طرح هاي معماري مشتري - خدمتگزار

Report
‫مهدی ایل بیگی‬
‫دانشگاه پیام نور دماوند‬
‫برنامه‌هاي كاربردي‬
‫ابزارهاي توليد برنامه‌هاي كاربردي‬
‫‪DBMS‬‬
‫سيستم عامل‬
‫سخت‌افزار‬
‫‪2‬‬
‫درخواست كاربر‬
‫سيستم عامل‬
‫‪APi‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪DBMSi‬‬
‫‪AP1‬‬
‫‪DBMS1‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪3‬‬
‫‪DB2‬‬
‫‪DB1‬‬
‫درخواست كاربر‬
‫سيستم عامل‬
‫‪APi‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪DBMS‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪4‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪AP1‬‬
‫درخواست كاربر‬
‫سيستم عامل‬
‫‪DBMS‬‬
‫‪APi‬‬
‫‪.....‬‬
‫‪......‬‬
‫‪AM‬‬
‫‪5‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪AP1‬‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫به طور كلي سه اسلوب عملياتي وجود دارد‪:‬‬
‫–‬
‫اسلللوب جا للا‪ :‬در ایللا اسلللوب به االله للا جمل ورو تللکج و ب للور ی للا بلله س ل م‬
‫دادج ای تود‪ .‬زاان پاسخگویی به کاربه ب یار باال خوا ک بود‪.‬‬
‫–‬
‫ا للا اللی تللو ک‪.‬‬
‫اسلللوب بللهخ ‪ :‬پللهدازا للا در وانللک زاللاوی کورللاج و روس ل ر لها‬
‫زاان پاسخگویی به کاربه کوراج است ولی بهاو نترل دسترسلی بله دادج لا یلاز بله نتر له‬
‫بهخ وجود دارد‪.‬‬
‫–‬
‫اس لللوب تي للاالي‪ :‬در اب للکا اررپ للا پایا لله ک للاربه ب للا س ل م ل اس للت و ای للا اررپ للا ب لله‬
‫اسللار در خواسللت کللاربه به لهار اللی تللود‪ .‬از ظلله کللاربه ب للیار ت ل یه بلله اسلللوب ب لهخ‬
‫است‪.‬‬
‫• نللاوا دادجي للا ي اسللت در اللورد دادجي للاا يخارجيتللکج در پاجگللاج دادجي للاا للاربه و اجللا‬
‫دادجي ا به ا ادادجي ا اوسوانک‪.‬‬
‫• بلله کارللا وس س ل م کللاج دی هللارو دادج للا ا ل ما لله اللی تللود االلا در وا ل دی هللارو‬
‫دادج ا ناوو اطالعا ب هترو است‪.‬‬
‫• دجاهارا داد يج ا ايموال جزئي از خود سي م اسلت و بله دو رلور ليلال و ارليلال‬
‫رو يک اييتود‪.‬‬
‫– دی هللارو ليللال‪ :‬لله بللار لله پایگللاج دادج اللورد دسللییایی لهار اللی ماللرد اللورد بهرسللی‬
‫هار مهل ه و به اسار اطالعا درون ن درخواست کاربه ا ا ای تود‪.‬‬
‫– دی ه للارو ارلي للال‪ :‬لق ل روس ل ک للاربهان ا للاز و ر للیم ا للکیه ت پایگ للاج دادج ب لهاو‬
