Nadelen - glanerbrug Zuid

Report
Andere (school)tijden
in het onderwijs
Informatie voor ouders/verzorgers
7 oktober 2013
Programma van de avond
 Waarom andere tijden? (aanleiding en opbrengst)
 Traject tot nu toe.
 Wat is het, wat betekent het?
 Voor- en nadelen voor:
–
–
–
–
–
de
de
de
de
de
kinderen
ouders/verzorgers
leerkrachten
financiën
omgeving (andere scholen, verenigingen, werkgevers).
 Mogelijke invoeringsdatum.
Waarom andere schooltijden?
Andere tijden:
 nieuwe – en reeds aanwezige ouders vragen naar
aanpassing rooster (aaneengesloten opvang);
 groei van twee werkende ouders die participeren op de
arbeidsmarkt;
 groei van werkende alleenstaande ouders;
 groei van kinderen die gebruik maken van de
tussenschoolse - en de buitenschoolse opvang (TSO: vaak
50% van het leerlingenaantal).
Waarom andere schooltijden?
 De basisscholen in Glanerbrug kunnen gaan kiezen voor
andere schooltijden.
 Kinderen krijgen daardoor een andere dagindeling, een
andere vrijetijdsbesteding en andere leerpatronen.
 Verbinding tussen de school en de omgeving zorgt voor
meer stabiliteit, veiligheid en continuïteit naar de kinderen
toe.
 Wij willen dan ook inspelen op deze veranderende
maatschappij en ons proactief hierin opstellen.
Wat levert andere schooltijden op?
Verandering van schooltijden (aaneengesloten opvang) leidt
tot:
 versterking pedagogische band leerkracht-leerling;
 één verantwoordelijk aanspreekpunt voor kinderen per dag;
 vergroting effectieve lestijd;
 effectiever gebruik van concentratie bij leerlingen.
Traject andere schooltijden tot nu toe
Voorjaar 2013:
 start oriëntatie andere tijden
 informeren managementteam en MR
 afstemming scholen en kinderopvang Glanerbrug
 oprichting stuurgroep (dir, ouders en leerkrachten, MR)
Mei/juni 2013:
 informeren team en invullen team-enquête
Oktober /november 2013:
 informeren ouders/verzorgers middels ouderavond
 ouder-enquête
Welke modellen van andere onderwijstijden
zijn er?
 Traditioneel model
Schooltijden van (ongeveer) 8.30 – 12.15 uur en 13.00 tot
15.15 uur. Woensdagmiddag is vrij (de onderbouw of de
gehele school soms ook vrij op vrijdagmiddag).
 Continurooster
Vier dagen van ongeveer 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag les
van 8.30 tot 12.00 uur. Alle kinderen blijven over.
 Vijf-gelijke-dagen-model
Elke dag school van bijvoorbeeld 8.30 – 14.00 uur. Alle
kinderen blijven over, geen vrije woensdagmiddag.
Welke modellen van andere onderwijstijden
zijn er?
 Bioritme-model
Elke dag school van 8.30 tot 16.30 uur. De pauze duurt van
12.00 tot 14.30 uur; de kinderopvang verzorgt een
programma met sport, cultuur en rustige activiteiten.
 7 tot-7-model
School is elke dag open van 7.00 tot 19.00 uur
 52 weken per jaar model
School biedt samen met de kinderopvang een geïntegreerd
programma van onderwijs, sport en ontspanning. De
schoolvakanties worden gespreid.
 Gelegenheid voor vragen
Welke voorkeur keuze is gemaakt
(door team en stuurgroep)?
Naar aanleiding van de team-enquête en de gedachtewisseling
in de stuurgroep of MR:
 het vijf-gelijke-dagen-model
of
 het continue rooster met een vrije woensdag
of
 handhaven bestaande lestijden
Welke voordelen heeft het gelijke dagen
model boven het continue rooster?
 de kinderen zijn aaneengesloten op school en eerder vrij
 middagpauze wordt ingekort
 de kinderen zijn 5½ uur onder de hoede van één persoon:
de leerkracht
 leerkracht luncht met de groep
 geen aparte TSO, wel BSO.
