Prezentace aplikace PowerPoint - Střední škola obchodně technická

Report
Název školy
Střední škola obchodně technická s. r. o.
CZ.1.07/1.5.00/34.0624
Číslo projektu
Číslo a název klíčové 3.2 Inovace a zkvalitnění výuky
aktivity
prostřednictvím ICT
Název DUM: VY_32_INOVACE_XVII_1_1_Česká dekadence. Česká
moderna
Šablona číslo: XVII Sada číslo: 1 Pořadové číslo DUM: 1
Autor: Mgr. Milena Uhrovičová
Anotace
Autor
Klíčová slova
Materiál je první částí tématu česká literatura v 90.
letech 19. st a počátku 20. st., kombinuje prezentaci s
pracovním listem (DUM 2) – opakuje významné liter.
směry 2. pol. 19. st., seznamuje žáky s tvorbou K.
Hlaváčka a s manifestem České moderny. Uvedená řešení
jsou jen návrhem.
Mgr. Milena Uhrovičová
Symbolismus, impresionismus, dekadence, Moderní
revue, K. Hlaváček, manifest České moderny
Druh učebního materiálu
Prezentace
Cílová skupina
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
Střední odborné vzdělávání
Tematická oblast
Všeobecné vzdělávání - český jazyk a literatura
I. ČÁST
ČESKÁ DEKADENCE
ČESKÁ MODERNA
II. ČÁST
PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ MODERNY
III. ČÁST
GENERACE BUŘIČŮ - ANARCHISTŮ
I. ČÁST
ČESKÁ DEKADENCE
ČESKÁ MODERNA
SPOLEČENSKO-HISTORICKÉ POZADÍ
 90. léta – řada změn v české společnosti
 České země nejprůmyslovější část R-U – ekonomickému významu ale







neodpovídalo politické postavení = neúspěch české politiky
(nezdar v prosazení trialismu či federace) →krize politiky staročechů
i mladočechů
Diferenciace politické scény – Českoslovanská sociální demokracie,
strana křesťanskosociální, agrární aj.
Životní úroveň všeobecně roste X proměna sociální struktury
společnosti – migrace obyvatel do měst – dělníci – špatné podmínky
Radikalizace dělnictva
Radikalizace mladých lidí – roste vliv anarchismu
Vzrůstá nacionalismus – prohlubování střetů s německou menšinou
(česká buržoazie se ekonomicky emancipuje)
Pokračuje rozvoj kultury a vědy
Rozšiřování sítě základních a středních škol – nejvyšší procento
gramotnosti v R-U
LITERÁRNÍ VÝVOJ
 Vznik nových uměleckých směrů (symbolismus, impresionismus, dekadence),
seskupení (Česká moderna, Katolická moderna)
 Proměna chápání osobnosti umělce a jeho postavení ve společnosti → střet starší
a mladé generace:
Starší generace
- pevně spojena s ideály vrcholné fáze národní obrození –
umělec = obránce národních zájmů, tvůrce vyzývající k
národní hrdosti, ke slovanství – těmto idejím tvorba podřízena
Mladá generace
- řada podnětů – důležité překlady cizích literatur – velký ohlas tvorba „prokletých
básníků“ - oceňován vyhraněný individualismus
- odkrývání vnitřního (subjektivního) světa – tvorba se individualizuje
umělec = výjimečná osobnost ukazující možnosti nového vnímání
světa → realizace v rámci nových uměleckých směrů
Nejvýznamnější dvě autorská uskupení:
dekadenti kolem časopisu Moderní revue
Česká moderna
MODERNÍ UMĚLECKÉ SMĚRY 2. POL. 19. ST.
 IMPRESIONISMUS
 SYMBOLISMUS
 DEKADENCE
Claude Monet Impression
(Imprese, východ slunce)
La mort du fossoyeur od Carlose Schwaba je
vizuálním shrnutím symbolických
motivů. Smrt a andělé, nezkažený sníh, a
dramatické pózy postav vyjadřují touhu
symbolistů po proměně „kamkoliv pryč z
tohoto světa“.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbolismus
OPAKOVÁNÍ LITERÁNÍHO UČIVA – 2. ROČNÍK
DÚ
Skupinové vyučování
Pracovní list
 Připomeňte si charakteristiku jednotlivých směrů.
 Zpracujte stručný zápis.
 Srozumitelně objasněte spolužákům.
Pracovní list – skupiny A
SYMBOLISMUS
- umělecký směr druhé poloviny devatenáctého století a počátku
století dvacátého. Vznikl ve Francii a postupně se rozšířil do většiny
evropských literatur. Symbolističtí básníci, popřípadě i dramatici,
méně prozaikové - patřili k nim například básníci S. Mallarmé, E.
