วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา

Report
Asst.Prof. Dr.
Panchat Akarak
www.accounting.crru.ac.th
บทที่ 8 กำรบัญชีสำหรับทีด
่ น
ิ
อำคำรและอุปกรณ ์
หัวข้อสำคัญ
•
•
•
•
•
•
•
ควำมหมำยของทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ ์
ลักษณะของทีด
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ ์
แนวคิดในกำรวัดมูลคำ่
กำรรับรู้ทีด
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ ์
กำรเลิกใช้และกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย ์
กำรดอยค
ำของสิ
นทรัพย ์
้
่
แนวคิดของคำเสื
่ ่ อมรำคำ
CRRU
PPE หมำยถึง
• เป็ นสิ น ทรัพ ยไม
ิ กำรจัด หำเพื่อใช้
์ ่หมุน เวียนที่ก จ
ในกำรดำเนินงำน กิจกำรสำมำรถใช้ประโยชน์
ในอนำคต ในกำรผลิต สิ นค้ ำ หรื อ เพื่ อ กำร
ให้บริกำร หรือเพือ
่ กำรใช้ในกำรบริหำรงำน
สรุปควำมหมำย
ทีด
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ์ หมำยถึง สิ นทรัพยที
์ ่
มีตวั ตน ซึง่ ต้องเข้ำเงือ
่ นไข
ทุกข้อ ดังนี้
1. มีเ พื่อ ใช้ ประโยชน์ในกำรผลิต สิ น ค้ ำ หรือ เพื่อ
กำรให้ บริก ำร เพื่อ ให้ เช่ ำ หรือ เพื่อ กำรใช้ ใน
กำรบริหำรงำน
CRRU
2. กิจกำรคำดวำจะใช
ำหนึ
่ งรอบปี
่
้ประโยชนมำกกว
์
่
ลักษณะทีส
่ ำคัญ มีดงั นี้
1. มีไ ว้ เพื่อ ใช้ ประโยชน์ในกำรด ำเนิ น
ธุรกิจ
2. ให้ ประโยชน์ มำกกว่ ำหนึ่ ง รอบระย
เวลำบัญชี
และมีลก
ั ษณะเสื่ อมสภำพ
3. มีตวั ตนและจับตองได
้
้
CRRU
กำรรั บ รู้ รำยกำรที่ ด ิ น อำคำร และ
อุ ป กรณ ์ เป็ นสิ นทรัพ ย ใน
งบแสดง
์
ฐำนะกำรเงิน เมื่อ เข้ ำเงื่อ นไขทุ ก ข้ อ
ดังนี้
1. มี ค ว ำ ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ค่ อ น ข้ ำ ง แ น่ ที่
ร ำ ย ก ำ ร นั้ น จ ะ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ เ ชิ ง
เศรษฐกิจแกกิ
่ จกำรในอนำคต
2. กิจ กำรสำมำรถก ำหนดรำคำทุ น หรือ
CRRU
มูล ค่ำต้ นทุ น ของรำยกำรนั้น ได้อย่ำง
• แนวคิดในกำรวัดมูลคำที
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ ์
มีดงั นี้
่ ด
1. แนวคิด เกี่ย วกับ รำคำทุ น เดิม (Historical
Cost
Concept)
เป็ นรำคำยุตธิ รรม ณ วันจัดหำ
มีหลักฐำนเทีย
่ ง
ธรรมตรวจสอบได้ ไมเกิ
่ ดกำไรหรือ
ขำดทุ น จำกกำรถื อ ครอง แต่ จะรับ รู้ เมื่ อ
จำหน่ำย
2. แนวคิด เกีย
่ วกับ อ ำนำจซื้อ (Purchasing
Power
Concept)
ปรับปรุงรำคำตำมอำนำจซือ
้ ทำให้เกิดกำไรขำดทุน
จำกกำรถือครองสิ นทรัพย ์
3. แนวคิดเกีย
่ วกับรำคำทุนปัจจุบน
ั หรือรำคำเปลีย
่ นแทนใน
CRRU
ปัจจุบน
ั
• มำตรฐำนกำรบัญ ชี ก ำหนดให้ กำรวัด มู ล ค่ ำ
เริ่ ม แร ก ที่ ด ิ น อ ำคำร แล ะ อุ ป ก รณ ์ ( Plant
Property and Equipment)
ใช้รำคำทุน (Historical Cost)
8.3.1
กำรวัด มู ล ค่ ำที่ด ิน อำคำรและอุ ป กรณ ์
ภำยหลัง รับ รู้ มู ล ค่ำเริ่ม แรก มีด งั นี้ 1 . แนวทำงที่
กำหนดให้ถือปฏิบต
ั ิ
แสดงด้ วยรำคำทุ น หัก ค่ ำเสื่ อม
รำคำสะสมและคำเผื
่ กำรดอยค
ำ่
่ อ
้
2. แนวทำงทีอ
่ ำจเลือกปฏิบต
ั ิ
กรณี ต ี ร ำคำใหม่
แสดงด
้ วย
CRRU
รำคำตีใหม(มู
ิ รรม)
่ ลคำยุ
่ ตธ
• ร ำ ค ำ ทุ น ข อ ง
ประกอบดวย
้
ที่ ด ิ น
อ ำ ค ำ ร แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์
1. รำคำซือ
้ หักดวยส
้
่ วนลดกำรค้ำและเงินรับคืนจำกผู้ขำย
2. ต้นทุนทำงตรงอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องกับกำรจัดหำสิ นทรัพย ์ เช่น
-ภำษีนำเข้ำหรือภำษีซอ
ื้ ทีข
่ อคืนไมได
่ ้
-ต้นทุนเตรียมสถำนที่
-ต้นทุนกำรขนส่งเริม
่ แรกและกำรเก็บรักษำ
-ต้นทุนกำรติดตัง้ และกำรประกอบ
-คำธรรมเนี
ยมวิชำชีพ เช่น สถำปนิก วิศวกร
่
-ประมำณกำรรำยจำยในกำรรื
อ
้ หรือขนไปทิง้ และกำร
่
บูรณะสถำนทีภ
่ ำยหลังเลิกใช้
3. ต้นทุนกำรกู้ยืม (Borrowing Cost)
4. ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรบริห ำร ที่เ กี่ย วข้ องโดยตรงกับ กำร
CRRU
ไดมำหรื
อทำให้พร้อมใช้งำน
้
• ทีด
่ น
ิ (Land) รำคำทุนทีด
่ น
ิ ประกอบดวย
้
1. รำคำซือ
้ ทีด
่ น
ิ
2. คำใช
ดหำ
่
้จำยในกำรจั
่
3. คำใช
ทธิ ์
่
้จำยในกำรโอนกรรมสิ
่
4. คำใช
ฒนำให้พร้อมใช้
่
้จำยในกำรพั
่
• ทีด
่ น
ิ ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำ เนื่ องจำกมีอำยุกำรใช้งำนไม่
จำกัด
• กรณีมก
ี ำรปรับปรุงทีด
่ น
ิ แตมี
่ อำยุกำรใช้งำนจำกัด เช่น
รัว้ ทอระบำยน
ถนน ศำล
้ำ ทำงเดินเท้ำ ทอประปำ
่
่
พระภูม ิ สนำมหญ้ำ บอน
่ ้ำ สระน้ำ
• ใ ห้ บั น ทึ ก เ ป็ น “ ส่ ว น ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น ” ( Land
CRRU
Improvement) และคิดคำเสื่ อมรำคำตำมอำยุกำรใชงำน
• อ ำ ค ำ ร ( Building) ร ำ ค ำ ทุ น อ ำ ค ำ ร
ประกอบดวย
้
1. รำคำซือ
้ หรือสรำงอำคำร
้
• รำคำซื้อ ประกอบด้วย ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนี ยม