‫بکسللت وردن اطالعللا اسل اادج اللی تللود و روسل خللود س ل م از ن اسل اادج‬
‫م تود‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1‬تما اا خارجي‬
‫‪ .2‬تماا ادرا ي‬
‫‪ .3‬تماا داخلي‬
‫ا‬
‫‪ .4‬رويهي اا اهبو به رپکجال بان سه س ح ايمار ي‬
‫‪ .5‬تهح ساخ ار لا جكي دادجي اا يخارجيتکج‬
‫‪ .6‬اشخ ا و نقوق دسیيایي اربهان به دادجي ا‬
‫‪ .7‬اشخ للا به اا لهي اا للاربهدا رو يللک تللکج و اررپللا‬
‫اا اربهان‬
‫‪ .8‬اشخ ا پاجا يه اا ا ل به سي م‬
‫‪8‬‬
‫ن للا بللا درخواس لت‬
‫‪ .9‬اررپا بان به ااهي اا اربهدا و دادجي اا يخارجيتکج‬
‫‪ .10‬واعک جااييت ( واعک اهبو به د ت و صحت دادج او يخارج تکج)‬
‫‪ .11‬ضواب كنترل اجمني دادجي ا‬
‫‪ .12‬اشخ ا پياهبنکا سختيالزارا سي م و رسا هي اا يخارجيسا يزاي‬
‫‪ .13‬اطالعا ا نوع اارا پاجگاج دادج و اربهان‬
‫‪ .14‬رواب تيهيفيتکج روس‬
‫‪9‬‬
‫اربهان‬
‫به ااهيسازان سي مي‬
‫اربهان پاجاوي‬
‫ريم اکجهيت پاجگاج دادجي ا‬
‫به ااهيسازان اربهدا‬
‫دجاهارا دادجي ا‬
‫زيهسي م جااييت‬
‫پاجگاج دادجي ا‬
‫به ااه اربهدا‬
‫او ک مزارا‬
‫زيهسي م و‬
‫رهايم پاجگاج دادجي ا‬
‫‪10‬‬
‫ااپاجله‪/‬‬
‫پي ي ااپاجله‬
‫بهينهيساز‬
‫پهر و جو‬
‫زيهسي مهاا اجمني‬
‫و ا ازتماراي‬
‫• درخواست کاربه ای روا ک باز ایی درج نذف یا بهنگا سازو باتک‪.‬‬
‫• املله درخواسللت باز للایی باتللک س ل م بایللک بلله ییللی از دو روا ز لله دادج للاو‬
‫اورد یاز کاربه را ب ازد‪:‬‬
‫‪ .1‬سللاختن ا ل قیم‪ :‬و تل لله دادج اللورد ظلله کللاربه در سل وح ز لله ا ايمللارو و‬
‫در نهایت در پایگاج دادج ا ناظه دات ه باتک‪.‬‬
‫‪ .2‬ساختن ارا قیم‪ :‬و ت ه دادج اورد ظه کاربه در س وح ز ه ا ايملارو و در نهایلت‬
‫در پایگاج دادج ا ناظه کات ه باتلک و وس ل م بایلک ن را از روو دادج لاو اوجلود بلا‬
‫پهدازا ب ازد (اا نک ايکل)‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫• سه اکل گاتت بان س وح وجود دارد‪:‬‬
‫‪ .1‬گاتللت خللارجی‪/‬ادراکللی‪ :‬دس ل ورا در س ل ح خللارجی را بلله دس ل ور ایی در س ل ح ادراکللی‬
‫رپللکیل اللی نللک‪ .‬ال ال للا یل سل ون در سل ح خللارجی ‪ StudentName‬اسللت و در‬
‫س ح ادراکی ‪ STDNAME‬ای باتک ایا رپکیل به عهکج ایا گاتت است‪.‬‬
‫‪ .2‬گات للت ادراک للی‪/‬داخل للی‪ :‬دس ل ور او س ل ح ادراک للی را ب لله دس ل ور او س ل ح داخل للی و در‬
