Object - LIACS

Report
Ontwerpen
Sequence Diagrammen &
Toestandsdiagrammen
Interactie van objecten

Gegeven:

Use case Diagram & beschrijving


Klassendiagram


WAT gaat het systeem doen
WAT is de structuur van het systeem
Gevraagd

HOE worden de Use Cases door het systeem
uitgevoerd mbv de bedachte structuur
Interactie van objecten
• Oftewel:
Welke interactie hebben de objecten
met elkaar om een bepaalde Use Case
uit te voeren
Interactie van objecten
• Vooraf:
– Objecten kunnen alleen met elkaar interacteren
als hun klassen met elkaar verbonden zijn in het
Klassendiagram
– Interacteren gaat altijd met behulp van berichten
• Het ene object stuurt een bericht naar een ander
object. Dat object reageert hierop
• In de praktijk is dat meestal: het ene object roept een
methode aan van het andere object
– Dit verschilt per programmeertaal!
– We modelleren dit interne gedrag PER Use Case
Sequence Diagram
• Is een type interaction diagram binnen UML
• Geeft de interactie weer tussen objecten op basis
van
– Tijd
– Onderlinge volgorde
• Geeft aan op welk moment binnen een Use Case
objecten
– Bestaan
– Actief zijn
– Elkaar berichten sturen
Case 1: Shooter
Case 1: Shooter
Use Case: Vuur Wapen
ID: 1
Description: Gebruiker vuurt een wapen af. Er wordt ammo verbruikt
Primary Actor: Speler
Secondary Actor: nvt
Preconditions: geen
Main flow:
1. De speler geeft aan dat er gevuurd moet worden
2. De Held vuurt het geselecteerde wapen
3. Het wapen vuurt ammo [1]
4. De gebruikte ammo wordt verwijderd
Postconditie: er is ammo verbruikt
Alternative flow:
[1] Er is geen ammo voor dit wapen. Het wapen wordt niet gevuurd
Case 1: Shooter
Speler
Betrokken elementen: UML Syntax
Actor (zelfde als bij UC Diagram)
Hier begint elk Sequence Diagram
De volgorde maakt in
principe niet uit. Het ligt
voor de hand om de
volgorde van aanroepen
aan te houden
Object
Dit is object ‘selected’ van klasse ‘Wapen’
Object
Syntax: <object> : <klasse v. Object>
Dit is een ‘naamloos’ object van klasse ‘Held’
‘Leven’ van objecten: UML Syntax
Tijd
Activatie(balk): er wordt op dit
moment een methode van dit
object uitgevoerd (officieel:
gereageerd op bericht)
LifeLine: het object bestaat in het
systeem
Berichten tussen objecten: UML
Syntax
Message: actor
stuurt een
bericht naar de
‘naamloze’ held.
Deze wordt nu
‘actief’
Return
message:
activatie is
afgerond (kan
return waarde
bevatten
Nummer:
nummering van
het bericht;
Re-entrant message:
een methode wordt
actief van een object
dat al actief is
Sequence diagram doorlopen
Stappen:
1. Begin linksboven bij actor
2. Volg de activatie naar beneden
3. Volg het eerste bericht dat je
tegenkomt
4. Herhaal vanaf stap 2
5. Stop als je bij actor geen
berichten meet tegenkomt
Er zijn dus meerdere
methoden & objecten
tegelijk actief
Actieve Methoden
Actieve Objecten
vuur
Held
vuur
selected
gebruikAmmo
Held
Case 1: Shooter
Use Case: Druk op Knop
ID: 2
Description: Gebruiker drukt op knop. Bij een goede knop opent een deur, bij een val
verschijnt een vijand die de speler aanvalt
Primary Actor: Speler
Secondary Actor: nvt
Preconditions: speler staat naast een bepaalde knop
Main flow:
1. De speler geeft aan dat er op knop gedrukt moet worden
2. De Held drukt op de knop
3. De knop opent de bijbehorende deur [1]
4. Na 10 seconden sluit de deur weer
Postconditie: nvt
Alternative flow:
[1] De knop was een val
1. De knop activeert een transporter