ค่ำส ำรวจ ค่ำปรับ ปรุ ง
ค่ำตกแต่ง
ภำยใน
• รำคำค่ ำก่ อสร้ ำง ประกอบด้ วย ค่ ำวัส ดุ ก่ อสร้ ำง
ค่ำแรงงำน ค่ำควบคุ ม กำรก่อสร้ ำง ค่ำวิศ วกร ค่ำ
สถำปนิ ก ค่ำแบบแปลน ค่ำเบีย
้ ประกัน ระหว่ำงกำร
ก่ อสร้ ำง ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรปลู ก สร้ ำงอำคำรที่ พ ัก
คนงำนระหวำงก
อสร
และคำธรรมเนี
ยCRRU
มตำง
่
่
้ำง คำภำษี
่
่
่
• อำคำรชุด (Condominium)
• อำคำรชุ ด ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ห้ อ ง ชุ ด แ ล ะ ท รั พ ย ์
ส่ วนกลำงที่ ผู้ เป็ นเจ้ ำของห้ องชุ ด จะมี ก รรมสิ ทธิ ใ์ น
สิ นทรัพยส
น
์ ่ วนกลำงรวมกั
่
• รำคำทุนอำคำรชุ ด ประกอบด้วย รำคำซื้อห้อง
ชุ ด แ ล ะ ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร ซื้ อ เ ช่ น ค่ ำ ภ ำ ษี
คำธรรมเนี
ยมกำรโอน คำนำยหน
่
่
้ ำ คำใช
่
้จำยในกำร
่
ปรับปรุงห้องชุด
• หลัง ปี 2554 สภำวิช ำชีพ ฯ ก ำหนดไม่
ตองแยกที
ด
่ น
ิ ออกจำกรำคำห้องชุด)
้
CRRU
อ
่ งใช้ ประจ ำอำคำร (Building
• อุปกรณเครื
์
Equipment)
• หมำยถึง อุปกรณ ที
่ ด
ิ อยู่กับอำคำร ซึ่งไม่อำจถอน
์ ต
หรือ เคลื่อ นย้ ำยจำกตัว อำคำรได้ โดยง่ ำย อุ ป กรณ์
ดัง กล่ำวมีอ ำยุ ก ำรใช้ งำนแตกต่ำงจำกอำคำร เช่ น
เครื่องปรับอำกำศ ลิฟท ์ ระบบไฟฟ้ำ ระบบประปำ
ระบบโทรศั พทอิ
์ นเตอรเน็
์ ต
• ให้บันทึกแยกออกจำกอำคำร
• คิดคำเสื
่ ่ อมรำคำตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
CRRU
• เครือ
่ งจักร (Machinery) รำคำทุน
เครือ
่ งจักร ประกอบดวย
้
• ร ำ ค ำ ซื้ อ ค่ ำ ข น ส่ ง ค่ ำ ป ร ะ กั น ภั ย ใ น
ระหว่ ำงขนส่ ง ค่ ำใช้ จ่ ำยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง
โด ยต ร งใ น ก ำ ร จั ด ห ำ แ ล ะ ติ ด ตั้ ง เ พื่ อ ใ ห้
เครือ
่ งจักรอยูในสภำพพร
อมใช
่
้
้งำน
-หักดวยส
้
่ วนลดกำรค้ำ และภำษีทไี่ ดรั
้ บคืน
และ
-รวมตนทุ
่ นไข) CRRU
้ นกำรกู้ยืม (ถ้ำเขำเงื
้ อ
• อุปกรณ ์ (Equipment)
• ประกอบด้วย เครือ
่ งตกแตงและติ
ดตัง้ (Furniture
and
่
Fixture) ยำนพำหนะ(Vehicle) เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้ (Tool)
เครือ
่ งใช้สำนักงำน (Office Equipment) แบบและเบ้ำ
หลอม (Pattern and Die) ภำชนะ (Container)
• อุปกรณ์ ใช้รำคำทุน ประกอบดวย
้
เครือ
่ งตกแตงและติ
ดตัง้ ใช้รำคำซือ้ รวมคำใช
่
้ จ่ำย
่
ในกำรซือ
้ หักด้วยส่วนลดกำรค้ำ และส่วนลดรับ วันสิ้ น
งวดแสดงดวยรำคำทุ
นหักคำเสื
้
่ ่ อมรำคำสะสม
• ยำนพำหนะ
•
รำคำซื้อ ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรซื้อ เช่ น
ภำษี น ำเข้ ำ ค่ำโอนทะเบียน ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิด ขึ้น ในกำร
ซือ
้ วันสิ้ นงวดแสดงดวยรำคำทุ
นหักคำเสื
้
่ ่ อมรำคำสะสม
เครือ
่ งมือเครือ
่ งใช้
รำคำซือ
้ และรวมคำใช
่ CRRU
้จำย
่
ในกำรซือ
้
เครือ
่ งมือ แบงเป็
่ น 2 ชนิด
1. เครือ
่ งมือทัว่ ไป (Hand Tool)
เช่น สิ่ ว ขวำน ค้อน ไขควง
เป็ นต้ น มีมู ล ค่ำไม่สู ง สู ญ หำยได้ ง่ำย ให้ บัน ทึก แยกจำกเครื่อ งจัก ร
และไม่นิ ย มคิด ค่ำเสื่ อมรำคำ แต่จะใช้ วิธ ีต รวจนับ คงเหลือ ณ วัน สิ้ น
งวด และผลต่ ำงของรำคำตำมบัญ ชี แ ละยอดที่ต รวจนั บ ได้ ให้ ตัด เป็ น
คำใช
ำหรับงวดนั้น
่
้จำยส
่
2. ภำชนะบรรจุสินค้ำ
เช่น ขวด ลัง ถัง กลอง
ตู้คอนเทนเนอร ์
่
มีลก
ั ษณะแตกตำงกั
น ให้พิจำรณำ ดังนี้
่
-แตกหัก ง่ำยและมีมู ล ค่ำต่ำ ให้ บัน ทึก เป็ นค่ำใช้ จ่ ำยในกำรด ำเนิ น งำน
เช่น กลองพลำสติ
ก กลองกระดำษ
่
่
-มีควำมคงทนและมีมูลคำสู
่ ง ให้บันทึกเป็ นสิ นทรัพย ์ เช่น ลังไม้ กลอง
่
พลำสติกแข็ง
กำรบันทึกบัญชี ภำชนะ
1. เมือ
่ ซือ
้ ภำชนะให้บันทึกเป็ นสิ นทรัพย ์
CRRU
2. เมือ
่ ขำยสิ นคำใหลูกคำ ใหเรียกเก็บเงินมัดจำ และบันทึกเงินมัดจำรับ
• เครือ
่ งใช้สำนักงำน
ใช้รำคำทุนบันทึกเป็ นสิ นทรัพย ์ ประกอบด้วย รำคำ
ซื้ อ ตำมใบก ำกับ สิ นค้ ำ ต้ นทุ น ทำงตรงอื่ น ๆ ที่
เกีย
่ วข้องใจกำรจัดหำและเพือ
่ ให้ใช้งำนได้
หักดวยส
้
่ วนลดกำรค้ำ
• แบบและเบำหลอม
้
-สร้ ำงเอง ให้ บัน ทึก เป็ นสิ นทรัพ ย ์ และคิด ค่ำเสื่ อม
รำคำตำมอำยุกำรใช้งำน
-สร้ ำงเองเพื่อ ใช้ ผลิต สิ น ค้ ำตำมค ำสั่ งของลูก ค้ ำ ให้
บันทึกเป็ นต้นทุนของงำนนั้น ๆ
CRRU
• กำรไดมำที
ด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ ์
้
1. ซื้ อ เป็ นเงิน สด เงิน เชื่ อ ผ่ อนช ำระหรือ เช่ ำ
กำรเงิน
2. สร้ำงขึน
้ เอง
3. กำรแลกเปลีย
่ น
กำรบันทึกบัญชีไดมำ
้
1. ซื้ อ เป็ นเงิ น สด
ใช้ รำคำเงิ น สดที่ จ่ ำยทัน ที
บวกคำใช
่
้จำย
่
2. ซือ
้ เป็ นเงินเชือ
่
ใช้รำคำเปรียบเทียบกับเงินสด
(หักดอกเบีย
้ ออก)
3. ซื้อ ตำมสั ญ ญำเช่ ำซื้อ หรือ สัญญำเช่ ำกำรเงิ
CRRUน
บันทึกดวยรำคำเงินสด
ผลตำงใหบันทึกเป็ นดอกเบีย