Verhaeren [veráren], M, Maeterlinck, P. Valéry, P. Claudel [klódel], v
německé literatuře R. M. Rilke, H. von Hofmannstahl, v anglosaské
literatuře T. S. Eliot a W. B. Yeats [jejts], v ruské literatuře A. Bělyj, A.
Blok, V. Brjusov, v naší K. Hlaváček, A. Sova, O. Březina - se pokoušeli
najít v symbolech způsob, jak zachytit tajemství významu skrytých
pod povrchem jevu. Prostřednictvím smyslově vnímatelné podoby
slov - mnohovýznamových symbolů - chtěli postihnout myšlenky,
city, složité duševní stavy. Symboly také jen naznačují bohatý obsah
slov, jemuž se čtenář přibližuje obdobným způsobem jako posluchač
hudby - dotvářením ve své fantazii. Literární symbolismus podstatně
obohatil a odstínil způsoby básnického vyjadřování, symbolističtí
básníci vytvořili základy moderního volného verše.
Slovník světové literatury (autoři a díla, směry)
SYMBOLISMUS - řešení
Doba – 2. pol. 19. st. (80. léta) a poč. 20. st.
Představitelé - S. Mallarmé, E. Verhaeren, v něm. lit. R. M.
Rilke, v anglosaské literatuře T. S. Eliot a W. B.
Yeats [jejts], v rus. lit. A. Blok, v naší
K. Hlaváček, A. Sova, O. Březina
Znaky –
• symbol (nepřímé, přenesené pojmenování) - základní výrazový
prostředek moderní poezie;
• básník měl pomocí symbolů (v náznaku) odhalit to, co je skryto pod
povrchem, duševní stavy, pocity - to zprostředkovat čtenáři, který si
význam textu dotvářel svou fantazií;
• důraz na zvukomalebnost;
• užití volného verše.
Pracovní list – skupiny B
IMPRESINISMUS
(z lat. impressio = dojem) - umělecký směr v 2. pol. 19. stol. a na začátku 20.
stol. Vznikl ve výtvarném umění a v hudbě. K jeho hlavním představitelům
patří např. C. Monet [mone], E. Manet [mane], G. Degas [dega], C. Pissaro, A.
Renoir [renoár], u nás A. Slavíček, v hudbě C. Debussy [debisi], M. Ravel, u
nás V. Novák, J. Suk; v literatuře P. Verlaine [verlén], H. von Hofmannstahl, A.
P. Čechov, M. Maeterlinck, u nás V. Mrštík, A. Sova, F. Šrámek. Místo snahy o
objektivní vystižení skutečnosti dává impresionismus přednost líčení
subjektivních dojmů, hlavně zrakových a sluchových. Díla impresionistů
vyjadřují jedinečný a neopakovatelný pocit, náladu, zvláštní atmosféru, která
se proměňuje a třeba i rychle vyprchává, okamžité duševní rozpoložení. Hlavní
téma impresionistických uměleckých děl - krajina (často s mořem, zamlžená,
jindy zase zasněžená, zvlášť osvětlená), bývá ztotožňována se "stavem duše".
Literární impresionismus dává přednost lyrice a lyrizovaným žánrům epiky a
dramatu. Zdůrazňuje tzv. malířské vidění i odstíněnou zvukovou barevnost.
Soustřeďuje se často na vystižení složitých procesů psychického prožívání.
Překračuje přitom ustálená kompoziční pravidla.
Slovník světové literatury (autoři a díla, směry)
IMPRESIONISMUS - řešení
Doba – 2. pol. 19. st. a poč. 20. st.
Představitelé – P. Verlaine [verlén], A. P. Čechov, M. Maeterlinck,
u nás V. Mrštík, A. Sova, F. Šrámek
Znaky –
 líčení subjektivních dojmů, hlavně zrakových a sluchových;
 vyjádření jedinečné nálady, neopakovatelné atmosféry,
prchavosti chvíle;
 hlavní témata – krajina, často s mořem, zamlžená;
 přednost má lyrika a lyrizované žánry epiky a dramatu –
zachycení složitých psychických procesů.
Pracovní list – skupiny C
DEKADENCE
(z franc. décadence [dekadans] = úpadek) - proud v umění 2. pol. 19. stol. a
počátku 20. stol. Jeho představitelé, např. anglický prozaik O. Wilde [vajld],
německý básník Georg Trakl, polský básník, prozaik a dramatik S.
