Klasser og marxisme i dag

Report
Marxisme, Bourdieu
og klasser i dag
Oprids af grundtræk i klassisk marxisme, opdatering ved
neomarxisme og diskussion af Bourdieu i relation hertil
Christian Vedersø Østergaard, martstræf i SFU ’11
SFU’s formålsparagraf
SFU’s vedtægter §2
SFU’s formål er at virke i ungdommen, på parlamentariske
såvel som udenomsparlamentariske måder, for indførelsen
af et socialistisk samfund baseret på demokrati,
solidaritet og bæredygtighed.
SFUarbejder på et idégrundlag, inspireret af marxismen og
i forlængelse heraf feminismen. SFU arbejder på såvel
dansk, europæisk som globalt plan.
”Inspireret af marxismen”
 Marx dengang
 Klasser i dag
 Hvad kan vi bruge det til?
Før vi begynder
 21 år
 Landsledelsen i SFU
 Sociologistuderende – bryd ind hvis det bliver for nørdet
Før vi går i gang
 Hvad tænker I, når I hører ordet ”klasse” eller
”klassekamp”?
 Hvad er en klasse?
 Er der stadig klasser?
 Er det der klassekamp ikke dødt?
 Hvorfor skal vi lige snakke om at være marxister – er vi
ikke også feminister og enviromentalister?
Marx I – Udbytning
 Arbejdets organisering i kapitalismen: Udbytning
 Arbejderen producerer værdi som ikke tilfalder ham
selv
 Pengene og (dermed) magten centraliseres
Marx II – En klasseteori
 Samfundet består af to(/tre) klasser: Proletariatet og
kapitalisterne (og småborgerskabet)
 Samfundets udvikling er produktet af disses kamp
 Individet er kun noget i kraft af sit klassetilhørsforhold
Marx III – Konflikttilgang
 Samfundet er præget af konflikt og divergerende
kollektive interesser
 Magt er et nulsumsspil
 Uretfærdig fordeling af magten
Marx IV – Materialisme
 ”Filosofferne har længe fortolket verden, det handler
om at ændre den”
 Basis-overbygning: Det materielle former det kulturelle
Marx V - Begrænsninger
 2 klasser er for lidt
 Klassebevidstheden er svækket
 Tager udgangspunkt i verden for 150 år siden
Marx VI - Gramsci
 Antonio Gramsci (1891-1937): Hegemoni
 Ideologisk overherredømme – a la Anders Fogh
 Relativistisk udvikling i marxismen fra Gramsci og frem –
opdatering af ”ideologi”-begreb
WHAT TO DO TODAY???
 Kan vi være marxister i et samfund med så lav
klassebevidsthed?
 Eksisterer klasser, hvis det kun er os der taler om dem?
Klasser i dag I – Erik Olin-Wright
 Nuancering af klassisk marxisme – forskel på arbejder og
direktør
 Struktureret ud fra udbytningsrelationer,
”organizational assets” og ”skills assets”
 Objektive klasseinteresser
12 klasser – i LEGO!
Ejere
Ikke-ejere
Borgerskab
Ejerne
Expert manager
Administrerende
direktør
Semi-cred. manager
Leder af
administrationen
Un-cred. manager
Leder af folkene på
gulvet
(stor)
Selvstændig
Dem der leverer
plastik
Expert supervisor
Chef for
produktudvikling
Semi-cred.
supervisor
Leder af børnehaven
Un-cred.
Supervisor
Tillidsmand-ish
Småborgerskab
Ham der ejer
kantinen
Expert
nonmanager
Ingeniør-type
Semi-cred. Worker
Pædagog
Proletarian
Fabriksarbejder
12 KLASSER
Her opgjort % af befolkningen
Ejere
Ikke-ejere
Borgerskab
USA: 1,8
Sverige: 0,7
Expert manager
USA: 3,9
Sverige: 4,4
Semi-cred. manager
USA: 6,2
Sverige: 4,0
Un-cred. manager
USA: 2,3
Sverige: 2,5
(stor)
Selvstændig
USA: 6,0
Sverige: 4,7
Expert supervisor
USA: 3,7
Sverige: 3,8
Semi-cred.
supervisor
USA: 6,8
Sverige: 3,2
Un-cred.
supervisor
USA: 6,9
Sverige: 3,1
Småborgerskab
USA: 6,9
Sverige: 5,4
Expert
nonmanager
USA: 3,4
Sverige: 6,8
Semi-cred. worker
USA: 12,2
Sverige: 17,8
Proletarian
USA: 39,9
Sverige: 43,5
Olin Wrights pointer
 Middelklassen ideologisk illusion
 Udbytning frem for dominans: Divergerende,
materialistiske interesser i dag
 Hver klasse har økonomisk interesse i at stå sammen marxismen normativ ”radikal egalitarisme”
 Kun marxismen har blik for produktionen som
definerende faktor i samfundet
Klasser i dag II – Pierre Bourdieu
 0 klasser ”i sig selv”
 Samfundet består af potentielle klasser
Bourdieu
 Habitus – sæt af smagspræferencer
 Kapitalformer – økonomisk, kulturel M.FL.!
 Det sociale rum
DET SOCIALE RUM
Bourdieus pointer
 Massiv reproduktion af ulighed i samfundet i dag
 Klassers potentiale og karakter konstrueres ud fra
identifikation og fælles identitet
 Relativistisk blik på individerne i samfundet
 Tesfaye-blog – ”de 100 mest magtfulde mænd”: Magten
reproduceres gennem normer og vaner
Ligheder mellem OW og B
 Konfliktperspektiv
 Klassetilgang
 Magt som nulsumsspil
 Tilslutter sig hegemoni-begrebet
Forskelle
 Objektive/relative klasseinteresser
 ”What you have, determines what you have to do to get what
you want” – marked og eller produktion?
 Hvad med køn, religion, etnicitet, nationalitet og alder, OlinWright?
 Hvor politisk kan en klasse være, hvis den har dårlige
eksistensbetingelser, Bourdieu?
Hvad kan vi så bruge det til?
 Hvad betyder det så, at vi er marxistisk inspirerede?
 (Hvordan) kan vi som parti bruge klasseteori?
Dilemmaer og eksempler
 Dilemmaer:
 Vælgeradfærd, fagforeningsmedlemsskab mv.
 Eksempler på klassepolitik(?):








Danskhed
(Stram) indvandringspolitik
Efterløn
SU
Krige
Den økonomiske krise – bankpakker, arbejdsløshed mv.
X-factor
Folkeskole
Opsamling
 Hegemoni – ”sådan vinder vi magten”
 Bourdieus relativistiske blik – klasser konstrueres
 Præmissen om at DK er klassesamfund – og at Marx
stadig er relevant i sine analytiske grundtræk
Tak for ordet


similar documents