้
• กำรสรำงขึ
น
้ เอง
้
• ต้นทุ น ในกำรสร้ ำงสิ น ทรัพ ย ์ ได้แก่ วัต ถุ ท ำงตรง
คำแรงงำนทำงตรง
คำใช
กำรกอสร
่
่
้จำยใน
่
่
้ำง
ทัง้ คงทีแ
่ ละผันแปร
• ทั้ง นี้ ไ ม่ รวมค่ ำใช้ จ่ ำยที่เ กิด จำกกำรหย่ อนประสิ ทธิภ ำพ
ระหวำงกำรก
อสร
่
่
้ำง
กำรรวมต้นทุนกำรกู้ยืมให้รวมเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพยที
่ ร้ำง
์ ส
รวมไดตำมเงื
อ
่ นไข
้
1. สิ นทรัพยเข
่ นไข ใช้เวลำในกำรสร้ำงนำน
์ ้ำเงือ
2. จ ำนวนต้ นทุ น กู้ ยืม ที่จ ะตั้ง เป็ นรำคำทุ น สิ นทรัพ ย ์
แยกตำมวัตถุประสงคกำรกู
้
์
-เงินกูระบุ
วต
ั ถุประสงคเฉพำะ
้
์
หักดวยรำยได
ชั
่ ครำวทีเ่ กิดขึน
้
้
้ ว
รวมไดทั
และ
้ ง้ หมด CRRU
• ตัวอยำงสิ
นทรัพยที
่ นไข รวมต้นทุน
่
์ เ่ ข้ำเงือ
กำรกู้ยืมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย ์
•
•
•
•
โรงงำนอยูระหว
ำงกำรก
อสร
่
่
่
้ำง
โรงผลิตพลังงำนทีอ
่ ยูระหว
ำงกำรก
อสร
่
่
่
้ำง
เงินลงทุนในอสั งหำริมทรัพยที
่ ยูระหว
ำงกำรก
อสร
์ อ
่
่
่
้ำง
สิ นค้ำทีใ่ ช้เวลำนำนในกำรแปลงสภำพพร้อมขำย เช่น
เหลำ้ ไวน์
CRRU
8.4.3 กำรแลกเปลี่ย นที่ด น
ิ
อำคำร
และอุปกรณ ์
• กำรแลกเปลีย
่ นที่แ ตกต่ำงกัน หรือ ต่ำงชนิ ด
กัน
หรือมีเนื้อหำเชิงพำณิชย ์
ให้รับรู้รำคำสิ นทรัพยที
วยรำคำยุ
ตธ
ิ รรม
้
้
์ ไ่ ดมำด
ของสิ นทรัพ ย ที
ิ รรมของ
์ ่น ำไปแลก หรือ มู ล ค่ำยุ ต ธ
สิ นทรัพยใหม
ที
และ
่ ไ่ ดมำ
้
์
กิจกำรรับรู้กำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปลีย
่ น
• กำรแลกเปลีย
่ นทีค
่ ล้ำยคลึง กันหรือชนิด เดียวกัน
หรือไมมี
่ เนื้อหำเชิงพำณิชย ์
CRRU
กิ จ ก ำ ร ไ ม่ รั บ รู้ ก ำ ไ ร ข ำ ด ทุ น จ ำ ก ก ำ ร
• ร ำ ย จ่ ำ ย ภ ำ ย ห ลั ง ไ ด้ สิ น ท รั พ ย ์
(Subsequent Expenditure)
เช่ น รำยจ่ ำยในกำรต่ อเติ ม กำรปรับ ปรุ ง กำร
เปลี่ย นแทน กำรซ่ อมแซม
กำร
โยกย้ำย และกำรติดตัง้ ใหม่
• รำยจำยฝ
่
่ ำยทุน (Capital Expenditure)
รำยจ่ ำยที่ก ิจ กำรจะได้ รับ ประโยชน์ ในอนำคต จะ
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย ์
• ร ำ ย จ่ ำ ย ฝ่ ำ ย ร ำ ย ไ ด้
Expenditure)
( Revenue
CRRU
• กิจกำรจ ำหน่ำยหรือเลิก ใช้ ทีด
่ น
ิ
อำคำร
และอุปกรณอย
่
์ ำงถำวร
-กิจ กำรจะต้องตัดรำยกำร ทีด
่ น
ิ
อำคำร
และอุปกรณออกจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
และ
์
-รับรู้ผลตำง
่
ระหวำง
่
-จำนวนเงินสุทธิทค
ี่ ำดวำจะได
รั
่
้ บ กับ
-รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย ์
-ผลต่ำงคือ รำยกำรก ำไรหรือ ขำดทุ น จำกกำร
จำหน่ำย
CRRU
• กำรระบุ ถึง สิ น ทรัพ ย ที
่ ำจเกิด กำรด้อย
์ อ
คำ่
เ มื่ อ สิ น ท รั พ ย ์ มี มู ล ค่ ำ ต ำ ม บั ญ ชี ( Carrying
Amount) สู ง กว่ำมู ล ค่ำที่ค ำดว่ำจะได้ รับ คืน สุ ท ธิ
(Recoverable Value)
• มูลคำตำมบั
ญชี (Carrying
่
or Book Value)
Amount
หมำยถึง รำคำสิ น ทรัพ ยที
ั รู้ในงบแสดง
์ ร่ บ
ฐำนะกำรเงินหลังหัก
คำเสื
่ ่ อมรำคำสะสม
CRRU
และคำเผื
อ
่
กำรด
อยค
ำ
่
้
่
• มูล ค่ำจำกกำรใช้
หมำยถึง มู ล ค่ ำ
ปัจจุบน
ั ของกระแสเงินสดทีค
่ ำดวำเกิ
้ ใน
่ ดขึน
อนำคตจำกกำรใช้ สิ นทรัพ ย อย
์ ่ำงต่อเนื่ อ ง
และจำกกำรจ ำหน่ ำยสิ น ทรัพย ในวั
น สิ้ น สุ ด
์
อำยุกำรใช้งำน
• ผลขำดทุนจำกกำรดอยค
ำ่
้
หมำยถึง จำนวนของมูลคำตำมบั
ญชีสงู กวำ่
่
มูลคำที
่ ำดวำจะได
่ ค
่
้รับคืนของสิ นทรัพย ์ ณ
วันสิ้ นงวดทีก
่ จ
ิ กำรประเมินกำรดอยค
ำ่ CRRU
้
• กำรวัด มู ล ค่ ำที่ ค ำดว่ ำจะได้ รับ คื น
(RA or RV)
1 . ร ำ ค ำ ที่ ค ำ ด ว่ ำ จ ะ ข ำ ย ไ ด้ หั ก ด้ ว ย
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใ น ก ำ ร ข ำ ย
เกีย
่ วกับภำษี
เ ช่ น
ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย
2. มูลคำจำกกำรใช
่
้ โดยต้องพิจำรณำ
หน่ วยที่สิ น ทรัพ ย ที
์ ่ก่อให้ เกิด เงิน สด (Cash
Generating Unit) หมำยถึงสิ นทรัพยที
์ เ่ ล็ก
CRRU
ที่ สุ ด ที่ ส ำมำรถระบุ ไ ด้ ว่ ำกำรใช้ สิ นทรั
พ ย์
จบ
ขอ
้
บงชี
่ .้ ..
วันสิ้ น
งวด
ไมมี
่
มีข้อบงชี
ำ่
่ ว้ ำสิ
่ นทรัพยเกิ
้
์ ดกำรดอยค
อยำงมี
นย
ั สำคัญ
่
มี
กำหนด
BV
มูลคำที
่ ูง
่ ส
กว
ำ
กำหนด ่
RA
เปรียบเทียบ
BV กับ
RA
ใช
่
BV มำกกวำ
RA
่
NS
VIU
P
รับรูขำดทุ
นจำก
้
กำรดอยค
ำ่
้
ไมใ่
ทบทวนและปรัชบ่ ปรุงอำยุกำรใช้งำนที่
เหลือ/วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำและมูลคำ่
ำของสิ
นทรัพย ์
กำรดอยค
่
้
(Impairment Assets)
กำรบันทึกบัญชี
1) สิ นทรัพยด
ำ่
้
์ อยค
-รับรูเป็
ำไรขำดทุน
้ นคำใช
่
้จำยในงบก
่
ทันที
-ไมเป็
ั ไมมี
่ นรำยกำรพิเศษ (ปัจจุบน
่
รำยกำรพิเศษ)
Dr.ขำดทุนจำกกำรดอยค
ำ่
xx
้
Cr.คำเผือ
่ กำรดอยคำสิ นทรัพย-
1.
กร
ณี
1
ตัวอยำง
กำรดอยค
ำสิ
่
้
่ นทรัพย ์
2.
3.
4.
5.
6.