‫نهایللت بلله ا موعلله او از عملیللا در لایللل للا رپللکیل اللی مایللک‪ .‬ال ال للا یل سل يون در‬
‫سل ل ح ادراک للی ‪ STDNAME‬اس للت و در سل ل ح ادراک للی ‪ STDNAM‬ا للی بات للک‬
‫ایا رپکیل به عهکج ایا گاتت است‪.‬‬
‫‪ .3‬گاتللت خللارجی‪/‬خللارجی‪ :‬در بهخللی از س ل م للا اللی رللوان روو ی ل دیللک خللارجی دیللک او‬
‫دیگهو را ای اد مود‪.‬‬
‫‪12‬‬
13
‫• ل للهدا اس للت ا ا للد در پاجگ للاج دادجي للا و ب للا ا ل و يت علم للي لن للي و ا ل‬
‫ادارا در احکودج وظاجاي كه عهکجيدار است‪.‬‬
‫• اج للا ا للکجه م لهاج ب للا ج للر ر لليم را ب للیي للار اييكن للک ك لله ب لله ن ر لليم ا للکجهيت‬
‫پاجگاج داد يج ا اييکوينک‪.‬‬
‫• ‪ DBA‬در اينل ل للاو احل ل للکود‪ :‬ریم ل ل ل ل ل لله پایگل ل للاج دادج را ب ل ل لهاو بهل ل للهج بل ل للهدارو‬
‫گهکارو و ‪ ...‬از ی مهوج ای اد ننکج پایگاج دادج رحو ل ای مار ک‪.‬‬
‫• ‪ DBA‬در اين ل للاو م ل للتردج‪ :‬مهوه ل للی ل لله خ ل للود م ل لله اهان ل للل از ای ل للاد ر ل للا‬
‫گهکارو و بهینه سازو و ‪ ...‬را بهعهکج دارد‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫•‬
‫اکجه دادجي ا‬
‫•‬
‫اکجه پاجگاج دادجي ا‬
‫• اکجه ااور پژو‬
‫‪-‬روسيه‬
‫•‬
‫اکجه سي م اا اربهدا‬
‫•‬
‫ا ول ريم اا به ااهيسازاي‬
‫•‬
‫ا ول كنترل ارا ي ‪DBMS‬‬
‫•‬
‫ا ول كنترل ارا ي خود سي م پاجگاج دادجي ا‬
‫•‬
‫ا ول ظار به عمليا روا پاجگاج دادجي ا‬
‫•‬
‫ا ول رمار با اربهان زيهاحي‬
‫•‬
‫ا ول رنظيم ا ینکا و وض اس ا کجي ا‬
‫‪15‬‬
‫اا سازاان‬
‫• در اکجهيت ويا سازاان ا ه سازاان داراا پنج سهااجه است‪:‬‬
‫‪ -1‬سختيالزار‬
‫‪ -2‬ه يالزار‬
‫‪ -3‬دادج‬
‫‪ -4‬بودجه‬
‫‪ -5‬را د‬
‫‪16‬‬
‫• ازاجاا اجا رانو وژا ب گي به‪:‬‬
‫•‬
‫وع سي م (‪)DBMS‬‬
‫• ايمارا سي م پاجگاج دادجي ا‬
‫• اا يت اربهد ا‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ -1‬ه با‬
‫از سازاان دادجي اا خود را گهکارا و پهدازا اييكنک‪.‬‬
‫‪ -2‬با اس اادج از ااپيوره اا شخبیي حجم دادجي اا سي م اهكزا ا‬
‫ايي جک‪.‬‬
‫‪ -3‬پاجگللاج دادجي للاا اج ادت للکج روا ااپيوره للاا شخب للیي ايم للوال وي للر و اک للازا طها للي و‬
‫پيادجيسازا ن ا سادج است‪.‬‬
‫‪ -4‬ار با اجا سي م ا و به ااهيسازا در احي‬
‫ن ا سادج است‪.‬‬
‫‪ -5‬بللا پيهللهلت ااپيوره للاا شخبللیي اجللا سي ل م للا اييروا نللک ب لليارا از ار للاا سي ل م للاا‬
