Eivind Orre Civitas foredrag

Report
Infrastruktur for ladbare biler i Hedmark, Oppland,
Akershus og Østfold
Hovedmål - kortversjon:
sørge for at det blir etablert infrastruktur som gjør at
ladbare biler er et praktisk sett like godt alternativ som
fossilt drevne biler, og kan brukes ved de aller fleste
transportbehov der kjøretøy benyttes for så mange som
mulig i området
Hva oppgaven går ut på:
Tidsperspektiv: 2020
Område:
De fire fylkene
1.
Hvor mange ladbare biler blir det?
2.
Hvor mange ladere er det behov for av hhv. normal og hurtig?
3.
På hvilke typer steder skal normalladere plasseres?
4.
På hvilke konkrete lokaliteter skal hurtigladere plasseres?
5.
Hvem skal sette opp ladere?
6.
Hva kan fylkeskommunene bidra med?
Hvorfor elbiler og ladbare hybrider?
• Lave CO2-utslipp
• Lokal forurensing
• NOx = 0
• Mindre svevestøv
• Støyfri ved lave
hastigheter
• Men krever like mye areal
Hva er elbiler i dag?
Det store flertall av bilførere på en vanlig dag har en
samlet reiselengde som ligger innenfor rekkevidden
for en elbil
2012: 5000?
Norge i særstilling i verden
som elbilnasjon
Registrerte
elbiler pr. år.
Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold
91 000
Anslag elbiler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold
• Utviklingen av kundegrupper
• 200 000 ladbare biler i Norge 2020
• Relative bilpriser
• Relative drivstoffpriser
• Tilgjengelig infrastruktur
• Modellutvalg
• Teknologiutviklingen
• Insentivpolitikken
• Utviklingen i Oppland/Hedmark
noe etter Akershus/Østfold
• Anslag Hedmark 2020:
• 6000 elbiler: 50 % av 2bilshussholdningene
• 2000 ladbare hybrider
• 3000 i bilflåter
• Samlet 11 000 ladbare biler
Hedmark – et elbilfylke?
• Klima – kulde ikke optimalt
• Topografi – ikke vesentlig
• Krevende kollektivdekning
• Høy andel 2-bilshusholdninger –
potensial for elbiler
• Offentlig virksomhet
• Godt egnet for ladbare
hybrider
Fylkeskommunens roller
• Økonomiske tilskudd:
•
Normallading
•
Hurtiglading
•
Prosjektbasert eller faste tilskudd
• Planmyndighet og partner for kommunenes planlegging
(bl.a. klima- og energiplanene)
• Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport
• Grunneier og virksomhetseier
• Bileier og annen tjenestekjøring
• Veimyndighet: planlegging og eierskap
Ladeprinsipper
Normallading
- Ladetid 6-10 timer
Hurtiglading
- Ladetid 15-30 min
(lengre om vinteren)
- Skjer i hovedsak
hjemme
- Supplement på
offentlig parkering
- Langs hovedkorridorer
og i større tettsteder
- Etableringskostnad 60200 000 kr pr. pkt.
- Etableringskostnad min.
1 mill. kr pr. sted
- For daglig bruk
- Mest som
rekkeviddeforlenger
Normallading
Normalladere – utbyggingsstrategi
•
•
Gjennomsnittlig daglig kjørelengde (pr. bil): 48,5 km
Daglig kjørelengde mindre enn 100 km: 88 % av ant.
biler
ikke stort behov for lading utenom hjemme
1. innfartsparkeringer ved kollektivnettet
2. offentlige parkeringsanlegg
3. prioritere lokaliteter og områder med svak
kollektivdekning
4. bilflåter f.eks. kommunale omsorgstjenester,
servicebedrifter, vareleveransebiler osv
5. ikke tillegg til, men komme til erstatning for, ordinære
parkeringsplasser
Normalladere – teknologivalg
Etablering av normalladere
Ikke fungerende marked for normallading – vil neppe være mange
interesserte kommersielle aktører
1. Parkering av elbiler er gratis
2. Transaksjonskostnad / salgsinntekt
3. Kan være aktuelt med «ladebillett» via p-automat for ladbare
hybrider
4. Utbyggere:
•
Vesentlig private utbyggere for egne biler
•
Offentlige; kommune, fylke, stat
Fylkeskommunens roller - normallading
• Eksisterende områder - økonomiske tilskudd etter
foreslåtte prioriteringer
• Nye områder – mål og krav etter plan- og bygningsloven
• Regionale og kommunale klima- og energiplaner
• Bindende bestemmelser til kommuneplanene
• Samferdselsmyndighet – taxi, kollektivtransport
• Grunneier: Fylkeshus, vgs mm.
• Bileier og annen tjenestekjøring – 1,4 mill km
Normalladepunkter –
bestemmelser etter plan- og bygningsloven
Horten kommune:
• Ved alle større
utbyggingsprosjekter skal det
tilrettelegges for ladestasjoner for
elbiler. Disse skal utgjøre
minimum tre prosent av den
Stavanger kommune:
• Ved alle parkeringsanlegg
skal det tilrettelegges for
ladestasjoner for elbiler
samlede parkerings-dekningen.
19
Utbygging av normalladere – mål og virkemidler
Hurtiglading
Rekkeviddeforlenger: Bygges for å
brukes
Rekkeviddesikkerhet: Ikke
nødvendigvis for å brukes
Hurtigladere – utbyggingsprinsipper:
Klynge
Korridor
Hurtigladere –
tilkoblingsstandarder:
Chademo – lader dagens biler
«Combo» – under utvikling, blir
ventelig europeisk standard
Tesla – kombinert AC semihurtig, DC
hurtiglading
Ladesteder
• Prioritere å bygge interregionale korridorer
• Viktigste kriterier:
– Tilstrekkelig nettkapasitet og –kvalitet
– Servicetilbud
• Funksjonssikkerhet ekstremt viktig:
– et ladested skal ha minst to hurtigladere
– hurtigladerne skal være tilknyttet etablert serviceapparat 24/7
• Type hurtigladere: Inntil videre Chademo-standard, men Combo
kommer raskt!
• Bygge med fleksibilitet i teknologi og kapasitet
Utbyggere hurtigladere:
•
•
•
•
•
•
•
•
Til nå; kraftselskap, Statoil, Nissan
Høye investerings- og driftskostnader – høy risiko
Transnova støttet over 50 ladere, men få er bygd
Strømsalg er «uinteressant»
Pr. i dag for få biler for å kommersiell virksomhet
Abonnementsordninger i første fase
Videre utbygging avhengig av tilskuddsnivå
Høye driftskostnader – bør trolig være et fåtall aktører
Fylkeskommunens roller - hurtiglading
• Økonomiske tilskudd:
• Prosjektbasert eller faste tilskudd
• Forsterke de statlige tilskuddene
• Veimyndighet:
• Sikre tilrettelegging ved nybygging av veier
• Bidra til framføring av nettkapasitet
• Samferdselsmyndighet:
• Hurtigladestasjoner for El-taxi
Utbygging av hurtigladere
Utbygging av hurtigladere –
Oppland
Ladesteder ferdig bygget okt. 2012
Ladesteder tilsagn fra Transnova
sum ladesteder under planlegging
Utenom
I korridorer korridorer
1
1
0
1
1
Nye ladesteder 2012-2014
Nye ladesteder 2015-2016
Nye ladesteder 2017-2020
Sum ladesteder forslag
2
3
5
10
0
Sum alle
11
1

similar documents