3_1_17 BENO_03_2014_5 (charakt.)

Report
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Učebný materiál vznikol v projekte Moderná škola – základ úspechu
v rámci inovácie obsahu, metód a foriem vzdelávania
Rukoväť na písanie slohovej práce
– charakteristika
Mgr. Peter Beňo
Stredná odborná škola podnikania,
Veľkomoravská 14, Trenčín
Trenčín 2014
CHARAKTERISTIKA
Obsah:
1. Hlavné znaky
2. Druhy
3. Charakteristika osoby
4. Jazyk charakteristiky
5. Kompozícia
6. Ukážka
7. Maturitné témy z minulých rokov
8. Hodnotenie charakteristiky
9. Použitá literatúra
1. Hlavné znaky
Charakteristika (z gréc. charakter – vryté znamenie)

je opis vlastností alebo podstatných znakov osoby, veci alebo javu.

pričleňuje sa k opisu ako samostatný druh.

autor sa okrem vonkajších znakov sústreďuje aj na povahové,
vnútorné alebo príznačné vlastnosti hodnotenej osoby, zvieraťa,
prostredia, deja a pod.
Charakteristika osoby (alebo postavy) zachytáva okrem typických
vonkajších znakov (vonkajšia charakteristika – výzor, chôdza,
oblečenie) aj povahové, morálne vlastnosti (vnútorná charakteristika).
2. Druhy
1. Priama charakteristika – vymenúva vlastnosti priamo (je čestný,
kamarátsky..)
2. Nepriama charakteristika – vlastnosť postavy vyplynie z konania
(autor nemusí o postave povedať, že je lenivá, ale v deji bude iba polihovať a nič
neurobí...)
3. Vonkajšia – zameraná na opis výrazných fyzických čŕt,
4. Vnútorná – zameraná na opis povahových a duševných vlastností,
5. Subjektívna – autor využíva vlastnosti postavy aj na jej hodnotenie,
6. Objektívna – autor nezainteresovane vymenúva vlastnosti postavy,
7. Statická - ak sa povaha postavy vykresľuje ako hotová, ucelená v deji
nemenná,
8. Vývojová –ak sa sleduje vývoj postavy v priebehu deja a závislosti od neho,
9. Individuálna – charakteristika jednej osoby,
10. Skupinová – charakteristika skupiny (napr. hudobnej, prípadne triedy a pod.)
11. Porovnávacia – charakteristika najmenej dvoch postáv či skupín, kt.
porovnávame
3. Charakteristika osoby
Pri charakteristike osoby sledujeme nasledujúce povahové črty:
1.
Temperament – reaguje hodnotená osoba na podnety pokojne, uvážlivo,
hĺbavo
alebo skôr popudlivo, splašene, povrchne? (sangvinik, cholerik, flegmatik,
melancholik / introvert, extrovert?)
2.
Vzťah k ľuďom – je posudzovaná osoba srdečná, ochotná, obetavá,
úprimná,
vnímavá, pozorná, alebo je skôr škodoradostná, neznášanlivá, hádavá,
podozrievavá?
3.
Vzťah k sebe - je osoba, ktorú charakterizujeme, skromná, nenáročná,
vyrovnaná,
jednoduchá, zdravo ctižiadostivá alebo skôr pyšná, povýšenecká, domýšľavá?
Je kritická i sebakritická, dokáže si priznať omyl, ospravedlniť sa? Alebo si
naopak chybu neprizná, je zaťatá, tvrdohlavá, vzťahovačná? Je čistotná,
upravená alebo skôr zanedbáva svoj zovňajšok?
4. Záujmy a schopnosti – o čo sa zaujíma? O šport, umenie, domáce práce,
prírodné vedy, cudzie jazyky alebo o hudbu? Má ďalšie záujmy? Venuje sa
trvalo svojim záujmom, alebo ich často strieda? Je to človek plný elánu, dokáže
strhnúť ostatných? V čom vyniká nad ostatnými? V čom za nimi zaostáva?
5. Vzťah k práci a povinnostiam – ako prospieva v škole? Aké výsledky
dosahuje v zamestnaní? Pracuje samostatne, tvorivo, má organizačné
schopnosti? Alebo ho treba usmerňovať a kontrolovať? Je usilovný, dôsledný,
snaživý, trpezlivý, sústredný na prácu? Alebo je naopak lenivý, nesústavný,
netrpezlivý, neporiadny?
6. Ďalšie vlastnosti – je pesimista alebo skôr optimista? Je večne nahnevaný
alebo nadšený, odvážny, plný elánu? Je veriaci, neveriaci, pochybujúci. Je
schopný niesť následky za svoje rozhodnutia? Večne sa sťažuje, zvádza chyby
na iných?
4. Jazyk charakteristiky

slovník charakteristiky je všeobecne zrozumiteľný.
z jazykových prostriedkov sa vyskytujú predovšetkým prídavné mená
s hodnotiacim významom a podstatné mená, ba niekedy aj dejové
slovesá
Nikdy som nevidela brata plakať. Babička sa pri každých správach trasie
od strachu.