‫ااپيورها بزرس را ا ا د نک‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ -1‬وجود تيکاد زيادا از اجا سي م ا در جلر سلازاان باعلر بلهوز الزو گلي اسلازکارا دادجي لا و‬
‫ااجمني ن ا اييتود‪.‬‬
‫‪ -2‬احودجللت للاا سللختيالزارا سل ت احللکودجت ا للکازج لاجللل للا و ال احللکودجت سللهعت پللهدازا‬
‫باعر احکود تکن حجم پاجگاج دادجي ا اييتود‪.‬‬
‫‪ -3‬خود سي م مييروا ک وا و ارا باتک (بک یل عک سخت الزار و س‬
‫‪ -4‬اا ل ان اجمنللي نااظللت و ایا‬
‫ايموال ر کاربهو است‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫و)‪.‬‬
‫م عاال و ي‬
‫للم ا ازتللمارو در ن للا ضللييف اسللت ز لها ایللا س ل م لا‬
‫‪ -5‬ااكا ا رو يک وسخه په يپان در ن ا ايموال كم است‪.‬‬
‫‪ -6‬اتترا ي كهدن ن ا اهاال رانيكي جکا دارد‪.‬‬
‫‪ -7‬اعمال ا موعه وانکا از اس ا کجي ا در ل سازاان ااماا است‪.‬‬
‫‪ -8‬ايملوال لاربه اجلا احللي اهلار‬
‫لادي در اک للازا و طها لي بهينله پاجگللاج دادجي لا لکارد در یی لله‬
‫به ااه کاربکو رو یک تکج کارایی ا لوب را کارد‪.‬‬
‫‪ -9‬اج اد جر سي م جاا و جاپاريه بهاسار اجا سي م ا دتوار و په زينه است‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ -1‬اتتراك دادجي ا‬
‫‪ -2‬ا‬
‫الزو گي‬
‫‪ -3‬تيکد تيوجي اا دسیيایي و ت هیل دسییایی به دادجي ا‬
‫‪ -4‬اج ناب از اسازکارا دادجي ا‬
‫‪ -5‬رااان مهو کا بهتر‬
‫‪ -6‬ت هيل پهدازا رهاك ي ا‬
‫‪ -7‬رضمان جااييت دادجي ا‬
‫‪21‬‬
‫‪ -8‬ناظ احهاا گي دادجي ا‬
‫‪ -9‬ااكان اعمال اس ا کجي ا‬
‫‪ -10‬ت هیل در الت ا واع مزارتا‬
‫‪ -11‬ا‬
‫ااروي‬
‫حجم به ااهي ا‬
‫‪ -12‬رنوع اربهان‬
‫‪ -13‬ت ه در دريالت پاسخ پهس ي ا‬
‫‪ -14‬اس اادج بهتر از سختيالزار و ‪...‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ -1‬زينه باالا ه يالزار و سختيالزار‬
‫ا‬
‫‪ -2‬زينه بيهتر بهاا به ااهيساز ي‬
‫‪ -3‬زينلله بللاال ب لهاا ا للا اهنکسللیي دوبللارج بلله انظللور رپللکجل سي ل م از ا للیي اپاجگللاهي بلله ا للیي‬
‫پاجگاهي‬
‫‪ -4‬كنک تکن اجهاا بيضیي از به ااهي اا اربهدا (بک یل نترلي ایی بهاو نتلرل ایمنل جاايیلت‬
‫و مهو کو)‬
‫‪ -5‬خ ه سيتيپذجها دادجي ا (رضيیف ایمن )‬
‫‪ -6‬راثارا م تردجيره خهایيي ا و دتوارا بيهتر رهايم ني ا‬
‫‪ -7‬پيچيکج بودن سي م و ياز به را د بيهتر‬
