Eivind Berge

Report
1
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Fyrst ein «grublis»
• Ei hushjelp vart sagt opp av familien ho arbeidde
hjå. Grunnen var denne:
10010131
2
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Min bank er
idè
postsparebanken»
3
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
www.utdanningsnytt.no/idebanken
Idébanken er en ressursbank
som pedagoger og ledere fra
barnehage til høgskole skal
kunne benytte seg av når de vil
finne inspirasjon til
undervisningen eller drift,
enten det er teoretisk eller
praktisk.
Meningen med Idébanken er at
man både skal kunne hente ut
nyttig informasjon om
opplæring, undervisning og om
pedagogiske opplegg. Du kan
også dele kunnskapen din med
andre ved å legge inn tips selv.
4
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Den som leitar finn»
• Elevene må få oppleve
tallene fysisk.
(Therese Hagfors, Holmboeprisvinner 2010)
• Prisvinnarar:
•
•
•
•
•
•
•
Gina Onsrud (2012)
Sigbjørn Hals (2011)
Odd Heir (2009)
Elisabeth Aksnes (2008)
Karl Erik Sandvold (2007)
Grete Normann Tofteberg (2006)
Svein Hallvard Torkildsen (2005)
5
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
6
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Er du den neste som vinn?
Bernt Michael Holmboe (1795–1850)
• Du har eit brennande engasjement.
• Du gir elevane utfordringar og skapar
undring.
• Du klarer å differensiera undervisninga.
• Du når fram til den enkelte elev og
inspirerer han/ho til å nå sine mål.
• Du legg vekt på elevane si forståing av
matematikken.
• Du er strukturert og held fagleg fokus.
• Du gjer faget attraktivt og levande.
• Du er inkluderande, entusiastisk og alltid
humørfull.
• Du har ei glede ved faget som smittar
over på elevane.
• Du har eit breitt og inkluderande
matematikksyn der teori og praksis går
hand i hand.
7
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Grublis-hint»
• Grunnen til at hushjelpen fekk sparken kan
lesast frå venstre til høgre:
10010131
8
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«VILJEN TIL Å VILLE»
«EVNEN TIL Å KUNNE»
(Mi tolkning av Jens Bay, «Konsekvenspedagogikkens» far)
9
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
10
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
11
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Skal eg lukkast med
å føra eit menneske
mot eit bestemt mål,
må eg fyrst finna ut
kvar vedkommande er
i dag og byrja der.»
(Fritt oversatt etter Søren Kirkegaard)
Tripp Trapp. Fødd 1971 av Peter Opsvik. Seld i 6.mill. eks.
12
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Kartleggeren.no for NyGIV-elev
13
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Kartleggeren.no for NyGIV-elev
14
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Kartleggeren.no for NyGIV-elev
15
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Ei samarbeidsoppgåve
• Alle får ein bokstav eller ein bokstav og eitt tal.
• Dei som KUN har ein bokstav(A,B, C eller D) er
lagleiarar og skal samle inn informasjon frå andre
deltakarar med same bokstav knytt til eit tal.
• Lagleiaren må finna seg ein synleg plass i lokale og
sørge for at han/ho får inn nok informasjon til å
avdekka «det hemmelege talet».
16
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Ei samarbeidsoppgåve
• Dei som har fått ein bokstav og eitt tal er
«informanter».
• Talet indikerer kvar du skal gå for å få
informasjonen din. På veggen i lokalet er tala 1-4.
• Du går dit ditt tal står og les det som står på din
bokstav. Etterpå må du hugse det du las slik at du
kan dele informasjonen med ein «lagleiar» for din
bokstav.
17
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Ei samarbeidsoppgåve
• Du kan ikkje skriva ned det du les.
• Lagleiar kan kome fram og sjå om det
hemmelege talet er det ein trur det er.
• Lukke til.
18
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
INNHOLD
TRYGGHET
TRIVSEL
DRIVKRAFT
SAMSPILL
TILHØRIGHET
(Læringens tre dimensjoner, Knud Illeris i boka «Læring»)
19
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Kontrakt med klare forventningar
Mange elever har behov for undervisning på
studiesenteret. Dessverre er det ikke plass til alle.
Vi forventer at du
• …som er tatt inn møter til undervisning
• …viser maksimal innsats i timene
• …forholder deg til vanlige klasseromsregler
• …tiltaler alle på en høflig måte
• …gir beskjed til klassekontakt, faglærer eller oss ved
fravær
(Handboka for NyGIV)
20
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Livsstilskontrakt
Min avtale med meg selv om å få det bedre.
Hva vil du selv gjøre fremover for å:
• Få det bedre
• Få mer energi
• Å mer ut av skolen
• Gjøre skolen til et bedre sted for meg og andre
(Handboka for NyGIV)
21
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Grublis-hint»
• Arbeidsgivaren var god i lydspråk og hushjelpa
var ikkje stuerein.
