Skolereformen * Skovvangskolen fra 1. august 2014

Report
Skolereformen –
Skovvangskolen fra 1.
august 2014
Orientering d. 7. maj 2014
til forældre med elever på
Skovvangskolen fra august
2014
Nationalt bestemt
• Tre overordnede nationale mål for
folkeskolen
1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de
bliver så dygtige, de kan.
2. Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater
3. Tilliden og trivslen i folkeskolen skal styrkes
blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
Nationalt bestemt
• Resultatmål for folkeskolen
• Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og
regne i de nationale test
• Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og
matematik skal stige år for år
• Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale
test for læsning og matematik skal reduceres år for år
• Elevernes trivsel skal øges
• Eleverne skal på sigt kunne det samme i 8. klasse, som
de i dag kan i 9. klasse
Nationalt bestemt
• En længere og mere varieret skoledag med
mere og bedre undervisning og læring
• Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger
og ledere
• Få klare mål og regelforenklinger
Nationalt bestemt
• Skoleugens længde
0. – 3. klasse 30 timer
4. – 6. klasse 33 timer
6. – 9. klasse 35 timer
Nationalt bestemt
Nye begreber på elevernes skoleskema
• Understøttende undervisning
• Lektiecafe og faglig fordybelse
• Daglig bevægelse i skolens fag –
bevægelsesbånd
• Tysk fra 5. klasse
• Obligatorisk valgfag
Kommunalt bestemt
Fra læring, trivsel og samarbejde vedtaget af byrådet
”Byrådet lægger således i det følgende vægt på, at eleverne skal blive endnu
dygtigere samtidig med, at de trives i skolen. Dette mål er afgørende for
vurderingen af de mange delspørgsmål, som berøres nedenfor. Herudover har
byrådet truffet en række principielle beslutninger, som beskrives i dette
afsnit.
Det er et centralt mål for Favrskov Kommune, at alle elever efter afsluttet
skolegang er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse.
Folkeskolereformen bygger således ovenpå målet om, at mindst 95 % af alle
unge mennesker i Favrskov Kommune gennemfører en ungdomsuddannelse.
Med folkeskolereformen skal det sikres, at alle børn bliver så dygtige, de kan
blive. Alle børn - uanset deres talenter, interesser og behov - skal løftes. Det
betyder også, at skolerne skal være klar med mange forskellige slags
undervisning - netop fordi børnene er forskellige.”
Lokalt på Skovvangskolen
Skoledagens længde
• Indskoling 0 – 3. klasse
Mandag – fredag 8.00 – 14.00
• Mellemtrin 4. – 6. klasse
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.00 – 14.45
Onsdag 8.00 – 14.00
• Udskoling 7. – 9. klasse
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.00 – 15.15
Onsdag 8.00 – 14.00
Lokalt på Skovvangskolen
Mål for Skovvangskolen 2016
•
Alle elever skal opleve et fagligt løft. Dette skal bl.a. ses ved at karaktergennemsnittet til
afgangsprøverne hæves med 1 i forhold til prøverne juni 2013.
•
Antallet af elever fra specialklasserne, der tager dele af folkeskolens afgangsprøve, skal hæves med
50 %.
•
Antallet af elever fra specialklasserne, der deltager på hold med elever fra almenklasserne, skal
hæves. Dette gælder for alle skolens årgange.
•
Hold med afsæt i afdelingsopdelingen og årgangene skal fylde en stadig større del af den samlede
undervisningstid. Klassens betydning som den bærende enhed mindskes til fordel for
basisbestemte læringsfællesskaber.
•
At indfasningen af en anderledes organisering af indskolingen iværksættes ved skoleåret 2015 –
2016 med fuld effekt for hele indskolingen i skoleåret 2016-2017.
Lokalt på Skovvangskolen
Lektiecafe og faglig fordybelse
• En del af den understøttende undervisning
• Ligger sidst på dagen
• 3 – 4 gange pr uge
• Varetages af lærere og pædagoger
• Hjælp til dag til dag lektier, samt vejledning i
forbindelse med større opgaver
• Er ikke pt. obligatorisk – men skolen opfordrer at
elever og forældre støtter op om tilbuddet
Lokalt på Skovvangskolen
Den understøttende undervisning
• Den understøttende undervisning skal give tid til
at afprøve, træne og udvikle de færdigheder og
kompetencer, de får i den fagopdelte
undervisning. Tiden til understøttende
undervisning kan for eksempel bruges til
læsetræning, til matematikøvelser eller til
lektiehjælp og faglig fordybelse. Den
understøttende undervisning skal medvirke til at
variere skoledagen.
Lokalt på Skovvangskolen
Den daglige bevægelse
• I den nye folkeskole er der krav om, at
eleverne skal deltage i motion og bevægelse
mindst 45 minutter om dagen i gennemsnit.
• Flere af kommunens skoler arbejder allerede
med at inddrage motion og bevægelse i løbet
af skoledagen på mange måder. Motion og
bevægelse kan indgå i de forskellige fag eller
som understøttende undervisning.
Lokalt på Skovvangskolen
• Tradition og fornyelse.
Der er en række traditioner, der kører videre
• Skolefester
• Lejrskole/skolerejse for den enkelte afdeling
• Julefest, fastelavn osv.
Lokalt på Skovvangskolen
• Inklusion, mangfoldighed og forskellighed
• Skolens rolle i at skabe en inkluderende skole
• Forældrenes rolle i at skabe en inkluderende
skole
Lokalt på Skovvangskolen
Skolebestyrelsen
• Principper for
1. Forældreansvar
2. Understøttende undervisning
3. Lektiehjælp og faglig fordybelse
4. valgfag
Spørgsmål og
kommentarer

similar documents