Continurooster OBS Ekke de Haan

Report
INFORMATIEAVOND
Dinsdag 25 maart 19.30 uur
Locatie: OBS Ekke de Haan
Onderwerp: Continurooster
WELKOM!
Continurooster OBS Ekke de
Haan
Doelstelling
De voorbereiding, besluitvorming en
invoering van het continurooster
verlopen volgens een transparante
procedure.
Wat is een continurooster?
Bij een continurooster blijven alle leerlingen de
hele dag op school. Er is één leerkracht de hele
dag bij de kinderen. De leerkracht eet ook met
de kinderen op school.
Uitgangspunten
• Beter leerklimaat
• Schooltijden sluiten beter aan bij de huidige
maatschappelijke ontwikkelingen
Leerklimaat 1
Door de invoering van andere
schooltijden ontstaat een
evenwichtiger spreiding van de lestijd
over de dag en over de week. Hierdoor
kunnen lessen beter worden ingevuld
en ontstaat meer samenhang en
structuur in de lesactiviteiten.
Leerklimaat 2
De kinderen blijven de hele dag in hun eigen
groep met de eigen leerkracht. De schooldag
wordt niet onderbroken door een middagpauze
die met anderen en/of buiten de school wordt
doorgebracht en waarna het soms moeilijk is om
weer gefocust te raken op het schoolwerk.
Schoolklimaat 1
Het ‘agrarisch-schooltijdenmodel’ met
een lange middagpauze en een vrije
woensdagmiddag wordt door velen
niet meer gezien als passend in de
huidige tijd.
Schoolklimaat 2
Steeds meer kinderen maken gebruik van
voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse
opvang die op verschillende manieren wordt
aangeboden. Door de invoering van andere
schooltijden ontstaat de mogelijkheid om dit te
integreren tot een samenhangend
dagarrangement
Trends en cijfers
(Bron: Radboud universiteit Nijmegen
2010)
Nieuwe schooltijden worden warm onthaald in
het Nederlandse basisonderwijs. Veel scholen
(15%) zijn al overgegaan op nieuwe tijden óf zijn
van plan dat de komende jaren te gaan doen
(11%) . Ruim de helft van de scholen (55%) ziet
mogelijkheden op de langere termijn. Slechts
een minderheid van de scholen (19%) ziet niets
in andere schooltijden.
Trends en cijfers
(Bron: Radboud universiteit Nijmegen
2010)
Aandacht verschuift van continurooster naar 5
gelijke dagen De scholen die tot nu toe zijn
overgestapt, hebben vooral voor het continurooster
(56%) en het Hoorns model (30%) gekozen. Een
minderheid (11%) ging tot nu toe over op het vijfgelijke-dagenmodel. In de toekomst kantelt dat
beeld. Van de scholen die de komende jaren
overgaan, kiest bijna de helft (47%) voor het vijfgelijke-dagenmodel.
Trends en cijfers
(Bron: Radboud universiteit Nijmegen
2010)
Steeds meer scholen stappen over. Nieuwe
tijden zijn de afgelopen jaren op steeds grotere
schaal ingevoerd. Vooral in 2010 heeft de
implementatie een hoge vlucht genomen. In dat
jaar hebben ten opzichte van het jaar daarvoor,
twee keer zoveel scholen de overstap gemaakt.
Huidige situatie
• Totaal ongeveer 6500 basisscholen in
Nederland
• In 2011 ongeveer 1000 scholen met een vorm
van continurooster
• In 2012 waren dat er ongeveer 1500
• De verwachting is dat in het komende
schooljaar (2014-2015) meer dan de helft van
de scholen met een vorm van continurooster
werkt.
Motieven
1. Kindgerichte motieven voeren de boventoon
Een betere dagindelingen voor leerlingen is voor
scholen het belangrijkste motief om over te
gaan op andere tijden.
2. Een goede tweede is de overtuiging dat de
lestijd effectiever kan worden aangewend.
