Info+ - Kurutziaga Ikastola

Report
2014/2015
3.SAIOA
Gai-ordena:
1.- Ikasmateriala
2.- Hizkuntzak arloko oinarrizko konpetentzia DBH1/2
3.- Konpetentzien mapa integratua DBH1/2
4.- Unitate didaktikoa:
 Eraketa
UNITATEA
 Sekuentzia eredua
 Jarduera osagarriak
eta 3. OSAGAIAK
 Ebaluazio zertifikatzailea - Eduki baliabideak
Aplikazio-jarduerak
 Integrazio Jarduerak
 2. Ebaluazio zertifikatzailea - Konpetentzia
 Ebaluatzeko irizpideak eta adierazleak.
5.- Zenbait jarduera
Egituratze-jarduera
a sinplea
http://trukean.ikasgune.com/
EKI IKASMATERIALAK
Ikaslearen
liburu inprimatua
Unitate didaktikoak jasotzen
dituen ikasmateriala da
www.virtusbooks.com
Fitxa
bilduma inprimatua
Unitate didaktikoan egin
behar diren jarduerek
eskatzen dituzten askotariko
adierazpen grafiko edota datu
bilketak (txantiloiak, taulak,
mapa kontzeptualak, inkestak
eta abar) egiteko ereduen
proposamena eskaintzen du.
EKIGUNEA
Lan koadernoa
Portafolioa
Ikasleak Unitate Didaktiko
bakoitzean egiten dituen lan
guztien ebidentziak jasotzen
dituen ikasmateriala da.
Euskara, Lengua castellana
eta Matematika ikas arlo
instrumentaletako
konpetentzia lortzeko
jardunean laguntzen duten
ariketa sistematizaturen
askotariko multzoa
eskaintzen duen
ikasmateriala da.
IKT jarduerak
Ikasarlo guztietan IKT
konpetentzia lantzeko
proposatzen diren jarduerak:
5/7 jarduera arlo bakoitzean
Web gune bat da.
Bertan eskaintzen dira
Ikaslearen liburu inprimatuan
jaso ezin diren euskarriak:
-Audioak
-Bideoak
-Animazioak
-Irudiak
-Jarduera osagarriak
-Bideo tutorialak
www.ekigunea.com
LANKETA DIGITALA
HIZKUNTZAK ETA LITERATURA ARLOKO
OINARRIZKO KONPETENTZIA
Hitzezko eta literaturazko konpetentzia komunikatiboa.
UNITATEA
Ikastolen Taldeak onartutako hizkuntzekiko lortu beharreko konpetentzia
mailaren arabera, ikaslea gai da Oinarrizko Hezkuntzaren amaieran, euskaraz
eta 3. OSAGAIAK
(B2), beste hizkuntza ofizialean (gaztelania edo frantsesa) (B2) eta
nazioarteko komunikaziorako hirugarren hizkuntza batean (B1) bere bizitzako
Aplikazio-jarduerak
eremuetan, egoera bakoitzak eskatzen duen ahozko zein idatzizko
hizkuntzaren erabilera egokia eta eraginkorra egiteko. Era berean, badu
kultura literarioa, Euskal Herrikoa nahiz unibertsala, inguratzen duen mundua
Egituratze-jarduera
eta bere
burua hobeto ulertzen lagunduko diona.