มูลคำที
รำคำ มูลคำ่
คำอธิบำย
่ ่ รำคำ
ขำย
จำก คำดวำ่
ตำม
สุทธิ กำรใช้ จะไดรั้ บ บัญชี
คืน
(NSP) (VIU) (RA) (BV) สิ นทรัพยไมดอยคำ มูล
่
์ ่ ้
คำที
จ
่ ะไดรั
บคืนสูงกวำ่
่
้
950 1,1 1,1 1,0 รำคำตำมบั
ญชี อยค
รับรู้ขำดทุนจำกกำรด
ำ่
้
00 00 00
2 950 980 980 1,0
00
3 970 925 970 1,0
20 บำท เนื่องจำกมูลคำที
่ ่
จะไดรั
้ บคืนตำ่ กวำรำคำตำม
่
บับญรูชี
รั
ำ่
้ขำดทุนจำกกำรดอยค
้
30 บำทเนื่องจำกมูลคำที
่ ะ
่ จ
ไดรั
้ บคืนตำ่ กวำรำคำตำม
่
บ ชี
รู้ ขำดทุ น จำกกำรด้ อย
บัรัญ
คำ่ 100 บำท
เนื่ อ งจำกมู ล คำที่จ ะไดรับ
ตัวอยำง
กำรดอยค
ำสิ
่
้
่ นทรัพย ์
รำคำตำมบัญชี (BV)
รำคำขำยสุทธิ (NSP)
มูลคำจำกกำรใช
่
้ (VIU)
มูลคำที
่ ำดวำจะได
รั
่ ค
่
้ บคืน
(RA)
ขำดทุนจำกกำรดอยค
ำ้
่
สิ นทรัพย ์
สั ดส่วนทีใ่ ช้ปันส่วน (รำคำ
ตำมบัญชี)
สิ นทรัพย ์ (หน่วย : ลำนบำท)
้
ทีด
่ น
ิ
อำคำร อุปกร
รวม
ณ์
10
30
60
100
8
20
50
78
90
90
(10)
10%
30%
60%
• ค่ ำเสื่ อมรำคำ
(Depreciation) ห ม ำ ย ถึ ง
วิธก
ี ำรในกำรกระจำยต้นทุนของสิ นทรัพยประเภททุ
น
์
ตำมอำยุ ก ำรใช้ งำนของสิ นทรัพ ย อย
์ ่ำงมีร ะบบและ
สมเหตุสมผล
• คำเสื
่ ่ อมรำคำตำมควำมหมำย สรุปไดดั
้ งนี้
1. ต้นทุนเดิมและมูลคำสิ
่ นแปลงตลอด
่ นทรัพยไม
่ ย
์ เปลี
อำยุกำรใช้งำน
2. ผลรวมของค่ ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุ ก ำรใช้ งำน
เทำกั
่ บต้นทุนของสิ นทรัพย ์
หัก ดวยมู
ลคำคงเหลื
อ
้
่
3. วิธ ีก ำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำ เป็ นกำรปั น ส่ วนต้ นทุ น
ของสิ นทรัพยอย
นระบบ
่
์ ำงเป็
ตำมเกณฑที
่ มเหตุสมผล
CRRU
์ ส
• แ น ว คิ ด ห ลั ก ใ น ก ำ ร คิ ด ค่ ำ เ สื่ อ ม ร ำ ค ำ
(Depreciation) มี ดังนี้
1. กำรวัดมูลคำของสิ
นทรัพยที
่ ดลง มี 2 วิธ ี
่
์ ล
คือ
1.1 Decline in Discounted Net Revenue Contribution
กำรคิดคำเสื
ี ี้ข น
ึ้ อยูกั
่ ่ อมรำคำวิธน
่ บปัจจัย ดังนี้
1. กระแสเงินสดสุทธิทค
ี่ ำดไว้ซึง่ เกิดจำกกำรใช้สิ นทรัพย ์
2. ระยะเวลำทีก
่ จ
ิ กำรจะไดรั
้ บประโยชน์
3. ต้นทุนของเงินทุ นหรืออัต รำผลตอบแทนของเงินทุนทีเ่ สี ย
โอกำสเนื่องจำก
กำรซือ
้ สิ นทรัพย ์
1.2 Decrease in Current Cash Equivalent วิธน
ี ี้จะคิดคำ่
เสื่ อมรำคำจำกมูลคำที
่ ดลงของสิ นทรัพยที
่ รี ำคำซือ
้ ขำยในตลำด
่ ล
์ ม
CRRU
หรื อ มู ล ค่ ำของรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สดในปั จ จุ บ ัน
(แต่ มี
• แนวคิด หลัก ในกำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำ (Depreciation) มี
ดังนี้
2. กำรเปรีย บเทีย บต้ นทุ น และประโยชน์ที่ไ ด้รับ
(Process of Matching Costs with Expected
Benefits)
เป็ นกำรปันส่วนต้นทุน ทีก
่ ่อให้ เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
แ ก่ กิ จ ก ำ ร เ ป็ น แ น ว คิ ด ใ น ก ำ ร คิ ด ค่ ำ เ สื่ อ ม ร ำ ค ำ โ ด ย
เปรียบเทียบกับต้นทุนและประโยชนที
้ บ มี 3 วิธ ี
์ ไ่ ดรั
2.1 Time-Adjustment Depreciation เป็ นกำรคำนวณ
อัตรำผลตอบแทนภำยใน คำนวณดังนี้
ผลตอบแทน=IRR X มูลคำตำมบั
ญชีของสิ นทรัพย ์ ่
กระแสเงินสดรับในแตละปี
่
CRRU
ข้อจำกัด
-สมมติให้ IRR มีคำคงที
่
่
• แ น ว คิ ด ห ลั ก ใ น ก ำ ร คิ ด ค่ ำ เ สื่ อ ม ร ำ ค ำ
(Depreciation) มี ดังนี้
2.2 Depreciation based on a Constant
Cost to Net Revenue Contribution
Ratio
คำนวณคำเสื
่ ่ อมตำมสูตร ดังนี้
คำเสื
่ ่ อมรำคำ= อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ x กระแสเงิน
สดรับในแตละปี
่
อัตรำคำเสื
มู ล ค่ ำ ณ วั น ได้ มำ –
่ ่ อม=
มูลคำคงเหลื
อ
่
CRRU
• แ น ว คิ ด ห ลั ก ใ น ก ำ ร คิ ด ค่ ำ เ สื่ อ ม ร ำ ค ำ
(Depreciation) มี ดังนี้
2.3 Allocation of Cost to Physical
Service Units
เป็ นกำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำตำมประโยชน์ที่
ได้ รับ จำกสิ นทรัพ ย ์นั้ น เช่ น รถยนต ์วัด
ประโยชนจำกกำรใช
้งำนเป็ นกิโลเมตร
์
ขอดี
วัดจำกประโยชนของสิ
นทรัพย ์
้
์
ทีล
่ ดลงเนื่องจำกกำรใช้งำน
CRRU
• ปัจจัยทีม
่ ผ
ี ลตอค
่ ำเสื
่ ่ อมรำคำ
1. รำคำทุ น ของสิ นทรัพ ย ์ (Acquisition
Cost)
2. มูลคำคงเหลื
อของสิ นทรัพย ์ (Residual
่
Value)
3. อำยุกำรใช้งำนหรืออำยุกำรให้ประโยชน์
(Useful Life)
4. วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำ
(Depreciation Method)
CRRU
• วิธท
ี ไี่ มปั
่ นตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-วิธป
ี ระเมิน (Appraisal Method)
-วิธก
ี ำรเปลีย
่ นแทน (Replacement System)
-วิธก
ี ำรจำหน่ำย (Retirement System)
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-กำรคิดคำเสื
่ ละอัตรำคงทีต
่ ำมวิธ ี
่ ่ อมรำคำในจำนวนคงทีแ
เส้นตรง
-กำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำในจ ำนวนเปลี่ย นแปลงและอัต รำ
คงทีต
่ ำมชัว
่ โมงกำรทำงำน
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ขึน
้
่ ่ อมรำคำในอัตรำเพิม
CRRU
-กำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำในอัตรำลดลง
-วิธป
ี ระเมิน (Appraisal Method)
• แบงได
ี อ
ื
่
้ 2 วิธค
1. วิธต
ี รี ำคำตำมรำคำชำระบัญชี หรือรำคำ
ตลำดในปัจจุบน
ั
ใช้ รำคำตลำดที่ต ีไ ด้ เปรีย บเทีย บกับ
รำคำทุนเดิม ผลตำงคื
อ คำเสื
่
่ ่ อมรำคำ
2. กำรตีรำคำโดยวิธก
ี ำรสำรวจ (Observed
depreciation)
สิ นทรัพยต
+ ซือ
้ เพิม
่ ระหวำงงวด์ นงวด
้
่
สิ นทรัพยปลำยงวด
=คำเสื
์
่ ่ อมรำคำ
CRRU
• วิ ธ ี ก ำรเปลี่ ย นแทน
System)
( Replacement
-บัน ทึก ค่ำเสื่ อมรำคำเป็ นค่ำใช้ จ่ ำยเมื่อ ซื้อ
สิ นทรัพยใหม
มำแทนสิ
นทรัพยชิ
้ เกำ่
่
์
์ น
-นั่นคือ
กิจกำรจะไมมี
่ กำรบันทึกคำเสื
่ ่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนสิ นทรัพย ์
แต่
จะบันทึกเมือ
่ หมดอำยุกำรใช้งำน และ
-กิจกำรจะบันทึกค่ำใช้จ่ำยทีจ
่ ่ำยไปเพือ
่ ซื้อ
สิ นทรัพยเป็
่ ่ อมรำคำประจำงวด CRRU
์ นคำเสื
• วิ ธี ก ำ ร จ ำ ห น่ ำ ย
System)
( Retirement
• วิธ น
ี ี้ จ ะคล้ำยวิธ ีเ ปลีย
่ นแทน กิจ กำรจะไม่คิด ค่ำ
เสื่ อมรำคำสิ นทรัพยตลอดอำยุ
กำรใช้งำน แตจะ
์
่
บันทึกคำเสื
่ หมดอำยุกำรใช้
่ ่ อมรำคำสิ นทรัพยเมื
์ อ
งำนแลว
้
• วิธ ก
ี ำรจ ำหน่ ำยสิ น ทรัพ ย จะบั
น ทึก สิ น ทรัพ ย ใหม
์
์
่
แทนบัญชีสินทรัพยเก
์ ำ่
**วิธก
ี ำรเปลีย
่ นแทนและวิธก
ี ำรจำหน่ำยเป็ นวิธCRRU
ท
ี ไี่ ม่
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-กำรคิดคำเสื
่ ละอัตรำ
่ ่ อมรำคำในจำนวนคงทีแ
คงที่
-วิธเี ส้นตรง (Straight line Method)
ขอสมมติ
วธ
ิ น
ี ี้
้
-สิ นทรัพยเสื
์ ่ อมสภำพไปตำมระยะเวลำ และมี
อัตรำคงที่
กำรคำนวณคำเสื
่ ่ อมรำคำตอปี
่
คำเสื
รำคำทุน – CRRU
มูลคำ่
่ ่ อมรำคำตอปี
่ =
คงเหลือ
• ตัวอยำง
่
Method)
-วิธเี ส้นตรง (Straight line
ซื้ อ อุ ป ก ร ณ ์ ร ำ ค ำ ทุ น 8 0 , 0 0 0 บ ำ ท
