MINDFULNES I PSICOTERÀPIA

Report
MINDFULNES
I
PSICOTERÀPIA
Lola Gonzàlez
[email protected]
MINFULNESS I LITERATURA CIENTÍFICA
Intercanvis orient-occident
 L’evolució de la psicologia
cognitiva
La relació ment-cos
evidenciada per les
neurociències
DE QUE PARLEM QUAN PARLEM DE
MINDFULNESS?
• Mindfulnes es un constructe
teòric
• Traducció a l'anglès del terme
“sati”, consciencia, atenció i
record
• Les pràctiques meditatives
orientals, en especial la
vipassana han estat adaptades
a la cultura occidental i s’ha
introduït en l’àmbit de la
psicologia i la salut.
CONSCIÈNCIA DELS CONTINGUTS
MENTALS
Informació de la
pròpia ment
(pensaments,
emocions,
imaginacions…)
Informació
del exterior
Informació
propioceptiva
La pràctica de Mindfulness
es pot comparar a quan
s’aclareixen les aigües
revoltades i tèrboles d’un
estany. Si deixem que
s’apaivaguen i sedimentin
podrem veure el
contingut i les parets. I si
mirem amb paciència i
atenció, arribarem a
descobrir el fons,
l'essència del que en
realitat som.
EN QUE CONSISTEIX?
• Atenció centrada en la
experiència immediata
• Actitud com s’aborda
aquesta experiència:
• Acceptació de la realitat,
diferent a resignació
• Ment de principiant, curiositat i
obertura mental
• Sense judicis
• Deixar anar, sense aferrament
• Disposició afectiva positiva
envers l’objecte observat
QUE ENS APORTA MINDFULNESS?
Atenció i
concentració
serenitat
Comprensió de
la realitat tal
com es
La pràctica
prolongada
proporciona
estats
modificats de
consciència
Mindfulness comporta la dissolució de les influencies de
l’aprenentatge sobre la sensació del present (Siegel, 2007)
Processament de la informació
TOP
DOWN
Conducta
Decisió
Pensament
Percepció
BOTTOM
UP
Atenció
Estímul
PERQUÈ MINDFULNESS POTENCIA EL
PROCESSAMENT BOTTON UP?
Sentits
Informació
Regió cerebral
Vista, oida, tacte,
olfacte i gust
Món físic extern
Còrtex posterior
Interocepció
Món físic intern
Còrtex somatosensorial,
ínsula
Visió de la ment
Ment
PFC medial
Ressonància
Relacions
interpersonals
Neurones mirall i PFC
Les vuit vies d‘entrada de la informació a la consciencia i les regions
cerebrals més relacionades segons Siegel, 2007.
Asimetria prefrontal i disposició
afectiva
Major activació prefrontal
esquerre
Major activació prefrontal dreta
Experiència i expressió d’emocions Experiència i expressió d’emocions
i afectes positius
i afectes negatius
Predisposició a estats d’ànim
positius
Predisposició estats d’ànim
negatius
Activació del sistema
d’aproximació
Activació del sistema de retirada
Representació dels estats desitjats
Vigilància d’estímuls amenaçadors
Reactivitat augmentada a estímuls
emocionals positius
Reactivitat augmentada a estímuls
emocionals negatius
Augment de l’habilitat per
afrontar estats d’ànim negatius
Facilitat per suprimir
voluntàriament l’afecte negatiu
APLICACIÓ A LA PRÀCTICA CLINICA
MBCT, Segal,
William i
Teasdale
MBSR,
Kabat Zin
DBT,
Linehan
MBRP,
Bowen,
Chawla,
Marlatt
ACT,
Hayes,
Strosahl i
Wilson
MBSR- Programa de reducció d’estrés basat en
consciència plena
• Protocol que es desenvolupa
durant 8 setmanes
• Entrenament per introduir la
pràctica de la consciencia plena
a persones que pateixen estrés
• Permet que la persona prengui
consciencia de com els seus
pensaments provoquen la
resposta de l’estrès i
proporciona eines per aprendre
noves formes d’afrontament.
MBRP- Prevenció de recaigudes basat en
Mindfulness
Programa orientat al àmbit de les
adiccions
Enfocat a la presa de consciencia
dels patrons autodestructius
que controlen la vida d’aquestes
persones.
Aprenentatge de respostes
saludables els estímuls que
desencadenen les conductes
adictives.
MBCT- TERAPIA COGNITIVA BASADA EN
CONSCIÈNCIA PLENA
• Per la prevenció de
recaigudes en la depressió
crònica.
• Els pacients aprenen a
observar els pensaments
negatius i com aquests
afecten en el seu estat d’ànim
• Posa l’accent en la relació
dels pacients amb els seus
pensaments
DBT-TERÀPIA DIALÈCTICA CONDUCTUAL
• Persegueix que el client
s’accepti a si mateix tal com es
• Treballa el canvi de conductes
i entorns en base a objectius
concrets
• Entrenament d’habilitats
interpersonals, de regulació
d’emocions, de tolerància al
malestar i consciència plena
ACT- TERÀPIA D’ACCEPTACIÓ I COMPROMÍS
• Es centra en l’alteració de la
funció del símptoma cognitiu
mitjançant l’alteració del
context on les cognicions
resulten problemàtiques.
• L’objectiu es generar flexibilitat
en la regulació del
comportament.
• El pacient pren consciencia del
flux d’events privats perquè els
utilitzi de forma valuosa.
MINDFULNES I PSICOTERÀPIA
MINDFULNES EN LA RELACIÓ TERAPÉUTICA
Els terapeutes mes exitosos son
els mes oberts, acceptadors,
empàtics, cordials i
comprensius. Estableixen
relacions terapèutiques mes
positives i no incorren en
conductes com culpar,
ignorar, descuidar, rebutjar o
seguir insistint (Hick i Bien,
2010)
EFECTES DE LA PRÀCTICA DE MINDFULNES
PER EL TERAPEUTA
• Afavoreix el desenvolupament de
l’empatia i la compassió envers el
client
• Millora els nivells d’atenció al
procés terapèutic
• Autocompasió i preocupació per la
cura personal del professional
• Disminució de l’estrès i l’ansietat
• Permet fer una millor distinció
entre l’experiència pròpia i la dels
clients
“Cuanto mas tratamos de dominar el
medio o de ser mas eficaces, mas
reducimos las posibilidades de un
conocimiento pleno, objetivo,
independiente y que no interfiera. Solo
si lo dejamos ser podremos percibirlo
completamente. Por citar de nuevo la
experiencia psicoterapéutica diré que
cuanto mas ansiosos estamos por
elaborar un diagnostico y esbozar un
plan de acción, menos útiles somos.
Cuanto mas ansiosos estamos por
curar, mas largo es el proceso. Todo
investigador psiquiatra debe aprender
a no tratar de curar, es decir a no ser
impaciente. En esta situación, como en
muchas otras, la entrega nos lleva al
triunfo y la humildad al éxito”
(Maslow, El hombre autorealizado: hacia
una psicología del ser, 1991)
BIBLIOGRAFIA
• Bishop, S.R., i cols (2004)
Mindfulness: A Proposed
Operational Definition. Clinical
Psychology: Science and Practice,
11: 230-241
• Hick, S.F.; Bien, T. (2010)
Mindfulness i psicoterapia.
Barcelona: Kairós
• Siegel, D.J. (2007) The Mindful
Brain. Norton & Company. New
York. London
MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
ATENCIÓ

similar documents