Hodnota zákazníka praktická cvi*ení

Report
Formy cestovního ruchu
přednášky
Ing.Ľubica Cinkánová
[email protected]
5.patro, č.d. 6034, klapka 2324
praktická cvičení : ST středa 16.10 (P8), LT čtvrtek 10.40 (P23)
konzultace dle informací na STAGu
Doporučená literatura:
•
•
•
•
•
•
•
Specifické formy CR, Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D
Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu, Orieška ,J
Technika služeb cestovního ruchu, Orieška, J
Kongresový cestovní ruch, Oriěška,J
Technika zahraničních zájezdů, Orieška, J
Využití kulturního dědictví v CR, Kmeco, L
Hodnota zákazníka v podnikatelských subjektech CR,
Ing.Lenka Půlpánpvá PhD
• on line katalogy knihoven, internet, mapy, cestovní průvodci
Přednášky
Požadavky
• na zápočet: vypracování semestrální práce a
její prezentace, aktivní účast na cvičení, max. 1
omluvená absence
• na zkoušku: písemný test z celého rozsahu
probírané látky, min. 60% znalostí
Semestrální práce
Témata:
•
•
•
•
•
Lázeňsko-léčebný cestovní ruch a zdravotní turistika v našem regionu
Cykloturismus v našem regionu, cyklotrekové trasy v Novém Městě pod Smrkem
Geocaching a jeho praktická aplikace v našem okolí
Ekoturismus a jeho rozvoj v našem regionu
Cestovní ruch zdravotně postižených v našem regionu
Zadání:
Charakterizujte danou specifickou formu cestovního ruchu, uveďte její zvláštnosti a
navrhněte potřebnou marketingovou strategii pro její podporu v našem regionu
(teoretická část s ohledem na specifika dané FCR, segmenty, statistiky, metriky a
trendy dané FCR, praktická část: konkretizace dané FCR v regionu, zhodnocení,
návrhy na podporu)
Okruhy otázek k SBZ
• Formy cestovního ruchu se zaměřením na
jeho specifické formy
• Charakteristika sociálního cestovního ruchu a
jeho segmenty
• Charakteristika venkovského cestovního ruchu
a jeho segmenty
• Charakteristika lázeňského cestovního ruchu
• Charakteristika kongresového cestovního
ruchu
Pojmy a zkratky
•
•
•
•
•
•
•
•
UNWTO (United Nations World Tourism Organisation )
WTO (World Trade Organization)
ČCCR (Česká centrála cestovního ruchu)
AČCKA (Agentura českých cestovních kanceláří a
agentur)
CCCT (Czech confederation of commerce and tourism)
ETC (Europien tourist comission)
ECTAA(Evropská centrála cestovních kanceláří a
agentur)
KČT (Klub českých turistů)
Základní informace a data
•
•
•
•
Definice CR
CR v národním hospodářství
Trendy CR
Základní typologie a členění CR
Cestovní ruch
Činnost osob cestujících do míst a pobývajících
v místech mimo své obvyklé prostředí:
-
po dobu kratší než jeden ucelený rok
za účelem trávení volného času
za účelem služebních cest (osoba nesmí být odměňována ze zdrojů
navštíveného místa=výkon výdělečné činnosti na navštíveném místě)
Cestovní ruch chápán jako lidské aktivity mimo
trvalý pobyt WTO (World Trade Organization)
Cestovní ruch jako mnohostranné
odvětví NH
•
•
•
•
•
•
doprava
turistická zařízení, poskytující ubytování a stravování
služby cestovních kanceláří a agentur
průvodcovské služby
turistické informační systémy
infrastruktura, ochody, parky, sportoviště, banky, směnárny a další služby
cestovního ruchu
Nejrychleji se rozvíjející odvětví NH s vysokou přidanou
hodnotou (faktor lidské práce); 8,4% podíl na celkové
světové zaměstnanosti (související odvětví, multiplikační
efekt); 47% nárůst CK/CA v ČR od roku 2004
Definice turismu z hlediska nabídky (dle
mezinárodních standardů pro klasifikaci
průmyslu, Cooper 2008,)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stavebnictví – P
Vekoobchod a maloobchod – Č,P
Hotely a restaurace – Č,P
Doprava, skladování a komunikace – Č,P
Finanční zprostředkování – Č,P
Nemovitosti, pronájem a obchodní aktivity -Č,P
Veřejná správa – Č,P
Vzdělávání – Č,P
Jiné – Č, P
Nadnárodní organizace – Č,P
P –plně, Č- částečně
Počet mezinárodních příjezdů
(UNWTO, 2012)
Mezinárodní příjezdy podle účelu
Mezinárodní příjezdy podle způsobu
dopravy
Příjezdový cestovní ruch v ČR (2012)
podle regionů
Příjezdový cestovní ruch v ČR (2012)
podle důvodu návštěvy
Příjezdový cestovní ruch v ČR (2012)
podle důvodu návštěvy
Satelitní účet cestovního ruchu v ČR
(Tourism Satellite Account)
HDP - HPH
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rozdíl
201003
3,4
3,3
3,0
2,7
2,6
2,6
2,7
2,6
-0,8
3,4
3,5
3,2
3,0
2,9
2,8
2,9
2,7
-0,7
Podíl cestovního ruchu
na hrubé p. hodnotě HPH (v
%)
Podíl cestovního ruchu
na HDP (v %)
Zaměstnanost
Počet pracovních míst
podíl na zaměstnanosti
podle p.míst
Investice
Objem THFK v CR v mil. Kč
Podíl CR na celkové THFK
v NH (v %)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
233 507 232 870 233 704 231 476 233 481 236 376 236 588
Index-r.
2009/03
101,3
4,74
4,75
4,71
4,58
4,50
4,48
4,56
-0,18
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
28 608
28 620
34 611
37 950
37 918
41 752
40 572
Index-r.
2009/03
141,8
4,2
3,9
4,7
4,8
4,3
4,7
5,0
0,8
Ubytovací kapacity v zemích EU
V zemích Evropské unie (E-25, r. 2005) je souhrnná
kapacita ubytovacích zařízení:
• přes 200 000 provozoven hotelového typu a 200 000
zařízení v ostatních formách ubytovacích služeb, počet
lůžek v hotelích je přes 11 milionů
• nejvíce ubytovacích kapacit je v Itálii, Velké Británii a
Německu
• v roce 2005 bylo v 25 členských státech EU realizováno
přes 1 miliardu přenocování (souhrn domácích i
zahraničních turistů)
• nejvíce přenocování je realizováno ve Španělsku, Itálii
a Francii, Česká republika je na 10. místě.
Typologie CR
• soubor různých účelových členění vztahů a
jevů vyplývajících z cestování a pobytu osob
Členění z hlediska:
- motivu účasti na CR - formy
- druhů CR - jevový průběh
- typů CR – dle nároků na zdroje,
prostředí, infrastrukturu,…
Turistika
• druh cestovního ruchu, kdy se účastník
cestovního ruchu pohybuje vlastní silou (případně
s využitím síly zvířat, ale nemotorizovaně).
• často se místo pojmu cestovní ruch setkáváme s
ne zcela přesně používanými pojmy (obchodní
turistika, kongresová turistika, turistika veletrhů a
výstav, incentivní turistika )
Akcí organizované turistiky podle
programové náplně v roce 2005 (KČT)
- vodní turistika: 5
-
turistika zdravotně postižených: 11
vysokohorská turistika: 16
turistika mládeže: 70
lyžařská turistika: 111
turistika rodin s dětmi : 133
cykloturistika 383
pěší turistika: 738

similar documents