PowerPoint-presentatie - Steunpunt

Report
Wijzigingen overgang
PO-VO
Sharida Wazir
Jiska Riphagen
Rosanne Mulder
1
Inhoud
Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving
 Verplichte eindtoets
 Schooladvies
 Toelating VO
 Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo
 Toelaatbaarheidsverklaring
2
Verplichte eindtoets
 Verplicht toetsen taal en rekenvaardigheden
 Vanaf 2015/2016 rapportage referentieniveaus
leesvaardigheid, taalverzorging en algemene
rekenvaardigheid
 Alle leerlingen doen mee
 Afnamemoment: half april/half mei (Centrale eindtoets in
praktijk rond 20 april)
 Keuze voor toets van één toetsaanbieder
 Vóór 31 januari inschrijven
3
Overgangsjaar 14/15
Welke toetsen zijn mogelijk?
 Centrale eindtoets
 Andere door de minister toegelaten eindtoetsen
 Toetsen uit regeling Leerresultaten PO
 Drempelonderzoek 678
 LVS-toetsen rekenen-wiskunde en begrijpend lezen
Cito
 Toets begrijpend lezen 678 onderwijsadvisering
4
2015-2016 en verder
Welke toetsen zijn mogelijk?
 Centrale eindtoets
 Andere door de minister toegelaten eindtoetsen
5
Ontheffingsgronden deelname
Leerlingen die niet mee hoeven doen:
 minder dan 4 jaar in Nederland onvoldoende Nederlands
spreken
 Een ontwikkelingsperspectief met uitstroomprofiel vso
arbeidsmarktgericht of dagbesteding
 Een IQ<70 (& ontwikkeling niet verder dan eind groep 5)
Deze leerlingen mogen wel meedoen
Leerlingen die wel meedoen:
 Leerlingen die uitstromen naar pro
 Leerlingen die uitstomen naar vmbo met lwoo
6
7
Toezicht eindopbrengsten
Dat leerlingen meedoen met de toets betekent nog niet dat
de inspectie hun resultaat betrekt bij het toezicht op de
leerresultaten
Leerlingen buiten beschouwing in berekening inspectie:
• Leerlingen met een ontheffingsgrond
• Kort in NL verblijven en NL onvoldoende beheersen
• Toelaatbaar PrO of VSO
• Leerlingen met eigen leerlijn voor taal en rekenen én met
een indicatie lgf, so, sbo/extra ondersteuning swv
• Instroom in groep 7 of 8
Dus een bredere groep dan de ontheffingsgronden
8
Schooladvies PO

Verstrekken vóór 1 maart
 Uiterlijk 15 maart opnemen in BRON

Maximaal twee schoolsoorten

Bij hogere score eindtoets heroverwegen verplicht

Schooladvies en score eindtoets onderdeel OKR

In regio afspraken mogelijk over opstellen schooladvies en
gegevensoverdracht
9
Toelating tot VO
Wat verandert?
 Schooladvies leidend
 Eindtoetsscore mag niet doorslaggevend zijn voor toelating
 VO mag ook geen andere gegevens vragen of eisen als
tweede gegeven
 Ook toelaten op basis van bijgestelde schooladviezen na
heroverwegingen
Wat verandert niet?
 Toelatingsbeleid o.b.v. grondslag
 Aanvullende eisen voor profielklassen mogelijk (TTO)
 Toetsgegevens worden nog wel gebruikt voor lwoo of pro
indicaties bij RVC-VO.
 Eigen regionaal plaatsingsbeleid mogelijk
10
Aandachtspunten
 Vraagt om goede afspraken/maatwerk
 Vraagt om goede afstemming en dialoog tussen PO- en
VO-school
 Niet alles zal van een leien dakje gaan
 Daarom: actieve monitoring tot 2018
11
Lokale/regionale POVO-procedures
Noodzakelijke aanpassingen
 Procedure baseert toelating op schooladvies
 Kwaliteit schooladvies op orde
 Inbouwen ruimte voor bijgestelde schooladviezen
 Want overgroot deel leerlingen definitief geplaatst
vóór eindtoets
12
Onderbouwrendement VO
 (oorspronkelijk) schooladvies uitgangspunt voor
vaststelling onderbouwrendement
 Geen grote mate overadvisering verwacht
 Dit wordt gemonitord tot 2018
13
Zorgplicht
 Leerlingen met behoefte aan extra ondersteuning
 Hoe werkt dat?
1. Schriftelijk aanmelden = zorgplicht
2. Zorgplicht = passende plek zoeken (hoeft niet op eigen
school)
3. School van voorkeur
 Stroomschema’s
14
Toelaatbaarheidsverklaring
 Nodig bij verwijzing naar (voortgezet) speciaal onderwijs en
speciaal basisonderwijs
 School met zorgplicht vraagt aan bij het
samenwerkingsverband
Principes: Wie vraagt aan en wie betaalt?
 Verwijzende school vraagt aan
 Geen verwijzende school? Aanmeldschool vraagt aan
 Wisseling van sectoren = nieuwe aanmelding
 Swv van verwijzende school geeft tlv af
 Geen verwijzende school? Swv waar de leerling woont
 Verlenging: terug naar swv waar tlv is afgegeven
15
Aanvraag tlv bij overgang PO-VO




Wisseling van sector: nieuwe tlv
Ook bij overgang so  vso: nieuwe tlv nodig
School waar leerling wordt aangemeld vraagt aan..
.. Bij het swv waar de leerling woont
 Leerlingen uit een
 Jusititiele jeugdinrichting
 Gesloten jeugdzorginstelling
= nieuwe aanmelding (instelling ‘verwijst’ niet)
16
Let op: overgangssituatie voor tlv
 Leerling zit met CvI-indicatie op het (v)so
 Leerlingen die op 1 augustus 2014 staan ingeschreven op
een (v)so-school, kunnen tot uiterlijk 1 augustus 2016
ingeschreven blijven zonder dat zij een tlv nodig hebben.
Dit geldt alleen voor deze school.
 SWV kan eerder her-arrangeren als ouders akkoord
gaan.
 Verhuizen of naar andere school = nieuwe tlv aanvragen
bij het swv waar de leerling op 1-8-2014 woonde.
17
Wettelijk kader




18
Wetswijziging Eindtoetsing PO
Toetsbesluit PO
Inrichtingsbesluit VO
Wet- en regelgeving passend onderwijs
Meer informatie
Rijksoverheid.nl
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
Voor passend onderwijs:
www.passendonderwijs.nl
Facebook.com/PassOnderwijs
@PassOnderwijs
19
Vragen
20

similar documents