پروژه مطالعات سدها

Report
‫خدمات مرحله توجیهی سد سازی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫برنامه ریزی کار‬
‫جمع آوری اطالعات و نقشه ها‬
‫جمع آوری مدارک واطالعات‬
‫تهیه ی نقشه های توپوگرافی و عکس های هوایی‬
‫مطالعات پایه‬
‫مطالعات هواشناسی‬
‫مطالعات هیدرولوژی و رسوب‬
‫زمین شناسی سطحی و هیدروژئولوژی‬
‫مطالعات لرزه خیزی منطقه و لرزه شناسی مهندسی‬
‫کاوشهای زیرسطحی‬
‫تعیین پارامتر های فنی و کیفی مصالح ساختمانی با توجه به امکانات محلی‬
‫بررسی نیازها‬
‫سایر بررسی ها‪:‬عمومی‪،‬اجتماعی‪،‬سیاسی‪،‬اکوسیستمی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫مطالعات هیدرولیکی و بهره برداری از مخزن و تعیین اهداف بهره برداری‬
‫تهیه ی نقشه ها و توجیه های اقتصادی‬
‫تهیه ی نقشه های الزم برای گزینه های قابل رقابت‬
‫بررسی های اقتصادی‬
‫غربال کردن گزینه ها و ارائه ی گزینه های قابل رقابت‬
‫طرح و تعریف گزینه ها از لحاظ گوناگون‬
‫مقایسه ی مقدماتی گزینه های طرح شده با توجه به شرایط‬
‫جمع بندی و ارائه ی جدول مقایسه ای‬
‫ارائه ی گزینه های قابل رقابت‪،‬بر اساس نتایج جدول فوق‬
‫‪ ‬آنالیز و طراحی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫هدف از انجام مطالعات طرح توجیهی ‪،‬بررسی جامع اجزای مختلف یک طرح سد‬
‫سازی و ارزیابی جنبه های فنی و اقتصادی تمام گزینه های منطقی آن می باشد‪.‬‬
‫در راستای تحقق هدف های مطالعات طرح های سد سازی‪،‬تمام عوامل طرح‪،‬از قبیل‬
‫نوع سد‪،‬کمیت وکیفت مصالح مصرفی‪،‬نحوه ی قرار گیری تأسیسات وابسته به سد‪،‬به‬
‫ویژه سر ریز با توجه به شرایط توپوگرافی‪،‬ژئوتکنیکی‪،‬منطقه ای و زمین ساخت‪،‬عوامل‬
‫پی سازی‪،‬هیدروکلیماتولوژی‪،‬هیدرولیک‪،‬مورد بررسی و ژرف نگری قرار میگیرند‪.‬‬
‫آنچه که در مطالعات شناسایی مهم است‪،‬شناخت محل های مختلف سد سازی از دیدگاه‬
‫هیدرولوژی‪،‬زمین شناسی و ژئوتكنیک و ارزیابی های فنی و اقتصادی است‪.‬‬
‫اما مهم تر از آن شناسایی های مربوط به لرزه خیزی‪،‬ایمنی زمین به لحاظ وجود گسلهای‬
‫مهم و الیه های ضعیف و فرسوده ‪،‬ریزش ها و لغزش ها‪،‬فضاهای خالی‪،‬مناطق تراوا و‬
‫انحالل پذیر است‬
‫پدیده های هیدرولیکی و عوامل هیدرولوژی و سیالب محل طرح در طراحی و اشکال و‬
‫ابعاد سازه های مختلف مورد بررسی هم مورد مطالعه قرار میگیرند‪.‬‬
‫‪.i‬‬
‫مشخص کردن اجزای کار‬
‫‪ .ii‬تقسیم بندی و تشریح نوع مطالعات‬
‫‪ .iii‬تعیین نیازهای مطالعاتی و حدود آنها‬
‫‪ .iv‬برقراری ارتباط و هماهنگی در مطالعات‬
‫‪ .v‬تنظیم برنامه زمانی انجام مطالعات‬
‫‪(1‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪.i‬‬
‫بــررســی مــدارک و اطــلــاعــات‪:‬‬
‫گردآوری تمام گزارش های مطالعات انجام شده در منطقه‬
‫گردآوری تمام آمارهای هواشناسی و هیدرولوژی رسوب منطقه مورد مطالعه‬
‫گردآوری تمام اطالعات مربوط به نیازهای مسائل حقوقی و بهره برداری‬
‫گردآوری اطالعات پایه مطالعات اقتصادی در منطقه‬
‫تــهــیــه ی نــقــشــه هــا ی تــوپــوگــرافــی و عــکــس هــای هــوایــی‪:‬‬
‫تهیه ی نقشه های توپوگرافی با مقیاس های ‪ 1:250000‬و‪ 1:50000‬و نقشه های‬
‫زمینی با مقیاس ‪ 1:20000‬در محل سد های پیشنهادی و سفارش نقشه هایی با ابعاد‬
‫بزرگتر و عکس های هوایی جدید(در صورت امکان)‬
‫‪(1‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪.v‬‬
‫مــطــالــعــات هــواشــنــاســی‪:‬‬
‫بررسی و اظهار نظر در مورد نتایج مطالعات مرحله ی شناسایی و سایر گزارش‬
‫های هواشناسی تهیه شده‬
‫بررسی داده های اقلیمی جمع آوری شده و تکمیل آنها‬
‫بازدید و بررسی ایستگاه های اقلیم شناسی‪،‬باران سنجی پیشنهادی در مرحله ی‬
‫شناسایی و بازدید مجدد سایر ایستگاه ها‪،‬شامل تجهیزات‪،‬موقعیت و نحوه ی بهره‬
‫برداری از آنها‬
‫بررسی دقت و صحت داده های اقلیم شناسی جمع آوری شده و تصحیح‪،‬تکمیل و‬
‫ترمیم آنها‬
‫تجزیه وتحلیل داده های هواشناسی به منظور تهیه ی اطالعات پایه به شرح زیر‬
‫است‪:‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫‪(i‬‬
‫‪(j‬‬
‫تبخیر ماهانه ازسطح آزاد آب در محل سد های پیشنهادی‬
‫سرعت حداکثر ساالنه ی باد با دوره های بازگشت مختلف‬
‫مقادیر دماهای ماهانه به صورت نقطه ای و منطقه ای و شیب حرارتی فصلی منطقه‬
