Elektronska komunikacija u okviru NCTS

Report
MINISTARSTVO FINANSIJA I
PRIVREDE
UPRAVA CARINA
Elektronska komunikacija u okviru projekta
NCTS
Beograd, 30. Maj 2013.
Serbian Customs Administration
Agenda
• Autorizacija za elektronsku komunikaciju
• Elektronski potpis i sertifikat
• Korišćenje elektronskog potpisa za:
– Autentifikaciju NCTS poruka
– Enkripciju NCTS poruka
• Aspekti svojeručnog i elektronskog potpisa
• Arhiviranje – zašto, šta?
• Zaključci
Serbian Customs Administration
Autorizacija za e-komunikaciju
• Zajedničko za sve carinske postupke:
– Unos podataka neophodnih za e-komunikaciju
• Tranzit:
– Odobrenje za e-komunikaciju sa CI otpreme
– Odobrenje za e-komunikaciju sa CI odredišta
– Odobrenje za e-komunikaciju sa garantnom
carinarnicom
Serbian Customs Administration
Autorizacija za e-komunikaciju
• Odobrenja izdaju nadležne carinarnice
• Predstavnik podnosioca zahteva nadležnoj carinarnici
dostavlja:
– Zahtev za elektronsku komunikaciju (portal Uprave carine)
– Ostala neophodna dokumenta
• Nadležna carinarnica:
– Unosi neophodne podatke za e-komunikaciju
– Izdaje odobrenje koje se štampa, pečatira, potpisuje
Odobrenje se primenjuje za nekoliko minuta
Serbian Customs Administration
Elektronski potpis i sertifikat
 Elektronski potpis – metod autentifikacije
 Elektronski potpis – ispunjava sledeće uslove:
o Jedinstveno je povezan sa potpisnikom
o Identifikuje potpisnika
o Odgovornost potpisnika
o Povezan je sa podacima na koje se odnosi na takav
način da se svaka naknadna promena podataka može
otkriti
 Kvalifikovani sertifikat - sertifikat koji ispunjava uslove
navedene u zakonu – koristićemo ga za potpisivanje
poruke
Serbian Customs Administration
Serbian Customs Administration
Principi potpisivanja i
enkripcije
Sadržaj sertifikata
Osnovne informacije:
 Izdavalac (Sertifikaciono telo)
 Ime i prezime vlasnika sertifikata (firma)
 Rok važenja od
 Rok važenja do
 Serijski broj sertifikata
 E-mail adresa vlasnika sertifikata
Serbian Customs Administration
Aspekti svojeručnog i e-potpisa
Svojeručni
potpis
Elektronski
potpis
Elektronski podaci

Verifikacija
?
Integritet
?
Nemogućnost poricanja
?





Pravna validnost
Trajna validnost


2
Serbian Customs Administration
Arhiviranje – Zašto, Šta?
 E-carina znači i komunikaciju bez papira pa je
arhiviranje poruka neophodno
 Poruke moraju biti arhivirane uključujući i elektronske
potpise
 Obe strane u komunikaciji treba da arhiviraju poruke
koje prime (a i one koje pošalju)
 Ne postoje važeći zakoni o elektronskom arhiviranju
Serbian Customs Administration
Zaključci
Elektronski potpis se sve više ugrađuje
u propise sa ciljem da pojednostavi i poboljša
komunikaciju između fizičkih/pravnih lica i
državne uprave
Serbian Customs Administration
Hvala na pažnji!
Ljiljana Jovanović
j[email protected]
Serbian Customs Administration

similar documents