednoho roku.
Druhy obchodních úvěrů
• dle stupně úvěrového rizika - zajištěné či nezajištěné.
• Nezajištěnými obchodními úvěry dodavatel podstupuje
vysoké úvěrové (kreditní) riziko. Proto je třeba
poskytovat tento druh úvěrů pouze prověřeným
odběratelům, s kterými má dodavatel pozitivní
zkušenosti z dřívějších obchodních operací. Riziko je
možno diverzifikovat tím, že úvěry se poskytují v
menších hodnotových objemech, většímu počtu
odběratelů.
• U zajištěných obchodních úvěrů, může dodavatel
požadovat zajištění ve formě směnky, dlužného úpisu,
výhrady vlastnického práva.
• Kvalitním zajištěním je také dokumentární inkaso,
dokumentární neodvolatelný či potvrzený akreditiv.
Výhody obchodního úvěru ze strany dodavatele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
poskytnutí obchodního úvěru rozšiřuje skupiny firemních
zákazníků (tedy odběratelů). To ve velké míře napomáhá
podnikům zvyšovat jejich odbyt a následný prodej.
Zvyšování podnikových výnosů, spolu s kvalitním podnikovým
marketingem se zvětšuje i tržní podíl daného podniku, vůči
konkurentům působícím ve stejném odvětví.
využití efektu provozní páky zvýšením provozních výnosů může
podnik překonat bod zvratu a tím využít kladné hodnoty provozní
páky.
Poskytování obchodních úvěrů většímu počtu odběratelů
diverzifikuje úvěrové riziko.
dodavatelé, kteří rozšiřují okruh svých odběratelů, mají větší
prostor pro stanovení platebních podmínek, ale i tvorbu cenové
politiky.
obchodní úvěr může také sloužit dodavateli jako nástroj k
vybudování dominantní pozice na trhu. Je-li podnik kapitálově
silný, může se snažit získat nové zákazníky tím, že jim například
nabídne delší doby splatnosti.
Nevýhody obchodního úvěru ze strany dodavatele
1. Poskytnutím obchodního úvěru se dodavatel vzdává
možnosti využít vlastní finanční prostředky do jiných
výnosových příležitostí. Alokuje své kapitálové zdroje do
vzniklých pohledávek za odběrateli, tím vznikají náklady ušlé
příležitosti.
2. Pohledávky vzniklé z obchodního styku na bázi obchodního
úvěru, jsou složkou oběžných aktiv dodavatele. Většinou jsou
obchodní úvěry poskytnuty jako nezajištěné či zajištěné jen
formálně, takto vzniklé pohledávky z obchodního styku jsou
oběžnými aktivy s vysokou úrovní kreditního rizika. Toto
riziko pak může dodavateli znehodnocovat jinak pozitivní
ekonomický přínos obchodních úvěrových operací. To může
mít za následek zpomalení podnikového rozvoje a částečné
oslabení jeho konkurenceschopnosti.
Nevýhody obchodního úvěru ze strany dodavatele
1. Kreditní riziko se může negativně odrážet také v daňové
optimalizaci podniku. Tím, že podnik v důsledku kreditního
rizika nedisponuje dostatečným množstvím peněžních
prostředků, nutných ke krytí přírůstku zisku, pak platí daně i
za výnosy, které se promění v příjmy až později nebo vůbec.
2. Nedostačující péče o řízení kreditního rizika a zbytečně velký
rozsah poskytovaných obchodních úvěrů, mohou podnik
přivést do platebních problémů. Pokud k tomu ještě podnik
nedisponuje promyšlenou dluhovou politikou, může podnik
dokonce dospět až k nucené likvidaci či vyhlášení konkursu.
Výhody obchodního úvěru ze strany odběratele
1. snadné dostupnosti obchodního úvěru, jako jedné z alternativních
forem dluhového financování podniku v porovnání s dostupností
bankovního úvěru
2. obchodní úvěr odběrateli umožňuje koupi pro něj potřebných
zásob, aniž by nutně musel vynaložit peněžní prostředky v celém
hodnotovém objemu. Z takto pořízených zásob mu plyne možnost
kontroly uskutečněné přijaté dodávky, ještě před jejím zaplacením.
3. běžné a pružné pokračování v podnikatelské činnosti odběratele.
4. Pokud odběratel přijme obchodní úvěr a během jeho čerpání
disponuje dostatkem finančních prostředků, může využít skonto
(slevy), kterou nabízí dodavatel odběrateli za předčasnou úhradu
obchodního úvěru.
5. výběr dodavatele, podle toho, jaké smluvní podmínky daný
dodavatelský podnik nabízí.
6. významný zdroj krytí oběžného majetku, i financování jeho
přírůstku, jak trvalým dílem tak i přechodným.
Nevýhody obchodního úvěru ze strany
odběratele
1.
2.
3.
4.
vysoké implicitní náklady, odběratel není postihnut sankčními
úroky z prodlení či smluvní pokutou, ale jen pokud je sazba
vyšší než sazba bankovního úvěru, pak je výhodné využít
bankovního úvěru, zaplatit z něj obchodní úvěr, tj. využít skonta
(obchodní úvěr je dražší než bankovní)
implicitní náklady obchodního úvěru pro odběratele, tvoří
největší položku nákladů této formy krátkodobého dluhové
financování. Tím se liší od jiných forem dluhového financování,
kde jsou nejvíce zastoupeny náklady explicitní.
nemá-li odběratel právě dostatek likvidních peněžních
prostředků, může mu být účtováno penále za porušení
smluvních podmínek, tím, že nezaplatí dodavateli v dohodnuté
lhůtě.
špatná volba dodavatele, pokud dojde ke změně v objemu
dodávky, či její ceny, nebo že dodavatel přeruší dodávky úplně.

similar documents