Welke voordelen heeft het gelijke dagen
model boven het continue rooster?
 De arbeidstijdenwet (werk en rustregeling voor
leerkrachten) zegt dat een leerkracht max. 5½ uur (zonder
pauze) mag werken.
 Wanneer de woensdagmiddag vrij blijft, zullen de overige
dagen meer dan 5½ uur bevatten (om de 7520 uur te
behalen) waardoor er voor de leerkracht een pauze
ingepland moet worden en er opvang voor de kinderen moet
zijn.
 Dit inplannen van deze pauzemomenten is voor een school
moeilijk te organiseren én de kinderen komen dan weer
onder de hoede van een ander (TSO).
Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de
lestijden in het gelijke dagen model?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
8.30-14.00
uur
uur
uur
uur
uur
/
/
/
/
/
8.15-13.45
8.15-13.45
8.15-13.45
8.15-13.45
8.15-13.45
uur
uur
uur
uur
uur
Voordelen voor de kinderen van het gelijke
dagen model
Voordelen
 meer structuur, rust, balans in de week (elke dag hetzelfde)
 per dag 1 vertrouwd aanspreekpunt
 meer vrije tijd
 minder deelname in drukke momenten verkeer (2 momenten:
school   huis
 gelijkheid/alle kinderen eten op school
 samen pauze houden levert gemeenschapsgevoel op bij
kinderen
 minder lang overblijven, minder kans op incidenten
 verplicht buiten spelen
 opgestarte activiteiten hoeven niet onderbroken te worden,
de vaart blijft erin, concentratie wordt beter vastgehouden.
Nadelen voor de kinderen
Nadelen
 Langere opvangtijd na schooltijd.
 Geen lange middagpauze (kan nadeel zijn).
 Kinderen zien ouders niet tussen middag.
Voor– en nadelen voor de ouders/verzorgers
Voordelen
 alle groepen/kinderen tegelijk naar school
 één haal- en één brengmoment
 geen TSO meer regelen, geen TSO kosten
Nadelen
 na school eerder oppas nodig
 niet samen eten met ouders/opa/oma
 eventueel werktijden aanpassen
 meer BSO.
Voor en nadelen voor de leerkrachten
Voordelen
 pedagogische band tussen leerkracht en leerling versterkt,
leerkracht draagt zorg voor veilige omgeving en sfeer
 rust en structuur in de groep
 kinderen leren elkaars gewoonten en gebruiken kennen:
nadruk ligt op gezond eten
 meer overlegtijd na schooltijd
 geen TSO in het eigen klaslokaal
 minder kans op incidenten bij overblijf
 meer tijd voor overleg met collegae.
Voor en nadelen voor leerkrachten
Nadelen
 minder snelle evaluatie lesprogramma
 nakijkwerk alleen na school
 één voorbereidingsmoment voor de hele dag
 kortere pauze
 minder tijd voor jezelf
 schoolteam: minder ontmoetingsmogelijkheden tussen de
middag.
BSO
 Huidige BSO aanbod bestaat uit 3 uur per dagdeel
 Andere schooltijden, SKE past aanbod aan
 Geen kosten meer voor TSO
De schoolomgeving
Voordelen
 verenigingen kunnen eerder starten;
 minder kinderen in verkeer (veiliger).
Nadelen
 eventueel aanpassing trainingstijden e.d.
Invoeringstraject
 Eerste helft schooljaar 2013-2014 informeren van
ouders/verzorgers en een ouderraadpleging/enquête
houden.
 Tweede helft schooljaar 2013-2014 gebruiken om ouders,
BSO tijd te geven e.e.a. goed te kunnen regelen.
 Schooljaar 2014-2015: mogelijke invoering andere
schooltijden.
 Na de ouderraadpleging/enquête zal de MR de
‘doorslaggevende stem’ hebben; zij hebben nl.
instemmingsrecht.
 Gelegenheid voor vragen
Bedankt voor uw aandacht!

similar documents