pptx - Yetiket

Report
KÜLTÜRLER ARASI
FARKLILAŞMA VE
YÖNETSEL ÖRGÜTSEL
DAVRANIŞ
Çağdaş ÖZER
Mustafa Kemal KALAYCI
Farklı
kültürlerde yaşayanların,
benzer konu ya da koşullar
karşısında farklı tepkiler verdikleri
gözlenmektedir.
Kuşkusuz
kültürel
farklılıkların
algılanamaması sonucu, tek bir yönetselörgütsel davranış kalıbından yola
çıkarak bir takım yönetim stilleri ve
insan kaynaklarının yönetimine ilişkin
stratejiler geliştirmek yanıltıcı olacaktır.
Bu yüzden farklılık nedenlerine tek tek
değinelim:

A-TÜRK TOPLUMUNA İLİŞKİN MAKRO KÜLTÜREL
BİR ÇÖZÜMLEME
Bu konu beş bölümde incelenmiştir:
1-Düşük ve yüksek sinerjili toplumlar
2-Toplumsal alanda yüksek ya da düşük güven
3-Geniş bağlamlı ve dar bağlamlı kültürler
4-Toplumda bilginin yayılmasına ilişkin farklılıklar
5Kurumsal süreçler Türk toplumunda nasıl
çalışıyor?

1-DÜŞÜK VE YÜKSEK SINERJILI
TOPLUMLAR
Çalışma-
işbirliği
ayrımında Türk
toplumu düşük
sinerjili toplumlara
yakın durmaktadır.
YÜKSEK SINERJILI TOPLUMLAR
Karşılıklı
yarar için işbirliği
Herkes kazansın yaklaşımı
Zenginliğin ve gelirin yaygınlaştırılması eğilimi
Erdemliliğin ve alçak gönüllülüğün ve doğruluğun
ödüllendirilmesi
Etkili, yetenekli ve yetkin liderleri seçme becerisi ve yeteneği
Gerçek üstünlükleri, yetenekleri ve becerileri ayırt edebilme
yeteneği
Tanrı’nın babacan ve yardımcı bir dost olarak algılanması
Seven ve verici olanla, sevilen ve alan arasında bir dengenin
oluşması
Yüksek güven
DÜŞÜK SINERJILI TOPLUM
Yenme ve çatışma içgüdüsünü üstün tutma

Ben kazanayım diğerleri kaybetsin yaklaşımı. Sıfır toplamlı
oyunlar.

Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olması eğilimi

Yüksek faizler

İleri düzeyde emek sömürüsü

Dar gelirlilerin üzerinde vergi yükü

Böbürlenmenin, dayılığın ve ‘‘ ben kimim sen biliyor musun? ’’
yaklaşımının ödüllendirilmesi

Lider seçiminde kişisel ilişkiye ve çıkar ilişkisine dayalı klancı
yaklaşım

Gerçek üstünlükleri, yetenekleri ve becerileri örtme ve bastırma,
kişisel ilişkileri öne çıkarma eğilimi

Tanrı’nın yasakçı, acımasız, ulaşılmaz ve korkutucu bir varlık
olarak algılanması