a sinplea
http://trukean.ikasgune.com/
HIZKUNTZAK ARLOKO OINARRIZKO KONPETENTZIA
Hitzezko eta literaturazko konpetentzia komunikatiboa
ARLOKO KONPETENTZIAK: Oinarrizko Hezkuntza osorako
Ahozko eta
idatzizko
komunikazioa:
ulermena
Ahozko eta
idatzizko
komunikazioa:
adierazpena
Hizkuntzari
buruzko
hausnarketa
Hizkuntzaren
dimentsio
soziala
Literatura
UNITATEA
eta 3. OSAGAIAK
DBH 1. IKASMAILARAKO AMAIERAKO KONPETENTZIA
Eremu sozialeko zein akademikoko egoera batean, euskarri eleanitzetan (ahozkoak,
Aplikazio-jarduerak
idatzizkoak, digitalak) oinarrituz eta haietatik helburuaren baitako informazio zehatza
eskuratuz, ikaslea gai da, ahoz zein idatziz, errealitate edo gertaera bat deskribatu,
kontatu eta hark sortutako sentimenduak eta horien zergatiak adierazteko, egoeraren
eskakizunen
baitako hizkuntza erabiliz.
Egituratze-jarduera
a sinplea
http://trukean.ikasgune.com/
HIZKUNTZAK ARLOKO OINARRIZKO KONPETENTZIA
Hitzezko eta literaturazko konpetentzia komunikatiboa
ARLOKO KONPETENTZIAK: Oinarrizko Hezkuntza osorako
Ahozko eta
idatzizko
komunikazioa:
ulermena
UNITATEA
Ahozko eta
idatzizko
komunikazioa:
adierazpena
Hizkuntzari
buruzko
hausnarketa
Hizkuntzaren
dimentsio
soziala
Literatura
eta 3. OSAGAIAK
a sinplea
DBH 2. IKASMAILARAKO AMAIERAKO KONPETENTZIA
Eremu sozialeko zein akademikoko ahozko zein idatzizko interakzio-egoera batean,
Aplikazio-jarduerak
euskarri eleanitzetan (ahozkoak, idatzizkoak, ikus-entzunezkoak, digitalak) oinarrituz
eta haietatik helburuaren baitako informazioa interpretatuz, egoeraren eskakizunen
baitako hizkuntza erabiliz eta interakziorako oinarrizko estrategiak baliatuz, ikaslea
gaiEgituratze-jarduera
da errealitate bat esplikatzeko, hari buruzko ikuspuntu arrazoitua emateko, eta
solaskidearen ezaugarriak kontuan hartuz testu poetikoak sortzeko, erreferentziazko
poemak imitatuz eta eraldatuz.
http://trukean.ikasgune.com/
DBH-1. MAILAKO HIZKUNTZAK ARLOKO KONPETENTZIEN MAPA: CURRICULUM
INTEGRATUA
1. UNITATE DIDAKTIKOA
2. UNITATE DIDAKTIKOA
3. UNITATE DIDAKTIKOA
Ikasleak ahozko zein idatzizko
interakzio-egoeren
eskakizunen
baitako informazioak eskatu eta
ematen ditu, galdera egokiak
formulatuz
eta
erantzunez
hartzaileari begirunez zuzenduz
eta pertsonak zein
lekuak
deskribatuz. (DESKRIBAPENAK)
Ikasleak, sentimenduek eragina duten
egoera batean, berarengan sortutakoak
azaltzen ditu zergatiak emanez, eta
sentimenduen adierazpenerako testu
poetikoak sortzen ditu, erreferentziazko
literatur
testuak
imitatuz
eta
transformatuz, eta espresiboki irakurtzen
ditu.
(POESIA)
Ikasleak eremu akademikoari zein
sozialari lotutako egoera batean, eskura
dituen mota ezberdineko iturrietatik
asmo zehatz bati erantzuteko jasotako
informazioa
idatziz
ematen
du,
gaiarekiko hartzailearen ezagutzara
egokituz eta edukia deskribapensekuentziaren
egituraren
baitan
antolatuz. (IKERKETA)
El alumno/a, tanto en situaciones
relacionadas
con
el
ámbito
académico como con el ámbito
UNITATEA
privado, partiendo de modelos
referenciales, produce por escrito
eta 3. OSAGAIAK narraciones literarias y las
reproduce oralmente.