Draagvlak
Draagvlak onder ouders en personeel is
essentieel. De belangrijkste randvoorwaarde
voor een succesvolle invoering is een positieve
houding van ouders ten aanzien van de nieuwe
schooltijden. Ook het draagvlak onder het
personeel wordt van groot belang geacht.
Daarnaast zijn een hechte samenwerking met
partners, een gedegen organisatie en voldoende
tijd voor invoering van belang.
Knelpunten?
Relatief veel scholen geven aan dat ze bij de
overgang helemaal geen knelpunten hebben
ervaren. Scholen die daar wel mee te maken
hebben, geven aan dat de invoering van andere
schooltijden kan stuiten op weerstand bij het
eigen personeel. CAO-bepalingen met
betrekking tot werktijden van personeel worden
in dit verband specifiek genoemd.
Effecten
De invoering van andere schooltijden heeft
volgens de scholen vooral meer rust en
regelmaat in de schooldag opgeleverd. Dat biedt
volgens hen ook mogelijkheden om de lestijd
effectiever te besteden. De nieuwe schooltijden
leveren volgens een deel van de scholen ook
winst op voor leerkrachten én voor de
organisatie en invulling van de buitenschoolse
opvang.
Modellen
Modellen
1. Bioritme model; beste leertijd 10-12 & 15-17
2. Het 5 gelijke dagen model; vb. 8.30 – 14.00
3. ‘oneindig’ veel ander vormen van
continuroosters
Vijf-gelijke-dagenmodel
• Begin- en eindtijden van 8.30 tot 14.00 uur (of
variatie hierop)
• Korte middagpauze
• Geen vrije middagen
• Vijf identieke schooldagen, groep 1 vrijdags vrij
• Elke dag langere tijd na schooltijd
• Reguliere vakanties
• Geen aparte tussenschoolse opvang
Bioritme model
• Begin- en eindtijden leren volgt bioritme : 10.00-12.00
leren & presteren, 14.30-16.30 repeteren & verwerken
• Lange middagpauze van 12.00 tot 14.30 met opvang,
inclusief lunch en ontspanning
• Vrije middagen woensdagmiddag (en onderbouw vaak
ook op vrijdagmiddag)
• Vakanties reguliere vakanties
• Langere opvangaanbod tussen de middag
• Team leerkrachten gebruiken middagpauze voor
voorbereiding, vergadering, bijscholing
7 tot 7-model en integraal
kindcentrum
• Openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur
• Aaneengesloten programma zonder vaste
pauzes
• Geen vaste vrije middagen, wel mogelijkheid
voor 4-daagse schoolweek
• Het gehele jaar open.
• Onderwijs en opvang worden afgewisseld in
een integraal programma.
Meer opties
Naast de hierboven genoemde modellen voor
nieuwe schooltijden hanteren scholen ook
andere, minder vergaande alternatieven voor de
traditionele schooltijden, namelijk het
continurooster en het Hoorns model. Deze
modellen zijn niet zoals de voorgaande
modellen ontstaan vanuit samenwerking met de
kinderopvang, maar komen vooral voort uit
organisatorische en bedrijfsmatige
overwegingen van de school.
Continurooster
• Begin- en eindtijden eindtijd vaak iets eerder,
veelal 14.45 uur
• Vier dagen met een korte middagpauze
• Vrije woensdagmiddag (en de onderbouw vaak
ook op vrijdagmiddag) vrij
• Reguliere vakanties
• Buitenschoolse opvang, geen aparte
tussenschoolse opvang, lunch vaak met
leerkrachten in de klas
Het Hoorns model
• Traditionele schooltijden
• Alle kinderen woensdagmiddag én
vrijdagmiddag vrij
• Reguliere vakanties
• Op woensdag- en vrijdagmiddag langere
naschoolse opvang
• Geleidelijke overgang naar 940 lesuren per
leerjaar.
