Document

Report
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชัน้ ปี ที่ 3 หลักสูตรร 2 ปี




Update ภาษีเงินได้ นิตรบิ ุคคล ปี 2554 : 3 ชั่วโมง
ผลกระทบทางภาษีของมาตรรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่ มี
ส่ วนได้ เสียสาธารณะ (NPAE)
วิทยากร : อาจารย์ สุรพล วัฒนโยธิน
นักวิชาการกรมสรรพากร ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานสรรพากรพืน้ ที่
เชียงใหม่
ขออนุมัตรหิ ลักสูตรร เก็บชั่วโมงอบรบ CPD, CPA, TA

คะแนนเตร็ม 20 คะแนน
◦คะแนนภาพรวม 15 คะแนน
 การเตรรี ยมความพร้ อม
 บรรยากาศในการจัดงาน
 การปฏิบัตรตริ ัวของนักศึกษาในวันงาน
 จานวนผู้เข้ าร่ วม และ การควบคุมงบประมาณ
 การแสดงความเห็นของผู้เข้ าร่ วมอบรม
◦คะแนนฝ่ าย 5 คะแนน
 ผลงานของแตร่ ละฝ่ าย
 ความทุ่มเทและความเอาใจใส่ ในการปฏิบัตรงิ าน
กาหนด
หัวข้ อสัมมนา
(พ.ย.)
แบ่ งฝ่ ายที่รับผิดชอบ
ระบุหน้ าที่ และ
แผนการปฏิบัตรงิ าน
(พ.ย.)
กาหนดงบประมาณ
รายได้ -ค่ าใช้ จ่าย
(พ.ย.)
รับสมัคร และรับ
ชาระเงิน (ธ.ค.)
เริ่มตริดตร่ อสถานที่อบรบ
และประชาสัมพันธ์
(ธ.ค.)
จัดทาโครงการเสนอให้
คณะฯ อนุมัตริ
(พ.ย.)
จัดเตรรี ยมเอกสาร
ประกอบการสัมมนา
และเกรี ยตริบัตรร (ม.ค.)
จัดเตรรียมเอกสาร
สาหรับลงทะเบียน
(ก.พ.)
ซ้ อมใหญ่ การ
ดาเนินงาน (ก.พ.)
ประธานและ
เลขานุการ
•รับผิดชอบจัดทาโครงการโดยภาพรวม
•อ.พัชรินทร์ สารมาท และ อาจารย์ ดลยา ไชยวงศ์
ฝ่ าย
ประชาสัมพันธ์
• ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ทุกรู ปแบบ
• อ.อัชญา ไพคานาม และอาจารย์ พชั รินทร์ สารมาท
ฝ่ ายสถานที่
• ตริดตร่ อโรงแรมและเตรรียมความพร้ อมของสถานที่
และอาหาร
• ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง และ อ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์
สกุล
ฝ่ ายวิชาการและ
เอกสาร
•ตริดตร่ อขอข้ อมูลจากวิทยากรและจัดทาเอกสารการอบรม
•อาจารย์ ดลยา ไชยวงศ์ และอาจารย์ อรทัย ดุษฎีดาเกิง
ฝ่ ายลงทะเบียน
• จัดเตรรี ยมเอกสารรั บลงทะบียน และรั บลงทะเบียนหน้ างาน
• อ.พัชริ นทร์ สารมาท และ อาจารย์ อรทัย ดุษฎีดาเกิง
ฝ่ ายเกียรตริบัตรร
• จัดทาเกียรตริบัตรรและหนังสือรั บรองชั่วโมงอบรบ CPD
• อ.พัชริ นทร์ สารมาท และ อ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ฝ่ ายพิธีการ
•ออกจดหมายเชิญวิทยากร คณบดี จัดทากาหนดการ และ
จัดเตรรี ยมพิธีกร
•อาจารย์ ดลยา ไชยวงศ์ และอาจารย์ อัชญา ไพคานาม
ฝ่ ายประเมินผล
• ทาเอกสารการประเมินผล และสรุ ปผลการประเมินของ
ผู้เข้ าร่ วมอบรบ
• อ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล และ อ.ดร.อรุ ณี ยศบุตรร
ฝ่ ายถ่ ายภาพ
และบันทึกวีดโี อ
• บันทึกภาพผู้เข้ าร่ วมงาน และบันทึดวีดีโอในวันงาน
• ผศ.ชลลดา ชโลมกลาง และ อ.ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
ฝ่ ายบัญชี
การเงิน
•จัดทางบประมาณ และสรุ ปรายรับ-รายจ่ าย และ
รวบรวมเอกสารหลักฐานการรับเงินและการจ่ ายเงิน
•อาจารย์ ดลยา ไชยวงศ์ และอาจารย์ พชั ริ นทร์ สารมาท
- รวมทัง้ หมด 10 ฝ่ าย
- ส่งรายชื่อสมาชิกแต่ละฝ่ าย พร้อม
หน้ าที่ความรับผิดชอบ ในสัปดาห์หน้ าให้




