ITT - Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Report
A közfoglalkoztatás rendszere
„Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk
helyesen gondolkodni”
(Pascal Baise)
Foglalkoztatási célkitűzés
Kormányzati cél 2020-ig:
 1 millió új, adózó munkahely létrehozása,
 75%-os foglalkoztatási ráta elérése
korcsoportban.
a
20-64
éves
Magyar Munka Terv:
 2012-ben a közfoglalkoztatás és a privát szektor által teremtett
munkahelyek közötti arány 80-20%
 2015-re az arány a tervezettek szerint a versenyszféra munkahelyteremtési kapacitásainak megerősödésével kiegyenlítődik
2
Mit jelent a közfoglalkoztatás? I.
Célja: a közfoglalkoztatott sikeresen vissza-, illetve bekerüljön az
elsődleges munkaerő-piacra
Az állam átmeneti munkalehetőséget és határozott időtartamú
foglalkoztatást biztosít azok számára, akik:
 a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk,
vagy bármely más okból hátrányban vannak, FHT-ban részesülnek,
 álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők.
(kiemelten megváltozott munkaképességűek, romák, hajléktalanok,
menekültek)
 Közfoglalkoztatott lehet aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései
alapján munkaviszonyt létesíthet és a munkaügyi kirendeltségen
regisztrált álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesül, 16 éves.
3
Mit jelent a közfoglalkoztatás? II.
A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelyre a
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit a 2011. évi
CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:
 a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő
kikötése nélkül,
 a közfoglalkoztatott illetve a munkavezető külön jogszabályban
meghatározott közfoglalkoztatási bérre vagy – szakképesítést igénylő
munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez
szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérre
jogosult (havi bérfizetés 04.01-től!),
 a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott
bérezésre jogosult,
4
Mit jelent a közfoglalkoztatás? III.
 a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20
munkanap,
 a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú fizetés
nélküli szabadság igénybevételére jogosult akkor is, ha a
közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem
tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű
munkaviszonyt létesít.
 lehetővé tette a közfoglalkoztatott számára, hogy várandóssága esetére
az egészségi állapotának megfelelő munkakör kerüljön felajánlásra,
 lehetővé tette a közfoglalkoztatási szerződés módosítását, ugyanakkor
meghatározta azokat az eseteket, amelyekben a szerződés módosítása
kizárt.
 A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot
szerez társadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj).
5
Mit jelent a közfoglalkoztatás? IV.
A munkavállalási korú, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen
lakosság foglalkoztatásba történő bevonása a legnehezebb feladat.
A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt,
hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára.
A Kormány a nagy létszámú közfoglalkoztatást átmeneti
intézkedésnek tekinti, amelynek a következő 2-3 évben meghatározó
szerepe lesz, amíg a gazdaság élénkülésével a versenyszférában
megkezdődhet a foglalkoztatás dinamikus növekedése.
6
Ki lehet közfoglalkoztató?
2011. évi CVI. törvény
a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról
 helyi és nemzetiségi
önkormányzat, valamint ezek jogi
személyiséggel rendelkező
társulása,
 költségvetési szerv
(például: vízügyi igazgatóságok,
erdőgazdaságok, nemzeti parkok),
 egyház,
 közhasznú jogállású szervezet,
 civil szervezet,
 állami és önkormányzati tulajdon
kezelésével és fenntartásával
megbízott, vagy erre a célra az
állam, önkormányzat által
létrehozott gazdálkodó szervezet,
 vízitársulat,
 erdőgazdálkodó
(magánerdőgazdálkodó),
 szociális szövetkezet és
 vasúti pályahálózat-működtető
szervezet.
7
Közfoglalkoztatás keretében végezhető tevékenységek
 a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által
előírt állami feladat, vagy
 a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként
vállalt feladat, vagy
 a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt
feladat, vagy
 a helyi vagy azon túlmutató közösségi feladat , különösen egészségmegőrzési,
szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása,
műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelmi, gyermek- és
ifjúságvédelmi, sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi célú,
közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló vagy
 a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő
feladat
8
Támogatási feltételek
A feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha:
 a feladat ellátására törvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati
vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.
 nem lehet nyereségérdekelt, piac- és profitorientált.
 A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások
igénybevételre vonatkozó szabályokat 375/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet tartalmazza.
Támogatási formák
 rövid időtartamú foglalkoztatás (legfeljebb 4 hónap,napi 4 óra),
 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (legfeljebb 12 hónap, napi 6-8
óra),
 országos közfoglalkoztatási program (legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),
 mintaprogram (legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),
 közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.
9
A közfoglalkoztatás támogatása
Támogatás nyújtható:

a bérköltséghez ( közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér és az
ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz ), valamint
 a közvetlen költségekhez.