‫‪23‬‬
‫‪ -1‬ياز به اج اد جر سي م جاپاريه اطالعاتي‬
‫‪ -2‬حجم زياد دادجي اا سازاان و رتک پوياا ن‬
‫‪ -3‬تغيارا اکاو در دادجي اا يخارجيتکج‬
‫‪ -4‬باال بودن ب ااک درخواستي اا اربهان‬
‫‪ -5‬ياز به اعمال كنترل ا مهكز و د يق روا ل دادجي ا‬
‫‪24‬‬
‫‪ -6‬وجود اررپاطا پيچيکج بان دادجي او سازاان‬
‫‪ -7‬زياد بودن اا ان دادجي اا اهترك بان به ااهي اا اربهدا‬
‫‪ -8‬اک ظه بودن صحت د ت و سازکارا دادجي ا‬
‫‪ -9‬زياد بودن مزاراي ا‬
‫‪ -10‬ياز به ا ا پهدازاي اا رحليلي بهخ‬
‫‪ -11‬ياز به سي م دادجي اوا و كهف داو‬
‫‪25‬‬
‫در سازاان‬
‫•‬
‫اس قالل دادج ييني واب ه پودن به ااهي اا اربهدا به دادجي اا يخارجيتکج‪.‬‬
‫‪DB‬‬
‫دادجي اا‬
‫يخارجيتکج‬
‫•‬
‫‪26‬‬
‫به ااهي اا‬
‫اربهدا‬
‫ا واع اس قالل دادج او‪:‬‬
‫‪-‬‬
‫اس قالل دادجياا لا جكي )‪(Physical Data Independence‬‬
‫‪-‬‬
‫اس قالل دادجياا ان قی )‪(Logical Data Independence‬‬
‫•‬
‫عپارت ل للت از ا ل للو يت دجل للک اا ل للاربهان و به اا ل لهي اا ل للاربهدا در پل للال تغيا ل لرا در‬
‫س ح داخلي‪-‬لا جكي پاجگاج دادجي ا‪.‬‬
‫•‬
‫د یل رااان اس قالل دادج او لا ییی در سي م اا راب هياا جکجک‪:‬‬
‫‪ -1‬للاربهان س ل ح خ للارجي در احي للي للااال ا ت اا للي عم للل اييكنن للک و به اا لهي اا للاربهدا در‬
‫اجا س ح با لاجلينگ پاجگاج دادجي ا رمار کار ک‪.‬‬
‫‪ -2‬ب للان سل ل ح خ للارجي و داخل للي ج للر سل ل ح ا ت اا للي دجگ لله واسل ل اس للت و ا للاو راثارپ للذجها‬
‫به ااهي اا س ح خارجي از تغيارا درلاجلينگ پاجگاج دادجي ا اييتود‪.‬‬
‫•‬
‫‪27‬‬
‫گاتت ااهوای‪/‬داخلی کلیک اس قالل لا ییی دادجي ا است‪.‬‬
‫•‬
‫عپارت للت از ا للو يت دج للک اا للاربهان و به اال لهي اا للاربهدا در پ للال تغيال لرا در سل ل ح‬
‫ادرا ي پاجگاج دادجي ا‪.‬‬
‫•‬
‫تغيار در س ح ادرا ي ييني تغيار در طها ي ان قي پاجگاج دادجي ا و تغيار در تماا ادرا ي‪.‬‬
‫•‬
‫اجا تغيار ايموال ان ه به تغيار ا ناست در س ح لاجلينگ پاجگاج اييتود‪.‬‬
‫•‬
‫تغيار در س ح ادرا ي دو وجه دارد‪:‬‬
‫‪ -1‬رتک پاجگاج در س ح ادرا ي‬
‫‪ -2‬سازاانيدهي ا کد پاجگاج در س ح ادرا ي‬
‫•‬
‫‪28‬‬
‫گاتت خارجی‪/‬ااهوای کلیک اس قالل ان قی دادجي ا است‪.‬‬
‫• انظ للور ين للکا و ي للووي اج لزاس ته للايليد نکج سي ل م و ا ل پياهبن للکا ج للا‬