‫ایام یخبندان‬
‫و طول متوسـِ ِط ِ‬
‫هـمباران سـاالنـه و فـصـلی مـنطقـه بر اسـاس یک دوره شاخص‬
‫تـهیـه ی نقشـه ی‬
‫ِ‬
‫آماری و همچنین متناسب دوره های آماری مورد نیاز مطالعات منابع آب‬
‫تـهیـه ی نـقشـه ی همباران سـاالنه و فـصلی برای سالهای خاص مورد نیازمطالعات‬
‫هیدرولوژی‬
‫تـهیـه ی دستـه ی منحنی های ش ّدت‪،‬م ّدت ‪،‬دوره ی بازگشت برای ایستگاه مصرف‬
‫بارندگی حوضه‬
‫بررسی طوفانها(‪)storms‬‬
‫بررسی ح ّداکثر بارندگی محتمل)‪(p.m.p‬‬
‫تـهیـه ی منحنی های ارتفاع‪،‬سطح‪،‬م ّدت بارندگی)‪(depth-area-duration‬‬
‫تـهیـه و تـدویـن گـزارش فـنّـی مـطالـعات هواشـناسی وپـیـشـنـهاد برنـامـه مـطالـعات‬
‫ویژه‬
‫‪(2‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪.vi‬‬
‫مــطـالــعــات هــیــدرولــوژی و رســوب‪:‬‬
‫بررسی و اظهار نظر در مورد مـطالعات مرحله ی شناسایی و سایر گزارش های‬
‫هیدرولوژی انجام شده‪.‬‬
‫بررسی داده های آب سنجی و مدارک مورد نیازمـطالـعات هـیدرولوژی و تـکمـیـل‬
‫آنـها‪.‬‬
‫بازدید و بررسی ایستگاه های آب سنجی مـنـطقـه ‪،‬شامل تـجـهیزات‪،‬موقعیت و نحوه‬
‫بهره برداری از آنـها‪.‬‬
‫بررسی دقّت و صحّت داده های آب سنجی جـمـع آوری شده و تصحیح‪،‬تکـمیـل و‬
‫ترمیـم آنـها‪.‬‬
‫توصیه های الزم برای تکمیل تجهیزات و تغییر محل ایستگاه های موجود و تأسیس‬
‫ایستگاه های آب سنجی جدید‪،‬با توجه به اهداف طرح‪.‬‬
‫ارائه ی برنامه ی اندازه گیری و آزمایش های مورد لزوم آب سنجی در محل های‬
‫مورد نیاز‪.‬‬
‫‪ .vii‬تجزیه و تحلیل داده های آب سنجی به منظور تهیه ی اطالعات پایه‪،‬به شرح زیر است‪:‬‬
‫‪ (a‬استخراج مشخصات فیزیکی مورد نیازحوضه های آبریز‪.‬‬
‫‪ (b‬مقادیر جریانهای سطحی در محل ایستگاه های آب سنجی و محلهای پیشنهادی س ّدها به‬
‫صورت سری های زمانی طویل المدت‪.‬‬
‫‪ (c‬دبی حداکثر جریان و احجام نظیر در مدت های دوام و تواتر وقوع مختلف‬
‫‪ (d‬شکل هیدروگراف های سیل در محل ایستگاه های آب سنجی و محل س ّدهای پیشنهادی با‬
‫تواتر مختلف‪.‬‬
‫‪ (e‬مقدار سیل ح ّداکثر ممکن)‪ (p.m.p‬در محل س ّدهای پیشنهادی‪.‬‬
‫‪ (f‬مقدار و دانه بندی مواد رسوبی مطلق و بار بستر درمحل ایستگاه های آب سنجی و س ّدهای‬
‫پیشنهادی‪.‬‬
‫‪ (g‬برآورد حجم رسوبات‬
‫‪ (h‬طبقه بندی کیفیت شیمیایی آب رودخانه های مورد مطالعه در محل ایستگاه های آب سنجی از‬
‫نظر آبیاری و شرب و مسائل ساختمانی و همچنین ارائه ی روابط بین جریان و پارامتر های‬
‫تعیین کننده ی آب‪.‬‬
‫‪ .viii‬تهیه و تدوین گزارش فنی مطالعات هیدرولوژی و پیشنهاد برنامه ی مطالعات ویژه‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫زمین شناسی سطحی و هیدروژئولوژی‪:‬‬
‫مطالعات تکمیلی زمین شناسی عمومی منطقه(طرح)‪.‬‬
‫بررسی های منطقه ای زمین شناسی سطحی با توجه به نقشه های توپوگرافی‪.‬‬
‫مطالعات چینه شناسی محل س ّد و مخزن‪.‬‬
‫تکمیل نقشه های زمین شناسی با استفاده ازبررسی عکس های هوایی(فوتوژئولوژی)‬
‫برداشت های زمین شناسی سطحی با مقیاس های‪1:10000:‬ویا ‪1:5000‬برای مخازن و‬
‫‪1:2000‬و یا ‪1:1000‬برای محل س ّد‪،‬با توجه به‪:‬‬
‫الیه بندی و گسستگیها و تغییر خواص ژئومکانیکی در محل س ّد‬
‫مشخصه ی هندسی الیه ها و شیب و امتداد آنها در محل س ّد و حاشیه ی مخزن‬
‫پایداری شیب های طبیعی پیرامون مخزن و محل س ّد‬
‫پتانسیل ریزش و لغزش در مح ّل س ّد‬
‫خصوصیات زمین شناسی مهندسی حاشیه ی مخزن و محل س ّد‬
‫مناطق گسله و خرد شده در محل س ّد‬
‫خصوصیات آبرفت محل س ّد و الیه های متفاوت آن‪.‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫بررسی نظری کیفیت مواد پرکننده ی س ّدها در محل س ّد‬
‫تنظیم گزارش های فنی مربوطه‪،‬با توجه به اطالعات فوق و با در نظر گرفتن نتایج‬
‫حاصل از‪:‬‬
‫بررسی مورفولوژی محل س ّد و مخزن‬
‫بررسی عمومی سیستم درز و شکاف به منظور تعیین مکانیزم های شکست در توده‬
‫ی سنگ در مح ّل س ّد و سازه های مهم آبی و همچنین شناخت روند آبگذری و جریان‬
‫آبهای زیر زمینی در مناطق ”کارستی“‪.‬‬
‫بررسی هوازدگی و آلتراسیون سنگها در مح ّل س ّد و سازه های وابسته‬
‫بررسی عوامل تجزیه پذیری‪،‬انحالل‪،‬نفوذ پذیری‪،‬ناهمگنی‪،‬ناهمسانی در محل پی و‬
‫جناحین‬
‫‪(g‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫مطالعات هیدروژئولوژی‪:‬‬