A támogatás kérelemre nyújtható, illetékes munkaügyi központhoz kell
benyújtani. A kirendeltség, illetve országos közfoglalkoztatási program esetén a
munkaügyi központ hatósági szerződést köt a kérelmezővel, részére a
jogszabályban meghatározott mértékű előleg folyósítható.
A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként elszámolható:
 a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja,
 a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége,
 a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a
munkaadót terhelő utazási költség,
 a munkásszállítás költsége,
 a munkaügyi kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a
10
munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége
Kistérségi startmunka mintaprogramok
projektáganként ZALA megye 2012
Projektek:
Mezőgazdaság
Mezőgazdasági
földutak
karbantartása
Belterületi
közúthálózat javítás
Belvíz elvezetés
Illegális
hulladéklerakók
felszámol.
Téli és egyéb
értékteremtő közf.
Összesen:
ÖnkorProjekte Támogamányza- k száma
tott
tok száma
létszám:
Támogatási
összeg
25
62
25
63
216
404
256 295 994
472 842 435
Kifizetési
adatok
2012. év
december
végéig (Ft)
229 239 621
435 114 172
32
32
206
231 249 944
211 512 212
25
18
25
18
147
99
167 898 058
103 720 695
156 569 306
96 765 058
23
30
178
150 850 231
134 206 081
193
1250
1 382 857 357
11
1 263 406 450
Kistérségi startmunka mintaprogramok 2012
ZALA megye
Önkormányzatok száma
Projektek
száma
Támogatott
létszám:
(fő)
PACSAI
20
34
135
160 486 435
ZALAKAROSI
18
43
263
260 493 476
LETENYEI
27
49
351
416 481 385
ZALASZENTGRÓTI
25
67
501
545 396 061
Összesen:
90
193
1250
1 382 857 357
Kistérség:
Támogatási
összeg
(Ft)
12
Tervezett kistérségi startmunka mintaprogramok
ZALA megye 2013
Kistérség:
Önkormányzatok száma
Projektek
száma
Igényelt
létszám:
(fő)
Igényelt
támogatási
összeg (Ft)
PACSAI
20
38
190
222 852 610
ZALAKAROSI
17
45
337
321 206 081
LETENYEI
27
50
395
460 364 477
ZALASZENTGRÓTI
26
63
417
443 770 585
90
196
1339
1 448 193 753
Összesen:
13
Kistérségi Startmunka mintaprogramok
A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a közfoglalkoztatás egyes típusaira
mintaprogramokat indíthat el a kiemelt településeken (240/2006. (IX. 30) és a 311/2007.
(XI. 17) Korm. rendelet), valamint a 240/2006. (IX. 30) Korm. rendelet alapján hátrányos
helyzetű településeken. Esetükben a beruházási és dologi költségek és kiadások
teljes egészében támogathatók. A kiemelt települések és kistérségek a 1044/2013.
(II. 5) Korm. határozat hatálya alá tartoznak.
A mintaprogramok nem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a
település lakói számára is értéket teremtenek.
A kistérségi mintaprogramok fő kedvezményezettjei a települési önkormányzatok,
illetve egyre növekvő mértékben az önkormányzatok összefogásával megalakuló
társulások.
A programok végrehajtása- a célok megvalósítása érdekében- folyamatosan
ellenőrzött, ezért fontos a jelenlét, helyszín, tevékenység, teljesítmény, a
felhasznált anyagok és a megtermelt termények napi pontos nyilvántartása. /
jelenléti ív, munkanapló, terménynapló, permetezési napló, eszköz és anyag
kiadás,stb/.
14
Mezőgazdasági projekt
Célja:
a megtermelt zöldség, gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati
intézmények ellátását, valamint a többlettermékek feldolgozását, esetleges
értékesítését.
15
Belvízelvezetés
Célja:
a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának
megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása.
Mezőgazdasági utak rendbetétele
Célja:
elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a
termények biztonságos szállítását.
Bio- és megújuló energiafelhasználás
Célja:
a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új
biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával.
16
Közúthálózat javítása a települések belterületén
Célja:
az önkormányzati kezelésű úthálózat karbantartása, javítása, környezetének rendbetétele,
ezáltal a baleseti veszélyek csökkentése, valamint kerékpárutak építése.
17
Illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása
Célja:
a közterületeken található illegálisan lerakott,
elhagyott
hulladék
felszámolása,
megszüntetése, a hulladékelhagyó magatartás
jelenségének megváltoztatása.
Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
Célja:
folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést
biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban is.
