Presentatie-Mees-Hartvelt

Report
Van Businessplan naar
Innovatiecontract
Mees Hartvelt
Voorzitter werkgroep
Businessplan BBE 2.0
Het oude model
Samenhang en opschaling
Business pilots en opschaling
Biomaterialen
Bio Chemicaliën
Bioenergie
Biomassaproductie
Kringloop
Bioraffinage
Economie, beleid en duurzaamheid
Fundamenteel onderzoek
Van thema’s naar programma’s
1. Teeltoptimalisatie-Biomassaproductie
Andries Koops
2. Bio-energie, Biobased chemicaliën
Luuk van der Wielen
3. Economie, beleid en duurzaamheid
Hans van Meijl
4. Terugwinnen en Hergebruik van grondstoffen Huub Rijnaarts
5. Geïntegreerde bioraffinage
Annita Westenbroek
6. Biobased materialen
Christiaan Bolck
Het proces
13 oktober 2011
Start kernteam
18 november 2011
Brede bijeenkomst voor privaat
commitment
6 december 2011
Netwerkbijeenkomst concept
eindversie
9 december 2011
Intentiebrieven bedrijven binnen
16 december 2011
Businessplan 2.0 gereed
Hoofdlijnen businessplan 2.0
Doel is te komen tot een helder Businessplan 2.0, als onderdeel
van het Innovatiecontract van de topsector Chemie:
• Een uitvoeringsagenda BBE voor de komende jaren
• En onderhandelingsagenda voor gesprekken met regio’s en
kennisinstellingen, nationaal en internationaal (o.a. Brussel)
• Het versterken van R&D door samenwerking bedrijven en
kennisinstellingen
Punten van aandacht:
• Bedrijven willen investeren dus instrumenten nodig voor
pilotonderzoek en opschaling in materialen, energie en chemie
• MKB en valorisatie stevig inzetten en niet vergeten
• Human Capital Agenda: nieuwe aanpak nodig voor onderwijs
En tot slot…
… Hét Biobased
Economy
Businessplan 2.0, als
onderdeel van het
innovatiecontract
Chemie, aan te
bieden eind
december aan
Minister Verhagen!
Info: www.biobasedeconomy.nl

similar documents