2010

Report
2010
Wystąpienie przedstawiciela
Ministerstwa Gospodarki
Arkadiusz Kowalski
Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania
Warszawa, 14 października 2010
Arkadiusz Kowalski
Departament Rozwoju Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
Wystąpienie na konferencji pt.
„Benchmarking jako instrument poprawy jakości zarządzania”
Warszawa, 14.10.2010
European Innovation Scoreboard
Summary Innovation Index 2009
„Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki”
• Cel główny: Wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i
efektywna) oparta na współpracy
Kluczem do stałego i szybkiego rozwoju gospodarczego
są:
• maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów
(kapitału, pracy i surowców)
• wzrost innowacyjności, rozumianej jako zdolność i motywacja
przedsiębiorstw do doskonalenia istniejących i poszukiwania
nowych technologii, pomysłów i wynalazków, związanych z
ulepszaniem, jak i tworzeniem produktów oraz zmian organizacji
i zarządzania
Efektywność zasobów
Uwarunkowania rozwoju
Promocja gospodarki
Odpowiedź na wyzwania europejskie i światowe:
kształtowanie polityki rozwoju klastrów w Polsce

Koncepcja polityki rozwoju gospodarczego opartej o klastry
(cluster-based economic development policy) (forum OECD)

Wymiar terytorialny polityki rozwoju (territorial-based policy)

Priorytety Strategii „Europa 2020”

Podejście Komisji Europejskiej: wspieranie klastrów o dużym
potencjale rozwoju – biegunów wzrostu dla gospodarki
europejskiej
6
Dokument „Kierunki rozwoju klastrów w Polsce”

wypracowanie mechanizmu identyfikacji klastrów w Polsce

wypracowanie mechanizmu selekcji (konkurs i analiza jakościowa)
najbardziej konkurencyjnych klastrów w Polsce

preferencje w ramach istniejącego systemu wydatkowania funduszy
strukturalnych dla kluczowych klastrów w Polsce

utworzenie grupy ds. polityki rozwoju klastrów w Polsce

powiązanie wspierania klastrów z mechanizmami Specjalnych Stref
Ekonomicznych (SSE)

zaangażowanie w inicjatywy na rzecz internacjonalizacji klastrów
7
Dokument „Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce”
– implikacje dla przygotowywanych dokumentów krajowych:
•
nowy Krajowy Program Reform (KPR)
•
Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki
•
Program Rozwoju Przedsiębiorstw
•
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego
8
Problemy definicyjne klastrów

Klaster a inicjatywa klastrowa

Klaster czy porozumienie kooperacyjne?

Ponadprzeciętne zagęszczenie danego rodzaju działalności
gospodarczej w danym regionie?
=> ma to implikacje dla kształtowania działań w ramach polityki
wspierania klastrów
9
… istnieje wiele definicji klastrów
Klaster (def. M. Porter) - geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych
firm, jednostek naukowych, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek
świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i
związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach,
konkurujących między sobą, ale również współpracujących.
Konkurencja (competition) + kooperacja (cooperation)
= kooperencja (koopetycja) (coopetition)
Klaster a inicjatywa klastrowa
Inicjatywa klastrowa - mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane
działanie grupy aktorów lokalnych mające na celu zainicjowanie
funkcjonowania danego klastra bądź rozwiązanie istotnych
problemów już funkcjonującego klastra.
=> celowe działanie mające na celu budowę sformalizowanej
struktury wspomagającej sieciowanie partnerów gospodarczych i
naukowych należących do spontanicznie zainicjowanego klastra lub
jego zalążka.
Animator (koordynator) klastra – instytucja tworzona do
reprezentowania członków klastra, artykulacji wspólnych interesów i
zarządzania relacjami zewnętrznymi, a także wewnętrznymi.
Identyfikacja klastrów w Polsce

do 2009 r. program badań statystycznych statystyki publicznej nie
obejmował zgrupowań podmiotów gospodarczych.

2009 r.: rozszerzenie o zagadnienia związane z klastrami Formularza PNT02 – „Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle”

2010 – 2011: program badań statystycznych statystyki publicznej:
 badania wtórne klasteringu z wykorzystaniem baz danych statystycznych
GUS
1 etap) metoda badania skupień (tzw. high points) oparta na
współczynniku lokalizacji (LQ – location quotient) – 2010 r.
2 etap) analiza jakościowa – 2011 r.
12
Wpływ klastrów na przedsiębiorstwa (poziom mikroekonomiczny)
Korzyści













Dostęp do wyspecjalizowanych usług
Rozwój kapitału ludzkiego i mobilności siły
roboczej
Redukcja niepewności i ryzyka
Sieć dostawców
Informacja o nowych technologiach
Efekty zewnętrzne (externalities)
Efekty synergii
Efekty spillovers
Dyfuzja innowacji
Dostęp do infrastruktury
Dostęp do informacji o rynku (np. o bieżących
potrzebach nabywców)
Identyfikacja nisz produkcyjnych
Wspólne działania marketingowe
Koszty

Konkurencja na rynku
czynników produkcji (zasoby
pracy, nieruchomości)

Problemy związane z
zatłoczeniem (np. transport)

Problemy z definiowaniem IPR
– problem „wolnego jeźdźca”

Konkurencja na rynku zbytu
(strona popytowa)
13
Korzyści klastrów z perspektywy:
poziomu regionu
(poziom mezoekonomiczny)
gospodarki narodowej
(poziom makroekonomiczny)
 Sukces klastrów budzi entuzjazm dla
współpracy w regionie i wzmacnia
lokalny patriotyzm
 Klastry są katalizatorem
poprawy koniunktury
gospodarczej
 Tworzenie lokalnego łańcucha
podażowego
 Klastry są stymulatorami
innowacyjności
 Powstają nowe miejsca pracy, a
jednocześnie zwiększa się podaż
wyspecjalizowanej siły roboczej
 Klastry aktywizują eksport i
przyciągają inwestycje
zagraniczne
 Korzystna „atmosfera
przedsiębiorczości” wokół klastrów
przyciąga inwestorów
 Klastry aktywizują działalność
gospodarcza, zwiększając
PKB
 Łatwy dostęp do specjalistycznych
usług
14
Koncentracja przestrzenna
(wymiar geograficzny)
polaryzacja
rozwoju
nacisk (push)
i ssanie (pull)
innowacyjne
Bliskość
(proximity)
od linearnego do
interakcyjnego
modelu procesu
innowacyjnego
Interakcje
efekty
synergii
i spillovers
Powiązania
(linkages)
Partnerzy
Koncentracja
sektorowa15
Koncepcja
Triple-helix
Władze
publiczne
Przemysł
Klastr
y
Nauka
16
Podejście oddolne (bottom-up approach) do roli polityki klastrowej
 dominujące podmioty w klastrze to lokalne przedsiębiorstwa
 działania państwa pełnią jedynie rolę pomocniczą
 selektywne programy wsparcia:
- tworzenie odpowiedniej infrastruktury instytucjonalnej
- zasadne w obszarach realnych niedoskonałości rynku
- zależna od fazy rozwoju klastra.
17
Dziękuję …
[email protected]
18

similar documents