Chapter 2-องค์ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Report
การเปิ ดร้ านค้ าออนไลน์
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้มีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปิ ดร้านค้าออนไลน์
 เพื่อเป็ นแนวทางในประยุกต์ใช้ระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์ เน็ตและเครื อข่าย
ทางสังคม
 สามารถนาไปประกอบอาชีพ และนาไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
กระบวนการซื ้อสินค้ าออนไลน์
 เลือกและสืบค้ นข้ อมูลสินค้ าที่ต้องการซื ้อ www.siamphone.com
 เปรี ยบเทียบราคาสินค้ า www.priceza.com
 เลือกร้ านค้ าที่ต้องการซื ้อ www.shopping.co.th
 เลือกสินค้ าใส่ตะกร้ า
 เลือกการจัดส่งสินค้ าและวิธีชาระเงิน เช่น บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, ชาระผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร, เอทีเอ็ม, อินเทอร์ เน็ตแบ็งค์กิ ้ง และ เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส
กระบวนการซื ้อสินค้ าออนไลน์
 ยืนยันการสัง่ ซื ้อ
 ชาระเงิน
 รอรับสินค้ า
การเปิ ดรานค
าออนไลน
้
้
์
ขายไรดี ? ขายยังไง ?
เว็บไหนดี ?
คู่แข่งล่ะ? ตลาด
เป็ นไง ?
จะขายได้ไหม ?
องค์ประกอบของร้ านค้ าออนไลน์
 หน้ าร้ านอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Storefronts)
 ศูนย์รวมของร้ านค้ าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Mall) www.shopping.co.th
- ร้ านค้ าทัว่ ไป www.tohome.com , www.trendyday.com , www.shopping.co.th
- ร้ านค้ าเฉพาะอย่าง www.misslily.com , www.beautyintrend.com ,
www.lnwmall.com
องค์ประกอบของร้ านค้ าออนไลน์
 แคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Catalogs)
- รูปแบบของการนาเสนอ
- ระดับของการนาเสนอเป็ นรายบุคคล
- ระดับของการบูรณาการกับกระบวนการทางธุรกิจ
 เครื่ องมือค้ นหา (Search Engine)
 ระบบตะกร้ าสินค้ า (Shopping Carts)
องค์ประกอบของร้ านค้ าออนไลน์
 เว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคา (Price Comparison Stie)
 เว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคาทัว่ ไป (General Shopbots) เช่น www.biarate.com ,
www.nextag.com , www.idealo.co.uk , www.mysimon.com
 เว็บไซต์เปรี ยบเทียบราคาสินค้ าเฉพาะผลิตภัณฑ์ (Specialized Shopbots)
เช่น www.autobytel.com , www.carpoint.com
ขายเสื้อผ้า
ออนไลน์
ผ่านเว็บ VelaEasy’
Bento web
Facebook ’ LisstDD
องค์ประกอบของร้ านค้ าออนไลน์
 เว็บไซต์วิจารณ์และให้ คะแนนสินค้ า (Review and Rating Sites) เช่น www.jeban.com
, www.tripadvisor.com
 เว็บไซต์ที่ให้ คารับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์อื่น ๆ (Trust Verification Sites)
ต่างประเทศ เช่น TRUSTe, Verisign, BBBOnline, WebTrust ในประเทศไทย เช่น
DBD Verified
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 ดูจากความพร้ อมของ งบประมาณ, ทีมงานไอที
 พัฒนาระบบขึ ้นมาเอง
 ว่าจ้ างบริ ษัทมาพัฒนาระบบให้
 สาหรับธุรกิจขนาดเล็ก แนะนาให้ ใช้ โปรแกรมพาณิชย์แบบ Open Source เช่น
osCommerce, Magento, Zen, Cart, Siam;leCart js หรื อ VirtueMart เป็ นต้ น
 เลือกใช้ บริ การเว็บไซต์สาเร็ จรู ปที่เปิ ดบริ การออนไลน์ เช่น www.tarad.com ,
www.weloveshopping.com
www.weloveshopping.com
www.tarad.com
www.facebook.com
นอกจากเปิดร้านค้าใน
เว็บใช้ที่ให้บริการฟรีแล้ว
อย่าลืมฝาก ลิ้งร้านค้าไว้
ในเว็บประกาศขายด้วย
นะ
การโฆษณา
www.pantipmarket.com
www.dealfish.co.th
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่าง www.tarad.com ของระบบต่าง ๆ ที่ให้ บริ การลูกค้ า
 ระบบจัดการสินค้ า
 ระบบตะกร้ าสินค้ า
 ระบบสต๊ อกสินค้ า
 ระบบ Search Engine Optimization (SEO)
 ระบบการชาระเงินออนไลน์
 ระบบคานวณค่าขนส่งอัตโนมัติ
 ระบบตรวจสอบสถานะพัสดุและไปรษณีย์
 ระบบจัดเก็บอีเมล์ลกู ค้ า
การพัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 ระบบแบบสอบถามออนไลน์
 ระบบคุยกับลูกค้ าทันที
 แสดงร้ านค้ าใน google map
 Quick SMS
 รายงานสถิติผ้ เู ข้ าชม
 ใส่รูปภาพในโลโก้ หรื อ แผนที่ได้
 สามารถจดโดเมนเนมได้
 และอื่น ๆ
นโยบายการดาเนินการซื ้อขาย
 กฎระเบียบและเงื่อนไขการใช้ บริ การต่าง ๆ
 การับประกันสินค้ า
 ความปลอดภัยในการชาระสินค้ าผ่านบัตรเครดิต
 การรักษาข้ อมูลส่วนตัวของลูกค้ า
 ขันตอนการสั
้
ง่ ซื ้อสินค้ า
 วิธีการจัดส่งสินค้ า
 วิธีการชาระสินค้ าและบริ การ
เปิดร้านเรียบร้อยแล้ว
ที่เหลือก็รอลูกค้า
ฮ่าๆๆ
ระหว่างนี้ กจ็ ดั โปรโมชัน่
พร้อมอัพเดทสินค้า
ใหม่ๆแล้วกัน
บรรยากาศการส่ งของให้ ลูกค้ า
จากการเปิ ดร้ านค้ าแบบออนไลน์
บรรยากาศการส่ งของให้ ลูกค้ า
จากการเปิ ดร้ านค้ าแบบออนไลน์
บรรยากาศการส่ งของให้ ลูกค้ า
จากการเปิ ดร้ านค้ าแบบออนไลน์
บรรยากาศการส่ งของให้ ลูกค้ า
จากการเปิ ดร้ านค้ าแบบออนไลน์
บรรยากาศการขายสินค้ า ผ่ านร้ านค้ าออนไลน์
บรรยากาศการส่ งของให้ ลูกค้ า
จากการเปิ ดร้ านค้ าแบบออนไลน์
จบ
มีคาถาม?

similar documents