ป ร ะ ม ำ ณ อ ำ ยุ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น 5 ปี มู ล ค่ ำ
คงเหลือ 10,000 บำท
กำรคำนวณคำเสื
่ ่ อมรำคำตอปี
่
คำเสื
่ ่ อมรำคำตอปี
่ = 80,000 – 10,000
5 ปี
= 14,000 บำท
CRRU
วิธเี ส้นตรง (Straight line
Method)
ปี ที่
มูลคำ่
อัตรำคำ่
คำเสื
่ ่ อม
คำเสื
่ ่ อม
เสื่ อมสภำ
เสื่ อม
รำคำ
รำคำ
ำพ
รำคำ/ปี
สะสม
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี 70,000
ตำม
20%
14,000
80,00
0
14,000 66,00
20%
14,000
28,000 52,00
ปี
สิ้ นปี 70,000
42
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-กำรคิดคำเสื
่ นแปลง
่ ่ อมรำคำในจำนวนเปลีย
และอัตรำคงทีต
่ ำมชัว
่ โมงกำรทำงำน
-วิธช
ี ว
่ ั โมงกำรทำงำน (Hours Method)
-วิธต
ี ำมจำนวนผลผลิต (Output Method)
กำรคำนวณอัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำตอหน
่
่ วย
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ =
ทุน - มูลคำคงเหลื
อ
่
รำคำ
จำนวนชัว
่ โมงกำรทำงำนทัง้ สิ้ น/จำนวนผลผลิตทัง้ สิ้ น
CRRU
ตั ว อ ย่ ำ ง
- วิ ธี ชั่ ว โ ม ง ก ำ ร ท ำ ง ำ น ( Hours
Method) และ
-วิธต
ี ำมจำนวนผลผลิต (Output Method)
ซื้อ เครื่อ งจัก ร รำคำ 80,000 บำท ประมำณมู ล ค่ ำ
คงเหลือ 10,000 บำท คำดว่ำจะผลิต สิ น ค้ำได้จำนวน
ทัง้ สิ้ น 100,000 หน่วย
กำรคำนวณอัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำตอหน
่
่ วย
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ ตอหน
่
่ วย =
10,000
หน่วย
80,000
–
100,000
CRRU
วิธต
ี ำมจำนวนผลผลิต (Output
Method)
ปี ที่
จำนวน
อัตรำคำ่
คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
หน่วยที่
เสื่ อมรำคำ/
เสื่ อม
รำคำ
ผลิตได้
หน่วย
รำคำ
สะสม
บัญชี
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี 13,000
0.7
9,100
1
15,000
0.7
ตำม
45
10,50
80,00
0
9,100 70,90
0
19,600 60,40
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ขึน
้
่ ่ อมรำคำในอัตรำเพิม
-วิธเี งินรำยปี (Annuity Method)
-วิธก
ี องทุนจม (Sinking Fund Method)
ข้อสมมติวธ
ิ น
ี ี้
1. คำนึงถึงต้นทุนของเงินลงทุนในสิ นทรัพย ์
2. วิ ธ ี นี้ ก ิ จ กำรคำดว่ ำจะมี ร ำยได้ เพิ่ ม ขึ้ น จำกกำรใช้
สิ นทรัพย ์
3. คำใช
่
้จำยในกำรซ
่
่ อมแซมและบำรุงรักษำคงที่
4. คำเสื
้ เรือ
่ ย ๆ ในปี
่ ่ อมรำคำในปี แรกจะตำ่ และสูงขึน
ตอไป
CRRU
่
• -วิธเี งินรำยปี (Annuity Method)
ั ของกำรเสื่ อมสภำพประจำปี
มูลคำปั
่ จจุบน
= รำคำทุน – (มูลคำคงเหลื
อ x h)
่
P
•H
=ปัจจัยคิดลดหรือมูลคำปั
ั ของเงิน
่ จจุบน
ในช่วงระยะเวลำหนึ่ง
• P = มูลคำปั
ั ของเงินปี ละเทำ่ ๆ กัน
่ จจุบน
หรือเงินรำยปี ในช่วงเวลำหนึ่ง
CRRU
• -วิธเี งินรำยปี (Annuity Method)
ตัว อย่ำง ซื้อ เครื่อ งจัก ร รำคำทุ น 50,000
บำท อำยุกำรใช้งำน 5 ปี มูลคำคงเหลื
อ
่
5,000 บำท
ต้ นทุ น ของเงิน ลงทุ น 8%
ตอปี
่
มูลคำปั
ั ของกำรเสื่ อมสภำพประจำปี
่ จจุบน
= 50,000 – (5,000 x 0.6806)
=11,670.55
3.9927
H
CRRU
=ปัจจัยคิดลดหรือมูลคำปั
ั ของเงินในช่วงระยะเวลำ
่ จจุบน
วิธเี งินรำยปี (Annuity
Method)
ปี ที่
มูลคำ่
อัตรำดอกเบีย
้ คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
ปัจจุบน
ั
เสื่ อม
รำคำ
ของกำร
รำคำ
สะสม
ตำม
บัญชี
เสื่ อมสภ
ำพ
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี 11,670
4,000
7,670
49
50,00
0
7,670 42,33
0
วิธก
ี องทุนจม (Sinking Fund Method)
วิธน
ี ี ้ มข
ี ้อสมมติวำ่
กิจ กำรควรกัน เงิน ไว้ ซื้ อ สิ นทรัพ ย ์ใหม่ เมื่ อ สิ้ น
ทรัพยเก
กำรใช้งำน
์ ำหมดอำยุ
่
กิจกำรจึงต้องกันเงินไว้เป็ นจำนวนเทำ่ ๆ กันทุกปี
เพือ
่ นำไปหำผลประโยชน์
จำนวนเงินทีก
่ น
ั ไว้ในแตละปี
่
= รำคำทุน – มูลคำคงเหลื
อ
่
A
CRRU
A = มูลคำอนำคตของ เงิน 1 บำท เมือ
่ สิ้ น
วิธก
ี องทุนจม (Sinking Fund Method)
ตัวอยำง
ซื้อเครือ
่ งจักร รำคำทุน 50,000
่
บำท
อ ำ ยุ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น 5 ปี
มูล ค่ำคงเหลือ 5,000 บำท
อัต รำผลตอบแทน
เงินลงทุน 8% ตอปี
่
จำนวนเงินทีก
่ น
ั ไว้ในแตละปี
่
= 50,000 – 5,000 =7,670.54
5.8666
CRRU
เงิน 1 บำท เมือ
มูลคำอนำคตของ
่ สิ้ นปี แตละ
่
่
ปี ที่
วิธก
ี องทุนจม (Sinking
Fund Method)
จำนวน อัตรำดอกเบีย
้ คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
เงินทีก
่ น
ั ดอกเบีย
้ คำเสี
่ ย เสื่ อม
ไว้/ปี
เสี ยโอกำส
รำคำ
รำคำ
ตำม
สะสม
บัญชี
ของคำเสื
่ ่ อม
รำคำสะสม
8%
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี 7,670
-
52
7,670
50,00
0
7,670 42,33
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-กำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำในอัตรำลดลง
-วิธผ
ี ลรวมจำนวนปี (Sum of the year digits : SYD)
-วิธย
ี อดลดลงทวีคูณ (Double Declining Balance :
DDB)
-วิธอ
ี ต
ั รำคงทีข
่ องมูลคำตำมบั
ญชีทล
ี่ ดลงหรือวิธย
ี อดลดลง
่
(Declining Balance: DB)
แนวคิดวิธน
ี ี้
-สิ นทรัพยมี
์ ประสิ ทธิภำพมำกในปี แรก ๆ
-คำซ
่ ขึน
้ ทุก ๆ ปี
่ ่ อมแซมบำรุงจะเพิม
CRRU
•
-วิธผ
ี ลรวมจำนวนปี (Sum of the year
digits : SYD)
คำเสื
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ/ปี =
่ ่ อมรำคำ x (รำคำ
ทุน-มูลคำคงเหลื
อ)
่
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ= อำยุ ก ำรใช้ งำนที่ เ หลื อ ณ
วันต้นงวด
ผ ล ร ว ม
จำนวนปี อำยุกำรใช้งำน
CRRU
•
-วิธผ
ี ลรวมจำนวนปี (Sum of the year
digits : SYD)
เครือ
่ งจักรรำคำทุน 250,000 บำท อำยุ
ตัวอยำง
่
กำรใช้งำน 5 ปี มูลคำคงเหลื
อ 30,000 บำท
่
คำเสื
=5/15
x (250,000่ ่ อมรำคำปี ท ี่ 1
30,000) =73,000
คำเสื
=4/15
x (250,000่ ่ อมรำคำปี ท ี่ 2
30,000) =58,667
อัตรำคำเสื
5
่ ่ อมรำคำ ปี ท ี่ 1 =
CRRU
(1+2+3+4+5)=15
วิธผ
ี ลรวมจำนวนปี (Sum of the year
digits : SYD)
ปี ที่
อัตรำคำ่
กำรคำนวณ คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
เสื่ อม
เสื่ อม
รำคำ
รำคำ
รำคำ
สะสม
ตำม
บัญชี
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี
5/15
5/15x220,0 73,33
00
3
4/15
4/15x220,0 58,66 132,000 118,0
1
สิ้ นปี
250,0
00
73,333 176,6
67
56
• -วิธยี อดลดลงทวีคูณ (Double Declining
Balance : DDB)
วิธน
ี ี้ อ ต
ั รำคำเสื
ธี
่
่ ่ อมรำคำจะเป็ นสองเทำของวิ
เส้นตรง
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ = 2 x อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ
วิธเี ส้นตรง
คำเสื
= อัตรำวิธ ี
DDB
x
่ ่ อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีวน
ั ตนงวด
้
CRRU
• -วิธยี อดลดลงทวีคูณ (Double Declining
Balance : DDB)
เครือ
่ งจักรรำคำทุน 250,000 บำท
ตัวอยำง
่
อำยุกำรใช้งำน 5 ปี