Przybyszewski, u nás Jiří Karásek ze Lvovic a Karel Hlaváček, demonstrovali
úplný rozchod se společností a uměním, jež se podle nich ocitly v neřešitelné,
hlavně mravní krizi. Unikali do tzv. věže ze slonové kosti, ke zjemnělému
kultivovanému "já", které stavěli někdy až aristokraticky povýšeně nad
všechen ostatní svět - banální, nízký, nedokonalý, zvrhlý. V lyrice dekadentních
básníků převažují motivy únavy, skepse, pocity hrozícího rozkladu a smrti.
Lyrický mluvčí prostředkuje lyrické situace obvykle značně mlhavě, neurčitě.
Často se vyskytují motivy napětí mezi dvěma protichůdnými, zcela rozdílnými
stavy - líčení přechodů mezi nocí a dnem, dvěma pohlavími, dětstvím a
dospělostí, nemocí a umíráním, životem a smrtí. Lyrické líčení probíhá v
dekadentní poezii zpravidla ve scenérii fantastických umělých krajin, ve světě
snů.
Slovník světové literatury (autoři a díla, směry)
DEKADENCE - řešení
Doba – 2. pol. 19. st.
Představitelé – Wilde, u nás Hlaváček
Znaky –
• odpor ke společnosti (měšťáctví), kult jedince povýšeného nad dav,
úsilí o „čisté umění“;
• motivy únavy, skepse (mravní krize společnosti), motivy napětí mezi
protichůdnými ději, stavy – noc x den, život x smrt, žena x muž,
pocity rozkladu, smrti.
Doplnění:
• snaha provokovat společnost – tabuizovaná témata – erotika,
homosexualita, oslava Satana, opovržení životem;
• život dekadentů spojen s bohémstvím, alkoholem, nevázaným
sexem.
MODERNÍ REVUE A ČESKÁ DEKADENCE
 Moderní revue – jeden z nejvýznamnějších literárních
časopisů (1894-1925)
 vydávali: Arnošt Procházka (kritik), Jiří Karásek ze Lvovic
(básník, prozaik)
 kolem něj vyznavači dekadence a symbolismu
 překlady uměleckých a filozofických děl
KAREL HLAVÁČEK
Karel Hlaváček, Můj Kristus
(autoportrét)
KAREL HLAVÁČEK (1894 – 1925)
 jeho dílo i dnes moderní,
 básník - představitel dekadence




a symbolismu, výtvarník,
výtvarný kritik
spolupráce s časopisem
Moderní revue
aktivní v tělovýchovné jednotě
Sokol
během života se příliš
neprosadil, finanční problémy
předčasná smrt - tuberkulóza
mistrem hudebnosti
a obraznosti
 POZDĚ K RÁNU – dekadentně
laděná sbírka, básně + básně v
próze – převážně reflexivní
a intimní lyrika, pocity smutku,
melancholie, hudebnost verše
 MSTIVÁ KANTILÉNA
12 básní – inspirací
potlačené povstání
holandských gézů proti
Španělsku, konkrétní dění
jen naznačeno, marný vzdor
KAREL HLAVÁČEK - POZDĚ K RÁNU
ukázky
SVOU VIOLU JSEM NALADIL CO MOŽNO NEJHLOUBĚJI
Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji
a tichý doprovod k ní pozdě za večera pěji.
(…)
Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho.
PŘIŠLA
Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli –
dva smutné dvorce na samotách propadlých –
dva hlasy se tam o cos hádaly a přely
při rudých stínech pochodní, ta vodou vzdálených.
Hrál kdosi na hoboj
"Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní,
hrál vždycky na večer touž píseň mollovou
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně, prý, tu zhasnou, uplovou.
(…)
Byl prvý hluboký a stále chtěl své: ano,
a druhý bázlivý a stále chtěl své: ne,
až zmlkly najednou, když blízko bylo ráno
a měsíc vyšel na chvilku nad vody vzdálené.
Impromptu
Když k ránu měsíc padal karmínově zarudlý
za řeku, jeho zlat kde rozpuštěný tak se chvěl,
a polibek Tvůj byl ač delikátní, přece jen mdlý…
v té noci březnové Tvou zahradou jsem pozdě k ránu šel.
A středem záhonů, jež přes noc rudě vzkvetly mi,
já ved' Tě znavenou; jen jednoho mi bylo žel:
proč já tu neměl štěstí býti mezi prvními,
proč někdo přede mnou již tady vedle Tebe šel?
(…)
Dnes dvorce ani po klekání nezavřeli –
dva smutné dvorce na samotách propadlých…
Dva hlasy se v nich dlouho mezi sebou přely,
až hlas, jenž prosil, zaúpěl a náhle ztich',
a hlas, jenž chtěl své: ano, z hluboka si vzdych'.
Pracovní list – úkol č. 2
Jaké pocity básně sugerují?