Helyi adottságokra, lehetőségekre épülő közfoglalkoztatás
Célja:
a helyi kulturális hagyományok megőrzése, turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek
kiépítése, értékteremtő közfoglalkoztatás körének kiszélesítése
18
Munkaerő-piaci képzés a közfoglalkoztatás
keretében
 A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő
visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a
közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve
továbbképzésben részesüljenek.
 A mezőgazdasági Start mintaprogramok és az országos közfoglalkoztatási
programok résztvevői a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok” program keretében.
Képzésben részesülnek.
 A képzések 2012. szeptember, október hónapban indultak a Türr István
Képző és Kutató Intézet szervezésében.
19
Kistérségi Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódó
mezőgazdasági képzések
 A kistérségi mezőgazdasági mintaprogramban résztvevők számára a képzés továbbra is
kötelező.
 A mezőgazdasági képzési programok megnevezése:
- Háztáji növénytermesztés és tartósítás (1,5 éves képzés)
- Háztáji állattartás (1 éves képzés)
- Háztáji növénytermesztés és állattartás (2 éves képzés)
 A 2012-ben elindított mezőgazdasági képzések program szerint folytatódnak 2013-ban.
 A 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogramok márciusban elindultak, így az érintett
közfoglalkoztatottak szerződései – amelyek február 28-án lejártak –újra megkötésre kerültek.
 Új képzési csoport indításakor figyelembe kell venni, hogy a képzési program a TÁMOP
2.1.6 program ideje alatt megvalósítható legyen. A szakmai megvalósítás mindenkori
határidejéről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.1.6. programiroda tud információt adni.
 A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés szerint a projekt 2015. április 22-én zárul.
 A mezőgazdasági képzésben résztvevők száma 2013-ban az előzetes igények szerint 26 494
fő.
20
Országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó
képzések
 Az országos közfoglalkoztatók képzési igényeinek felmérése befejeződött.
 Az országos programokban a közfoglalkoztatók szakmai tevékenységeikhez
kapcsolódó képzési igényt nyújthatnak be.
 A szakmai képzések indításának feltételei:
-
A közfoglalkoztatás időtartama eléri a 6 hónapot, vagy meghaladja azt.
A közfoglalkoztatottak száma eléri a 100 főt.
 Az országos közfoglalkoztatók esetében javasolt az ugyanazon képzési igényeket
benyújtó közfoglalkoztatók esetében (pl. az erdőgazdaságoktól és vízügytől
beérkező motoros fűkasza- kezelő képzést) egy képzési csoportban megszervezni.
 Az országos közfoglalkoztatók összesített igényeit megküldtük az NMH
programirodának.
21
A szociális szövetkezetek szerepe a
közfoglalkoztatásban
 A szociális szövetkezet kategóriáját a szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény vezette be a magyar szövetkezeti jogba.
 A szociális szövetkezet olyan sajátos szövetkezeti forma, amelynek célja a
munkanélküli illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagja számára az
önfoglalkoztatás keretében munkafeltételek teremtése, valamint szociális
helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.
 Az állami ösztönző rendszer egyik oldaláról a szabályozással, míg a másik
oldalról a finanszírozással kívánja lehetővé tenni, hogy a szociális szövetkezet a
tagjai számára első lépésben az önellátás (minden gyerek és minden felnőtt lakjon
jól), második lépésben az önfenntartás (folyamatos és biztos megélhetés),
harmadik lépésben a fenntartható település létrehozását szolgálhassa.
 Figyelemmel arra, hogy a mezőgazdaság a közfoglalkoztatás egyik fő területe,
szükséges a szociális szövetkezet mezőgazdasági szektorban való nagyobb
térnyerésének ösztönzése.
22
A közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerőpiacra
történő visszavezetésének eszközei
 A határozott idejű jogviszony időtartama alatt az álláskeresőként
történő nyilvántartás nem szűnik meg, csak szünetel.
 Egyes közfoglalkoztatási programokhoz képzés és mentorálás is
társul.
 Fizetés nélküli szabadság engedélyezése a közfoglalkoztatott
számára legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejű
munkaviszonyt létesítése esetén.
23
Elvárások 2013-ban
 2013. évben legalább 300 000 fő számára kell munkalehetőséget
biztosítani a közfoglalkoztatás keretében.
 Új területek, új tevékenységek támogatása és a közfoglalkoztatók
körének bővítése is lehetséges (pl.: digitalizálás, archiválás, ipari termékelőállító tevékenység)
 Munkaerő-piaci célcsoport a halmozottan hátrányban lévő
foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesülő,
illetve
álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők
(kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok,
menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők)
2013. évben a közfoglalkoztatás teljes rendszerének minőségi változáson
kell átesnie, kiemelt szempont az értékteremtő, hasznos munkavégzés.
24
25

similar documents