‫مطالعات هیدروژئولوژی محل س ّد و مخزن‬
‫بررسی آب بندی مخزن با توجه به اطالعات به دست آمده‬
‫شناسایی مسیر جریان های خروجی از منطقه ی مخزن به پایین دست در حالت طبیعی‬
‫بررسی امکان ارتباط مخزن با چشمه های پایین دست و حوضه های طراف‪.‬‬
‫انجام بررسی های ویژه در مورد ناهنجاری های سطح آب زیر زمینی )‪ (anomalies‬در برخی نقاط‬
‫منطقه ی س ّد و مخزن‪.‬‬
‫برآورد مقدار آب اشباع کف و دیواره ی مخزن ‪،‬با توجه به اطالعات زمین شناسی و کیفیت سنگ ها‪.‬‬
‫بررسی امکان ارتباط آبگذری مخزنبه حوضه های مجاور از طریق‪،‬گسل ها‪،‬درز ها‪،‬خرد شدگی ها و الیه‬
‫های آبگذر حاشیه ی مخزن‬
‫نمونه برداری و انجام آزمایش های شیمیایی آبهای زیر زمینی مخزن و پایین دست آن به منظور بررسی نحوه‬
‫ی ارتباط آنها و همچنین نحوه ی تعیین عناصر شیمیایی آب برای بررسی مصالح ساختمانی و نوع سیمان‬
‫کاربردی‪.‬‬
‫شناسایی چشمه های اطراف و محدوده ی مخزن و تعیین کمیّت و کیفیّت آبهای مربوط به منظور برداشت های‬
‫مستمر و مطالعه ی هیدروژئولوژی منطقه(در دوران مطالعات)‬
‫تهیه ی نقشه های هیدروژئولوژی ِ منطقه ی س ّد‪،‬مخزن و پایاب آن‪.‬‬
‫‪ (4‬مـطـالـعـات لـرزه خـیـزی مـنـطـقـه و لـرزه شـنـاسـی مـهـنـدسـی‬
‫بررسی زمین شناخت(تکتونیک)منطقه‪:‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪ (a‬بررسی عوامل نو زمین ساخت(تئوتکتونیك) منطقه‬
‫‪ (b‬بررسي عمومي سیستم ناپیوستگیها و گسستگیهای منطقه و تعیین خصوصیات گسلهای‬
‫فعال منطقه و ساختگاه)‪(site‬پروژه‬
‫‪ .ii‬بررسی زلزله های تاریخی منطقه‬
‫‪ .iii‬بررسی ش ّدت)‪(intensity‬زلزله های به وقوع پیوسته‬
‫‪ .iv‬بررسی لرزه زمین ساخت(سیسموتکنیک) منطقه ]زلزله های مهم و بزرگی‬
‫”‪“magnitude‬آنها‪[.......‬‬
‫‪ .v‬بررسی مدل های لرزه ی زمین ساخت و زلزله‬
‫‪ .vi‬تعیین ریسک و دوره ی بازگشت زلزله(روش تشریحی‪-‬روش احتماالت)‬
‫‪ .vii‬تعیین ح ّداکثر شتاب زلزله)‪(M.C.E.‬‬
‫‪ .viii‬بررسی خطرات و پدیده های ناشی از تأثیر زلزله های القایی‬
‫‪.ix‬‬
‫‪.x‬‬
‫‪.xi‬‬
‫‪.xii‬‬
‫‪.xiii‬‬
‫‪.xiv‬‬
‫‪.xv‬‬
‫‪.xvi‬‬
‫‪.xvii‬‬
‫بررسی طیف عکس العمل افقی زمین(شتاب‪،‬سرعت‪،‬تغییر مکان)‬
‫تدارک شبکه ی مناسب برای نصب‪،‬لرزه نگارهای ثابت(یا قابل حمل)در منطقه‬
‫تهیه ی طیف لرزه ای(شتاب نگاشت ها) ساخت گاه به صورت طبیعی یا‬
‫مصنوعی)‪(artificial‬‬
‫رسم نمودارهای شتاب‪،‬سرعت‪،‬تغییر مکان بر حسب ضرایب میرایی مختلف سازه ی س ّد‬
‫آنالیز طیف شتاب های ثبت شده در منطقه (در صورت وجود) و نتیجه گیری مربوطه‬
‫تعیین و توصیه ی شتاب زلزله ی طراحی)‪(D.B.E‬‬
‫بررسی امکان)‪{(liquefaction‬آبگونه سازی‪،‬تبدیل به مایع شدن}زمین با مصالح خاکی س ّد‬
‫در ارتعاشات ناشی از زلزله های طوالنی و مخرّب با توجه به خواص فیزیکی و نوع خاک‪.‬‬
‫آنالیز ریسک در پریودهای طبیعی مخرّب به پایداری س ّد‬
‫تعیین شتاب های زلزله طراحی براساس ریسک انتخابی‬
‫‪(5‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫کـاوش هـای زیـر سـطـحـی‬
‫ارائه برنامه ی کاوش های ژئوفیزیکی و بررسی نتایج‪.‬‬
‫آزمایش های ژئوالکتریک به ویژه)‪{(resistivity‬مقاومت ویژه}و تهیه ی نقشه های‬
‫مربوطه‬
‫آزمایشهای چاه پیمایی)‪(SP.ELECTRIC LOGGING‬‬
‫آزمایشهای گراویمتری{اندازه گیری وزن یا غلظت} در محل پی س ّد بسته به خصوصیات‬
‫زمین شناسی مح ّل س ّد در صورت نیاز‬
‫آزمایشهای ژئوسیسمیک)‪(seismic refraction surveying‬‬
‫آزمایش های خاص ژئوفیزیکی برای تعیین ضخامت قشر هوازدگی توده سنگ و نفوذ پذیری‬
‫ظاهری آن و شناخت جریان های آب زیر زمینی در صورت نیاز‬
‫بررسی های ژئوفیزیکی خاص درمناطق کارستیک(برای تعیین حفره ها و غارها و الیه‬
‫های رسی‪،‬با طبقات ضعیف)‬
‫بررسی اثرات حفره ها و فازهای احتمالی و طبقات ضعیف در پی س ّد به لحاظ نشست های‬
‫احتمالی و پایداری توده سنگ‪.‬‬
‫ارزیابی خواص توده سنگ با توجه به نتایج آزمایش های ژئوفیزیکی‪.‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫‪(j‬‬
‫ارائـه ی بـرنـامـه ی كـاوش هـای ژئـوتـکـنـیـکـی‬
‫بررسی نتایج زمین شناسی سطحی برای تنظیم برنامه ی عملیات ژئوتکنیک محل س ّد با توجه‬
‫به ارتفاع س ّد‪.‬‬
‫انجام آزمایش های عمومی ژئوتکنیکی و عملیات اکتشافی‪-‬شناسایی اولیه در محدوده ی س ّد و‬