10010131
22
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Læreplanmål
Kompetansemål: Tal og algebra
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne:
• utvikle og bruke metodar for hovudrekning, dei
fire rekneartene
• stille opp og forklare berekningar og
framgangsmåtar, og argumentere for
løysingsmetodar
• utvikle, bruke og gjere greie for metodar i
hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg
rekning med dei fire rekneartane
(K06)
23
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Logg
• Mål for dagen/økta:
• Dette har vi gjort i dag:
• Dette har jeg lært i dag:
(Kopiorginal finn du i handboka for NyGIV)
24
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Tal og algebra
matemania.no
25
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Hundrekart/hundrehus
• Hundrekart/hundrehus kan vera eit godt
hjelpemiddel til å styrka eleven si talforståing.
• Her kan arbeide med partall, oddetall, primtall,
addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon,
faktorisering, figurtall (f.eks. kvadrattall) og
tverrsum.
• Det er og eit godt hjelpemiddel i ein matematisk
samtale med elevene om tal sine eigenskaper,
talmønster og reknedugleik.
26
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Hundrekart/hundrehus
27
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Det hemmelege talet»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Start på 1
Gå 4 fram
Gå 2 ned
Multipliser med 2
Adder med 4
Divider med 9
Kvadrer talet
Finn tverrsum
Finn kvadratrota av talet
Flytt til neste primtal
Multipliser med 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
50
Start på ein
Gå fire fram
Gå to ned
Det dobbelte av talet
Pluss på fire
Del talet på ni
Gang talet med seg sjølv
Pluss saman dei to tala
Eit tal som gange seg sjølv blir
dette
10. Neste heile tal som ikkje kan deles
på anna enn seg sjølv og/eller 1
11. Flytt komma ein plass til høgre
28
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Det hemmelege talet»
(fra Nye Mega, terminprøve våren 2009, 9.trinn)
1. Det hemmelege talet er eit oddetal.
2. Sifferet på tierplassen er større enn sifferet på
einerplassen.
3. Summen av sifrene i det hemmelege talet er eit
partall.
4. Differansen mellom sifrene i talet er større enn 2.
5. Dersom du dividerer sifferet på tierplassen med
sifferet på einerplass, blir svaret 3.
93
29
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Mattemagi
• Tenk på eit tal mellom 1-9.
• Gang talet med 9.
• Legg samen tala du har i det nye talet om du har
fleire enn eitt.
• Trekk frå 2.
7
30
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Læreplanmål
Kompetansemål: Geometri
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
• utføre og grunngje geometriske konstruksjonar
og avbildingar med passar og linjal og andre
hjelpemiddel
• bruke koordinatar til å avbilde figurar og finne
eigenskapar ved geometriske former
• formlikskap, målestokk og Pytagoras’ setning til
berekningar og i praktisk arbeid
31
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«GEO-brett»/»strikkbrett»
Eit godt verktøy som kan
auke eleven sine
kunnskapar innan fleire
områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
Koordinatsystemet
Eigenskapar hjå figurar
Vinkelsum
Vinklar
Areal
Omkrets
Symmetri
Spegling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Formlikskap
Brøk
Design
Forflytning
Multiplikasjon
Divisjon
Forhold
Pythagoras
Kvadratrot
Begrepslæring
Problemløysing
(Idebok og veileiing hjå
www.matematikksenteret.no)
32
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Tørre å bråke i undervisninga?
33
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Firkant
• Oppgåve:
Lag eit rektangel
med omkrets på
40 lengdeeiningar.
34
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Trekant
• Oppgåve:
Lag ein trekant med
hjørne i koordinatene
(1,1), (3,1) og (2,5) og
ein i koordinatene
(5,3), (8,3) og (8,6).
Kva kallast trekantene?
Kven av dei er størst?
35
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Brøk
• Oppgåve:
• Marker 2/5 av
brettet med ein strikk.
Marker diagonalene i
ruta du får.
Av bitene du no har,
kva for eitt er det
minste?
36
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Konklusjon
I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand.
(Konfucius, kinesisk filosof 500 år f.kr)
37
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
«Rekning i alle fag og lesing i alle fag»
10010131
Hundre Ti En Tre EN
«Hun dreT i EnTreEn»
38
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
HUGS DEN INTERNASJONALE LÆRERDAGEN
5.OKTOBER
39
Eivind Berge, NyGIV-lærar rekning
Kjelder
• Aadland, Gjerstad, Birkeland, Berge og Hansen,
Handboka i NyGIV, 2012
• Illeris, Læring, 2012
• Kunnskapsdepartementet, K06, 2006
• Kirfel, Tangenten, 1/2012
• Hovland, Utdanning, 8/2011
• O`Donnell, Geobrett, 2008
• Okani læremidler, Geometribrett, 2012

similar documents