Ontwikkelingen
In de toekomst verschuift de aandacht naar het
vijf-gelijke-dagenmodel. Bijna de helft van de
scholen, die de komende jaren over wil gaan op
andere schooltijden heeft een voorkeur voor dit
model. Maar ook het continurooster blijft
populair. De voorkeur voor het Hoorns model
lijkt fors af te nemen. Het 7 tot 7 model en het
bioritme model spelen vooralsnog een
marginale rol.
Visie van de Basis
Basisbreed kiezen voor hetzelfde model:
Het 5-gelijke dagen-model
( Het christelijk onderwijs in Heerenveen heeft
het 5-gelijke dagen-model vorig schooljaar in 1
keer ingevoerd bij alle scholen)
Huidige situatie bij de Basis
In totaal 23 scholen
4 scholen werken met een continurooster
Volgend schooljaar zijn 7 scholen van plan om over
te gaan op een continurooster.
In de jaren daarna zijn de meeste andere scholen
van plan om over te stappen.
Onze visie
Veiligheid - Opbrengst gericht werken - Omgaan
met verschillen – Openheid - Van elkaar leren –
Ontwikkeling - Doorgaande lijn – Verbinding Zelfverantwoordelijkheid
Onze keuze
Het 5 gelijke dagen model
- Duidelijkheid – veiligheid – vaste structuur –
verbinding – doorgaande lijn – opbrengsten-
Voordelen school
•
•
•
•
•
•
•
•
Belangrijkste uitgangspunt – het kind
Rust, regelmaat, ruimte
Evenwichtige spreiding van de lessen
Tussen de middag geen race tegen de klok
Minder opstartproblemen in de middag
Veiliger (maar 2 keer door het verkeer)
Gemeenschapsgevoel door samen te eten
Na schooltijd meer aangesloten tijd voor een
zinvolle tijdsbesteding, dagarrangementen!!
• Meer ruimte bij de naschoolse opvang
Voordelen ouders
• Regelmaat in schooltijden
• Werkgevers op woensdag en/of vrijdagmiddag ook
parttimers beschikbaar
• Kinderopvang = regelmaat
• Geen piekdagen
• Sportverenigingen en andere instanties bieden we
nieuwe kansen (activiteiten vroeg in de middag)
• Ruimte voor het samenwerkend leren in het TEAM
Nadelen
• Gewenningsfase team en leerlingen
• In de eerste 4 jaar meer uren draaien dan nu
• Ouders moeten wennen en
werktijden/oppastijden aanpassen
Een voorbeeld rooster
•
•
•
•
•
•
•
Lesdag 8.30 uur – 14.00 uur als volgt verdeeld:
Les van 8.30 u – 10.00 u / 10.15 u
Eerste pauze van 10.00- uur – 10.15 uur
Tweede pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur
Lunchpauze van 12.00 u – 12.15 u
Pauze van 12.15 u – 12. 30 u
Les van 12.30 u – 14.00 uur
Lestijden in schema
Groep
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
VRIJ
2
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
3
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
4
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
5
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
6
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
7
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
8.30 - 14.00
Procedure
• Informeren team, consensus bereiken
• Informeren MR, consensus bereiken
• Samenstellen werkgroep
(2 leerkrachten, MR-lid, OR-lid, ouder, directeur)
Taken werkgroep
•
•
•
•
Informeren ouders via informatieavond
De ouders raadplegen (enquête)
Presenteren resultaten onderzoek
Adviseren school
Besluit tot invoering
Het uiteindelijke besluit om tot invoering van
het 5-gelijke-dagen-model over te gaan wordt
genomen door de school en de MR.
De oudergeleding van de MR heeft
instemmingsrecht.
Tijdpad
-
Februari 2014 informeren team en MR
Maart 2014 besluit nemen MR/Team
Maart 2014 samenstellen werkgroep
Maart 2014 informatieavond ouders
April 2014 onderzoek ouders
Mei 2014 presenteren resultaten onderzoek
Mei 2014 advies werkgroep aan de school
Mei 2014 besluiten tot wel/niet invoeren 5gelijke-dagen-model door de MR en school
Vragen
?????

similar documents