‫مخزن‬
‫نمونه برداری از خاک‪،‬سنگ و آبهای منطقه س ّد و تعیین خصوصیات مربوطه‪.‬‬
‫انجام آزمایش های نفوذ پذیری محلی در خاک و سنگ منطقه ی س ّد‬
‫تحلیل آزمایش های فشار آب در گمانه ها و تمیز دادن الیه های آبگذر و گستره ی آنها‬
‫حفر گالری های اکتشافی مورد نیاز در رابطه با پیچیدگی شرایط زمینی و انجام آزمایشهای‬
‫ژئومکانیکی با توجه به ارتفاع س ّد‪.‬‬
‫حفر خندق های اکتشافی به منظور بررسی وضعیت خاک و اخذ نمونه های دست نخورده و‬
‫انجام آزمایش های ضروری‪.‬‬
‫انجام آزمایشهای مقاومت درجا و تعیین شاخص مقاومت سنگ‬
‫تعیین نفوذ پذیری در سنگ کف بستر و پایاب مح ّل س ّد‪.‬‬
‫‪(k‬‬
‫‪(l‬‬
‫‪(m‬‬
‫‪(n‬‬
‫‪(o‬‬
‫‪(p‬‬
‫‪(q‬‬
‫بررسی نفوذ پذیری ثانوی در ارتباط با سیستم درز و شکاف‪.‬‬
‫انجام آزمایش های ویژه در مناطق سست‪،‬خرد شده و گسله در محل س ّد به منظور‬
‫شناخت عملکرد آنها در رابطه با بارگذاری س ّد و آبگیری مخزن پر‪.‬‬
‫برّرسی عملکرد هیدرولیکی درزها و شکاف های سنگ پی و جناحین مح ّل س ّد‪.‬‬
‫تعیین گسترش و ضخامت هوازدگی توده سنگ کف و تعیین خاصیت تزریق پذیری‬
‫توده سنگ ها‪،‬به ویژه طبقات سست و آبگذر به منظور برآورد عملیات بهسازی‪.‬‬
‫تعیین مقدارقشرهای سست سطحی در محل پی با توجه به نتایج آزمایشهای‬
‫ژئوتکنیکی و ژئومکانیکی به منظور برآورد مقدار پی کنی و گسترش آن‪.‬‬
‫برّرسی خصوصیّات ژئومکانیکی توده سنگ های محل پی و جناحین بر اساس‬
‫آزمایش های اجرا شده برای منظورهای طراحی‪.‬‬
‫انجام آزمایش های شیمیایی روی خاک‪،‬آب‪،‬مصالح به منظور مطالعات ژئوشیمی و‬
‫تعیین اثرات سوء در رابطه با خورندگی و تضعیف مصالح س ّد و محل هایی که‬
‫تزریق سیمان انجام میشود‬
‫‪ (r‬توصیه های الزم در مورد آزمایش های تکمیلی (ژئوتکنیکی‪،‬مکانیکی‪،‬شیمیایی و پایایی‬
‫مصالح) و حفاری های تکمیلی با رعایت محل های مناسب گمانه ها و توزیع آنها به منظور‬
‫حصول تجسّمی صحیح ازشرایط زمین شناسی زیر سطحی و پارامترهای مربوطه در محل‬
‫گزینه ی انتخابی‬
‫‪ (s‬تعیین مدل زمین شناسی مهندسی و ژئومکانیکی مح ّل س ّد‬
‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬
‫‪ (6‬تــعـیــیــن پــارامــتــر هــای کــ ّمــی و کــیــفــی مــصــالــح ســاخــتــمــانــی بــا تــو ّجــه بــه‬
‫امــکــانــات مــحــدود‬
‫آزمایشات ژئوفیزیکی و ژئوتکنیکی منابع قرضه به منظور تشخیص الیه بندی مصالح‬
‫‪.i‬‬
‫درشت دانه و ریزدانه(ضخامت الیه ها و تعیین حجم مصالح)‬
‫‪ .ii‬حفر چاله های شناسایی مصالح و برداشت نمونه از افق های مختلف برای برّرسی های‬
‫آزمایشگاهی‬
‫‪ .iii‬حفر گمانه های اکتشافی در محل های قرضه و برداشت نمونه های الزم‬
‫‪ .iv‬بررسی های آزمایشگاهی براساس جدول زیر‪:‬‬
‫مصالح‬
‫شرح‬
‫دانه بندی‬
‫وزن مخصوص‬
‫ظاهری(دانسی‬
‫ته در محل)‬
‫رطوبت نسبی‬
‫حدود آتربرگ‬
‫آزمایش‬
‫پیروکتور‬
‫آزمایش‬
‫‪3‬محوری‬
‫مواد هسته‬
‫شن و ماسه‬
‫مصرفی در بتن مرکزی وبتن‬
‫خاکریز سد‬
‫‪randomfill‬‬
‫سنگ‬
‫ریز‪rock fill‬‬
‫فیلتر و زهکش سنگ چین‬
‫‪Rip-rap‬‬
‫ها‬
‫مصالح‬
‫شرح‬
‫آزمایش برش‬
‫مستقیم‬
‫آزمایش تحکیم‬
‫آزمایش‬
‫نفوذپذیری‬
‫مواد آلی‬
‫ارگانیک‬
‫تخلخل مصالح‬
‫سنگی‬
‫وزن مخصوص‬
‫شن و ماسه مواد هسته‬
‫مصرفی در بتن مرکزی وبتن‬
‫خاکریز سد‬
‫‪randomfill‬‬
‫سنگ‬
‫ریز‪rock fill‬‬
‫فیلتر و زهکش سنگ چین‬
‫‪Rip-rap‬‬
‫ها‬
‫مصالح‬
‫شرح‬
‫آزمایش‬
‫‪soundness‬‬
‫جذب آب‬
‫آزمایش سایش‬
‫آزمایش‬
‫حساسیت به‬
‫قلیائیها‬
‫پتروگرافی‬
‫آزمایش‬
‫ناخالصیها و‬
‫تعیین امالح‬
‫موجود در‬
‫خاک(سولفات‪،‬کل‬
‫ر و غیره)‬
‫مواد هسته‬
‫شن و ماسه‬
‫مصرفی در بتن مرکزی وبتن‬
‫خاکریز سد‬
‫‪randomfill‬‬
‫سنگ‬
‫ریز‪rock fill‬‬
‫فیلتر و زهکش سنگ چین‬
‫‪Rip-rap‬‬
‫ها‬
‫مصالح‬
‫شرح‬
‫آزمایش های‬
‫مقاومت سنگ‬
‫آزمایش‬
‫شیمیایی‪-‬‬
‫ترکیب مواد و‬
‫کانیها‬
‫آزمایش دوام‬
‫در برابر‬
‫یخبندان‪(free‬‬
‫)‪ge thaw‬‬
‫هم ارز‬
‫ماسه)‪(s.g‬‬
‫تشریح نظری‬
‫مواد هسته‬
‫شن و ماسه‬
‫مصرفی در بتن مرکزی وبتن‬
‫خاکریز سد‬
‫‪randomfill‬‬
‫سنگ‬
‫ریز‪rock fill‬‬
‫فیلتر و زهکش سنگ چین‬
‫‪Rip-rap‬‬
‫ها‬
‫‪(7‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫بــررسی نــیــازهــا‪:‬‬