veľmi často sa uplatňujú citovo zafarbené slová
Bol to dobrý človek. Miška bola taký mamičkin maznáčik.
časté sú tiež synonymá podčiarkujúce charakterizovanú vlastnosť alebo
antonymá, ktoré môžu charakteristiku zdramatizovať.
Bol to pekný sviniar. Keď bolo treba v reštaurácii zaplatiť za obed, okamžite
bol z neho chudobný boháč: nikdy nemal pri sebe dosť peňazí.
5. Kompozícia
Vychádzame z opisu, ktorý zvoľna prechádza do charakteristiky. Napríklad
spájame povahu človeka s jeho záujmami, rodinným zázemím, všímame si
prostredie, v ktorom žije, jeho vzťahy k ľuďom a všetky poznatky postupne
ukladáme do jednotiaceho celkového pohľadu.
Charakteristika môže obsahovať aj hodnotenie, ale nemá byť súdom. Môže
byť zavŕšená zamyslením, úvahou
6. Ukážka
Sme naozaj brat a sestra? (porovnávacia charakteristika)
Túto otázku som si položila už veľakrát. Síce to máme na papieri, často
však pochybujem o tom, že sme súrodenci.
Navonok sme dva veľké protiklady. Ja – čierna – som od útleho detstva
tmavovláska s olivovozelenými očami a pre mňa typickou gestikuláciou. On –
biela – je modrooký blondín s bledou pokožkou, nepoužívajúci žiadnu mimiku
a gestikuláciu. Keď však začneme rozprávať, máte pocit, akoby hovorila jedna
osoba. Sme rovnako nezodpovední, no jeho nezodpovednosť už dávno
predstihla tú moju. Zatiaľ čo ja v dôležitej veci beriem zodpovednosť na seba a
splním svoje záväzky, on ich ignoruje.
Po vstupe do jeho izby máte pocit, že ste sa ocitli v chlieve. Môj brat sa
totiž riadi heslom: „Poriadok je len pre hlupákov. Inteligentný človek sa vyzná v
chaose.“ Hneď vedľa jeho izby nájdete izbu takmer vždy upratanú a farebne
dokonale zladenú.
1
Tá patrí mne. Často mám pocit, že Ivova úloha je robenie neporiadku a tá moja
behanie za ním za účelom upratovania. Ja míňam vreckové na kozmetiku, on
so potrpí na tom, aby mal vždy najnovší mobil a tenisky všetkých možných
farieb a štýlov, ktoré aj tak po mesiaci prestane nosiť.
Líšia sa aj naše záľuby. On bol vždy skôr technický typ, zaujímajúci sa o
počítače a autá, a ja typ športový so zmyslom pre umenie. Rozdielne sú aj
naše ambície. Možno je to skoro, ale ja už teraz myslím na svoju budúcnosť a
snažím sa ju postupne budovať.
On stále žije len prítomnosťou, v ktorej nič nie je problémom a v ktorej
budúcnosť zatiaľ miesto nemá. V niečom sme úplne odlišní, v niečom rovnakí.
To však nič nemení na našej súrodeneckej láske.
Zdroj:http://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/3745-sme-naozaj-brat-asestra-charakteristika/
7. Maturitné témy z minulých rokov
2007 – žáner nebol vylosovaný
2008 - Don Quijotte 21. storočia (Charakteristika)
2009 - žáner nebol vylosovaný
2010 - Môj obľúbený filmový alebo literárny hrdina (Charakteristika)
2011 - žáner nebol vylosovaný
2012 - Nemám ju rád/rada, ale musím s ňou žiť ( Charakteristika
personifikovanej vlastnosti )
2013 – Žáner nebol vylosovaný
8. Hodnotenie charakteristiky
1. Vonkajšia forma ................................................................................... 4
body




♦ celková úprava
prepísanie práce z konceptu do čistopisu
čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné
dodržiavanie
diakritických znamienok)

zreteľné grafické členenie odsekov

čistota textu – bez škrtania

dodržiavanie okrajov

dodržanie rozsahu
2. Vnútorná forma..................................................................................... 20 bodov
♦ obsah .................................................................................................... 4 body

dodržanie témy

enumerácia vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci a pod.

komplexná charakteristika osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov
pohľadu
♦ kompozícia ........................................................................................... 4 body

uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)

dodržanie zvoleného kompozičného plánu
♦ jazyk ...................................................................................................... 4 body

správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp.
žánrovú
formu (slohový útvar)

syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom)

použitie prídavných mien, prísloviek; synoným
♦ pravopis
....................................................................................................... 4 body
0 – 2 chyby..... 4 body
7 – 10 chýb ....... 2 body
3 – 6 chýb ...... 3 body
11 – 14 chýb.......1 bod
15 a viac chýb .... 0 bodov
♦ štýl ....................................................................................... 4 body

tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)

využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky
3. Celkový dojem........................................................................ 4 body
♦ celkové vyznenie práce
♦ práca by nemala obsahovať:

nelogické názory,

protispoločenské postoje,

antihumánne a neetické názory,

názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia,

iné.
9. Použitá literatúra
WEIDLEROVÁ, A. – WEIDLER, E.: Sloh na dlani. Druhé vydanie. Bratislava: Príroda
2005. ISBN 80-07-01332-6
HINCOVÁ, K – HÚSKOVÁ, A.: Slovenský jazyk pre 1.- 4. ročník stredných škôl.
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2008, ISBN 978-80-10-01557-3
CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk 3 pre stredné školy. Bratislava: Orbis Pictus
Istropolitana 2010, 64 s. ISBN 978-80-81-20017-5
Ukážka Sme naozaj brat a sestra?
Dostupné na internete:http://www.zones.sk/studentske-prace/slohove-prace/3745-smenaozaj-brat-a-sestra-charakteristika/ (04.03.2014, 09:11:21)
Autor: Mgr. Peter Beňo
Vytvorené pre interné vzdelávacie potreby SOŠ podnikania Trenčín.

similar documents