4. ระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์

Report
เมนูระบบการจัดการขอบกพร
องของสหกรณ
้
่
์
เว็บไซต ์ http://profile.cpd.go.th/defects หรือ
อินทราเน็ ตกรม
หน้าจอ Log in เข้าสู่ระบบ
ผู้ใช้ส่วนภูมภ
ิ าค (กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ
ผู้ใช้ส่วนกลาง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ)์
สามารถดูขอมู
้ ลไดทั
้ ง้ ประเทศ
สามารถดูขอมู
้ ลไดเฉพาะหน
้
่ วยงานตัวเอง
ผู้ใช้ส่วนกลาง สามารถดู
ข้อมูลไดเท
้ านั
่ ้น
ผู้ใช้ส่วนภูมภ
ิ าค สามารถบันทึก
ข้อมูลเพิม
่ เติมได้
สามารถเพิม
่ ขอมู
้ ลไดดั
้ งนี้
 1.บันทึกขอมู
องของสหกรณ
ตามแบบ
1
้ ลขอบกพร
้
่
์
ถึง แบบ 6
 2.บันทึกการสั่ งการของนายทะเบียนสหกรณ/รองนาย
์
ทะเบียนสหกรณ/สหกรณ
จั
์
์ งหวัดให้คาแนะนา
 3.บันทึกผลการแกไขของสหกรณ
้
์
 4. บันทึกรายละเอียดการรับชาระคาความเสี
ยหาย
่
1.บันทึกขอมู
องของสหกรณ
้ ลขอบกพร
้
่
์
ตามแบบ 1 ถึง แบบ 6
2.บันทึกการสั่ งการของนายทะเบียนสหกรณ/รองนายทะเบี
ยน
์
สหกรณ/สหกรณ
จั
์
์ งหวัดให้คาแนะนา
3.บันทึกผลการแกไขของสหกรณ
้
์
4. บันทึกรายละเอียดการรับชาระคาความเสี
ยหาย
่
สามารถสรุปรายงานไดดั
้ งนี้
 1.ทะเบียนคุมการทุจริตและขอบกพร
องของ
้
่
สหกรณ ์
 2.รายละเอียดการรับชาระคาความเสี
ยหาย
่
ยหาย
 3.ภาพรวมการรับชาระคาความเสี
่
1.ทะเบียนคุมการทุจริตและขอบกพร
องของ
้
่
สหกรณ ์
2.รายละเอียดการรับชาระคาความเสี
ยหาย
่
3.ภาพรวมการรับชาระคาความเสี
ยหาย
่

similar documents