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ = 2 x (100/5)
คำเสื
่ ่ อมรำคำปี ท ี่ 1= 40 x 250,000
CRRU
วิธย
ี อดลดลงทวีคูณ (Double Declining
Balance : DDB)
ปี ที่
อัตรำคำ่
กำรคำนวณ คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
เสื่ อม
เสื่ อม
รำคำ
รำคำ
รำคำ
สะสม
ตำม
บัญชี
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี
40%
1
สิ้ นปี
40%
250,0
00
40%x250,0 100,0 100,000 150,0
00
00
00
40%x150,0 60,00 160,000 90,00
59
• -วิธย
ี อดลดลง
(Declining Balance: DB)
วิธน
ี ี ้อต
ั รำคำเสื
่ ่ อมรำคำคงที่ โดยคำนวณจำกสูตร
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ= 100 x [1- จำนวนปี ทีใ่ ช้งำน
มูลคำคงเหลื
อ
่
รำคำทุนของสิ นทรัพย ์
CRRU
• -วิธย
ี อดลดลง
(Declining Balance: DB)
ตัว อย่ำง กิจ กำรซื้อ เครื่อ งจัก ร 130,000 บำท
ประมำณวำจะมี
อำยุกำรใช้งำน 5 ปี และมีมูลคำ่
่
คงเหลือ 30,000 บำท
อัตรำคำเสื
่ ่ อมรำคำ
30,000
]
=
100
x
[1-
130,000
= 100 x 1- 0.746
CRRU
5
วิธย
ี อดลดลง (Declining Balance:
DB)
ปี ที่
อัตรำคำ่
กำรคำนวณ คำเสื
่ ่ อม คำเสื
่ ่ อม
เสื่ อม
เสื่ อม
รำคำ
รำคำ
รำคำ
สะสม
ตำม
บัญชี
วัน
ซือ
้
สิ้ นปี 25.4% 25.4%x130 33,02
,000
0
1
สิ้ นปี 25.4% 25.4%x96, 24,63
62
130,0
00
33,020 96,98
0
57,653 72,34
• วิธป
ี น
ั ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
-กำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุม
่
ใช้สำหรับกรณีไมสะดวกในกำร
่
แยกสิ นทรัพยเป็
้ ๆ มี 2 วิธ ี
์ นชิน
-วิธ ก
ี ำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำเป็ นกลุ่มสิ นทรัพ ย ที
์ ่ม ี
ลักษณะเหมือนกัน
(Group Rate Method)
-วิธ ก
ี ำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำเป็ นกลุ่มสิ นทรัพ ย ที
์ ่ม ี
ลักษณะแตกตำงกั
น
่
CRRU
(Composite Rate method)
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ี
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุมสิ
่ นทรัพยที
์ ม
ลักษณะเหมือนกัน
(Group Rate Method)
ใช้สำหรับสิ นทรัพยที
์ เ่ หมือนกัน อำยุกำรใช้งำนไม่
เทำกั
พร
่ น ไดมำไม
้
่ ้อมกัน
คำเสื
่ ่ อมรำคำสำหรับงวด
= อัตรำคำเสื
่ x ผลรวมของรำคำ
่ ่ อมรำคำโดยเฉลีย
ทุนของสิ นทรัพยทั
์ ง้ กลุม
่
CRRU
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ่ อม แบบ Group Rate
ตัว อย่ ำง กิจ กำรมีอุ ป กรณ ์ ก ข ค มีล ัก ษณะ
เหมือนกันแตอำยุ
กำรใช้งำนไมเท
่
่ ำกั
่ นดังนี้
อุปกร
ณ์
ก
อำยุกำร
ใช้งำน
2 ปี
ข
3 ปี
ค
4 ปี
รำคำ
ทุน
250,0
00
300,0
00
150,0
00
มูลคำ่
มูลคำ่
คงเหลือ เสื่ อมสภำพ
15,000 235,000
คำเสื
่ ่ อม
รำคำ/ปี
117,500
20,000
280,000
93,333
10,000
140,000
35,000
CRRU
วิธค
ี ด
ิ คำเสื
่ ่ อมรำคำรวมกันเป็ นหมู่
(Group Rate Method)
• จำกตัวอยำง
่
• อัตรำคำเสื
่ =
คำเสื
่ ่ อมรำคำเฉลีย
่ ่ อม
รำคำรวมตอปี
่
ตนทุ
้ นรวมของสิ นทรัพย ์
= 245,833 / 700,000
คำเสื
่ ่ อมรำคำสำหรับงวด
= 35% x 700,000 = 35%
= 245,000 บำท
66
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ี
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุมสิ
่ นทรัพยที
์ ม
ลักษณะแตกตำงกั
น
่
(Composite Rate method)
อัตรำคำเสื
่ =
่ ่ อมรำคำโดยเฉลีย
เสื่ อมรำคำสิ นทรัพยแต
น
้
์ ละชิ
่
ผลรวมของคำ่
ผลรวมของรำคำทุนของสิ นทรัพยทั
์ ง้ กลุม
่
อำยุ
กำรใช
งำนโดยเฉลี
ย
่
=
ผลรวมของมูลคำ่
้
คำเสื
่
อ
มรำคำส
ำหรั
บ
งวด
่
เสื่ อมสภำพของสิ
น
ทรัพยทุ
กชิน
้ ย
์
= อัตรำคำเสื
่
อ
มรำคำโดยเฉลี
่ x ผลรวมของรำคำทุน
่
ของสิ นทรัพยทั
่
์ ง้ กลุม
CRRU
ผลรวมของคำเสื่ อมรำคำตอปี ของสิ นทรัพยทัง้ กลุม
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ี
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุมสิ
่ นทรัพยที
์ ม
ลักษณะแตกตำงกั
น
่
(Composite Rate method)
อยำง
อุตัปวกร
มูลคำ่
คำเสื
่ อำยุกำร รำคำ มูลคำ่
่ ่ อม
ณ์
ก
ใช้งำน
2 ปี
ข
3 ปี
ค
4 ปี
ทุน
250,0
00
300,0
00
150,0
00
คงเหลือ เสื่ อมสภำพ
15,000 235,000
รำคำ/ปี
117,500
20,000
280,000
93,333
10,000
140,000
35,000
CRRU
-วิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ี
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุมสิ
่ นทรัพยที
์ ม
ลักษณะแตกตำงกั
น
่
(Composite Rate method)
จำกตัวอยำง
่
อัตรำคำเสื
่ = 245,833
่ ่ อมรำคำโดยเฉลีย
35%
700,000
อ ำ ยุ ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น เ ฉ ลี่ ย
655,000
= 2.66 ปี
245,833
=
=
CRRU
สรุป
วิธก
ี ำรคิดคำเสื
ธี
่ ่ อมรำคำแตละวิ
่
น
มีขอดี
่
้ ำกัดแตกตำงกั
้ และขอจ
กิจกำรควรเลือกวิธก
ี ำรคิดคำเสื
่ ่ อม
รำคำทีส
่ ะทอนประโยชน
เชิ
้
์ ง
เศรษฐกิจทีค
่ ำดวำจะได
รั
่
้ บจำก
สิ นทรัพยนั
์ ้น
จบบทที่ 8
• 1. ทีด
่ น
ิ อำคำรและอุปกรณ์ หมำยถึงข้อใด
ก. สิ นทรัพ ย ์ที่ ม ี ต ัว ตนที่ ม ี ไ ว้ ใช้ ด ำเนิ น งำน
และคำดวำจะใช
่
้ประโยชน์
่งปี
เกินกวำหนึ
่
ข. สิ นทรัพยที
่ ก
ี ำรเสื่ อมสภำพ
์ ม
ค. สิ นทรัพยที
่ ค
ี ำมู
นย
ั สำคัญ
์ ม
่ ลสูงอยำงมี
่
ง. สิ นทรัพยที
่ ต
ี วั ตน มีกำรเสื่ อมสภำพและมี
์ ม
มูลคำสู
ง
่
คำตอบ
ก. สิ นทรัพยที
่ ต
ี วั ตนทีม
่ ไี ว้ใช้
์ ม
ดำเนินงำน และคำดวำจะใช
่
้
CRRU
• 2 . ค ว ำ ม ห ม ำ ย ข อ ง ค่ ำ เ สื่ อ ม ร ำ ค ำ ต ำ ม
ควำมเห็ นของ AICPA
คือขอใด
้
ก. กำรรักษำส่วนทุน
ข. กำรลดลงของประโยชนที
้ บ
์ ไ่ ดรั
ค. กำรกระจำยตนทุ
้ น
ง. ตนทุ
ั ของบริกำรทีไ่ ดรั
้ นปัจจุบน
้ บ
คำตอบ
ก. กำรรักษำส่วนทุน
CRRU
• 3 . ก ำ ร ค ำ น ว ณ ค่ ำ ตั ด จ ำ ห น่ ำ ย ไ ด้
แนวคิดจำกกำรคำนวณ
คำเสื
่ ่ อมรำคำตำมวิธใี ด
ก. วิธย
ี อดลดลง
ข. จำนวนเปลีย
่ นแปลง
ค. จำนวนเพิม
่ ขึน
้
ง. อัตรำคงที่
คำตอบ
ง. อัตรำคงที่
CRRU
• 4. กำรคิดคำเสื
่ ่ อมรำคำเป็ นกลุมนิ
่ ยมใช้ในลักษณะ
อยำงไร
่
ก. ถ้ำสิ นทรัพยมี
ั ษะทีเ่ หมือนกันหรือ
์ ลก
ตำงกั
นก็ตำมให้ใช้
่
วิธ ี Group-rate
ข. สิ นทรัพยมั
์ กจะคำนวณอำยุสินทรัพย ์
โดยเฉลีย
่ เพรำะสิ นทรัพย ์
อำจมีอำยุทแ
ี่ ตกตำงกั
น
่
ค. ถ้ำสิ นทรัพยอยู
นเป็ นกลุม
์ รวมกั
่
่ แต่
คมีำตอบ
ง. ใช
กับ สิ นทรัพ ย ที
่อ ยู่รวมกัน
้
์
ลก
ั ษณะตำงกั
น
มำก
กำรใช
่
้
เป็ นกลุมซึ
จ
่ ะแยก
่ ง่ ไมสะดวกที
่
วิธ ี Group-rate CRRU
จะให
• 5. กำรคิด ค่ำเสื่ อมรำคำโดยค ำนึ ง ถึง อัต รำตอบ
แทนภำยใน (IRR) ไดแก
้ ่
ก. Depreciation Based on a Constant to
Net Revenue
Contribution Ratio
ข. Time-Adjustment Depreciation
ค. Allocation of Cost to Physical Service
Units
ค ำตอบ
ข. Time-Adjustment
ง. Decrease in Current Cash Equivalent
Depreciation
CRRU
• 6. ข้อใดไมใช
่ น
ิ อำคำร
่ ่ ลักษณะของทีด
และอุปกรณ ์
ก. เพือ
่ กำรบริหำร
ข. เพือ
่ กำรผลิตสิ นค้ำ
ค. เพือ
่ ขำยและจำหน่ำย
ำ
เช
ง.
