การติดตั้งโปรแกรม Dev-C++

Report
โครงงาน
โปรแกรมเปลีย่ นองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮต์
โครงงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ง23101 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
โรงเรียนสุ รนารีวทิ ยา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี การศึกษา 2556
ผู้จัดทา
•
•
•
•
•
เด็กหญิงปารีณา
เด็กหกญิงจิรัชญา
เด็กหญิงนริศรา
เด็กหญิงทักษพร
เด็กหญิงกชพร
พัวอมรพงศ์ เลขที่ 8
เกษรประทุม เลขที่ 9
ขอย้ ายกลาง เลขที่ 10
สุทธิโรจน์
เลขที่ 26
ลิปิเลิศ
เลขที่ 28
• ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3/4
สวยทุกคน!!!(อย่าผวน)
บทคัดย่ อ
โครงงานเรื่ อง “โปรแกรมเปลี่ยนองศาเซลเซียลเป็ นองศาฟาเรนไฮต์” เป็ น
โปรแกรมที่จดั ทาขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการคิดคานวณองศาเซลเซียลเป็ น
องศาฟาเรนไฮต์ ส่วนมากจะใช้ กบั วิชาวิทยาศาสตร์ ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงองศา
ในการสร้ าง และพัฒนาโปรแกรม ผู้ใช้ สามารถเลือกคานวณค่าองศาฟาเรน-ไฮต์ โดย
สามารถกาหนดค่าองศาเซลเซียลตามความต้ องการ และความเหมาะสมในการคิด
คานวณของแต่ละบุคคล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนาโปรแกรม ได้ แก่ โปรแกรม Dav C++ ภาษาที่ใช้ คือ
ภาษาซี
ผลจากการทางานของโปรแกรม สามารถคานวณค่าองศาฟาเรนไฮต์ได้ อย่างสะดวก
รวดเร็ วถูกต้ อง ช่วยให้ การคานวณค่าองศาฟาเรนไฮต์มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
กิตติกรรมประกาศ
ในการจัดทาโครงงานเรื่ อง “โปรแกรมเปลี่ยนองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮต์” สาเร็ จลุลว่ งไป
ได้ นนั ้ คณะผู้จกั ทาได้ รับความอนุเคราะห์และคาแนะนาในด้ านต่างๆมากมาย จึงใคร่
ขอขอบคุณบุคคลดังต่อไปนี ้
ขอขอบคุณ พระคุณบิดามารดาที่ได้ เลี ้ยงดูอบรมสัง่ สอน และร่วมสนับสนุนในเรื่ องต่างๆจึง
ทาให้ สาเร็ จมาถึงจุดๆนี ้
ขอขอบคุณ อาจารย์กาญจนา โยธายุทธ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่ได้ ให้ คาแนะนา
ให้ คาปรึกษา และข้ อคิดเห็นต่างๆ รวมทังชี
้ ้แนะในสิ่งที่ผิดพลาดซึง่ ทาให้ โครงงานสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย
ขอขอบคุณ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
โรงเรี ยนสุรนารี วิทยาซึง่ ให้ เครื่ องมือในการพัฒนาโครงงานพร้ อมคาแนะนาเป็ นอย่างดี
ขอขอบคุณ เพื่อนๆ ชั ้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/1 ทุกคนที่คอยให้ กาลังใจ ให้ คาปรึกษา
ให้ ความช่วยเหลือรวมทั ้งได้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาตลอด
คณะผู้จดั ทา
บทที่ 1
บทนา
• ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การเปลี่ยนอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮด์ในปั จจุบนั มี
การใช้ มากขึ ้นเนื่องจากองศาฟาเรนไฮด์จะใช้ ในการทาอาหารใช้ ใน
หลายๆสถานะการกลุม่ ของพวกเราจึงได้ จดั ทาโครงงานเรื่ องนี ้ขึ ้นเพื่อ
แก้ ปัญหาการคานวนช้ าและผิดพลาด และสามารถช่วยอานวยความสะ
วกให้ เรามากขึ ้น
• วัตถุประสงค์
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการคานวนองศาเซลดซียสเป็ นองศาฟา
เรนไฮด์
• ขอบเขตของโครงงาน
โปรแกรมสามารถคานวณค่าองศาเปลี่ยนจากเซลเซียสเป็ นฟาเรนไฮด์
ได้
• ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ ภาษาซี ในระบบงานอื่นๆ
2. อานวยความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้ โปรแกรมในการเปลี่ยนองศา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
โปรแกรมการคานวณค่าองศาจากเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮด์ซงึ่ คไน
วนได้ จากสูตร
โดยมีวิธีการคานวณ ดังต่อไปนี ้
c/5 = F-32
9
บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
• ขัน้ ตอนวิธีดาเนินงาน
1. เสนอหัวข้ อโครงงาน
2. ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการคิดเปลี่ยนองศาจากเซลเซียสเป็ นฟาเรนไฮด์
3. ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาซี และโปรแกรม
Dev-C++ ที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม
4. วิเคราะห์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการคานวนการเปลี่ยนองศา