2. De transporter laat een vijand verschijnen
3. De vijand valt de mens aan
Case 1: Shooter
Asynchroon, parameter: UML Syntax
Parameter: Meegeven
als het van belang is
voor de werking
binnen dit diagram
Synchrone message:
De zender van het
bericht moet wachten
tot het bericht
afgehandeld is. Speler
kan pas weer een
opdracht geven als de
Held gereageerd heeft
op dit commando
Asynchrone message: De zender van het
bericht hoeft niet te wachten tot het
bericht afgehandeld is. De held kan
nieuwe acties doen terwijl het ‘knop
activeren’ wordt uitgevoerd.
Create, delete & self-message: UML
syntax
create message: Het
object wordt hier pas
aangemaakt.
vak
destroy:
een objectHet
wordt
met deLifeline
objectnaam
vernietigd.
eindigt met een
enkruis.
klassenaam
staatdestroy
schuin
Syntax van
pas hier,
niet
message
zelf verschilt.
Niet alle
bovenaan. De lifeline
programmeertalen
handelen dit
selfmessage:
message:isEen
recursive
geen
begint
makkelijk
af!hier
object
stuurt een
recursieve
aanroep!!
Is een
berichtwaarbinnen
aan zichzelfje
self message
weer berichten wil sturen naar
andere objecten
Combined Fragment, Hiërarchisch
nummeren, duration message: UML
Syntax
Alt fragment:
Combined Fragment:
Hiërarchisch nummeren:
Duration Message:
er zijn 3 het duurt een
if-else
Voorwaarde
if tijdje
objecten 1:
actief.
We voor
zittendeze
nu inmessage wordt Een bepaalde groep
constructie
bericht 1 van object
doorgegeven.
1, bericht
Hoe
1 van
schuiner, hoeberichten hoort bij
elkaar ({ } in code)
Voorwaarde
2:
else 3
object 2 & bericht
langer
3 van
het object
duurt.
Combined Fragments
• opt: option, een ‘if’ zonder ‘else’
• alt: alternatives, een if-else of switch
• loop min, max [condition]: loop, minimaal
‘min’ keer herhalen en dan zolang ‘condition’
waar is ‘max’-’min’ keer herhalen
• break: break, uitvoeren als we voortijdig uit de
loop stappen
Lost / found: UML Syntax
Found message: er komt
(magischerwijs) een
bericht van onbekende
bron binnen
Lost message: dit object
stuurt een bericht naar
een onbekend object
Zou bij goed ontwerp
eigenlijk niet moeten
gebeuren
Gates / Ref: UML syntax
gates
ref: je kan een deel van
je interactie uitbesteden
aan een ander sequence
diagram. Je gebruikt dan
gates om de input en
output te regelen
Dit sequence diagram
verricht werk dat
uitbesteed is. Deze start
dus niet met een actor,
maar met een gate
Continuations: UML Syntax
Continuation: Indien dit
de duidelijkheid ten
goede komt kan je een
detail van een Sequence
diagram in een ander
diagram weergeven.
Vaak gebruikt bij
Combined Fragments
Let op! Er kunnen geen
messages tijdens de
continuation
De Lifelinesgegeven
moeten
worden.
Alleen ervoor
exact hetzelfde
zijn
en erna
Diagrammen
• We weten nu:
– De structuur van een systeem
• Klassendiagram
• Welke klassen hebben met welke klassen te maken en
hoe
– Het onderlinge gedrag binnen het systeem
• Sequence diagram
• Op wat voor manier communiceren objecten met
elkaar om Use Cases uit te voeren
• Maar…
Hoe modelleren we dit:
Mario stijgt af
&
Yoshi gaat rennen
Mario
verliest
cape
Mario
wordt
klein
Mario gaat
dood
Hoe modelleren we dit:
Opslaan
mushroom
Opslaan
mushroom
Zelfde!
Opslaan
mushroom
Mario
wordt
groot
Toestanden
• Het gaat hier om intern gedrag
• Mario gedraagt zich in de ene toestand anders
dan in de andere toestand
– Toestanden zijn hier: klein, groot, cape, opYoshi
– Gedragen = reageren op andere objecten
– Reageren op ander object = een method call van