‫جمع آوری گزارش ها و مدارک موجود و تکمیل آنها در رابطه با نیازها‬
‫جمع آوری داده های پایه در رابطه با نیازها‬
‫ارزیابی گزارش ها و مدارک موجود‬
‫نیازهای کشاورزی در شرایط موجود‪:‬‬
‫بررسی وسعت سطوح کشاورزی‬
‫بررسی نیاز آبی کشت های مختلف‪،‬با توجه به تلفات‪-‬توزیع زمانی نیازهای کشاورزی‬
‫بررسی کیفیت آب مصرفی‬
‫نیازهای آب مشروب در شرایط موجود‬
‫بررسی آمار جمعیت موجود و رشد آن‬
‫بررسی نیاز سرانه‪-‬توزیع زمانی نیازها‬
‫بررسی کیفیت آب مصرفی‬
‫‪ .vi‬نیاز های آب صنعتی در شرایط موجود‬
‫‪ (a‬بررسی واحد های صنعتی در شرایط موجود‬
‫‪ (b‬بررسی نیاز آبی واحد های صنعتی‪،‬بر حسب واحد تولیدی‬
‫‪ (c‬بررسی کیفیت آب مصرفی‬
‫‪ .vii‬نیاز های زیست محیطی در شرایط موجود‬
‫‪ (a‬تعریف و بررسی حداقل آب مورد نیاز رودخانه برای محیط زیست‬
‫‪ (b‬بررسی وضع کیفی آب‬
‫‪ .viii‬بررسی سایر نیازها‬
‫‪ .ix‬نیازهای کشاورزی در شرایط مختلف زمانی آینده‬
‫‪ (a‬بررسی و معرفی الگوهای مختلف کشت و سطوح مربوطه‬
‫‪ (b‬محاسبه ی نیازهای آبی کشت های مختلف و توزیع زمانی آن ‪.‬‬
‫‪ (c‬بررسی محدودیت های کیفی تعیین حداقل کیفیت آب‬
‫نیازهای آب مشروب در شرایط مختلف زمانی آینده‬
‫‪.x‬‬
‫‪ (a‬پیش بینی جمعیت‬
‫‪ (b‬برآورد تحول نیازهای سرانه –پیش بینی نوسانات مصرف با زمان‬
‫‪ (c‬بررسی محدودیت های کیفی و تعیین حداقل کیفیت آب‬
‫‪ .xi‬نیازهای صنعتی در شرایط مختلف زمانی آینده‬
‫‪ (a‬استخراج خالصه ای از طرح های دراز م ّدت‬
‫‪ (b‬بررسی نیاز های واحد های صنعتی و نوسانات مصرف با زمان‪.‬‬
‫‪ (c‬بررسی محدویت های کیفی و تعیین حداقل کیفیت‬
‫‪ .xii‬نیازهای زیست محیطی در شرایط مختلف زمانی‪.‬‬
‫‪ (a‬تعریف دورنماها‪.‬‬
‫‪ (b‬بررسی کمی نیازهای مربوطه‪.‬‬
‫‪ (c‬بررسی وضع کیفی‬
‫‪ .xiii‬بررسی نیازهای برق آبی‬
‫‪ .xiv‬بررسی سایر نیازها در شرایط آینده‬
‫‪(8‬‬
‫ســایــر بــررســی هــا‪:‬عمومی‪،‬سیاسی‪،‬اجتماعی‪،‬اکوسیستمی‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪(5‬‬
‫‪(6‬‬
‫‪(7‬‬
‫دریافت نتایج بررسی های انجام یافته هیدرولوژی در مورد سیالب ها ‪(،‬بده)دوره های خشک‬
‫و تر و رسوب دوره های مختلف و همچنین تغییرات بده ساالنه در طول سری آماری‬
‫دریافت نتایج بررسیهای انجام یافته درباره ی نیازها‪.‬‬
‫تدفیق منحنی های سطح و حجم مخزن بر حسب ارتفاع ‪،‬بر حسب نقشه های توپوگرافی‬
‫‪1:5000‬یا ‪1:10000‬برای مخازن بزرگ‪.‬‬
‫تخمین رسوبات وارده به مخزن در سالها و دوره های مختلف و وزن مخصوص های‬
‫مربوطه با توجه به تراکم تدریجی آن‪.‬‬
‫یررسی نحوه ی رسوبگذاری و تأثیر آن بر روی منحنی های سطح و حجم مخزن بر حسب‬
‫ارتفاع طی دوره ی بهره برداری‪.‬‬
‫تعیین حجم مفید و مرده مخزن با توجه به بخش های تخصیص یافته برای منظور های مختلف‬
‫مورد نیاز با در نظر گرفتن تغییرات کیفیت آب در مخزن‪.‬‬
‫تعیین تراز معمولی سطح مخزن ‪،‬با توجه به اهداف بهره برداری و سایر مالحظات‬
‫هیدرولوژیکی‬
‫‪ (8‬برآورد حداکثر ظرفیت سرریز و تخلیه کننده ها با توجه به اثر تسکین سیل در مخزن‬
‫و تعیین تراز حداکثر سطح آب مخزن‪.‬‬
‫‪ (9‬تعیین رقوم تاج سد با توجه به اثر امواج دریاچه و سایر عوامل‬
‫‪ (10‬بررسی امکان افزایش ارتفاع سد در آینده‪،‬با توجه به اقتصاد طرح و نوع بهره‬
‫برداری‬
‫‪(1‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪(2‬‬
‫تــهــیــه ی نــقــشــه هــای لـازم بــرای گــزیــنــه هــای قــابــل رقــابــت‪:‬‬
‫پالن عمومی س ّد و تأسیسات وابسته با مقیاس ‪1:500‬و‪1:1000‬‬
‫پالن اجزاء س ّد با مقیاس ‪1:500‬و‪1:2000‬‬
‫تهیه ی مقاطع تیپ در مورد آبگیرها ‪،‬تونل ها‪،‬دریپه ها‪،‬شافت ها‪،‬سرریزها‪،‬پی و‬
‫جسم س ّد‪،‬نیروگاه‪،‬خروجیها‪،‬حوضچه ی آرامش‪،‬اجزای انتقال آب و سایر تأسیسات با‬
‫مقیاس ‪ 1:50‬تا ‪،1:500‬با توجه به نیاز‪.‬‬
‫تهیه ی مقطع طولی جسم سد تونلها و مسیرهای انتقال آب‪،‬سرریزها و جاده ها و پلها‬
‫با مقیاس ‪1:1000‬تا ‪(1:5000‬مقیاس با توجه به نیاز تأمین شود)‬
‫بــررســی هــای اقــتــصــادی‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪.vi‬‬
‫طــرح و تــعــریــف گــزیــنــه هــا ازلــحــاظ ‪:‬‬
‫مح ّل س ّد‬
‫ارتفاع و حجم س ّد‬
‫نوع س ّد(خاکی‪،‬سنگریزه ای‪،‬بتنی‪،‬قوسی نازک و وزنی و غیره)‬