‫طهز رهكيت اجزاس سي م و يگو گي تياال اجزاس با جاکجگه است‪.‬‬
‫• در اج للا ايم للارا ن للکا ل ج للر پاجگ للاج دادجي للا ج للر سي ل ل م ا للکجهيت پاجگ للاج‬
‫دادجي للا جللر سي ل م عااللل جللر للااپيوره بللا دسل گاجي اا جللا ي و تيللکادا‬
‫به ااه اربهدا و اربه وجود دار ک‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫معماري متمركز‬
‫ي‬
‫انواع معمار ‌‬
‫معماري نامتمركز‬
‫معماري مشتري‌‪ -‬خدمتگزار‬
‫معماري توزيع‌شده‬
‫معماري چندپايگاهي‬
‫معماري با پردازش موازي‌‬
‫معماري موبايل‬
‫‪31‬‬
‫در اج ل للا ايم ل للارا ج ل ل پاجگ ل للاج دادج روا ج ل ل سي ل ل م ک ل للااپيورها و ب ل للکون اررپ ل للا ب ل لا‬
‫سي م دجگه اج اد اي تود و ی ‪ DBMS‬دار م‪.‬‬
‫•‬
‫اربهان پاجا هياا زدجر‬
‫كنترو ه دي ر‬
‫ااپيوره بزرس‬
‫‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫‪..‬‬
‫‪.‬‬
‫كنترو ه وار‬
‫پاجگاج دادجي اا ا مهكز‬
‫‪32‬‬
‫‪...‬‬
‫كنترو ه ياپگه‬
‫اربهان‬
‫پاجا هياا‬
‫دوري‬
‫•‬
‫ه ايمارا ه در ن لمتي از پلهدازا را جل به االه سي ل م جلا ااتلان ا لا د لک‬
‫ل للمت دجگل للها از پل للهدازا را از به اال لله سي ل ل م جل للا ااتل للان دجگل لله باوا ل للک‬
‫و ا ل للا‬
‫ايمارا اهترا خکا گزار اايکج اي تود‪.‬‬
‫•‬
‫د ی للل ارل لللی ایل للا ايم للارو رق ل للیم وظل للایف س ل ل م و در یی ل لله الل لزا‬
‫عملیا و الزا سهعت ای باتک‪.‬‬
‫‪DBMS‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪OS‬‬
‫ماشين خدمتگزار‬
‫‪33‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪S‬‬
‫مهو ل للکو‬
‫‪OS‬‬
‫‪AP . . . .‬‬
‫ماشين مشتري‌‬
‫•‬
‫از ظه تيکاد اهترا و خکا گزار‪:‬‬
‫‪ -1‬جر اهترا – جر خکا گزار‬
‫‪ -1‬ينک اهترا – جر خکا گزار‬
‫‪ -2‬جر اهترا – ينک خکا گزار‬
‫‪ -3‬ينک اهترا – ينک خکا گزار‬
‫ا‪:‬‬
‫• از ظه پياهبنکا سختيالزار ي‬
‫‪ -1‬ايمارا نول ااپيوره بزرس‬
‫‪ -2‬ايمارا نول تپاه‬
‫‪34‬‬
‫ا‪:‬‬
‫از ظه پياهبنکا سختيالزار ي‬
‫ا ف‪ -‬ايمارا نول ااپيوره بزرس ‪Main Frame Centric‬‬
‫اهتراي‬
‫‪PC1‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪PC2‬‬
‫‪......‬‬
‫‪PCi‬‬
‫‪MAIN‬‬
‫خکا گزار‬
‫‪35‬‬
‫ا‪:‬‬
‫از ظه پياهبنکا سختيالزار ي‬
‫ب‪ -‬ايمارا نول تپاه ‪Network Centric‬‬
‫اهتراي‬
‫‪PC1‬‬
‫‪PC2‬‬
‫‪......‬‬
‫‪PCi‬‬
‫شبكه‬
‫خکا گزاران‬
‫‪36‬‬
‫‪DB‬‬