Mario
– Niet alle reacties (ook al zijn ze per toestand anders)
leiden tot verandering van toestand.
• Om dit te modelleren maak je een
toestandsdiagram (state machine diagram)
Toestandsdiagram: UML Syntax
• Een toestandsdiagram geeft per klasse het
volgende aan:
– Toestanden: Een object van deze klasse is in bepaalde
toestand en reageert anders op gebeurtenissen
(meestal method calls) dan in andere toestanden.
– Transities: Een object van deze klasse verandert van
de ene naar de andere toestand. De reden hiervoor is
meestal een gebeurtenis (method call). Dit heet een
event.
Groot
Geraakt()
Klein
–x
Toestand
Transitie
Event
Toestandsdiagram: ‘regels’
• Er wordt alleen een toestandsdiagram gemaakt van
een klasse als er relevante toestanden zijn
• Er wordt alleen een toestand gemodelleerd als het
object daadwerkelijk anders reageert in die toestand
• Events zijn in principe methoden van de klasse waar
het toestandsdiagram bij hoort
– Zie RDD; De attributen van een klasse (dus ook de
toestand) worden alleen aangepast door de klasse zelf.
• Een enumeratie is vaak handig om de toestand bij te
houden
Case: Mario
Klassendiagram
Deze Transitie is
gratis; je volgt hem
automatisch (geen
event)
Case Mario:
Eerste Toestandsdiagram
Start Toestand: In
deze toestand begint
het object (bij ‘new’)
Eind Toestand: In
deze toestand eindigt
het leven van het
object
Hoe modelleer je het pakken
van een mushroom als je al
groot bent?
Als je geraakt wordt als Yoshi,
stijg je af en gaat terug naar de
oude toestand. Hoe modelleer
je dat en hoe modelleer je dat
Yoshi dan rond gaat rennen?
Bij deze transitie moet de oude
mushroom worden ‘opgeslagen’
Hoe modelleren we dat?
Toestandsdiagram: Guard & Action
• Je kan bij een transitie een voorwaarde aangeven
(Guard)
– De transitie wordt dan doorlopen als het event plaatsvindt
EN aan de voorwaarde voldaan is.
– Syntax: [voorwaarde]
• Je kan bij een transitie aangeven wat het effect is van
het doorlopen van de transitie (Action)
– Dit is een event (method call) dat gegenereerd wordt
doordat dit object van toestand verandert
– Syntax: / action
• Je kan ook een transitie hebben naar dezelfde toestand
Case Mario
Uitgebreider toestandsdiagram
Een transitie naar zichzelf;
hoe guard:
reageert
object op
Een
wehet
doorlopen
Nog
een
action:
er
dit
action
doen
deze
transitie
wegebeurt
ook
Hierevent?
zie
je Een
alleals
drie
samen
ietsindeze
‘extra’s’
alstoestand
we de
en
dezelfde
aan
voorwaarde
transitie gebruiken
blijven…
voldoen
Toestandsdiagram: pseudo-toestand
• Het diagram op de vorige slide is ‘nogal’
chaotisch geworden…
• Het leven kan makkelijker gemaakt worden
door het toevoegen van pseudo-toestanden
– Dit zijn een soort tijdelijke toestanden waaruit we
meteen weer vertrekken; een soort knooppunten
– Syntax: zelfde als start-toestand.
Case Mario
Versimpeld toestandsdiagram
Pseudo
Toestanden:
Meerdere
‘ingangen’, 1
uitgang
Case Mario
Versimpeld toestandsdiagram
Meerdere uitgangen mag
alleen met guards
(welke kies je anders?)
Case Mario: Ster
Hoe modelleren we dat er
na 30 seconden
‘automatisch’ iets
gebeurt?
30 seconden
onkwetsbaar
Case Mario
toestandsdiagrammetje
NB: het diagram is hier
even versimpeld.
Er is geen event benodigd
om een transitie te
nemen. Er kan ook alleen
een guard staan. De
transitie wordt nu
doorlopen zodra aan de
voorwaarde voldaan is.
Er moet wel altijd een
event en / of guard staan.

similar documents