เพื
อ
่
ให
่
้
คำตอบ
ง. เพือ
่ ขำยและ
จำหน่ำย
CRRU
• 7. กำรวัดมูลคำที
่ น
ิ อำคำร และอุปกรณ ์
่ ด
ดวยจ
ำนวนเงินสด
้
ทีจ
่ ำยไปคื
อขอใด
่
้
ก. รำคำตำมอำนำจซือ
้
ข. รำคำทุนปัจจุบน
ั
ค. รำคำทุนเดิม
ง. มูลคำยุ
่ ตธิ รรม
คำตอบ
ค. รำคำทุนเดิม
CRRU
• 8. ต้ นทุ น ที่เ กิด ขึ้ น จำกกำรซื้ อ เครื่ อ งจัก รที่จ ะ
้ควรบันทึกเป็ นต้นทุน
นำมำใช้ในกำรผลิตตอไปนี
่
ของเครือ
่ งจักรหรือไม่
ค่ ำ เ บี้ ย ป ร ะ กั น ภั ย ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง ก ำ ร ข น ส่ ง
คำน
่ งทีใ่ ช้ในกำรทดลองเดินเครือ
่ ง
่ ้ำมันเครือ
ก. ไมเป็
่ น
ข. ไมเป็
่ น
ค. เป็ น
ง. เป็ น
คำตอบ
ง.
และ ไมเป็
่ น
และ เป็ น
และ ไมเป็
่ น
เป็ น และและเป็เป็นน
CRRU
• 9. ผู้ เช่ ำอำคำรได้ ท ำสั ญ ญำเช่ ำ 15 ปี และได้
จ่ำยค่ำปรับ ปรุ ง อำคำรจำกอำคำรที่เ ป็ นคลัง สิ น ค้ ำ
ให้ มีสภำพเป็ นอำคำรสำนัก งำน ซึ่ง มีอำยุก ำรใช้
งำน 10 ปี ค่ ำปรับ ปรุ ง อำคำรนี้ ควรบัน ทึ ก
บัญชีอยำงไร
่
ก. บันทึกเป็ นคำปรั
บปรุงสิ ทธิตำมสั ญญำเช่ำและ
่
ตัดจำหน่ำย 10 ปี
ข. บันทึกเป็ นคำใช
นที
่
้จำยทั
่
ค. บันทึกเป็ นคำปรั
บปรุงสิ ทธิสัญญำเช่ำและตัด
่
คจำตอบ
บปรุงสิ ทธิตำม
ำหน่ำย 15 ก.
ปี บันทึกเป็ นคำปรั
่
สั ญญำเช
ดจำหน
ำย
10
ปีธิสัญญำเชำและตั
่
ง. บัน่ ำและตั
ทึกเป็ นค
ำปรั
บ
ปรุ
ง
สิ
ท
่
่ CRRUด
• 10. วิธก
ี ำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยไม่ปัน
ส่วนตนทุ
้ นสิ นทรัพย ์
คือข้อใด
ก. วิธผ
ี ลรวมจำนวนปี
ข. วิธย
ี อดลดลงทวีคูณ
ค. วิธก
ี ำรประมำณ
ง. วิธก
ี องทุนจม
คำตอบ
ค. วิธก
ี ำรประมำณ
CRRU
ทำแบบฝึ กหัด
ทำยบท
8
้
• ขอ
้ 2
• ขอ
้ 3
• ขอ
้ 5
ขอ
2
้
ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 25x4 บริษั ท คิด ใหม่
จ ำ กั ด น ำ หุ้ น ทุ น บ ริ ษั ท ปู น ซิ เ ม น ต ์ จ ำ กั ด
(มหำชน) ซึง่ บริษท
ั ซือ
้ ไว้ในรำคำ 250,000 บำท
ไปแลกกับเครือ
่ งคอมพิวเตอรของบริ
ษัท เทคโน
์
จำกัด รำคำหุ้นของบริษัทปูนซิเมนตนี
ื้ ขำยกัน
์ ้ซ อ
ในตลำดหลัก ทรัพ ย ์ ณ วัน แลกเปลี่ย นรำคำ
300,000 บำท เครือ
่ งคอมพิวเตอรที
่ รี ำคำตำม
์ ม
บัญ ชี 350,000 บำท (รำคำทุ น 500,000
บำท ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมถึง วัน แลก 150,000
บำท) มูลคำยุ
ิ รรม 300,000 บำท
่ ตธ
ใหแสดงกำรค ำนวณก ำไรหรือ ขำดทุ น จำกกำร
ข
2
อ
้
ให้บันทึกรำคำทุนของสิ นทรัพยที
่ ด้มำด้วยมูลคำ่
์ ไ
ยุตธ
ิ รรมของสิ นทรัพยเก
่ ำไปแลกเปลีย
่ นนั้น
์ ำที
่ น
กำรค ำนวณก ำไรขำดทุ น ของบริษั ท คิด ใหม่
จำกัด
รำคำยุตธ
ิ รรมของเครือ
่ งใช้สำนักงำน(คอม)
300,000
รำคำตำมบั
ญญชีชีข องหุ้ นบริษั ท ปู น ซิเ มนต ์ จ ำกัด
กำรบันทึกบั
250,000
Dr. เครือ
่ งใช้สำนักงำน(คอม)
กำไรจำกกำรแลกเปลีย
่ นสิ นทรัพย ์
300,000
50,000
Cr. เงินลงทุนในบริษท
ั ปูนซิเมนต ์
250,000
ข
อ
2
้ นทรัพยที์ ไ่ ด้มำด้วยมูลคำ่
ให้บันทึกรำคำทุนของสิ
ยุตธ
ิ รรมของสิ นทรัพยเก
่ ำไปแลกเปลีย
่ นนั้น
์ ำที
่ น
กำรค ำนวณก ำไรขำดทุ น ของบริ ษั ท เทคโน
จำกัด
รำคำยุตธ
ิ รรมของคอมพิวเตอร ์
300,000
รำคำตำมบั
ญ ชี ข องคอมพิว เตอร ์ (500,000กำรบันทึกบัญชี
150,000)
Dr. เงิน350,000
ลงทุนในบริษท
ั ปูนซิเมนต ์
300,000
ขำดทุนจำกกำรแลกเปลีย
่ นสิ นทรัพย ์
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม-เครื่อ งใช้ ส ำนัก งำน
(50,000)
150,000
ขอ
3
้
กิจกำรซือ
้ เครือ
่ งจักรเพือ
่ ใช้ผลิตสิ นค้ำ เครือ
่ งจักร
มีรำคำตลำด ณ วันนี้ 1,350,000 บำท กิจกำร
จ่ำยชำระเงินเป็ นตั๋วเงินชนิดไม่ระบุอต
ั รำดอกเบีย
้
อำยุ
6 เดือ น มู ล ค่ำหน้ ำตั๋ว เงิน 1,424,000
บำท ในกำรติดตัง้ เครือ
่ งจักรนี้ กิจกำรจำเป็ นต้อง
จ้ ำงวิศ วกรเพื่ อ ติด ตั้ง โดยเฉพำะจ ำนวน 1 คน
โดยกิจกำรตกลงจะจ่ำยค่ำจ้ำงให้วิศวกรนี้เป็ นเงิน
35,000 บำท บวกคำที
่ ก
ั อีกจำนวน 8,000 บำท
่ พ
เนื่องจำกวิศวกรผู้นี้ได้ทำงำนลวงเวลำ
กิจกำรจึง
่
ต้ อ ง จ่ ำ ย ค่ ำ ล่ ว ง เ ว ล ำ ใ ห้ วิ ศ ว ก ร ผู้ นี้ อี ก จ ำ น ว น
5,200 บำท และกิจกำรได้เลีย
้ งรับรองวิศวกรนี้
ข
อ
3
1. กำรคำนวณรำคำทุ้ นเครือ
่ งจักร
ร ำ ค ำ ต ล ำ ด เ ค รื่ อ ง จั ก ร ร ำ ค ำ เ งิ น
