Dr. Marco Varkevisser, Universitair Hoofddocent Erasmus

Report
Fuseren, samenwerken
en concurreren
22 maart 2012
Enkele inleidende overwegingen
Dr ir Joost Zuurbier
(Q-Consult / Erasmus CMDZ)
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
09.30 - 9.45 uur
Ontvangst met koffie
9.45 – 10.00 uur
Welkom
10.00 – 10.30 uur
Inleiding op het thema
Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg,
partner Q-Consult
10.30 – 11.15 uur
Casus besprekingen
Dr. Marco Varkevisser, Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam en
Diederik Schrijvershof, voormalig NZa
11.15 – 11.45 uur
pauze
11.45 - 12.30 uur
De A12 coöperatie
drs. Willem Geerlings, Raad van Bestuur MC Haaglanden
12.30 – 13.30 uur
lunch in de Faculty Lounge (J2)
13.30 – 14.15 uur
Coöperatief ondernemen, coöperatie als
samenwerkingsvorm
Prof.dr.ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie
14.15 – 15.00 uur
Ervaringen uit de GGZ
Hans Kedzierski, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland
15.00 – 16.00 uur
Plenaire discussie, o.l.v. Joost Zuurbier
16.00 – 17.00 uur
Borrel in Maria's Cantina
Actueel
• Wim Groot versus Edith
Schippers
Wat is het doel ?
• Beheer van waardeketens:
welke schaal is daarvoor nodig?
manager
behandelaar
Kostprijsbepaling
input:
personeel,
materiaal,
apparatuur
Zorgpad analyse
Marktpositionering
zorgproduct
(DBC / DRG)
ZZP)
verrichting
1
afdeling
2
Casemix
3
Enkele inhoudelijke overwegingen
• Bron: RVZ, Schaal en zorg, 2008
• IPSE, TU Delft: Een inventariserend
onderzoek naar de relatie tussen
schaal, bereikbaarheid, kwaliteit en
doelmatigheid in de zorg
Schaal en kwaliteit
• 2/3 van de reviews laten een positief verband tussen
volume en kwaliteit zien (curatieve zorg)
Schaal en
bereikbaarheid
• Propper et al. (2006): Patiënten met een lage
sociaaleconomische positie zijn minder
mobiel in dan andere patiënten in dezelfde
geografische positie.
• Buchmueller et al. (2006): uit hun onderzoek
blijkt dat de toename van reisafstanden onder
mensen behorende tot lage
inkomensgroepen leidt tot een geringere
toegang tot zorg
Schaal en innovatie
• Blank en Van Hulst (2005a) hebben met
Nederlandse gegevens onderzoek gedaan
naar de verspreiding van innovaties.
• Voor vier van de zeven onderscheiden typen
innovaties werd het belang van de schaal in
positieve zin aangetoond.
Schaal en doelmatigheid
Schaal en doelmatigheid
• Ziekenhuizen: het blijkt dat schaalvoordelen zich
voordoen bij overwegend kleine instellingen. Daarna
ebben de voordelen weg en slaan deze zelfs om in
schaalnadelen
• Verpleeghuizen: Volgens een benchmarkonderzoek
van Arcares (2004) onder verpleeg- en
verzorgingshuizen geldt dat kleine verpleeghuizen en
verzorgingshuizen over het algemeen beter scoren
dan grote, zowel op de doelmatigheid als op de
kwaliteit.
management control volgens
model Simons (2000)
Waarden en
normen
(beliefs)
Risico beheer
(boundary system)
Strategie en
medisch beleid
Strategische
onzekerheden
(interactive
control)
Meten = weten
(diagnostic
control)
Wat is eigenlijk uw
aanleiding om hier mee
bezig te zijn ?
Wat is uw doel voor
vandaag?
Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
09.30 - 9.45 uur
Ontvangst met koffie
9.45 – 10.00 uur
Welkom
10.00 – 10.30 uur
Inleiding op het thema
Dr. Joost Zuurbier, programmadirecteur leergang Financieel Bestuur in de Zorg,
partner Q-Consult
10.30 – 11.15 uur
Coöperatief ondernemen, coöperatie als
samenwerkingsvorm
Prof.dr.ir. Gert van Dijk, Hoogleraar Theorie en Praktijk van Coöperatie
11.15 – 11.45 uur
pauze
11.45 - 12.30 uur
De A12 coöperatie
drs. Willem Geerlings, Raad van Bestuur MC Haaglanden
12.30 – 13.30 uur
lunch in de Faculty Lounge (J2)
13.30 – 14.15 uur
Casusbesprekingen
Dr. Marco Varkevisser, Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam en
Diederik Schrijvershof, voormalig NZa
14.15 – 15.00 uur
Ervaringen uit de GGZ
Hans Kedzierski, Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Friesland
15.00 – 16.00 uur
Plenaire discussie, o.l.v. Joost Zuurbier
16.00 – 17.00 uur
Borrel in Maria's Cantina

similar documents