‫اجزای سد(آبگیرها‪،‬سرریزها و غیره)‬
‫تأسیسات وابسته به س ّد(نیروگاه‪،‬تونل ها و جاده ها غیره)‬
‫مقایسه ی مقدماتی گزینه های طرح شده با توجه به شرایط‪:‬‬
‫توپوگرافی و مرفولوژی‬
‫هیدرولوژی‬
‫زمین شناسی‬
‫اجتماعی‪،‬حقوقی‪،‬سیاسی‬
‫زیست محیطی‬
‫اقتصادی و مالی‬
‫‪ (3‬جــمــع بــنــدی و ارائــه ی جــدول مــقــایــســه ای‬
‫جــدول فــوق‬
‫‪ (4‬ارائــه ی گــزیــنــه هــای قــابــل رقــابــت‪،‬بــراســاس نــتــا ِیــج‬
‫ِ‬
‫‪:8‬آنالیز و طراحی فنی‬
‫‪(1‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪‬‬
‫آنالیز و طراحی جسم س ّد‬
‫طراحی جسم سد با توجه به‪:‬‬
‫موقعیت محلی‬
‫شرایط توپوگرافی‬
‫شرایط زمین شناسی و پارامترهای ژئومکانیکیسد حاصل از کاوش های زیر سطحی‬
‫طرح زیر گزینه های ساختمان سد‪،‬با توجه به‪:‬‬
‫انواع مختلف شکل سد‬
‫موقعیت نسبی سر ریزها‪،‬تخلیه کننده ها‪،‬حوضچه ی آرامش‪،‬نیروگاه‪،‬آبگیرها و سایر‬
‫تأسیسات‬
‫مهارتها‪،‬تکنولوژی‪،‬مواد و مصالح‬
‫شکل و اجزای تشکیل دهنده ی س ّد‪:‬‬
‫شکل سد و مقاطع کلیدی مختلف آن(بدنه سد‪،‬پی‪،‬دیواره ی آب بند‪،‬چاهک های زهکش‪)...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫محل سرریز ها و مجاری تخلیه کننده‬
‫محل و طرح سازه های انحراف آب حین ساختمان(شامل طرح فرازبند)‬
‫شکل و موقعیت آبگیرها و مجاری انتقال آب‬
‫شکل و موقعیت نیروگاه و ارتباط آن با آبگیر‬
‫محدودیت های محلی‪:‬‬
‫موقعیت جاده های ارتباطی‬
‫موقعیت کمپ ها‬
‫استقرار تجهیزات کارگاه ها‬
‫سایر مالحظات از قبیل معماری‪،‬راههای ارتباطی‪،‬شیوه ی نگه داری و بهره برداری‬
‫انتخاب معیار های طراحی و آنالیز واستراتژی طرح‬
‫تنش های مجاز‬
‫بارگذاری ها‬
‫کیفیت مصالح‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫ضرایب اطمینان‬
‫شرایط محیطی‬
‫تغییر مکان های مجاز‪،‬شامل تغییر مکان های زمین‬
‫روش محاسبات‬
‫آنالیز جسم س ّد‪:‬‬
‫آنالیز در محیط های دانه ای)‪،(granular‬مثل سد های خاکی و سنگریزه ای‬
‫آنالیز در محیط های پیوسته و چسبنده‪،‬مانند سد های بتنی‬
‫آنالیز در حالت بارگذاری‪،‬از قبیل مخزن پر‪،‬مخزن پر توأم با زلزله‪،‬اثر باد‪،‬یخ‪،‬درجه حرارت‬
‫آنالیز تنش در جسم سد‪،‬به ویژه در تمامی محل تماس بدنه ی سد با زمین‪،‬با توجه به خواص‬
‫ژئوتکنیکی مصالح مورد استفاده‬
‫آنالیز عوامل رئولوژیک)‪(rheologic‬توده سنگ های در تماس با جسم سد بر روی میدان‬
‫نقش ایجاد شده‬
‫آنالیز میدان تمرکز تنش در مناطق ناپیوسته)‪(singular‬جسم س ّد(مانن اطراف گشودگی‬
‫ها‪،‬اطراف الیه های کامال سست توده سنگ)‪،‬با توجه به خواص ژئوتکنیکی مصالح مورد‬
‫استفاده‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آنالیز میدان تنش های اصلی در جسم سد در اطراف گالریهای تزریق و بازرسی‬
‫و تطبیق آنها بابا معیازهای طراحی انتخاب شده به منظور تصحیح ابعاد انتخاب شده تا‬
‫حصول ابعاد قابل قبول با توجه به ضرایب اطمینان اختیار شده‪.‬‬
‫آنالیز های ویژه‬
‫سد های خاکی و سنگریز‬
‫آنالیز پایداری شیب‬
‫بررسی نوع)‪ (cut-off‬و انجام آنالیز های ویژه به منظورتعیین اثر آب بر میدان تنش مؤثر‬
‫پی‪.‬‬
‫آنالیز نشست قسمت های مختلف سد‪،‬با توجه به تشکیالت متفاوت زمین شناسی‬
‫آنالیز نشت آب در حالت استاتیک(در بدنه و جناحین)‬
‫کنترل ابعاد و بررسی عرض و شکل مناسب هسته ی مرکزی‬
‫بررسی امکان بروز ترک خوردگی در هسته ی مرکزی در طول سد(به واسطه ی تغییرات‬
‫شدید توپوگرافی دره) و تجدید نظر احتمالی در شکل پی مربوطه‪.‬‬
‫‪ ‬آنالیز و بررسی اثر سکوهای)‪(berns‬پایدار کننده در پایاب و احیانا سراب(بر اثر‬
‫زلزله و تغییرات سطح آب و شرایط زمین شناسی)‬
‫‪ ‬آنالیز سد در مقابل زلزله ی طراحی و بررسی شرایط اطمینان و پایداری کلی و‬
‫جزئی‬
‫‪ (b‬سد های بتنی‪overal and local stability‬‬
‫‪ ‬آنالیز و بررسی منطقه ی اتصالی پی و جناحین به بدنه ی سد به منظور تعیین عمق‬
‫پی کنی(سنگ برداری) و نحوه ی بهسازی آن‬
‫‪ ‬آنالیز ویژه ی گسترش تنشها در امتداد الیه بندی توده سنگ پی و جناحین با توجه به‬
‫خصوصیات ژئومكانیكی و غیرایزوتروپی بودن آن‪،‬در حاالت مختلف بارگذاری‬
‫‪ ‬آنالیز و بررسی تنش های توده سنگ های جناحین‪،‬به منظور تقویت و ترمیم مقاومت‬
‫آنها در صورت نیاز‪،‬و تهیه ی طرح تقویت برای اعمال آن در هزینه ها برای‬
