PALANGOS LOP*ELIS - DAR*ELIS ,,GINTAR*LIS* VIDAUS

Report
PALANGOS LOPŠELIO – DARŽELIO
„GINTARĖLIS”
VIDAUS AUDITAS
1. ETOSAS
1.1. MOKYKLOS VERTYBĖS
1.2. MOKYKLOS ĮVAIZDIS
1.3. MOKYKLOS VIDAUS IR IŠORĖS RYŠIAI
201-2013 m. m.
Palanga
AUDITO VYKDYMAS
Srities pasirinkimas.
Darbo grupės sudarymas.
Terminų numatymas
Darbų planavimas
Tikslų ir uždavinių numatymas
Vertinimo metodai ir šaltiniai.
Anketinė apklausa.
Rezultatų suvedimas
Išvadų paskelbimas
SRITIES PASIRINKIMAS
2012 – 2013 m. m. Palangos lopšelio-darželio
,,Gintarėlis” vidaus audito koordinavimo grupė
pasirinko analizei ikimokyklinio ugdymo mokyklos
veiklos
I – ąją sritį ,,ETOSAS”.
Vidaus audito koordinavimo grupė susiskirstė į
pogrupius, norėdama apžvelgti
tris veiklos
rodiklius:
1.1. Mokyklos vertybės;
1.2. Mokyklos įvaizdis;
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai.
TIKSLAI:
1. Kaip mokyklos bendruomenės nariai dalyvauja kuriant
mokyklos plėtros planą, bendro gyvenimo normas?
2. Kokiuose projektuose, programose atstovaujama mūsų
mokykla?
3. Kaip visuomenėje reprezentuojama mokykla?
4. Kuo pasireiškia mokyklos svetingumas, atvirumas?
5. Kaip mokyklos bendruomenė bendrauja ir bendradarbiauja
tarpusavyje?
6. Kas užtikrina bendruomenės narių saugumą?
7. Kokios vertybinės nuostatos ugdomos?
8. Kokius ryšius ir su kuo palaiko mokykla?
9. Kaip vyksta mokyklos bendravimas ir bendradarbiavimas
su vietos bendruomene?
UŽDAVINIAI:
1.išsiaiškinti mokyklos bendruomenės narių bendravimo ir
bendradarbiavimo kokybę;
2.įvertinti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais;
3. įvertinti atvirumą pokyčiams;
4. išsiaiškinti mokyklos vietą bendruomenėje.
5. nustatyti bendruomenėje vyraujančias vertybes.
ANALIZUOTI DOKUMENTAI
►
Mokyklos strateginis planas;
► 2010-2013 m. m. metinės, vadovo veiklos ataskaitos;
► Mokyklos tarybos posėdžių protokolai;
► Mokytojų tarybos posėdžių protokolai;
► Mokyklos nuostatai
► Darbo tvarkos taisyklės
► Ugdymo planai
► Vaiko pasiekimų aplankas
► Grupių albumai;
► Metraštis;
► Internetinė svetainė;
► Susirašinėjimo dokumentai;
► Projektai
► Kita medžiaga esanti metodiniame centre, stendai
ANKETINIŲ APKLAUSŲ DALYVIAI
1.1. Mokyklos vertybės
95 proc.-pedagogų
60 proc. tėvų
1.2. Mokyklos įvaizdis
95 proc. - pedagogų
43 proc. - tėvų;
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai
86 proc. - pedagogų
66 proc. - tėvų;
IŠVADOS
1.1. Mokyklos vertybės
PRIVALUMAI:
Vaikų kultūra,
Mokyklos tradicijos
Simbolika
Veiklos organizavimas
Bendradarbiavimas
Tėvų ir vaikų saugumas
Lygios galimybės (tėvų požiūriu)
TRŪKUMAI:
Siekdami teisingumo ir lygių galimybių, pedagogai išreiškia
nuomonę, kad jie retai reiškia savo nuomonę (53 %).
IŠVADOS
1.2. Mokyklos įvaizdis
PRIVALUMAI:
Bendruomenės nariai didžiuojasi savo mokykla, jos
veiklos aspektai lemia populiarumą ir prestižą
visuomenėje.
Tėvai ir pedagogai jaučiasi bendruomenės nariais, vyksta
aktyvus bendravimas ir bendradarbiavimas.
Įstaiga žinoma, jos sveikatingumo, meninę-kultūrinę,
projektię veiklą teigiamai vertinama vietos bendruomenė.
Lopšelyje–darželyje veiksminga įvaizdžio kūrimo
sistema ir kultūra.
Įstaigos veiklos atspindžiai matomi spaudoje ir internete.
IŠVADOS
1.2. Mokyklos įvaizdis
TRŪKUMAI:
Bendruomenės nariai pritaria įstaigos politikai, bet
įgyvendinant ją dalyvauja nepakankamai.
Aktyviau pristatyti visuomenei sveikatingumo ir sveikos
gyvensenos ugdymo aspektus.
Kuriant įstaigos politiką bei įgyvendinant jos strategiją
aktyviau įtraukti tėvus.
IŠVADOS
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės
veiksniai
PRIVALUMAI:
Mokykla atvira pokyčiams.
Mokyklos bendruomenė domisi pokyčiais vykstančiais
visuomenėje, bet ne visi yra aktyvūs šių pokyčių dalyviai.
TRŪKUMAI:
Stengtis, jog į pokyčius Mokykloje įsitrauktų kuo daugiau
bendruomenės narių.
PAGALBINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMAS
1.1. Mokyklos vertybės
1.1.1. Vaikų kultūra - 4 lygis.
1.1.2. Aplinkos svetingumas, saugumas, estetika - 4 lygis.
1.1.3. Mokyklos mikroklimatas - 4 lygis.
1.1.4. Lygių galimybių suteikimas ir teisingumas - 3 lygis.
1.1.5. Tradicijos – 4 lygis.
1.2. Mokyklos įvaizdis
1.2.1. Tapatumo ir pasididžiavimo mokykla jausmas - 4 lygis.
1.2.2. Mokyklos populiarumas ir prestižas - 4 lygis.
1.2.3. Įvaizdžio kūrimo kultūra -3 lygis.
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės veiksniai
1.3.1.
Mokyklos
bendruomenės
narių
bendravimas
ir
bendradarbiavimo kokybė – 4 lygis.
1.3.2. Bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais –
4 lygis.
1.3.3. Atvirumas pokyčiams – 4 lygis.
1.3.4. Mokyklos vieta bendruomenėje – 3 lygis.
BENDROS IŠVADOS
Stipriųjų savybių buvo rasta daugiau nei
trūkumų, todėl galima teigti, kad Mokyklos
vertybės, įvaizdis bei vidaus ir išorės
ryšiai vertinimo rezultate, atitinka 4-ąjį
iliustracijos lygį.
AUDITO MEDŽIAGĄ APIBENDRINO
DIREKTORĖ ILONA MILKONTĖ

similar documents