Seven ve verici olanın sömürüleceği inancı

Düşük güven

2-TOPLUMSAL ALANDA YÜKSEK YA
DA DÜŞÜK GÜVEN
Bu
noktada Türkiye açısından önemli bir saptama
yapılabilir. Klan ve içgrup oluşumlarına destek veren
inanç ve ideolojilerin kenetleyici bir etki yaparak, düşük
sinerjili toplumlardaki düşük ekonomik örgütlenme
dinamiklerini arttırma olasılığı da vardır. Aynı değerler
sistemini paylaşan gruplar ya da topluluklar, üyeleri
arasındaki güven duygusunu yaygınlaştıracakları için
geniş insan topluluklarını aynı ekonomik çıkarlar
çevresinde toplayabilirler. Son yıllarda Türkiye’de
İslami sermaye diye adlandırılan oluşum bu konuda iyi
bir örnektir.
3-GENIŞ BAĞLAMLI VE DAR
BAĞLAMLI KÜLTÜRLER
Edward Hall, bireyler arası ilişkilere
yönelim
açısından
kültürler
arası
farklılaşmayı, kültürlerin geniş ve dar
bağılımlı olma niteliklerine dayanarak
yorumlamaktadır. Hall’e göre, geniş
bağlamlı
kültürlerde
bireyler
arası
ilişkiler, duyguya dayanan ve ilişki
kurulan bireyin kişiliğine yönelik ilişkiler
olma eğilimi gösterir.
Dar bağlamlı kültürlerde ise bireyler,
aralarındaki ilişkinin işlevselliğini ön
plana alır ve her ilişkiyi kendi
koşullarında
değerlendirirler.
Dar
bağlamlı
kültürlerde
bireylerarası
bağlantılar kırılgandır ve eğer bireyler
mevcut
ilişkiden
hoşnut
değilse,
kolayca bozulabilir. Ancak, Hall’e göre,
yüksek bağlamlı kültürlerde bireyler
arasındaki bağlar göreceli olarak çok
güçlüdür ve bu nedenle, bireysel
çıkarlar genellikle kişilerarası ilişkilerin
sürmesi uğruna feda edilir.
4-TOPLUMDA BILGININ YAYILMASINA
İLIŞKN FARKLILIKLAR
Bilginin
toplumsallığı
üzerinde
düşünmeye başlayınca onun toplumda
gösterdiği
dağılımın
da
hesaba
katılması gerekir. Kültürel mekân ve
bilgi her yerde eşdeğer ve benzer
şekilde
dağılmamıştır.
Bilgilerin
dağılımını
toplumun
yaşadığı
coğrafyası, sınıfsal yapısı, etnik yapısı
ve
kurumsal
düzenlemeleri
farklılaştırmaktadır. Bir toplumun sahip
olduğu iletişim altyapısı ne kadar güçlü
ise bilginin yayılması ve toplumsal hale
gelmesi
de
o
derece
kolay
olacağından,
bilginin
yayılması
sürecinde iletişim ve iletişim altyapısı da
çok önemli bir rol üstlenmektedir.
5-KURUMSAL SÜREÇLER TÜRK TOPLUMUNDA
NASIL ÇALIŞIYOR?
Kurumsallaşma süreçleri çözümlenmeye çalışıldığında,
ortaklaşa davranışçı toplumlarla bireyci toplumlar
arasında bazı farklılıkların olduğu gözlenmektedir. İki
kültür arasındaki ilk temel ayrımın bilişsel yaklaşımda
ortaya çıktığı söylenebilir. Ortaklaşa davranışçı
toplumlarda kişiler kendilerini ve başkalarını
bulunduğu alana bağımlı, dışsal rollerden ve
normlardan etkilenir bir konumda algılarken, bireyci
toplumun üyeleri kendilerini ve başkalarını alandan
bağımsız, dışsal rol ve normlardan daha az etkilenir bir
konumda görmektedir. İki kültür arasında bu farklılığın,
biliş biçimiyle doğrudan ilişkili olduğu savunulan
kurumsallaşma süreçlerine yansımaması olanaksızdır.

Türk toplumunun örgütlenme temeli, insanı merkez
alır. İnsan merkezli ve insan odaklı bir örgütlenme
ilkesi vardır. Bu nedenle insani değer, duygu ve
özellikler toplumsal sistemleşme ve işleyişte ağırlık
kazanır. İnsan ilişkileri ve değerleri, toplumsal
süreçleri belirler. Türk toplumu, insan merkezli dizayn
edilmesinin etkisiyle eğitime hep özel bir önem
vermiştir.
B. İLETİŞİM BİÇİMİ VE KÜLTÜRLER ARASI
FARKLILAŞMA
İki tane iletişim biçimi
vardır. Bunlar:

İletişim
 B- Öziletişim
 A-Çizgisel
A.FARKLI KÜLTÜRLER İÇIN FARKLI İLETIŞIM MODELLERI
Lotman’a
göre ‘‘ Ben ’’ ile ‘‘ O ’’
arasında
çizgisel
biçimde
gerçekleşen iletişim modeli, Batının
kültürel yapısını simgelemektedir.
Batı kültürü somut, ölçülebilir ve
nesnel kavramları, öngördüğü
iletişim
modellerinde
de
kullanmaktadır.
Oysa
Doğu
kültürlerinin kullandığı varsayılan
iletişim modeli soyut, niteliksel ve
öznel özellikler içermektedir.
Öz iletişimde bildiri başka bir
kişiye gitmez ve bildiriye eklenen
bir kodla kişi kendisi ile iletişim
kurar.
B-TÜRK TOPLUMU VE ÖZILETIŞIM
Türk toplumunun daha çok yüksek bağlamlı bir
iletişimi tercih etme eğiliminde olduğuna ilişkin
çalışmalarda
çeşitli
atıflara
rastlamak
mümkündür.
Özellikle
Türk
toplumunun
hiyerarşiye önem veren ve toplulukçu yapısı
yüksek bağlamlı iletişimin zeminini oluşturabilir
C. ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR VE KÜLTÜRLER ARASI
FARKLILAŞMA
Örgütsel davranışlar ve kültürler arası farklılaşmayı 6
başlık altında toplanmıştır. Biz iki başlığı
inceleyeceğiz.
1-Dişi Kültür-Erkek Kültür
2-Belirsizlikle Baş Edebilmenin Kültürle İlişkisi
Topluma
yansıyan
egemen
değerlerden yola çıkarak, bir
kültürün erkek mi yoksa dişi mi
olduğunu saptamak olanaklıdır.
1-DIŞI KÜLTÜR-ERKEK KÜLTÜR
Toplumlarda
geleneksel
anlamda dişilikle ilişkilendirilen
kavramlar şevkatli, merhametli,
nazik, sadık, çocuklara karşı
sevgi dolu olmak benzeri
değerleri içermektedir.
Dişi
kültürünün diğer
göstergeleri, insanlar arası
ilişkiler ve insana verilen önemi
ifade eder
Bir toplumda; atılganlık, para elde etme
hırsı ve materyalist eğilimler hakim ise,
insana verilen plan arka planda
kalıyorsa bu toplumların değerleri erkek
kültürlerini öne çıkarmaktadır. Erkek
kültürde
sosyal
değerler
ikinci
plandadır.
2-BELIRSIZLIKLE BAŞ EDEBILMENIN KÜLTÜRLE
İLIŞKISI
Belirsizlik boyutu, bir toplumda
insanların belirsizliğe tahammül
edebilme derecesidir. Bu özellik bir
kültürün üyelerinin bilinmeyen
karşısındaki korku ve tedirginliğini
ölçer. Bazı toplumlar belirsizlik
karşısında daha stresli olurken
bazıları belirsizliği daha serinkanlı
karşılar
Türk toplumunun dikey toplulukçu olduğunu ve bireylerin
belirsizlikten kaçınma eğilimlerinin yüksek olduğunu
belirtmektedir. Türk toplumunun güven olgusunu irdelediği
çalışmasında ise, Türkiye’deki yaygın güven tipinin evrensel
kurallar ve işlem standartlarıyla geliştirilen ‘bilişsel güven’
yerine, diğerleriyle duygusal bağlarla kurulan ‘duygusal
güven’ olduğunu savunmaktadır. Buna karşın belirsizliğe
toleransın yüksek olduğu Danimarka, ABD, İngiltere, İsveç
gibi ülkelerde işten işe geçme hareketliliğinin yüksek olduğu
görülmektedir.

similar documents