‫حاالت بارگذاری بحرانی‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫آنالیز و بررسی تنش های حاصل از سد و مخزن پر‪،‬با توجه به نحوه ی قرار گیری گسل های‬
‫احتمالی جناحین‪،‬پی و پایاب و بررسی تغییر مکانها و حرکات مربوطه(به ویژه در سد های‬
‫قوسی)‬
‫آنالیز فشار منفذی در گسل های احتمالی‪،‬پی و پایاب(با توجه به نحوه ی قرار گیری آنها) و‬
‫بررسی اثر آنها در روی پایداری کلی سد‬
‫آنالیز اثر زلزله ی طراحی بر روی سازه ی سد و تأثیر متقابل آن روی پی‪.‬‬
‫طراحی و آنالیز پی و تکیه گاه ها‬
‫مالحظات مربوط به طراحی پی و تکیه گاه ها‬
‫بررسی اطالعات و گزارش ها و نقشه های زمیتن شناسی محل سد‬
‫تجزیه و تحلیل نتایج حاصل ازکاوش ای زیر سطحی و نتایج آزمایشهای مکانیکی(با توجه به‬
‫بازدید های محلی)‬
‫تعیین مدل ژئومكانیكی محدوده ی سد‪،‬طبقه بندی سنگ های پی و جناحین و آبرفتمحل سد‪،‬با‬
‫توجه به خصوصیات ژئوتكنیكی آنها‪.‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫تعیین ابعاد و شکل پی سد با توجه به نوع و توپوگرافی محور سد‬
‫بررسی امکان تقویت توده سنگ های پی و جناحین‪،‬با توجه به نوع سد‪،‬احتمال لغزش‬
‫توده سنگ‪،‬عمق و حجم سنگبرداری و یا خاکبرداری و امکان بهسازی زمین آبرفتی‬
‫محل سد‬
‫بررسی و طرح پایدار کردن توده سنگ های جناحین و پی در ارتباط با‬
‫بارگذاری‪،‬نوع سد و محدوده ی عملیات تقویتی توده سنگ‬
‫بررسی روش های عملی به منظور طرح و عملیات بهسازی و تقویت زمین محل‬
‫سد(پی های سنگی و آبرفتی)بر اساس خصوصیات ژئوتکنیکی‬
‫مالحظات مربوط به آنالیز پی و تکیه گاه ها(بارگذاری و آنالیز پی)‬
‫آنالیز استاتیکی تنش ها و تغییر شکل هابا توجه به بهسازی زمین پی‬
‫آنالیز تغییر مکان و تغییر شکلهای توده سنگ پی و جناحین و مقایسه ی این تغییرات‬
‫با تغییرات مربوط به جسم س ّد‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫‪(i‬‬
‫آنالیز مربوط به تمرکز تنش ها و تغییر شکلها در محل گسلها و خردشدگی های توده‬
‫سنگ به ویژه در س ّد های بتنی وزنی و قوسی‬
‫آنالیز میدان تنش انتقالی از دیواره های دیافراگم با دیواره ی آب بند)‪ (cut-off‬به‬
‫محیط اطراف و انتخاب ابعاد مناسب آن با توجه به عملیات تزریق تحکیمی و آب‬
‫بندی در قشر های آبرفتی)‪(alluvial‬‬
‫آنالیز استهالک تنش پی بر حسب عمق‬
‫آنالیز پایداری شیب کوه در تکیه گاه های س ّد و نحوه ی تقویت آنها‬
‫آنالیز نشت)‪ (seepage‬در محل پی و جناحین و بررسی اثرات آن بر پایداری و نحوه‬
‫ی کاهش اثرات سوء مربوطه‬
‫آنالیز فشار منفذی )‪ (pore pressure‬در زمین خاکی و سنگی محل س ّد و بررسی‬
‫نحوه ی پایین آوردن آن با توجه به مالحظات پایداری کناره های س ّد‬
‫آنالیز اثرات دینامیکی در توده ی آبرفت زیر پی و بررسی تأثیر عوامل دینامیکی در‬
‫رابطه با باالرفتن فشار منفذی‬
‫‪(j‬‬
‫‪(k‬‬
‫‪.iii‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪.ii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫آنالیز پایداری در رابطه با بارهای دینامیکی پی وجناحین‬
‫آنالیز افزایش نیروهای زیر فشاری)‪(up lift‬در حالت بارگذاری دینامیکی(زلزله) پی س ّد‬
‫نتیجه گیری ها ی طراحی براساس نتایج آنالیزها و مالحظات طراحی‬
‫طراحی و آنالیز سرریزها‪:‬‬
‫اجزای تشکیل دهنده ی سر ریز عبارتند از‪:‬ورودی و کنترل کننده‪،‬قسمت انتقالی با مجرای‬
‫انتقال‪،‬قسمت پایانه با سازه های پایاب‪،‬تجهیزات هیدرومکانیکی(انواع دریچه ها و سایر‬
‫تجهیزات)‬
‫طرح و انتخاب کلی ساختمان سر ریز با توجه به‪:‬‬
‫وضعیت محلی‬
‫موقعیت و خصوصیات توپوگرافی‬
‫شرایط زمین شناسی‬
‫موقعیت سر ریز نسبت به سد(سر ریز مجزا یا داخل سد)‬
‫امکان استفاده از سرریز اضطراری‬
‫امکان استفاده از تأسیسات انحراف آب حین ساختمان‬
‫‪ (b‬نوع سرریز‪:‬دریچه دار و بدون دریچه(آبشاری‪،‬نیلوفری‪،‬تند آبی جانبی‪،‬سیفونی و‪)...‬‬
‫‪ (c‬مجاری انتقال‪:‬تونلی‪،‬کانالی و ترکیبی‬
‫‪ (d‬سازه های پایانه‪:‬قسمت های انحراف دهنده)‪((deflectors‬جام های برشی‪ ،‬برشی‬
‫اسکی‪،‬شکافنده ها)‪ (splitters‬وهواده ها و قسمت های انژی شکن(حوضچه آرامش و‬
‫حوضچه ی غرق آبی))‪(plunge pool‬‬
‫‪ (e‬نوع سد‪:‬بتنی(وزنی‪،‬قوسی‪،‬پشت بند دار)‪،‬خاکی‪،‬سنگریزه ای و ترکیبی‪،‬بتن کوبیده‬