นักศึกษาเป็ นเจ้ าภาพ ตร้ องแตร่ งกายสุภาพ และตรรงตร่ อเวลา
ขอให้ นักศึกษาทุกคนให้ ความสนใจกับการฟั งสัมมนา เมื่อถึงเวลา
บรรยาย นักศึกษาทุกคนตร้ องเข้ าร่ วมรั บฟั ง มีเพียงบางคนเท่ านัน้ ที่จะมี
ภารกิจอื่น เช่ น ช่ างภาพ หรื อพนักงานตร้ อนรั บ ที่อาจร่ วมรั บฟั งใน
ภายหลัง
ให้ นักศึกษาสารวมกริยาและรั บฟั งบรรยายด้ วยความสงบและมีความ
เรี ยบร้ อย ให้ เกียรตริวทิ ยากร ห้ ามคุยกันส่ งเสียงดัง ห้ ามหลับ และ
ทางานอื่นในระหว่ างฟั งการบรรยาย
หัวข้ อที่บรรยายเป็ นประโยชน์ ตร่อนักศึกษาและผู้เข้ าร่ วมสัมมนา นักศึกษา
ตร้ องมั่นใจว่ านอกจากประโยชน์ ท่ ีได้ รับจากการจัดสัมมนาด้ วยตรัวเองแล้ ว
นักศึกษาตร้ องได้ ความรู้ จากวิทยากรด้ วย

การสรุ ปผลการจัดโครงการสัมมนาในภาพรวม ให้ สรุ ปผลดังนี ้
◦ ผลการจัดสัมมนาในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
 กาหนดการที่จัดสัมมนาในวันจริง
 จานวนผู้เข้ าร่ วม
 ผลการประเมินโครงการจากผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
 งบแสดงกาไรขาดทุนจากการจัดโครงการเปรี ยบเทียบกับงบประมาณ
 ภาพบรรยากาศภายในงาน
◦ ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดงานในภาพรวม และข้ อเสนอแนะ
◦ ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากการจัดโครงการตร่ อตรัวนักศึกษาและผู้ท่ ีเกี่ยวข้ อง
ทุกฝ่ าย

การสรุ ปผลการจัดโครงการสัมมนาแตร่ ละฝ่ าย ให้ สรุ ปผลดังนี ้
◦ ชื่อฝ่ าย และรายชื่อสมาชิก รหัสนักศึกษา
◦ ภารกิจที่แตร่ ละฝ่ ายได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบ
◦ ผลการจัดสัมมนาของฝ่ ายแตร่ ละฝ่ าย
 ภารกิจ และตรารางปฏิบัตรงิ านจริง
 สรุ ปผลการปฏิบัตรงิ าน พร้ อมเอกสารประกอบ หรื อภาพประกอบการ
ปฏิบัตรงิ าน (ถ้ ามี)
 สรุ ปปั ญหาและอุปสรรคในฝ่ าย และข้ อเสนอแนะในการจัดงานครั ง้
ตร่ อไป
 ประโยชน์ ท่ ีได้ รับจากการปฏิบัตรงิ าน
1.
2.
3.
การนาเสนอผลงาน เวลาในการนาเสนอแล้ วแตร่ ภารกิจของ
แตร่ ละฝ่ าย แตร่ โดยภาพรวมทุกฝ่ ายน่ าจะใช้ เวลาประมาณ 1
ชม.
รายงานผลในภาพรวมและรายงานผลของแตร่ ละฝ่ าย ส่ งเป็ น
เอกสารฉบับเตร็ม โดยไม่ ตร้องเข้ าเล่ ม ให้ ทุกฝ่ ายเย็บมุมและ
เจาะรูด้านข้ าง ใส่ รวมไว้ ในแฟ้ม 1 แฟ้ม
ข้ อมูลการนาเสนอและข้ อมูลการทารูปเล่ มของทุกฝ่ าย ส่ งให้
ประธานโครงการ Save ใส่ CD
1.
2.
3.
4.
5.
ใบสมัครผู้เข้ าร่ วม
สาเนาหนังสือรับรองชั่วโมง CPD
ใบลงลายมือชื่อผู้ทาบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมอบรม (เช้ า และ บ่ าย)
เอกสารแจกผู้เข้ าร่ วมอบรม
ภาพประกอบการจัดอบรมสัมมนา
1.
2.
3.
รายงานผลโครงการ ( ตร.ย.file อยู่ท่ ี อ.พัชรินทร์ )
รายงานยอดรวมการรับเงินรายได้ ตรามใบเสร็จรับเงิน พร้ อม
เงินที่จะส่ งมหาวิทยาลัย
รายงานการใช้ จ่ายเงิน พร้ อมใบเสร็จที่จะใช้ เคลียร์ เงินยืม
ราชการ

similar documents