(NARRAZIOA)
El alumno/a, en una situación-problema
relacionada con una determinada realidad
sociolingüística realiza una pequeña
investigación sobre el tema, buscando
información en diferentes tipos de fuentes
escritas (impresas y digitales) y orales
(entrevista) y expone los resultados
oralmente
y
por
escrito.
(IKERKETA+ELKARRIZKETA)
El
alumno/a,
en
una
situación
relacionada con los medios de
comunicación, analiza los mensajes de
dichos medios atendiendo a los recursos
icónicos y verbales que los caracterizan,
y expone oralmente o por escrito sus
conclusiones
sugiriendo
propuestas
adecuadas a los parámetros de la
situación.
(KOMUNIKABIDEAK)
The student, in academic and private
situations, gives oral or written information
about technological advances and their
development over time by selecting and
organising information from given sources.
(NARRAZIO KRONOLOGIKOA)
a sinplea
LENGUA
CASTELLANA
EUSKARA
HIZKUNTZAK
ENGLISH
Aplikazio-jarduerak
The student, in both private and
academic situations, selects the music
and the images appropriate to the
parameters of the situation and
integrates them into a musical montage,
Egituratze-jarduera
gives information about the authors or
participants of musical montage and
assesses montages done by others.
http://trukean.ikasgune.com/
(BIOGRAFIA)
The student, in both academic and private
situations, orally and in writing, describes
different aspects and processes related to the
ocean, and narrates significant events related
to it, selecting information from given sources.
(AZALPENA)
DBH-2. MAILAKO HIZKUNTZAK ARLOKO KONPETENTZIEN MAPA: CURRICULUM
INTEGRATUA
HIZKUNTZAK
1. UNITATE DIDAKTIKOA
ENGLISH
LENGUA
CASTELLANA
EUSKARA
Ikasleak
eremu
desberdinetako
egoerei lotutako gertakizun errealen
zein
fikziozkoen
inguruko
solasaldietan eraginkortasunez parte
hartzen du, eta, ahoz zein idatziz,
haiei buruzko informazioa zein
balorazioa ematen du, beharrezko
interpretazioak eginez eta ondorio
posibleak
iragartzeko
hipotesiak
formulatuz. (KRITIKA)
El alumno/a en una situación
relacionada con hacer comprender el
uso de términos lingüísticos, explica
NITATEA
por escrito con adecuación y
corrección el significado de locuciones
o frases hechas seleccionando e
eta 3. OSAGAIAK integrando información procedente de
diferentes fuentes y utilizando el
recurso de la definición y el relato de
experiencias.
(ARTILULU
Aplikazio-jarduerak
ENTZIKLOPEDIKOA)
The student, in both academic and
private situations, explains orally or in
writing some of the geographical
differences and similarities between
two countries, justifying the
Egituratze-jarduera
explanations with information from
given sources.
(KONPARAZIOAK+JUSTIFIKAZIOA)
sinplea
http://trukean.ikasgune.com/
2. UNITATE DIDAKTIKOA
3. UNITATE DIDAKTIKOA
Ikasleak gai desberdinen inguruko kode
anitzak
integratzen
dituzten
testuak
interpretatzen eta baloratzen ditu eta
berearekin bat ez datozen besteen ideietan
eragiteko diskurtsoak sortzen ditu.
(ARGUDIAKETA)
Ikasleak,
soziolinguistikarekin
erlazionatutako egoera batean, hari buruzko
informazioa ematen du, ahozko zein
idatzizko iturrietatik jasotako informazioak
integratuz eta mezuaren adierazpenerako
deskribapena,
esplikazioa,
besteen
bizipenak zein irudi grafikoak baliatuz.
(ERREPORTAIA)
El alumno/a describe y justifica los rasgos
de personalidad que caracterizan a una
persona y selecciona y crea textos poéticos
que respondan a la descripción realizada,
utilizando como fuente de creación la
imitación y la transformación de poemas de
autores reconocidos. (POESIA)
Previa discusión en grupo, sobre temas
controvertidos y orientada a la elaboración
de conclusiones, y basándose en ellas, el
alumno/a escribe un texto de opinión en el
que
además de expresar las propias
opiniones recoge las de otros bien sea para
confirmar cuanto se dice bien sea para
refutarlo y fortalecer así la propia opinión.
