PowerPoint-presentatie

Report
Ouderbetrokkenheid op Het Kompas
Ouderbetrokkenheid 3.0

Het Kompas en de ouders van onze kinderen delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met
een voor beide partijen helder doel:
De ontwikkeling van het kind; de leerling
Waarom ouderbetrokkenheid 3.0?

Onderzoeken wijzen uit dat kinderen hogere prestaties leveren als ouders en
leraren samen steeds het beste voor hen zoeken.

Zitten beter in hun vel

Heeft positief effect op schoolklimaat
Uitgangspunt is dat alle ouders betrokken zijn bij hun kind
Cruciaal

Inzicht in waar onderwijs om draait

Hoe laat je de leerlingen op de beste manier ontwikkelen?

Welke verschillende verantwoordelijkheden hebben de school, de ouders en
de leerling?

Waar zit de overlap?

Waar versterken ouders en school elkaar als het gaat om het zoeken naar de
meest kansrijke wegen voor kinderen om te leren?
Ouderbetrokkenheid 3.0

Gaat er vanuit dat de samenwerking tussen school en ouders consequent
wordt vormgegeven met als gevolg dat school en ouders gelijkwaardig zijn en
dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de schoolontwikkeling van het
kind.

School en ouders erkennen elkaars professionele en emotionele deskundigheid

Ouderbetrokkenheid 3.0 is een ideale samenwerking tussen school en ouders
Hoe gaan we het vormgeven?

Een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar: met ouders, leerling en
leerkracht

Een individueel gespreksarrangement: de ouders en de school spreken met
elkaar op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling de frequentie en
vorm van het contact af.

Een nieuwjaarsreceptie in augustus : in iedere groep leren ouders en kinderen
elkaar direct in augustus (opnieuw) kennen waardoor er al aan het begin van
het jaar een betrokkenheid op elkaar ontstaat.
Ouderbetrokkenheid 3.0 moet leiden
tot:

Commitment van alle ouders en dus optimale betrokkenheid bij de
schoolontwikkeling van het kind

Tijdsinvestering aan het begin van het jaar zorgt voor een goede afstemming
op de behoeften van het kind, wat energie en tijd oplevert voor de rest van
het jaar. Er wordt efficient samengewerkt.

Anders kijken naar en denken over het samenwerken tussen school en ouders
in het belang van de leerling

Veel creativiteit, variatie en persoonlijke inkleuring van de samenwerking
tussen school en ouders
vervolg

Er ontstaat een schoolgemeenschap waarin alle ouders zich betrokken voelen
en ook weten hoe ze betrokkenheid vorm moeten geven

Veel minder ‘reparatiegesprekken’ nodig
Op weg naar…….

De eerste stappen in ouderbetrokkenheid 3.0 zijn gezet

Voor beide partijen is het een ‘zoektocht’

Reacties en verbetersuggesties van harte welkom
Ouderbetrokkenheid gaat niet over ouders, maar over LEERLINGEN. Leerkrachten
en ouders hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling
van de volgende generatie.
.

similar documents