‫‪ (f‬مصائل اقتصادی و رعایت اقتصاد طرح‬
‫‪ (g‬امکانات موجود محلی‪:‬مصالح‪،‬مهارتها و تکنولوژی‬
‫‪ .iii‬طراحی هیدرولیکی سرریزها‪،‬با توجه به‪:‬‬
‫‪ (a‬انتخاب سیالب طراحی ورودی با در نظر گرفتن نوع س ّد‪،‬شرایط ایمنی پایین دست و تجزیه‬
‫و تحلیل خطر)‪(risk analysis‬‬
‫‪ (b‬نحوه ی تسکین و پخش سیالب در دریاچه)‪(plood routing‬و انتخاب سیل طراحی‪،‬با توجه‬
‫به مناسبترین ابعاد سرریز‬
‫‪ (c‬برآورد ارتفاع آزاد با توجه به نوع س ّد‬
‫‪ (d‬تعیین منحنی سنجه)‪(rating curve‬‬
‫‪ (e‬انتخاب پارامترها و ضرایب هیدرولیکی برای محاسبات مجاری انتقال و ساختمان سرریز‬
‫‪ (f‬نحوه ی هوادهی و مقبله با فشار منفی در صورت نیاز‬
‫‪ (g‬طراحی شکل ورودی و مجرای انتقال و تعیین ابعاد آن‬
‫‪ .iv‬آنالیز سازه ای‪:‬‬
‫‪ (a‬انتخاب معیارهای طراحی ‪،‬با توجه به مالحضات ایمنی و عمر س ّد در حاالت مختلف‬
‫بارگذاری(نشست های مجاز‪،‬ضرایب اطمینان‪،‬تغییر شکل ها‪،‬امکان بروز ترک ها)‬
‫‪ (b‬محاسبات هیدرواستاتیکی‬
‫‪ (c‬محاسبات شبه استاتیک برای منظور نمودن اثر ارتعاشات‬
‫‪ (d‬آنالیز اثر زلزله بر ایمنی و پایداری تأسیسات‬
‫‪ (e‬مقایسه ی نتایج مختلف آنالیز بر اساس معیار های طراحی انتخاب شده طرح‬
‫‪ .v‬تعیین برنامه برای انجام آزمایشهای هیدرولیکی روی مدل های سرریز برای گزینه ی‬
‫انتخاب شده‬
‫‪ .vi‬تجهیزات هیدرومکانیکی سر ریز(در صورت نیاز)‬
‫‪ (a‬انتخاب نوع و ابعاد دریچه ها و اجزای آن‬
‫‪ (b‬انتخاب سیستم باالبر(برقی‪،‬مکانیکی یا دستی)‬
‫‪ .vii‬سایر مالحضات نظیر‪:‬‬
‫‪ (a‬مالحظات معماری و سازه ای‬
‫‪ (b‬ارتباط جاده های دسترسی(پل و غیره)‬
‫‪ (4‬آنالیز و طراحی سازه های آبگیری و تخلیه کننده ها‪:‬‬
‫اجزای تشکیل دهنده ی ساختمان تخلیه کننده عبارتند از‪:‬‬
‫‪.i‬‬
‫‪ (a‬ورودی‪،‬آشغالگیر‪،‬تور ماهی‪،‬مجرای اصلی‪،‬برج هوادهی‪،‬سازه های متعادل کننده یا برج‬
‫تعادل(شافتها)‪،‬خروجی‪،‬انرژی شکن و حوضچه ی آرامش‪،‬دریچه ها و شیرهای‬
‫کنترل‪،‬وسایل ثبات و اندازه گیری‪،‬تجهیزات هیدرو مکانیک و هیدروالکتریک و ابنیه‬
‫دستیابی(چاه‪،‬پل ارتباطی)‬
‫‪.ii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪(h‬‬
‫‪(i‬‬
‫‪(j‬‬
‫طرح و انتخاب کلی ساختمان تخلیه کننده ها با توجه به‪:‬‬
‫نوع س ّد(بتنی‪،‬سنگریزه ای‪،‬خاکی)‬
‫شرایط زمین شناسی‬
‫اهداف بهره برداری از س ّد و مخزن(آبیاری‪،‬آب شهری و صنعتی‪،‬برق و کنترل سیالب)‬
‫امکان ادغام با مجرای سررسز یا امکان ادغام با تونل های انحراف آب در دوره ی ساختمان‬
‫مقایسه ی اقتصادی گزینه های مختلف و انتخاب گزینه ی بهینه‬
‫عملکرد هیدرولیکی(دریچه دار‪،‬بدون دریچه‪،‬تحت فشار‪،‬جریان آزاد)‬
‫نحوه ی ارتباط با بدنه ی اصلی(از داخل جسم س ّد‪،‬از زیر س ّد‪،‬از داخل تکیه گاه ها)‬
‫تراز آب دریاچه و موقعیت دریچه(عمقی‪،‬نیمه عمقی‪،‬سطحی در ترازهای مختلف)‬
‫نحوه ی تخلیه ی رسوبات‬
‫کنترل کرانه ها و محل خروجی‬
‫‪.iii‬‬
‫‪(a‬‬
‫‪(b‬‬
‫‪(c‬‬
‫‪(d‬‬
‫‪(e‬‬
‫‪(f‬‬
‫‪(g‬‬
‫‪.iv‬‬
‫‪.v‬‬
‫‪(a‬‬
‫طراحی هیدرولیکی با توجه به‪:‬‬
‫مرور بر داده های مربوط به مطالعات بهره برداری از مخزن(نظیر تراز عادی و تراز‬
‫حداکثر مخزن و غیره)‬
‫تعیین ظرفیت ‪،‬با توجه به نیازهای پایین دست‬
‫انتخاب پارامترها و ضرایب هیدرولیکی و تعیین ابعاد‬
‫تهیه ی منحنی سنجه تأسیسات تخلیه‬
‫محاسبات مربوط به هوادهی‪،‬در صورت لزوم‬
‫بررسی نحوه ی از بین بردن انرژی اضافی‬
‫بررسی تخلیه ی رسوبات‬
‫آنالیز هیدرودینامیکی در مجاری تحت فشارقابل تنظیم(نظیر ضربه قوچ و غیره)‬
‫انالیز سازه ای‬
‫انتخاب معیارهای طراحی(نشست مجاز‪،‬ضرایب اطمینان‪،‬نوع ساختمان‪،‬نحوه ی بهره‬
‫برداری)‬
‫‪ (b‬محاسبات(استاتیکی و دینامیکی) و کنترل ابعاد‬
‫‪ (c‬محاسبه ی تغییر شکل ها‬
‫‪ (d‬مقایسه ی نتایج آنالیز با معیارهای انتخاب شده طراحی‬
‫‪ .vi‬تجهیزات هیدرومکانیکی‬
‫‪ (a‬انتخاب ابعاد آشغالگیرها و فواصل آبگذری های ابعتد شبکه ی آشغالگیر‬
‫‪ (b‬انتخاب شیرها و دیچه ها و یا ترکیبی از آنها (نوع و ابعاد)شامل شیرها یا دریچه‬
‫های حفاظتی و شیرهای تنظیم جریان‬
‫‪ (c‬سیستم هوادهی (در صورت نیاز) به منظور مقابله با فشارهای منفی‬
‫‪ (d‬سیستم باز و بسته نمودن شیر و یا دریچه ها در شرایط فشار مساوی یا نامساوی‬

similar documents