5. ทดลองใช้ งานและทาการปรับปรุงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
6. จัดทาคูม่ ือเอกสารการใช้ งานระบบ
• แผนงานและระยะในการดาเนินงาน
ตารางที่ 2 แสดงแผนงานและระยะเวลาในการดาเนินงาน
• เครื่ องมือที่ใช้ ในการพัฒนา
1. Hardware ที่ใช้
1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ CPU 500 MHz ขึ ้นไป
1.2 หน่วยความจา 128 MB
1.3 จอภาพ 17 นิ ้ว
1.4 Hard Disk 20 GB
1.5 การ์ ดแสดงผลคุณภาพสูง
1.6 Mouse 1 อัน
1.7 Keyboard 1 อัน
2. Software ที่ใช้
2.1 โปรแกรม Dev-C++
• การติดตัง้ โปรแกรม Dev-C++
1. ดับเบิ ้ลคลิกที่ไฟล์ devcpp-4.9.9.2_setup.exe ที่ดาวน์โหลด
มาเพื่อดาเนินการติดตัง้
จากนันปรากฏหน้
้
าต่างแสดง "ยินดีต้อนรั บเข้ าสู่การติดตัง้ โปรแกรม
Dev-C++ กรุ ณาอย่ าติดตัง้ โปรแกรมเวอร์ ชันนีท้ บั โปรแกรม DevC++ ที่เคยได้ ตดิ ตัง้ ก่ อนแล้ ว"
หากเคยมีการติดตังเวอร์
้ ชนั อื่นอยูก่ ่อนให้ ทาการถอนก่อน
แต่ถ้าไม่เคยติดตัง้ ให้ คลิก OK ต่อไป
• 2. เลือกภาษา "English" แล้ วกดปุ่ ม OK
• 3. ศึกษา ข้ อตกลงการใช้ งานโปรแกรม เมื่อศึกษาแล้ วสามารถคลิก
ปุ่ ม I Agree เพื่อดาเนินการต่อไป
• 4. กาหนด Components ในที่นี ้เลือกแบบการติดตังเป็
้ น Full และคลิกปุ่ ม Next>
เพื่อดาเนินการต่อไป
• 5. กาหนด ตาแหน่ งสาหรับการติดตัง้ โปรแกรม แล้ วคลิกปุ่ ม
Install เพื่อติดตังโปรแกรม
้
• 6. แสดงสถานะการติดตังโปรแกรม
้
• 7. เมื่อสถานะการติดตังโปรแกรมเสร็
้
จ จะปรากฏคาถามว่า "ต้ องการ
ติดตัง้ แบบอนุญาตให้ ผ้ ูใช้ งานคอมพิวเตอร์ คนอื่นใช้ งานได้ ใช่
หรือไม่ " ถ้ าใช่ คลิกปุ่ ม Yes
• 8. ติดตังเสร็
้ จเรี ยบร้ อยแล้ วครับ คลิกปุ่ ม Finish
• 9. เสร็ จสิ ้นการติดตังเสร็
้ จโปรแกรม
บทที่ 4
การวิเคราะห์ ระบบและพัฒนาโปรแกรม
• การวิเคราะห์ ระบบ
1. วัตถุประสงค์ ของงาน
คานวณองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮน์
2. ออกแบบผลลัพธ์ ( Output )
• ภาพที่ 2 การออกแบบผลลัพธ์โปรแกรมคานวณองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮน์
โปรแกรมแปลงค่าองศาเซลเซียสเป็ นองศาฟาเรนไฮต์
***********************************************
องศาเซลเซียส: ………………………………
องศาฟาเรนไฮต์: …………………………….
***************************************************
• 3. ข้ อมูลนาเข้ า ( Input )
ได้ แก่ องศาเซลเซียส
• 4. ชื่อตัวแปรที่ใช้
a เก็บข้ อมูล องศาเซลเซียส
• 5. ขัน้ ตอน/ลาดับงาน
เริ่ มต้ น
รับค่าองศาเซลเซียส (a)
คานวณองศาฟาเรนไฮต์จาก (a*9/5)+32
แสดงค่าองศาฟาเรนไฮต์
จบ
เหอะๆๆ
• 6. ผังงาน
เริ่มต้ น
Degree celsius
Degree Fahrenheit =(9/5* Degree Celsius)+32
Degree fahrenheit
จบ
• การเขียนโปรแกรม
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
main()
{
int a;
printf("Program to convert degree celsius to degree
fahrenheit");
ทาไม...
printf("\n******************************************
*******************\n");
printf("Enter degree Celsius: ");
scanf("%d",&a);
printf("degree fahrenheit is %d",(a*9/5)+32);
printf("\n*****************************************\
n");
getch();
}
• การทดสอบระบบ
เมื่อรันโปรแกรมแปลงค่าองศาเซลเซียสเป็ นฟาเรนไฮต์ โปรแกรมจะรอให้
ใส่คา่ องศาเซลเซียส
• เมื่อใส่คา่ องศาเซลเซียส แล้ วกด Enter โปรแกรมจะคานวณ และ
แสดงค่าองศาฟาเรนไฮต์ และจบโปรแกรม
บทที่ 5
บทสรุป
• สรุ ปผลการดาเนินงาน
โปรแกรมการคานวณค่าเปลี่ยนองศา ทางานเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ โปรแกรม
สามารถคานวณค่าองศาเซลเซียสเป็ นฟาเรนไฮด์ได้ อย่างถูกต้ อง
• ข้ อจากัดของโปรแกรม
โปรแกรมรองรับการคานวณค่าองศาเฉพาะองศาเซลเซียสเป็ นฟาเรนไฮด์ได้ เท่านัน้
ยังไม่รองรับการคานวณองศาแบบอื่น
• ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาโปรแกรมครัง้ ต่ อไป
นาผลการวิเคราะห์การออกแบบมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมให้ ครอบคลุม
และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยเพิ่มเมนูสาหรับผู้ใช้ เลือกคานวณค่าองศาต่างๆ
เพื่อให้ ตรงกับความต้ องการของผู้ใช้ ที่สดุ
Bye Bye

similar documents