‫‪PCk‬‬
‫‪PCn‬‬
‫‪Printer‬‬
‫‪PCi‬‬
‫‪Files‬‬
‫•‬
‫رق يم پهدازا‬
‫•‬
‫ا‬
‫•‬
‫اس قالل اي گاج اا ار‬
‫•‬
‫اتتراك دادجي ا‬
‫‪37‬‬
‫رهالير تپاه‬
‫•‬
‫ا موعلله اا از دادج للاا يخاللرج تللکج لله ان قللا بلله ج ل سي ل م تيلللق دار للک ولللي در‬
‫اا ه (مهج یا کااپیوره) اا اا لف ج جا بي از ج تپ ه روز تکج ا ک‪.‬‬
‫ماا جر اا ه در ايمارا روز يتکج‪:‬‬
‫‪LAN‬‬
‫‪WAN‬‬
‫‪MNET‬‬
‫‪38‬‬
‫‪NETWORK‬‬
‫‪D‬‬
‫‪C‬‬
‫‪D‬‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪S‬‬
‫‪OS‬‬
‫‪DB‬‬
‫اربهان دوري‬
‫اربهان دوري‬
‫اربهان زدجر‬
‫اربهان زدجر‬
…
DB1
…
…
…
OS1
OS2
DDBMS1
DDBMS2
APs
DC
DC
APs
DB2
NETWORK
. LAN
. WAN
. MNET
DC
APs
DDBMS3
DB3
OS3
…
…
DDB = {DB1+DB2+DB3}
39
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪40‬‬
‫ا موعهياا است از داد يج اا ان قا اهرپ و اتترا ي‪.‬‬
‫دادجي ا به با ا ي رق يم و در اا هي ا روز تکجيا ک‪.‬‬
‫بيضیي با ا اماا است به طور راهارا در اا هي ا يخارج تکج باتنک‪.‬‬
‫اا هي ا از طهيق تپاه بهم اهرپ يا ک‪.‬‬
‫دادجي اا ه اا ه رحت كنترل جر ‪ DBMS‬است‪.‬‬
‫‪ DMBS‬ه اا ه اييروا ک به ااهي اا اربهدا احلي را به طور خود ار اجها كنک‪.‬‬
‫ه ‪ DBMS‬نکا ل در اجهاا جر به ااه اربهدا سهراسها اهاركت دارد‪.‬‬
‫کللاربه ب لهاو دسترسللی بلله دادج اللورد یللازا کللویی لله بللا ی ل س ل م ر ل اا لله کللار اللی‬
‫نک‪( .‬خار ت ‪)Transparency‬‬
‫•‬
‫سازکارا و ما نگي با اا يت سازااني اا ويا‪.‬‬
‫•‬
‫ارا ي بيهتر در پهدازا دادجي ا‪.‬‬
‫•‬
‫دسیيایي بهتر به دادجي ا‪.‬‬
‫•‬
‫اتتراك دادجي ا‪.‬‬
‫•‬
‫الزاي‬
‫ا‪.‬‬
‫پهدازا اواز ي‬
‫•‬
‫ا‬
‫زينه اررپاطا ‪.‬‬
‫•‬
‫ت هيل م ترا سي م‪.‬‬
‫•‬
‫اس اادج از پاجگاج داد يج اا از پل اوجود‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫•‬
‫پيچيککي طها ي سي م‪.‬‬
‫•‬
‫ا‪.‬‬
‫پيچيککي پيادجيساز ي‬
‫•‬
‫ا‬
‫•‬
‫زينه بيهتر‪.‬‬
‫•‬
‫‪42‬‬
‫ارا ي در بهخي اوارد‪.‬‬
‫ا هف نالظه بيهتر‪.‬‬
‫در ثا يه و ب ور اوازا اجها اييتود‪.‬‬
‫در اجا کو ه سي م ا ايموال تيکاد زيادا رها‬
‫خکا گزاران به ااهي اا اربهدا‬
‫برنامه كاربر ‪n‬‬
‫‪............‬‬
‫برنامه كاربر ‪2‬‬
‫برنامه كاربر ‪1‬‬
‫مدير تماس هاي‬
‫اجرايي كاربران‬
‫مدير درخواست‬
‫برنامه كاربر ‪n‬‬
‫مدير داده‌هاي‬
‫برنامه ‪m‬‬
‫‪43‬‬