(IRITZI TESTUA)
The student describes data about health
habits, presents his or her conclusions
regarding the consequences of such habits
and makes suggestions for improvement.
(ONDORIOAK+GOMENDIOAK+
ARRAZOIAK)
The student, based on given models,
creates his or her own literary texts and
reproduces them orally using prosodic
elements appropriate to the characteristics
of the situation.
(POESIA+NARRAZIOA+DRAMATIKA)
Unitate Didaktikoa: Azalpena
Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza-eredua: integrazio-pedagogia
KONPETENTZIA
1. EGOERA
2. EGOERA
3. EGOERA
EZAUGARRI KOMUNAK: parametroak
Ikasleak mobilizatu eta transferitu beharreko ezagutzak
UNITATEA
KONPETENTZIA
Ikasleak, ahozko zein idatzizko interakzio-egoera batean, haren eskakizunen baitako
informazioak ematen eta eskatzen ditu, galderak egoki formulatuz eta erantzunez,
hartzaileari begirunez zuzenduz eta pertsonak zein lekuak deskribatuz.
1. EGOERA
Zenbait herrialdetako adin bertsuko
ikasleak harremanetan jarriko gara.
Horretarako beharrezkoa den
informazioa trukatuko duzue, posta
elektronikoa baliatuz. (Nolakoak
gara? Zer zaletasun dugu? Non bizi
gara? Nola hitz egiten dugu?
2. EGOERA
Asteburuan ikastolako mendi
irteera batean, zurekin eraman
zenuen etxeko txakurra, Xei,
galdu egin zen, eta faltan
botatzen duzue.
Xei bilatzeko: haren
deskribapenarekin kartelak egin,
galdutako eremuaren
deskribapena egin basozainak
bilaketa antolatzeko eta kartelen
deialdiari erantzunez, telefonoz
deituko dizutenak serio eta
benetan ari direla ziurtatzeko
galderak prestatuko dituzue.
3. EGOERA
KONPETENTZIAREN EBALUAZIOA
Unitate didaktikoaren sekuentzia-eredua
HASIERAKO FASEA
(1. egoera)
• Konpetentziarekin erlazionatutako egoeraren aurrean
kokatzea
• Egoeraren eskakizunei erantzuteko lan-plangintza
egitea
GARAPEN-FASEA
• Egoerak eskatutako eduki-baliabideak eta bestelakoak
bereganatzea
autorregulazioa
(1-2-3. osagaiak)
• Eduki-baliabideak mobilizatzen eta integratzen ikastea
autorregulazioa
UNITATEA
eta 3. OSAGAIAK
AMAIERAKO FASEA •
(2. egoera)
Aplikazio-jarduerak
KONPETENTZIAREN
ZERTIFIKAZIOEgituratze-jarduera
FASEA
(3. egoera)
a sinplea
http://trukean.ikasgune.com/
Familia bereko 2. egoerari aurre eginez, edukibaliabideak transferitzen ikastea.
autorregulazioa
• Familia bereko 3. egoerari aurre eginez, ikasleak
konpetentziaren lorpena frogatzea
Autorregulazio-jarduera
TATEA
Ebaluaziorako adierazleak
Galdera egokiak idatzi ditut.
Galderei dagozkien erantzun osoak,
a 3. OSAGAIAK
argiak eta zuzenak idatzi ditut
Eskatutako kategorien
Aplikazio-jarduerak
baitako
informazioa eman dut.
Kategoria bakoitzean gaia mantendu
dut.
Egituratze-jarduera
Deskribapen-kategoriei dagozkien
lexikoa eta esamoldeak erabili ditut.
