การวัดค่าแรงดันตกคร่อมในวงจรผสม - คณะวิศวกรรมศาสตร์

Report
วงจรผสม
วงจรผสมคือ การนาโหลดมาต่ออนุกรมและขนานร่วมกันภายในวงจร
เดียวกัน (ในสื่อการเรี ยนนี ้จะขอใช้ ตวั ต้ านทานแทนโหลดทัว่ ๆ ไป)
รูปที่ 1 แสดงการต่อโหลดแบบผสม
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html
วัตถุประสงค์ ของการเรียน
1. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถอธิบายความหมายของวงจรไฟฟ้าแบบผสมได้
2. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนคานวณค่าความต้ านทานรวมที่ตอ่ แบบผสมได้
3. เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนวัดค่าแรงดัน กระแส และค่าความต้ านทานของ
วงจรได้
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การคานวณหาค่ าความต้ านทานรวมในวงจรผสม
การคานวณค่าความต้ านทานจะใช้ วิธีพิจารณาวงจร ในกรณีทตี่ อ่ แบบ
อนุกรมจะนาค่าความต้ านทานมาบวกกัน ในกรณีที่วงจรต่อแบบขนาน จะ
ใช้ สตู รขนานในการคิดคานวณ จากรูปที่ 1. สามารถที่จะคานวณค่า
ความต้ านทานได้ ดงั นี ้
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ที่มาของภาพ http://kpp.ac.th/elearning/elearning3/book-06.html
การวัดค่ าแรงดันตกคร่ อมในวงจรผสม
1. นามัลติมิเตอร์ ตงย่
ั ้ านวัดแรงดันไฟตรง (DCV) ให้ มากกว่า
แหล่งจ่าย (E)
2. นาสายด้ านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับด้ านไฟบวกของตัว
ต้ านทานที่จะวัด
3. นาสายด้ านไฟลบของมัลติมิเตอร์ สัมผัสกับด้ านไฟลบของตัว
ต้ านทานที่จะวัด
4. อ่านค่าแรงดันตกคร่อมความต้ านทาน
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
การวัดค่ ากระแสไฟฟ้ าในวงจรผสม
1. นามัลติมิเตอร์ ตงย่
ั ้ านวัดกระแส (mA) ให้ มีคา่ สูงไว้ ก่อน
2. นาสายด้ านไฟบวกของมัลติมิเตอร์ ตอ่ อนุกรมเข้ ากับด้ านไฟบวกของ
แหล่งจ่ายไฟ
3. นาสายด้ านไฟลบของมัลติมิเตอร์ ตอ่ อนุกรมเข้ ากับด้ านไฟลบของ
แหล่งจ่ายไฟ
4. อ่านค่ากระแสที่ไหลผ่านในวงจร
สือ่ เสริ มเรื่ อง วงจรไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
แบบฝึ กหัดท้ ายบท
1. วงจรผสมคืออะไรจงอธิบาย
2. จงอธิบายการวัดค่าแรงดันตกคร่ อมในวงจรผสม
3. จงอธิบายการวัดค่ากระแสในวงจรผสม
4. การต่อวงจรแบบผสมมีขอ้ ดีอย่างไรจงอธิบาย
5. การต่อวงจรแบบผสมค่าความต้านทานรวมหาค่าได้อย่างไร
ให้ นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดท้ ายบท โดยส่งทางอีเมล
[email protected]

similar documents