1,350,000
บำท
บวก คำจ
35,000 บำท
่ ้ำงวิศวกร
คำที
่ ก
ั
่ พ
8,000 บำท
ค่ ำ ล่ ว ง เ ว ล ำ ใ ห้ วิ ศ ว ก ร
5,200 บำท
2. ระบุ ค่ ำใช้ จ่ ำยส ำหรั บ งวดที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ รำยกำร
เครือ
่ งจักรข้ำงตค
้น่ ำ เ ลี้ ย ง รั บ ร อ ง วิ ศ ว ก ร
3,700มูลคบำท
51,900 บำท
ำหน
1,424,000 บำท
่
้ ำตัว๋ เงิน
ก นของเครื
มูลคำเครื
อ
่ งจักกรร
1,350,000 บำท
่ อ
รวมตหั้นทุ
่ งจั
ขอ
5
้
ในระหว่ำงปี 25x1 คุณโชติ และคุณจรรยำ ผู้
เป็ นน้องสำว ตัดสิ นใจจัดตัง้ บริษท
ั ลิกไนตล
์ ำปำง
จ ำกัด โดยมีว ต
ั ถุ ป ระสงค เพื
์ ่อ ขุ ด ถ่ำนหิน ลิก ไนต ์
ออกจ ำหน่ ำย บริษั ท ไม่สำมำรถขอสั ม ปทำนขุ ด
ถ่ ำ น หิ น ไ ด้ จ น ก ร ะ ทั่ ง ปี 2 5 x5 บ ริ ษั ท เ ริ่ ม
ด ำ เ นิ น ก ำ ร ล ง ทุ น ส ร้ ำ ง อ ำ ค ำ ร สิ่ ง ป ลู ก ส ร้ ำ ง
ต ล อ ด จ น เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ใ น ก ำ ร ขุ ด แ ร่
ดังตอไปนี
้
่
1. ในเดือ นกุ ม ภำพัน ธ ์ บริษัท จ่ำยเงิน 2.2 ล้ำน
บำท เพือ
่ ซือ
้ ทีด
่ น
ิ ซึ่งประมำณวำจะมี
ถำนหิ
นอยู่
่
่
ประมำณ 3 ล้ำนตัน และมูลคำคงเหลื
อหลังจำก
่
ข
อ
5
้
บริ ษั ท มี ค ำเสื่ อมรำคำของอุ ป กรณ ต ำง
2.
ๆ
่
์ ่
้
ดังตอไปนี
่
รถปรับดิน 1 คัน รำคำคันละ 950,000
บำท อำยุกำรใช้งำน 10 ปี
ร ถ ตั ก ดิ น
1 คั น ร ำ ค ำ คั น ล ะ
912,000 บำท อำยุกำรใช้งำน 5 ปี
ร ถ ข น ถ่ ำ น หิ น 3 คั น ร ำ ค ำ คั น ล ะ
600,000 บำท อำยุกำรใช้งำน 3 ปี
อุ ป กรณ ์ดัง กล่ ำวไม่ มีมู ล ค่ ำคงเหลือ บริษั ท จ่ ำย
ช ำร ะ ค่ ำ อุ ปก ร ณ ์ ต่ ำง ๆ เ ป็ น เ ช็ ค ซึ่ ง จ ะ ถึ ง
กำหนดชำระในวันที่ 1 เมษำยน 25x5
ข
อ
5
้
3. บริษท
ั กอสรำงอำคำร 2 หลัง
อำยุกำรใช้งำน
่
้
12 ปี ดังตอไปนี
้
่
อำคำรสำนักงำน
10,000,000 บำท
อำคำรทีเ่ ก็บอุปกรณ ์
500,000
บำท
อำคำรทั้ง สองหลัง สร้ ำงเสร็ จ เมื่อ ปลำยเดือ น
มิถุนำยน บริษัทคำดวำจะไม
รื
้ ถอนอำคำรทัง้ สอง
่
่ อ
หลังนี้จำกทีด
่ น
ิ เมือ
่ สิ้ นสุดอำยุกำรใช้งำน เนื่องจำก
คำดวำรำคำขำยเศษซำกไม
คุ
้ ถอน
่
่ ้มกับคำรื
่ อ
ใ น ร ะ ห ว่ ำ ง เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ ำ ค ม ถึ ง เ ดื อ น
มิถุ น ำยน บริษัท เสี ยค่ำปรับ ปรุ ง พืน
้ ที่ 250,000
บำท บริษัท ได้เริม
่ ด ำเนินงำนในครึ่ง ปี หลัง และ
ขอ
5
้
ให้ทำ
คุณโชติ มำปรึกษำท่ำนว่ำเขำควรจัดทำงบ
กำรเงิ น อย่ ำงไร แลขอให้ ท่ ำนช่ วยจั ด ท ำงบ
กำรเงิน โดยแสดงงบงบก ำไรขำดทุ น (บำงส่ วน)
แ ล ะ ใ ช้ ข้ อ ส ม ม ติ ห รื อ ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม
และ
กำหนดให้เปิ ดเผยนโยบำยบัญชีตำง
ๆ
่
ข
อ
5
้
รำคำทุนของเหมืองลิกไนต
์
รำคำซือ
้ เหมือง
2,200,000
บวก คำใช
บปรุง
250,000
่
้จำยในกำรปรั
่
รำคำทุนเหมือง
2,450,000
คำเสื
=
รำคำทุนเหมือง่ ่ อมสิ้ นตอตั
่ น
มูลคำคงเหลื
อทีด
่ น
ิ
่
ปริมำณลิกไนตที
่ ำดวำจะขุ
ดไดทั
์ ค
่
้ ง้ หมด
= 2,450,000-200,000
3,000,000 ตัน
ข
อ
5
้
2. บริษั ท ซื้อ อุ ป กรณ ต ำง ๆ ดัง ต อไปนี้
ซื้อ ใน
์ ่
่
วันที่ 1 เมษำยน 25x5
1) รถปรับ ดิน 1 คัน รำคำทุ น 950,000
บำท อำยุกำรใช้งำน 10 ปี
คำเสื
่ ่ อมรำคำปี 25x5 950,000/10 x 9/121
= 71,250.2) รถตัก ดิน 1 คัน รำคำทุ น 912,000
บำท อำยุกำรใช้งำน 5 ปี
คำเสื
่ ่ อมรำคำปี 25x5 9 1 2 , 0 0 0 / 5 x9/12
=136,800.-
ข
อ
5
้
บริษัท ก อสร ำงอำคำร 2 หลัง อำยุ ก ำรใช งำน
่
้
้
12 ปี ดังตอไปนี
้
่
อำคำรสำนักงำน
10,000,000 บำท
อำคำรทีเ่ ก็บอุปกรณ ์
500,000
บำท
อำคำรทั้ง สองหลัง สร้ ำงเสร็ จ เมื่อ ปลำยเดือ น
มิถุนำยน บริษัทคำดวำจะไม
รื
้ ถอนอำคำรทัง้ สอง
่
่ อ
หลังนี้จำกทีด
่ น
ิ เมือ
่ สิ้ นสุดอำยุกำรใช้งำน เนื่องจำก
คำดวำรำคำขำยเศษซำกไม
คุ
้ ถอน
่
่ ้มกับคำรื
่ อ
รำคำทุนรวม-อำคำร
10,500,000
อำยุกำรใช้งำน
12 ปี
ข
อ
5
้
บริษท
ั ลิกไนตลำปำง จำกัด
์
งบกำไรขำดทุน (บำงส่วน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 25x5
ขำยลิกไนต ์
(600,000x13)
ต้นทุนขำย
(600,000x0.75)
กำไรขัน
้ ตน
้
คำใช
ำเนินงำน
่
้จำยในกำรด
่
คำใช
210,00
่
้จำยในกำร
่
บริหำร
0
คำเสื
437,50
่ ่ อมรำคำ-
7,800,000
450,000
7,350,000

similar documents