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
Ongi
aritu
naiz
Ez naiz
guztiz
ongi
aritu
Jarduera osagarriak
Helburu didaktikoak finkatzera bideratutako jarduerak.
EUSKARA ETA LITERATURA- DBH1
Helburu didaktikoak
TATEA
ELKARREKIN BIZI(HI)TZA
Jarduera
osagarriak
1. Ahozko zein idatzizko interakzioetan, informazioa eskatzerakoan zein ematerakoan, 1, 3, 4, 5
hartzaileari begirunezko adierazpide egokiz zuzendu eta ahozko komunikazioa
bideratzeko teknikak zuzen erabili.
a 3. OSAGAIAK
2. Informazio-eskakizunaren helburuarekiko galdera pertinenteak formulatu eta besteek 6, 7, 8, 9, 10, ,
formulatutakoei koherentziaz eta zuzentasunez erantzun.
12,
nplea
Aplikazio-jarduerak
3. Pertsona zein leku deskribapenen elementuak eta ordena inferitu.
4. Pertsona-deskribapenak sortu, aurretiko plan bati erantzunez eta definitutako
kategoriei egokitzen zaien lexikoa baliatuz, eta idatzizko komunikazioa
bideratzeko teknikak zuzen erabili.
5. Leku-deskribapenak sortu, aurrez ezarritako deskribapen-plan bati erantzunez, plan
Egituratze-jarduera
horretako ordena adierazten duten adierazpideak erabiliz eta landutako deklinabide
arauak aplikatuz, eta idatzizko komunikazioa bideratzeko teknikak zuzen
erabili.
http://trukean.ikasgune.com/
13, 14,15, 20,
21, 22
2,16, 17, 18, 19
23 24, 25
Ebaluazio zertifikatzailea
Lehen ebaluazio zertifikatzailea:
TATEA
- Edukien eskuratzea
a 3. OSAGAIAK
Aplikazio-jarduerak
- Eduki-baliabideen ebaluazioa (%30)
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
EDUKI-BALIABIDEEN EBALUAZIOA
Jarduera
EBALUAZIORAKO
IRIZPIDEAK
EBALUAZIORAKO ADIERAZLEAK
Egoera bakoitzerako begirunezko esapidea edo
1. H.D.
gizalege-formula hautatu du. (K)
Ahozko zein idatzizko interakzioetan,  Adierazkortasunez irakurri du, esapideei intonazio
informazioa
eskatzerakoan
zein egokia emanez.Audio editorea erabiliz emaniko testua grabatu
2
TATEA
ematerakoan, hartzaileari begirunezko eta egoki gorde du.
adierazpide egokiz zuzendu eta ahozko
komunikazioa bideratzeko teknikak  Egoera bakoitzerako begirunezko esapide edo
3
a 3. OSAGAIAK
gizalege-formula egokia hautatu du. (K)
zuzen erabili.
 Galderei erantzuteko testuko informazio zehatza
2. H.D.
identifikatu du eta beharrezko inferentziak egin
Aplikazio-jarduerak
4
ditu. (K)
Informazio-eskakizunaren
 Erantzunak osotasun semantikoz eman ditu. (K)
helburuarekiko galdera pertinenteak
 Testuko informazioa zuzen kopiatu du. (K)
formulatu eta besteek formulatutakoei
 Erantzunari
dagokion
galdera
osatu
du
koherentziaz eta zuzentasunez erantzun.
