Versnippering - Ploum Events

Report
Duidelijk anders
BRZO dag 15 mei 2014
Mr. M.G.J. Maas-Cooymans
22
Wat en wie?
Seveso/Brzo: een kader voor de bescherming van 1)
mensen buiten de inrichting, de bescherming van het
milieu, 2) de bescherming van mensen binnen de
inrichting, 3) de rampenbestrijding en de
informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking.
Gedeelde verantwoordelijkheid: Brzo-bedrijven,
verschillende bevoegde gezagen: RUD, Inspectie SZW,
Veiligheidsregio/brandweer, OM, ketenpartners,
brancheorganisaties, en…?
33
Huidige situatie, heeft het Brzo domein een probleem?
Of is het oude wijn in nieuwe zakken?
De Seveso II-richtlijn is in zijn huidige vorm tot stand
gebracht naar aanleiding van onderzoek door de Europese
Commissie: in 90 % van de gevallen lag de oorzaak van een
ongeval in slecht beheer, zoals een gebrekkige organisatie,
een ontoereikende opleiding of het niet rekening houden
met de mogelijkheid van menselijk falen.
• Seveso III (meer of minder Brzo bedrijven) inzet op meer
middelen voor toezicht, uitwisselen informatie, informeren
en participatie publiek en timing inspectie en handhaving
44
Identificatie problematiek
2013, conclusie Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur (Rli):
• De veiligheid bij enkele honderden meest risicovolle
bedrijven in Nederland, en
• het toezicht en handhaving daarop behoeft verbetering
• bedrijven zijn zelf primair verantwoordelijk, en zouden
daarop ook aangesproken moeten worden door de
branche en de keten
55
Problemen bestuursrechtelijke handhaving?
• Handhaving van een zorgplicht: waar het gaat om
veiligheid en risicobeheersing gaat het om maatwerk.
Op voorhand is niet uitputtend te omschrijven wanneer
een situatie veilig en beheerst is. Noopt tot ‘open
normen’. Invulling is dus niet op voorhad vast te pinnen
en hangt in grote mate af van kennisniveau, visie op
veiligheid en risicobeheersing.
• Versnippering: verschillende toezichthouders –op
nationaal (rijks-) en decentraal (provinciaal en
gemeentelijk) niveau- kijken met hun eigen blik en
veiligheidsnormen, vanuit verschillende wettelijke
kaders naar hetzelfde bedrijf. De coördinatie is
onvoldoende.
66
Oplossingen
Genoemd in adviezen en rapporten:
- de vorming van zes Regionale Brzo Uitvoeringsdiensten
- bijbehorende uitvoerende en bestuurlijke afspraken
- opheffen onderscheid tussen interne veiligheid
(arbeidsomstandigheden) en externe veiligheid (milieu) in
de regelgeving, via de nieuwe Omgevingswet, aanpassen
Wabo (verbetering vergunningverlening, toezicht en
handhaving TK 2013-2014, 33 872, nr 1-3)
- ‘prikkelende instrumenten’
77
Oplossingen
Maar ook:
A. Communicatie (onderhandelingstoezicht/horizontaal
toezicht?)
B. kennisniveau bedrijven/overheid – breed gedragen
gezamenlijke visie op veiligheid en risico’s
C. Betrekken bedrijfsleven bij opstellen regels en
implementatie (slecht voorbeeld = PGS 29, rol
branches?)
D. Afstemming vergunningverlening (dichtregelen of
ruimte laten), creëren duidelijke regels, transparantie en
rechtszekerheid
88
Discussie: Wat helpt (niet)?
• zorgplicht Brzo invullen via PGS/NFPA enz.?
• communicatie via sanctiebeschikkingen?
• Nieuw beleid: openbaar maken sanctiebeschikkingen
per 1 mei 2014 in Rijnmond gebied? ‘naming and
shaming’
• (negatief) prikkelen bedrijven (juni 2014: advies Rli
financiële zekerheidstelling/verplichte verzekering
milieuschade Brzo bedrijven)
99
Een casus: doel handhaving – bewijslast overtreding?
Artikel 23 Brzo:
‘Een inrichting of een onderdeel daarvan mag niet in
werking worden gebracht of gehouden, indien degene
die de inrichting drijft duidelijk onvoldoende
maatregelen heeft getroffen ter voorkoming van zware
ongevallen of ter beperking van de gevolgen daarvan,
voor zover het betreft de bescherming van de veiligheid
en de gezondheid van de in het bedrijf, de inrichting
onderscheidenlijk het betrokken onderdeel daarvan
werkzame werknemers.’
10
10
Hoe nu verder?
• Verbinden
• Kennisoverdracht (Ploum Brzo-specials)
• Beroepsopleiding Brzo
• Volg: www.brzoplus.nl/www.rli.nl/www.infomil.nl
• ?

similar documents