ต่ออุดมศึกษา - สภามหาวิทยาลัยมหิดล

Report
โลกและความท้ าทายในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายในการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาเครื อข่ายนักบริ หารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) ปี ๒๕๕๖ ที่ จ. เชียงราย ๓ ก.พ. ๕๗
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
http://www.independent.co.uk/news/world/politics/oxfam-warns-davos-of-pernicious-impact-of-the-widening-wealth-gap-9070714.html
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
• พัฒนา & แข่งขัน ด้ วยการสร้ างนวัตกรรม
• Resources-based vs. Productivity-based
vs. Innovation-based
• ของทุก sector ในสังคม
• ใช้ creativity / talent ในทุก sector ของสังคม
• อศ. เข้ าไปทามาหากิน ร่วมมือ เป็ นภาคี
ความเคลื่อนไหวของ OECD
• http://www.gotoknow.org/posts/454361
• http://www.gotoknow.org/posts/455785
University Engagement
• www.knit.or.th
• Engagement Australia
อุดมศึกษารับใช้ สงั คมไทย
• http://www.gotoknow.org/posts?tag=
วิชาการสายรับใช้ สงั คมไทย
• รับใช้ ทกุ sector
• รับใช้ ด้วยการเป็ นภาคี ทางานหลักของ อศ. : ผลิตบัณฑิต
บริ การวิชาการ วิจยั
• รับใช้ และสร้ างรายได้ แก่สถาบัน อาจารย์ นศ. ... ทางาน
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
• ไม่ใช่สอน ไม่ใช่ถ่ายทอด ค.
• เรี ยนโดยการสร้ าง ค. ขึ ้นภายในตน
• Active Learning, Learning by Doing
• PBL, WBL, RBL, SBL, IBL การเรี ยนรู้คือการทางาน
• Authentic Learning
• Mastery Learning
ครู/อจ.แห่งศตวรรษที่ ๒๑
• ไม่ใช่ครูสอน เป็ นครูฝึก (coach), L.
Facilitator
• มีทกั ษะชวน นร./นศ. ทา reflection / AAR
• มีทกั ษะ Embedded Formative
Assessment
• มีทกั ษะ Feedback ให้ เกิด Forward
Thinking
• มีทกั ษะวัด Annual Net Gain ของการ
เรี ยนรู้ ของศิษย์
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=888256
http://www.scbfoundation.com/publishing.php?project_id=292#publishing/292/5649
http://www.oknation.net/blog/scbfoundation/2013/10/09/entry-3
Constructionism
เรี ยนเพื่อฝึ กทักษะภาวะผู้นา
• สร้ างผู้นาแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่ผ้ ตู ามแห่งศตวรรษที่ ๑๘ ๒๐
•
•
•
•
Transformative Learning
Change Agent
Learning by Doing ไม่ใช่จากการรับถ่ายทอดความรู้
เรี ยน/ฝึ ก พัฒนาการรอบด้ าน ทุกมิติ
http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud.html
เรี ยน/ฝึ กเพื่อพัฒนา 5 ด้ าน
กาย
ปั ญญา
จิตวิญญาณ
อารมณ์
สังคม
ความรู้
• Knowledge is relational
• ความรู้เป็ นสมมติ (assumption)
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
สร้ างคนด้ วยงานพัฒนาพื ้นที่
• คนจริง คนกล้ า คนแกร่ ง
• Transformative Learning 
Change Agent / Leadership
• 21st Century Skills + Community
Skills
• คนที่พฒ
ั นารอบด้ าน ไม่เพียงรู้วิชา
• คนที่ทางาน & เรี ยนในพืน้ ที่ 50% ของเวลา
อุดมศึกษาเป็ นปั ญญาของแผ่นดิน
• เราจะปล่อยให้ แผ่นดินนี ้ลุกเป็ นไฟหรื อ
• เราจะไม่หา root cause ของวิกฤติประเทศไทยหรื อ
• เราจะเป็ น part of the problems หรื อจะเป็ น part
of the solutions
• ปั ญหาจะไม่สามารถแก้ ได้ ชวั่ ข้ ามคืน หรื อการเลือกตัง้
• วิกฤติคือโอกาส
อศ. เพื่อความเป็ นธรรมในสังคม
•
•
•
•
•
SBL เพื่อสร้ างสานึกพลเมือง - ดร. ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล
สร้ างความเข้ มแข็งทางปั ญญา ในพื ้นที่
ชุมชนสร้ างความรู้
โรงเรี ยนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ
ชุมชนท้ องถิ่นจัดการตนเอง
อศ. เพื่อความเป็ นธรรมในสังคม
•
•
•
•
•
SBL เพื่อสร้ างสานึกพลเมือง - ดร. ปริ ญญา เทวานฤมิตรกุล
สร้ างความเข้ มแข็งทางปั ญญา ในพื ้นที่
ชุมชนสร้ างความรู้
โรงเรี ยนชาวนา มูลนิธิข้าวขวัญ
ชุมชนท้ องถิ่นจัดการตนเอง
เป็ น “คุณอานวย” จัดการความรู้
๑๗ ม.ค. ๕๗
บ. จันทบูรรักษ์ ดี
ชุมชนริ มน ้าจันทบูร
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
การสร้ างความรู้ (การวิจยั )
•
•
•
•
•
•
การวิจยั เพื่อการพัฒนาพื ้นที่
๑ ม. ๑ จ.; ๑ คณะ ๑ อาเภอ - มพ. & สกว.
การพัฒนานา การวิจยั ตาม
วิชาการรับใช้ สงั คม
DBL/RBL - นศ. เรี ยนในพื ้นที่ 50% ของเวลา
ต่อยอดการวิจยั ชาวบ้ าน (สกว.)
R
S
L
ความท้ าทาย ๖ ประการ
•
•
•
•
•
•
ระบบโลก & ระบบประเทศ
อศ. ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
การเรี ยนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑
การพัฒนาพื ้นที่ ชุมชน
การสร้ างความรู้
ระบบการบริ หารใหม่
ระบบการบริหารใหม่
•
•
•
•
เพื่อหนุน university – society engagement
ยกย่อง ผลงานวิชาการรับใช้ สงั คม
ให้ อจ./นศ. ออกไปเรี ยนรู้ในชุมชน
มีหน่วย Real-Sector Engagement มีเจ้ าหน้ าที่ที่มี
ทักษะ
• เขียนหลักสูตรใหม่
• Work Load & Reward System
• วิธีเข้ าสูต่ าแหน่งวิขาการ
สรุปความท้ าทายต่อ อศ. ในยุคใหม่
• การเรี ยนรู้ในยุค ไอซีที
• การเรี ยนคือการทางาน ในสภาพจริ ง - Authentic
Learning
• ให้ บรรลุ รู้จริ ง - Mastery Learning
• คุณค่าแท้ จริ งของ อศ. - ในฐานะภาคีพฒ
ั นา
• ค. อยูใ่ นการปฏิบตั ิ ปั ญญาปฏิบตั ิ - Phronesis

similar documents