beharrezko inferentziak eginez (K)
5 Egituratze-jarduera
 Galderari dagokion erantzun egokia hautatu du
(K)
 Galderari dagokion erantzun zuzena hautatu du,
nplea
6
http://trukean.ikasgune.com/
galdegaiari erreparatuz. (K)
1

• Integrazio-jarduera konplexua (1):
 hasierako egoerari aurre egiteko eskuratutako edukiak
transferitu beharko ditu
TATEA
• Integrazio-jarduera konplexua (2):
a 3. OSAGAIAK
 Ezaugarri
berdinak dituen egoera berri bati irteera eman
jasotako edukiak transferituz eta egokituz
Aplikazio-jarduerak
• Autorregulazio-jarduera
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
Ebaluazio zertifikatzailea
Bigarren ebaluazio zertifikatzailea:
- Konpetentziaren lorpena
TATEA
a 3. OSAGAIAK
Aplikazio-jarduerak
- Konpetentziaren ebaluazioa
(%60)
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
EBALUATZEKO IRIZPIDEAK ETA ADIERAZLEAK
EGOKITASUNA
(Ulermena)
nplea
ADIERAZLEAK
IRIZPIDEEN
AZALPENA
Ikasleak eskatutako zeregina
gauzatu du. Sortutako testuak
erantzuten die komunikazioTATEA egoeraren ezaugarriei nahiz
proposatutako baldintzei; eta
horretarako emaniko euskarriak
a 3. OSAGAIAK
ere kontuan hartu ditu.
KOHERENTZIA
(Adierazpena)
ARLOKO BALIABIDEEN
ERABILERA
(Kontzeptuen bereganatzea)
Ikasleak testuko informazioa
dagokion egituraren baitan
antolatu du, ideiak garatu ditu
haien arteko erlazio logikoa
mantenduz
eta
kohesioelementu egokiak baliatuz.
Ikasleak
komunikazio-egoeraren
ezaugarriei edota gaiari dagokion
lexikoa erabili du eta gramatikaezagutzak zuzen aplikatu ditu, bai
testuinguruaren eremukoak bai eta
esaldiaren nahiz hitzaren eremukoak.
 Galdera guztiei erantzun die 
Aplikazio-jarduerak
 Galderari
dagokion
erantzuna eman dio. (non 
galderari leku batekin, noiz
galderari
data
batekin,
balioari zenbaki batekin…)
Egituratze-jarduera
 Galdera
bakoitzaren
erantzun
egokia
ondorioztatu du albistetik.
http://trukean.ikasgune.com/
Erantzunak osotasun
semantikoz adierazi ditu.
Erantzunek esanahi argia
dute.
Albistetik kopiatutako informazioak
akats ortografikorik gabe kopiatu
ditu.
 Erantzunaren formulazioan
galdegaia zuzen erabili du.
 Esaldiak eratzean landutako
deklinabidearen oinarrizko
arauak aplikatu ditu.
KALIFIKAZIOA EGITEKO
BI EBALUAZIO ZERTIFIKIATZAILEEN ARTEKO KALIFIKAZIOA
(Behin-behinekotasunez)
TATEA
• Konpetentziaren ebaluazioari kalifikazioaren %60
• Eduki-baliabideen ebaluazioari kalifikazioaren %30
Aplikazio-jarduerak
• Jarrera %10
a 3. OSAGAIAK
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
Zenbait jarduera
TATEA
a 3. OSAGAIAK
Aplikazio-jarduerak
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
TATEA
a 3. OSAGAIAK
Aplikazio-jarduerak
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/
EDUKI-BALIABIDEAK TRANSFERITZEN
2. EGOERA
Joan zen asteburuan ikastolako mendi
taldearekin
herriko
tontor
garaiena
igotzera joan zinen. Zurekin eraman
zenuen etxeko txakurra: Xei. Galdu egin
zen eta faltan botatzen duzue.
TATEA
1. Xei bilatzeko: haren deskribapen
zehatzena osatuz kartelak egingo
a 3. OSAGAIAK
dituzue.
2. Galdutako eremuaren deskribapena
egingo duzue basozainak bilaketa
Aplikazio-jarduerak
antolatzeko.
3. Kartelen deialdiari erantzunez,
telefonoz deituko dizutenak serio eta
benetan ari direla ziurtatzeko galderak
prestatuko dituzue.
Egituratze-jarduera
nplea
http://trukean.ikasgune.com/

similar documents