Čím autor ještě podtrhuje náladovost svých veršů? (viz název)
Jakými prostředky dosahuje hudebnosti veršů?
Které motivy ještě evokují hudbu?
Kromě hudebnosti působí Hlaváčkovy verše svou barevností. Doložte
ukázkami.
Určete druh rýmu.
Pracovní list – úkol č. 2 - řešení
Jaké pocity básně sugerují?
Smutku, marnosti, zbytečnosti, beznaděje.
Mé melodie chtějí míti smutek všeho toho,
co rostlo, vykvetlo a zrálo marně, pro nikoho.
a ani nerozžal si oheň pobřežní,
neb všecky ohně, prý, tu zhasnou, uplovou.
Čím ještě podtrhuje náladovost svých veršů? (viz název)
Nejčastější dobou, k níž se vztahují – noc (častý motiv měsíce) a pozdní ráno.
Jakými prostředky dosahuje hudebnosti veršů?
Opakováním stejných hlásek, stejných slov.
Které motivy ještě evokují hudbu?
Motivy hudebních nástrojů.
Kromě hudebnosti působí Hlaváčkovy verše svou barevností. Doložte ukázkami - karmínově
zarudlý, jeho zlat, rudě vzkvetly, rudých stínech
Rým sdružený a střídavý.
MANIFEST ČESKÉ MODERNY
 Zformulován J. S. Macharem a F. X. Šaldou
 Volné sdružení spisovatelů
 Nebyl podrobným uměleckým programem
 Formuloval umělecké principy tvorby mladé generace
 Vyjadřoval se k otázkám společenským a politickým
MANIFEST ČESKÉ MODERNY
MANIFEST ČESKÉ MODERNY
napsáno 1895, vyšlo v 1. čísle Rozhledů na rok 1896
Sražena typickými reprezentanty starých směrů v jeden šik (…) přijala část mladé generace
literární jméno, které s despektem bylo hozeno na ni: Česká Moderna.
Bylo jí vytknuto jako nedostatek běžného společenského dobrého tónu, že se nepřipojila
tiše k předcházejícímu staršímu proudu, že neuznává za svaté jeho ikony, že povrhá
skepticky jeho autoritami … Cítí, že mezi generací starší a jí je nepřeklenutelná propast.
(…)
Chceme v kritice to, zač jsme bojovali a co jsme si vybojovali: míti své přesvědčení, volnost
slova, bezohlednost. Kritická činnost jest prací tvůrčí, uměleckou, vědeckou, samostatným
literárním žánrem… Chceme individualitu, chceme ji v kritice, v umění. Umělce chceme, ne
echa cizích tónů, ne eklektiky, ne diletanty. Nevážíme si pestrobarevného látání přejatých
myšlenek a forem, zrýmovaných politických programů, imitací národních písní, veršovaných
folkloristických tretek, šedivého fangličkářství, realistické ploché objektivnosti.
Umělče, dej do svého díla svou krev, svůj mozek, sebe … Chceme pravdu v umění, ne tu, jež
je fotografií věcí vnějších, ale tu poctivou pravdu vnitřní, jíž je normou jen její nositel individuum.
(…)
DÚ - pracovní list – úkol č. 3
 Vysvětlete úvodní slova Sražena typickými reprezentanty
starých směrů v jeden šik …
 Objasněte myšlenky druhého odstavce.
 Na základě úryvku z manifestu České moderny objasněte,
co jeho signatáři odmítali, co požadovali.
ZDROJE
 Čítanka pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství,





akciová společnost, Praha 2001
Literatura pro 2. ročník SOŠ, SPN – pedagogické nakladatelství,
akciová společnost, Praha 2001
Literatura pro 3. ročník středních škol – Pracovní sešit,
nakladatelství Didaktis 2009. 1. vyd.
Mašková, D. Čítanka 3 k Literatuře – přehledu SŠ učiva. Dotisk
1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006.
Slovník světové literatury (autoři a díla, směry). 1. vyd. Praha:
Fortuna, 1993
Sochrová, M.: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, Havlíčkův
Brod, 1. vydání, 2007
Dokumenty:
Manifest České moderny:
http://www.ceskaliteratura.cz/dok/mmoderny.htm
OBRÁZKY
 Soubor:Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872.jpg
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbolismus
 http://www.kosmas.cz/knihy/130865/dekadence-vbarvach-chorobnych/
 Soubor:Death and the Gravedigger - C. Schwabe.jpg
 cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hlaváček
 http://kultura.idnes.cz/foto.aspx?c=A090201_135016_vyt
varneum_jaz&strana=&foto1=JAZ28d665_156.jpg&infram
e=1

similar documents