‫خکا گزار پاجگاج دادجي ا‬
‫‪............‬‬
‫مدير درخواست‬
‫برنامه كاربر ‪2‬‬
‫مدير درخواست‬
‫برنامه كاربر ‪1‬‬
‫مدير داده‌هاي‬
‫برنامه ‪m-1‬‬
‫مدير داده‌هاي‬
‫برنامه ‪2‬‬
‫مدير داده‌هاي‬
‫برنامه ‪1‬‬
‫ا ف‪ -‬ايمارا با نالظه اهترك‪:‬‬
‫‪P‬‬
‫عي ب ب ب ‪ :‬ميير ل ل للوان ب ل ل للي از ‪ 32‬ج ل ل للا ‪ 64‬پهداز ل ل للکج‬
‫دات ل ل ل للت‪ .‬زيل ل ل ل لها ان م ل ل ل للال ب ل ل ل للهوز رنگن ل ل ل للا در‬
‫باري ل للاا نالظل ل لهياا ج ل للا ت ل للپاه اررپ ل للاطي‬
‫الزاي اييجابک‪.‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫مزي ب ببت‪ :‬اررپ ل للا ب ل للان پهداز ل للکجي ا ب ل لله ط ل للور ل للا يرا‬
‫ا ا اييتود‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪P‬‬
‫ب‪ -‬ايمارا با دي ر اا اهترك‪:‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫مزيت‪:‬‬
‫‪ -1‬عل ل ل ل للک بل ل ل ل للهوز رنگنل ل ل ل للا در بل ل ل ل للار ل ل ل ل للاا‬
‫نالظهياا‪.‬‬
‫‪ -2‬ت ل للهيل رحمل للل خهایل للي (‬
‫‪)Tolerance‬‬
‫‪Fault‬‬
‫عي ‪:‬‬
‫دتوارا در م ترا سي م‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫ج‪ -‬ايمارا یيياجزاس اهترك‪:‬‬
‫مزيت‪ :‬ت هيل م ترا‬
‫عي ‪ :‬زينه اررپا و دسیيایيي اا اراحلي زياد است‪.‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪46‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫د‪ -‬ايمارا سل لهياهار ي‪:‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪M‬‬
‫‪M‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪P‬‬
‫‪47‬‬
‫‪S1‬‬
‫‪Sn‬‬
‫شماي خارجي‬
‫سراسري‌‬
‫شماي خارجي‬
‫سراسري‌‬
‫شماي ادراكي‬
‫سراسري‌‬
‫‪S1‬‬
‫شماي خارجي‬
‫محلي‬
‫شماي خارجي‬
‫محلي‬
‫شماي ادراكي‬
‫محلي‬
‫شماي داخلي‬
‫محلي‬
‫‪48‬‬
‫‪DB‬‬
‫شماي خارجي‬
‫محلي‬
‫شماي خارجي‬
‫محلي‬
‫شماي ادراكي‬
‫محلي‬
‫شماي داخلي‬
‫محلي‬
‫‪DB‬‬
‫سيستم عامل‬
‫پايگاه داده‌هاي‬
‫ميزبان‬
‫‪DBMS‬‬
‫برنامه‌هاي كاربردي‬
‫امكانات همرسانش‬
‫امكانات همرسانش‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪S‬‬
‫برنامه‌هاي‬
‫كاربردي‬
‫پايگاه داده‌هاي‬
‫همراه‬
‫‪49‬‬
‫سيستم‬
‫عامل‬
‫امكانات همرسانش‬
‫كامپيوتر همراه‬
‫سيستم‬
‫عامل‬
‫برنامه‌هاي‬
‫كاربردي‬
‫پايگاه داده‌هاي‬
‫همراه‬
‫‪D‬‬
‫‪B‬‬
‫‪M‬‬
‫‪S‬‬

similar documents